Dato for udgivelse
08 Mar 2006 14:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Feb 2006 22:59
SKM-nummer
SKM2006.136.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-486-04 og B-487-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Syn og skøn, skønsmæssig ansættelse, selskab, tilsidesættelse, regnskab
Resumé
Sagsøgerne havde anmodet om syn og skøn med henblik på vurdering af et efterfølgende udarbejdet regnskab. Der var enighed mellem parterne om, at regnskabsgrundlaget i sagsøgernes virksomhed var tilsidesætteligt, og at det efterfølgende udarbejdede regnskab derfor hvilede på et ufuldstændigt grundlag. På den baggrund fandt landsretten ikke, at sagsøgernes anmodning om syn og skøn vedrørende det efterfølgende udarbejdede regnskab skulle tages til følge.
Reference(r)
Retsplejeloven § 341
Henvisning

Processuelle Regler 2006-1 I.1

Parter

A
(advokat Michael Elkiær Andersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Martin Henrichsen)

og

B
(advokat Michael Elkiær Andersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Martin Henrichsen)

Afsagt af landsdommerne

Rosenløv, Birte Lynæs og Anne Horstmann (kst.)

Sagsøgerne, A og B, har nedlagt påstand om, at begæringen om, at der udmeldes syn og skøn i sag nr. B-486-04 til gennemgang af det regnskab (bilag 4), der er udarbejdet for H1 Rejsecenter ApS for perioden 1997-1998, tages til følge.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at begæringen om syn og skøn ikke tages til følge.

Det er oplyst, at B var eneejer af H1 Rejsecenter ApS, hvor A var direktør. Der blev ikke udarbejdet regnskaber for selskabet i årene 1997 og 1998, og der blev ikke ført kasseregnskab eller foretaget kasseafstemninger i overensstemmelse med mindstekravsbekendtgørelsen. Skattemyndighederne ansatte som følge heraf skønsmæssigt selskabets indtægter og udgifter. Skattemyndighederne tillagde herunder skønsmæssigt for 1997 og 1998 selskabet en lønudgift til A. Han havde ifølge egne selvangivelser ikke modtaget løn fra selskabet. Skattemyndighederne anså endvidere nogle af selskabets udgifter for maskeret udlodning til B. B og A har efterfølgende søgt udarbejdet et regnskab (bilag 4: Opgørelse af krav pr. 11. september 2003 fra EURO Card/PBS, jf. bilagsbetegnelsen i stævningen) for selskabet. Regnskabet er udarbejdet efter en gennemgang af bilag, der foreligger for den periode, H1 Rejsecenter ApS drev virksomhed. Der er ikke tale om en fuldstændig oversigt over selskabets indtægter og udgifter, idet nogle bilag er bortkommet.

Parternes procedure og anbringender

B og A har til støtte for begæringen om, at der udmeldes syn og skøn, navnlig anført, at et syn og skøn kan belyse de faktiske indtægter og udgifter i H1 Rejsecenter ApS. Der kan herved tages stilling til, om den opstilling og sammentælling, der er sket i bilag 4, er et retvisende udtryk for selskabets økonomiske forhold. Det anerkendes, at bilag 4 kan tilsidesættes alene med den begrundelse, at der ikke er foretaget daglige kasseafstemninger. Hensigten med det ønskede syn og skøn er således ikke at påstå, at bilag 4 i enhver henseende er retvisende. Hensigten med et syn og skøn er derimod at søge at belyse, at skattemyndighedernes skøn forkert ved As indkomstsansættelse er urigtigt. Et syn og skøn vil sandsynliggøre, at selskabet ikke havde økonomisk mulighed for at udbetale beløb til A i den størrelsesorden, skattemyndighederne har skønnet, var tilfældet. Da syn og skøn således har betydning for sagen, bør begæringen herom tages til følge.

Skatteministeriet har til støtte for, at begæringen om syn og skøn ikke tages til følge, navnlig anført, at der ikke blev ført behørigt kasseregnskab og foretaget daglige kasseafstemninger i H1 Rejsecenter ApS. Skattemyndighederne har som følge heraf været berettiget til skønsmæssigt at ansætte selskabets indtægter og udgifter - herunder lønudgifter til selskabets direktør. Dette skøn kan tilsidesættes, hvis det godtgøres, at skønnet enten er åbenbart urimeligt eller har været udøvet på et klart fejlagtigt grundlag. Det dokumenterer bilag 4 ikke, og det vil heller ikke kunne belyses ved et syn og skøn. Bilag 4 er en efterfølgende udarbejdet opstilling og sammentælling af visse af selskabets indtægter og udgifter. Bilag 4 er ikke en fuldstændig oversigt over selskabets indtægter og udgifter, da der ikke findes en komplet samling af selskabets bilag. Det begærede syn og skøn er derfor allerede af den grund uden betydning for sagen, hvorfor det bør nægtes efter retsplejelovens § 341.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af Skatteministeriet, finder landsretten ikke grundlag for at imødekomme den fremsatte begæring om syn og skøn, hvorfor

b e s t e m m e s

Begæringen om syn og skøn tages ikke til følge.

Fastsættelse af sagsomkostninger udsættes til sagens endelige afslutning ved landsretten.