Dato for udgivelse
22 feb 2006 14:46
SKM-nummer
SKM2006.82.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-007955
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genoptagelse, dispensation, skattefri virksomhedsomdannelse, fristoverskridelse, afslag, anmodning, omdannelse
Resumé
Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag om afslag på dispensation efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 5. Sagen er trykt som SKM2006.47.DEP. I sagen var omdannelsen af virksomheden anmeldt overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 1 måned efter omdannelsen. Overskridelsen af fristen for indsendelse af dokumenterne til skattemyndighederne med 1 år og 10 dage skyldtes fejl hos ejerens rådgiver. Ministeriets hovedbegrundelse for at tage bekræftende til genmæle i sagen var, at ejeren i den konkrete sag ikke havde mulighed for at spekulere i en overskridelse af fristen. Som følge af denne klarificering af, hvorledes dispensationsreglen skal administreres, kan der anmodes om genoptagelse af skatteansættelser fra og med det indkomstår, der var påbegyndt, men ikke udløbet 5 år før udsendelsen af denne meddelelse.
Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 6
Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 5

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.H.2.1.6

1. Sagen trykt som SKM2006.47.DEP indeholder en klarificering af, hvorledes dispensationsbestemmelsen i virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 5 vedrørende fristen for indsendelse af dokumenter til skattemyndighederne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse skal administreres i praksis.

2. Af sagen følger det, at dispensationsbestemmelsen skal administreres, således at der foretages en samlet vurdering af omstændighederne ved fristoverskridelsen. I den forbindelse skal der foretages en afvejning mellem de hensyn, som ligger bag indsendelsesfristen og de økonomiske konsekvenser for ejeren af, at omdannelsen bliver skattepligtig.

3. Endvidere følger det, at der især skal lægges vægt på om overskridelsen skyldes spekulation i indkomstudviklingen. Herunder skal der lægges særlig vægt på om ejeren har indsendt de selskabsretlige dokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for fristen på 1 måned i virksomhedsomdannelsesloven eller kort tid efter fristens udløb, idet beslutningen om overdragelse af virksomheden til selskabet ikke kan omgøres, når selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4. Sagen viser, at en væsentlig overskridelse af fristen ikke i sig selv udelukker dispensation, idet der blev meddelt dispensation selvom fristen blev overskredet med 1 år og 10 dage.

Genoptagelse

5. På baggrund af ovennævnte klarificering af SKATs administration af dispensationsbestemmelsen i virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 5, kan skattepligtige, der i modstrid med ovenstående ikke er blevet meddelt dispensation for overskridelse af fristen i virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 6 anmode om genoptagelse af skatteansættelsen.

Fristregler

6. I henhold til skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 6.

7. Hvis fristen i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomst, der har været til prøvelse, eller fra og med et indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

8. SKAT har klarificeret sin praksis i 2006. Der vil derfor kunne ske genoptagelse efter 5-års-reglen fra og med det indkomstår, der var påbegyndt, men ikke udløbet 5 år før udsendelsen af denne meddelelse. For personer med indkomstår svarende til kalenderåret kan der således ske genoptagelse fra og med 2001.

Reaktionsfrist

9. Efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2, skal anmodningen om genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7, fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.

Fristen regnes for offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningsloven § 27, stk. 3.

10. Skattecentrene bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er skattepligtige, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

11. Denne SKAT-meddelelse bortfalder den 1. september 2006.