Dato for udgivelse
02 Feb 2006 09:13
SKM-nummer
SKM2006.47.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2005-78-1735
Dokument type
Kommentar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dispensation, skattefri virksomhedsomdannelse, fristoverskridelse, afslag, anmodning, omdannelse
Resumé
Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag om afslag på dispensation efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 5. I sagen var omdannelsen af virksomheden anmeldt overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 1 måned efter omdannelsen. Overskridelsen af fristen for indsendelse af dokumenterne til skattemyndighederne skyldtes fejl hos ejerens rådgiver. Ministeriets hovedbegrundelse for at tage bekræftende til genmæle i sagen er, at ejeren i den konkrete sag ikke havde mulighed for at spekulere i en overskridelse af fristen.
Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 6
Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 5

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-1 E.H.2.1.6

Efter virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 6, skal ejeren indsende kopi af  omdannelsesdokumenterne til skattemyndighederne senest 1 måned efter omdannelsen. Hensynene bag indsendelsesfristen er at begrænse den periode, hvor der kan spekuleres i, om indtægter og udgifter skal henhøres til ejeren personligt eller til et selskab. Fristen skal også give skattemyndighederne mulighed for at gribe ind hurtigt, hvis der er tale om skatteunddragelse.

 

Bestemmelsen om indsendelsesfristen er fulgt op med en adgang til at se bort fra overskridelse af fristen på 1 måned.

 

Ved vurderingen af, om der kan dispenseres, skal der foretages en samlet vurdering af omstændighederne ved fristoverskridelsen. I den forbindelse skal der foretages en afvejning mellem de hensyn, som ligger bag indsendelsesfristen og de økonomiske konsekvenser for ejeren af, at omdannelsen bliver skattepligtig.

 

I forbindelse med vedtagelsen af dispensationsreglen blev det nævnt, at det ikke var hensigten at vende tilbage til den hidtidige retstilstand, hvor skattemyndighederne først modtog dokumenterne 1½ år efter omdannelsen. I forlængelse heraf nævnes, at der især skal lægges vægt på om overskridelsen skyldes spekulation i indkomstudviklingen. Hensynet til at skattemyndighederne hurtigt får oplysningerne om omdannelsen, må derfor antages at tage sigte på spekulationsmuligheden.

 

Når selskabet er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan beslutningen om overdragelse af virksomheden til selskabet ikke omgøres. Registreringen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor særlig betydning for vurderingen af, om der kan spekuleres i, om indtægter og udgifter skal henføres til ejeren personligt eller til selskabet.

 

Af forarbejderne fremgår, at der bør lægges særlig vægt på om ejeren har indsendt de selskabsretlige dokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indenfor fristen på 1 måned i virksomhedsomdannelsesloven eller kort tid efter, men blot ikke har fået indsendt dokumenterne til skattemyndighederne.

 

I sagen blev virksomheden omdannet den 4. juni 2003 med virkning pr. 1. januar 2003. 1. juli 2003 blev de selskabsretlige dokumenter indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som modtog dokumenterne den 2. juli 2003. Anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen førte til registering af det nystiftede selskab pr. 4. juni 2003.

 

Som følge af en fejl hos rådgiveren blev dokumenterne først indsendt til skattemyndighederne den 14. juli 2004. Dokumenterne blev altså indsendt 1 år og 10 dage for sent. Indholdet af dokumenterne har ikke givet myndighederne anledning til at gribe ind.

 

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i sagen. Afgørelsen bygger på en konkret vurdering af alle forholdene i sagen. Der er lagt særlig vægt på at overskridelsen af fristen ikke skyldes spekulation. Afgørelsen viser, at en væsentlig overskridelse af fristen ikke i sig selv udelukker dispensation.