Dato for udgivelse
08 Mar 2006 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Feb 2006 09:29
SKM-nummer
SKM2006.135.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-2061-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Udlejningsværdi, objektiv, samlever, syn og skøn
Resumé

Skatteyderen havde en ejendom, der var vurderet som beboelses- og forretningsejendom med 1 lejlighed. Skatteyderen udlejede en del af ejendommens "baghus" til sin samleverske til brug for drift af keramikværksted.

Landsretten bemærkede, at det ved Højesterets dom af 18. oktober 2005 er fastslået, at statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., i sig selv indeholder hjemmel for, at et selskab, som vederlagsfrit havde overladt benyttelsen af en beboelse i en ejendom til eneanpartshaverens datter, kunne beskattes af en skønnet lejeværdi. Landsretten fandt, at der efter ordlyden af statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., og dommens formulering ikke var grundlag for at antage, at resultatet ville være blevet et andet, hvis som i nærværende sag - udlejer var en fysisk person, og det udlejede var erhvervslokale.

Landsretten fandt videre, at det ikke gjorde nogen forskel, at der - som i et af de i sagen omhandlede indkomstår - var betalt leje, når lejen lå væsentligt under markedslejen.

Skatteministeriet blev derfor frifundet over for skatteyderens påstand om nedsættelse af hans skattepligtige indkomst til det selvangivne for de i sagen omhandlede indkomstår

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra b

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-1 E.K.1.3

Parter

A
(advokat Bent Ramskov)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af landsdommerne

Lars E. Andersen, Stig Glent-Madsen og Tonni L. Ochwat (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 16. september 2004, drejer sig om, hvorvidt der er hjemmel til at gennemføre beskatning af en skønnet udlejningsværdi hos sagsøgeren, A, der for begrænset vederlag eller vederlagsfrit har overladt erhvervslokaler til sin samlever i indkomstårene 1997, 1998 og 1999. Hvis der er hjemmel til beskatning, er A enig i de udlejningsværdier, som Landsskatteretten har fastsat.

Påstande

A har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at nedsætte hans skattepligtige indkomst for årene 1997, 1998 og 1999 til det selvangivne.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Den 18. juni 2004 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse:

"...

Klagen vedrører ansættelse af objektiv udlejningsværdi ved udlejning af forretningslokaler til samleverske.

Landsskatterettens afgørelse

Personligt indkomst

 

Indkomståret 1997

                        

Objektiv udlejningsværdi af forretningslokaler beliggende ..., skønsmæssigt ansat til

33.250 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter udlejningsværdien til

24.000 kr.

 

Indkomståret 1998

 

Objektiv udlejningsværdi af forretningslokaler beliggende ..., skønsmæssigt ansat til

33.250 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter udlejningsværdien til

24.343 kr.

 

Indkomståret 1999

 

Objektiv udlejningsværdi af forretningslokaler beliggende ..., skønsmæssigt ansat til

33.250 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter udlejningsværdien til

25.109 kr.

...

Sagens oplysninger

Klageren har siden 1974 udlejet en del af "baghuset" fra ... til hans samleverske, der driver keramikværksted fra lokalerne. Ejendommen er vurderet som en beboelses- og forretningsejendom med i lejlighed.

Klageren har i de omhandlede indkomstår selvangivet følgende indtægter ved udlejning

Indkomståret 1997

12.000 kr.

Indkomståret 1998

0 kr.

Indkomståret 1999

0 kr.

Klageren er tidligere blevet gjort opmærksom på, at der skal ansættes en lejeværdi svarende til det beløb, der skønnes at kunne opnås ved udlejning til fremmede. For indkomståret 1985 blev den objektive udlejningsværdi på et møde i skatteforvaltningen den 12. februar 1987 ansat til 12.000 kr. årligt.

Siden indkomståret 1985 har klageren foretaget vedligeholdelse og forbedringer på baghuset med følgende beløb:

Indkomståret 1986

21.409 kr.

Indkomståret 1988

139.047 kr.

Indkomståret 1990

17.029 kr.

Indkomståret 1997

23.926 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

Den objektive udlejningsværdi er for de påklagede indkomstår skønsmæssigt ansat til 33.250 kr. årligt, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra b og Ligningsvejledningen 1999, afsnit E.K.1.3.

Efter fast skattepraksis skal udlejer, ved udleje til en nærtstående til en leje under markedslejen, beskattes af forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen.

Den objektive udlejningsværdi er beregnet som 133 m2 af 250 kr. pr. m2. Der er taget udgangspunkt i 350 kr. pr. m2, men under hensyn til bl.a. manglende hulmure og baghusets tilbagetrukne placering, er der givet nedslag med 100 kr. pr. m2. Der er endvidere taget hensyn til baghusets tilstand, herunder at der ikke er kundetoilet og at ejendommen ligger forholdsvis tæt på gågaden.

Syn og Skøn

Der er under Landsskatterettens behandling af sagen meddelt tilsagn om fuld omkostningsdækning i forbindelse med afholdelse af syn og skøn til fastlæggelse af den objektive udlejningsværdi af lejemålet, jf. skattestyrelseslovens § 33 A, stk. 3.

Af syns- og skønsrapporten fremgår der følgende syns- og skønstema:

"...

Syns- og skønsmanden bedes gennemgå sagens dokumenter og indhente de yderligere oplysninger, der er nødvendige for herefter at indkalde parterne til syns- og skønsforretning i hvilken forbindelse nedenstående spørgsmål bedes besvares.

  1. Syns- og skønsmanden bedes beskrive ejendommen beliggende ..., - BBR-bygning nr. 2 med angivelse af størrelse, faciliteter, stand, indretning, beliggenhed m.v.
  2. Syns- og skønsmanden bedes angive hvad markedslejen for årene 1997, 1998 og 1999 andrager for det udlejede areal, når det forudsættes, at lejeaftalen er indgået mellem uafhængige parter. Svaret bedes begrundet bl.a. med en angivelse af hvilke faktorer, der er indgået i denne vurdering.
  3. Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvilket materiale - udover det i udmeldelsen fremlagte, der har dannet grundlag for besvarelsen.

..."

Syns- og skønsmanden har besvaret syns- og skønstemaet således:

"...

Spørgsmål 1

Svar

Størrelsen for bygningens stueetage er iht. BBR-ejermeddelelsen og tegningen et bruttoareal på 148 kvm. Lejemålet er ikke udstyret med faciliteter i form af toiletter eller køkken. Opvarmningen sker med fjernvarme, der er i lejemålet 1 vask, hvor varmtvandsforsyningen sker fra en af lejer opsat elvandvarmer.

Bygningen er opført med pudsede ydervægge og eternittag. Lejemålet har ældre vinduer, undtaget et enkelt nyere, og det blev ved besigtigelsen oplyst, at 2 ydervægge var indvendige isolerede, men øvrige ydervægge er at betragte som værende uisolerede. Der er isolering på loftet over lejemålet med angivelig 100 mm isolering. Lejemålet fremtræder som lidt primitive lokaler uden nyere istandsættelse og bærer en del steder præg af fugt, manglende vedligeholdelse og dårlige gulve og lofter. Lejemålet er indrettet med forgang, værksted/udstilling, et par depotrum samt ovnrum.

Generelt er lejemålets stand at sammenligne med værksted/rå lager.

Lejemålet er beliggende i bymidten som baghus på adressen ...,. Forhuset anvendes til beboelse og baghuset anvendes som keramikværksted med en vis form for detailsalg. Bygningen fremtræder som charmerende bagbygning til ældre byejendom. Vejen tjener primært som adgangsvej til parkeringsarealet ved bibliotek og rådhus. Vejen har et boligmæssigt præg.

Lejemålet disponerer ikke over parkeringsarealer eller øvrige udendørsarealer. Der er adgang til lejemålet gennem "port" i forhuset, en gennemgang der samtidig anvendes til parkering for ejendommens ejer, hvilket besværliggør adgangsforholdene til lejemålet.

Spørgsmål 2

Svar

Det lejedes markedsleje vurderes således:

1997

kr.

24.000,00

1998

kr.

24.343,49

1999

kr.

25.109,41

Markedslejens forskellighed for de 3 oplyste år er udtryk for en almindelig indeksering og at lejen reguleres for ændringer i skatter og afgifter.

Der har for årene 1997, 1998 og 1999, bortset fra disse reguleringer, ikke været nogen udvikling i markedslejen for den pågældende type lejemål.

De faktorer, der indgår ved vurderingen af markedslejen, er udover det generelle lejeniveau naturligvis forholdene, som beskrevet under svar til spørgsmål 1, herunder specielt det lejedes stand og adgangsforhold. Der er herudover forudsat "almindelig" lejevilkår for lejemål indgået mellem uafhængige parter.

Spørgsmål 3

Svar

Besvarelsen er foretaget på baggrund af undertegnedes indgående kendskab til lejeniveauet for forskellige typer erhvervslejemål i centrum. Undertegnede har i en lang årrække forestået vurdering og udlejning af erhvervslejemål i området.

..."

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat principal påstand om, at klagerens indkomst ved udlejning for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 nedsættes til det selvangivne. Subsidiært er der fremsat påstand om, at udlejningsværdien nedsættes til 24.000 kr. for 1997, 24.343,49 kr. for 1998 og 25.109,41 for 1999. Mere subsidiært er der fremsat påstand om hjemvisning til skatteforvaltningen med henblik på ny skønsmæssig ansættelse af lejebeløbet.

Til støtte for den principale påstand er det bl.a. anført, at der ikke er hjemmel til fiksering af et lejebeløb hos klageren. Grundlaget for en sådan fiksering kan alene søges i statsskattelovens § 4, litra b, idet der ikke andetsteds i det pågældende forhold mellem fysiske personer er hjemmel til fiksering.

Højesteret har ved dom af 29. oktober 2002, SKM2002.547.HR fundet, at statskattelovens § 4, litra b, i et vist omfang hjemler mulighed for at beskatte udlejer af en fast ejendom, der udlejer ejendommen for en leje, der er ikke uvæsentlig lavere end markedslejen, selv om den pågældende indkomst ikke oppebæres. Højesteret fandt, at en "ejer af en beboelsesejendom" kan blive beskattet af en fiktiv leje.

Statsskattelovens § 4, litra b anvender formuleringen "bolig". Efter ordlyden og højesteretspraksis skal der være tale om en ejendom der kan anvendes / konkret anvendes til beboelse. Dette er ikke tilfælde i nærværende sag. Det omhandlede lejemål er et erhvervslejemål, der ikke kan anvendes til beboelse. Statsskattelovens § 4, litra b finder herefter ikke anvendelse, og der er således ikke hjemmel til at foretage nogen fiksering af den fiktive leje.

Der er hertil henvist til artiklen "Huslejefiksering" af Jane Bolander, offentliggjort i Skattepolitisk oversigt nr. 8-2002 og artiklen "Fikseret vederlag - hjemmelmæssig afklaring?" af Bent Ramskov, offentliggjort i SR-Skat 4/2003.

Der er heller ikke i øvrigt grundlag for fiksering. I 1997 blev der aftalt en årlig leje på 12.000 kr. og i 1998 og 1999 blev der ikke betalt nogen leje. Der er ikke grundlag for at statuere omgåelse af skattelovgivningen, da det formelt aftalte svarer til det reelle.

Vedrørende TfS 2000.936 V er det bl.a. anført, at den pågældende afgørelse er to år ældre end højesteretsdommen af 29. oktober 2002, SKM2002.547.HR. Forholdende i TfS 2000.936 er endvidere forskellige fra de forhold der foreligger i nærværende sag og TfS 2000.936 er udslag af en konkret realitetsbedømmelse, hvor det konkluderes, at der flyttes et lejebeløb fra lejer til udlejer.

Til støtte for den subsidiære påstand, er det bl.a. anført, at det følger af statsskatteloven § 4, litra b, 3. pkt., at fikseringen skal ske i relation til markedslejen, og at denne er dokumenteret ved det gennemførte syn og skøn.

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at der gives medhold i den subsidiære påstand.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra b har følgende ordlyd:

§ 4. Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.:

...

b. af bortforpagtning, bortfæstning eller udleje af rørligt og urørligt gods, såvel som af vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods. Lejeværdien af bolig i den skattepligtiges egen ejendom beregnes som indtægt hos ham, hvad enten han har gjort brug af sin beboelsesret eller ej; værdien ansættes til det beløb, som ved udleje kunne opnås i leje af vedkommende ejendom eller lejlighed, dog at den, når særlige forhold måtte gøre denne målestok mindre egnet, kan ansættes skønsmæssigt.

Højesteret har ved afgørelse af 29. oktober 2002, offentliggjort i SKM2002.547.HR, anset bestemmelsen i statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., for sammenholdt med bestemmelsen i 2. pkt., at indeholde tilstrækkelig hjemmel til, at den ejer af en beboelsesejendom, der vederlagsfrit eller for en leje, der er ikke uvæsentlig lavere end markedslejen, har overladt benyttelsen af ejendommen til en slægtning eller anden nærtstående person, anses for skattepligtig af en skønnet lejeværdi.

Landsskatteretten finder ikke, at der er tilstrækkelig grundlag for at udlede af Højesterets afgørelse, at der ikke er hjemmel til at beskatte en skønnet lejeværdi ved helt eller delvist vederlagsfrit udleje af erhvervslokaler til en nærtstående person.

Retten anser herefter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra b, for at indeholde hjemmel til at foretage beskatning af en fikseret leje, når ejeren af erhvervslokaler vederlagsfrit eller for en leje, der er ikke uvæsentlig lavere end markedslejen, har overladt benyttelsen af lokalerne til en nærtstående, jf. TfS 2000,936 VLR.

I relation til udmålingsskønnet finder retten, at udlejningsværdien i overensstemmelse med den subsidiære påstand, kan ansættes i overensstemmelse med syns- og skønsmandens vurdering.

..."

Procedure

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke er hjemmel til at gennemføre beskatning af en skønnet udlejningsværdi, da der er tale om udlejning af forretningslokaler. Det kræver et sikkert hjemmelsgrundlag, hvis der skal ske beskatning af indtægter, skatteyderen ikke har opnået. I nærværende tilfælde er der ikke en sådan klar hjemmel, da de relevante bestemmelser - statsskattelovens § 4, litra b, 1. og 2. pkt. - alene omhandler beboelse. I Højesteretsdommene af 29. oktober 2002, SKM2002.547.HR og af 18. oktober 2005, SKM2005.418.HR henvises der da også udtrykkeligt til, at der er tale om beskatning af beboelse. I sidstnævnte dom var udlejer endvidere et selskab.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at A i medfør af statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., kan beskattes af en skønnet lejeværdi for 1997, 1998 og 1999. Efter Højesterets dom af 18. oktober 2005 skal enhver udlejer beskattes af en hel eller delvis vederlagsfri overladelse af benyttelsen til nærstående af alle typer af lokaler, uanset om der er tale om beboelse eller erhverv.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved Højesterets dom af 18. oktober 2005, gengivet i SKM2005.418.HR, er det fastslået, at statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., i sig selv indeholder hjemmel for, at et selskab, som vederlagsfrit havde overladt benyttelsen af en beboelse i en ejendom til eneanpartshaverens datter, kunne beskattes af en skønnet lejeværdi. Efter ordlyden af denne bestemmelse og dommens formulering er der ikke grundlag for at antage, at resultatet ville være blevet et andet, hvis - som i nærværende sag - udlejer var en fysisk person, og det udlejede var erhvervslokale. Det gør endvidere ikke nogen forskel, at der - som i 1997 - er betalt leje, når lejen ligger væsentligt under markedsleje.

Landsretten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 12.900 kr. Beløbet dækker 900 kr. til materialesamling og 12.000 kr. til ministeriets udgifter til advokatbistand.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 12.900 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.