Dato for udgivelse
09 Feb 2006 13:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Aug 2005 08:50
SKM-nummer
SKM2006.66.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0191
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momspligt, frisørskole, hårbehandlinger, salg
Resumé
En frisørskole blev pålagt momspligt ved salg af hårbehandlinger , idet disse ikke kunne anses for momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.
Reference(r)
Momsloven § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 3
Henvisning
Momsvejledning 2006-1; Afsnit D.11.3

Klagen skyldes, at en frisørskole er pålagt momspligt ved salg af hårbehandlinger, da disse ikke er anset for momsfritagne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Regionens afgørelse stadfæstes.

 

Sagens oplysninger

 

A Frisørskole ApS er beliggende i X, og uddanner frisører. Uddannelsen består af 12 måneders undervisning af såvel teoretisk som praktisk karakter. I undervisningen benyttes fagskolelærere på linje med tekniske skoler. Forløbet, der i det hele foregår på skolen, afsluttes med eksamen. Som led i den praktiske undervisningsdel foretager eleverne de første 3 måneder alene klipninger m.v. på "prøvehoveder", og foretager først derefter arbejde på levende modeller. Modellerne har ingen tilknytning til skolen, og henvender sig bl.a. via annoncering i aviser m.m. For de udførte ydelser betaler modellerne følgende priser (pr. 1. januar 2004):

 

Vask/klip/føn

80 kr.

Vask/klip/farve/føn

268 kr.

Tillæg for skulderlangt hår

100 kr.

Vask/klip/permanent/føn

268 kr.

Vask/klip/lyse spidser/føn herre

138 kr.

Vask/w.o.

58 kr.

Vask/føn

28 kr.

Vask/føn/let makeup

98 kr.

Farve bryn/vipper

58 kr.

                                                 

                           

Klageren har oplyst, at der oftest er tale om egentlige klipninger, hvortil der kun i mindre grad medgår materialer. Der er ikke tale om megen avance for skolen.

 

I årene 2002-2004 havde skolen følgende nettoomsætning ved udført arbejde på modeller:

 

2002: 1.802.859 kr.

2003: 1.932.883 kr.

2004: 1.729.831 kr.

 

 A Frisørskole ApS er etableret på privatretligt grundlag og modtager ikke offentligt tilskud.

 

ToldSkats afgørelse

 

Regionen har ved den påklagede afgørelse anset klageren for momspligtig af ydelser vedrørende hårbehandling på modeller.

 

Ved afgørelsen har regionen bl.a. henvist til, at hårbehandlingerne må anses for momspligtige ydelser, for hvilke der ikke kan gives momsfritagelse. Ydelserne kan ikke betragtes som nært forbundet med undervisningsydelserne, hvorfor betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, ikke finder anvendelse.  

 

Afgørelsen har virkning fra og med 1. januar 2005, og ændrer en tidligere tilkendegivelse fra regionen overfor klageren om momsfritagelse vedrørende samme type leverancer.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har overfor Landsskatteretten fremsat påstand om, at ydelser vedrørende hårbehandling på modeller anses for momsfritagne.

 

Til støtte for påstanden har klageren bl.a. henvist til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, der fritager undervisningsydelser for moms. Selskabets indtægt ved hårbehandlinger sker i nær forbindelse med undervisningen, og er derfor omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Afgørelsen refereret i SKM2003.43.LSR er ikke relevant for nærværende sag, bl.a. da A Frisørskole ApS ikke modtager offentligt tilskud.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til momslovens § 4, stk. 1, betales der afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  

 

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, fritager følgende varer og ydelser for afgift:

 

"Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v."

 

Den danske momsfritagelsesbestemmelse hviler på Rådet for De europæiske Fællesskabers 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra i) og j), der indeholder fritagelsesbestemmelser vedrørende følgende ydelser:

 

"i) uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling samt tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål;"

 

"j) privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau;"

 

De omhandlede frisørydelser leveres af elever på A Frisørskole ApS som privatretligt organ uden offentligt tilskud.

 

Ydelserne udføres overfor 3. mand, der ikke er elever, som modtager undervisning på skolen, og som betaler vederlag til skolen efter en særskilt prisliste.

 

Disse ydelser kan herefter ikke karakteriseres som undervisningsydelser eller som ydelser i nær tilknytning til undervisningen. Ydelserne er i overensstemmelse hermed ikke fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Det bemærkes tillige, at det af EF-domstolens praksis følger, at fritagelsesbestemmelserne skal fortolkes indskrænkende.

 

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.