Østre Landsrets kendelse
14. oktober 2004
4. afdeling, B-1438-03

Parter

A
(advokat Finn Sandgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anne Øvlisen)

Afsagt af landsmommerne

Rosenløv, Birte Lynæs og Mads Østergaard (kst.)

Ingen var tilsagt eller mødt.

Ovennævnte sag blev afvist ved beslutning den 11. oktober 2004, fordi sagsøgeren ikke havde indleveret påstandsdokument rettidigt.

Der fremlagdes fax af 13. oktober 2004 fra advokat Peter Skrøder Jakobsen ved advokat Henrik Ehlers med anmodning om, at landsretten meddeler "mig sin stillingtagen til spørgsmålet om omgørelse efter retsplejelovens § 222 skriftlig."

Det fremgår af retsbogen for den 4. august 2004, at for sagsøgeren mødte advokat Finn Sandgaard ved advokat Lau Berg Nielsen og for sagsøgte mødte Kammeradvokaten ved advokat Anne Øvlisen ved stud. jur. Andrias Helmsdal i henhold til fuldmagt. Det fremgår videre blandt andet, at sagen blev berammet til domsforhandling den 18. oktober 2004 kl. 9.30, og at retsformanden bestemte, at parterne skulle indlevere påstandsdokument 14 dage før, og at undladelse heraf kunne medføre udeblivelsesvirkninger, hvilket blev meddelt de mødende.

Den 4. oktober 2004 har sagsøgte indleveret påstandsdokument.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Det kan efter indholdet af retsbogen lægges tilgrund, at retsformanden på berammelsesmødet den 4. august 2004 bestemte, at parterne inden 14 dage før domsforhandlingen den 18. oktober 2004 skulle indlevere endeligt påstandsdokument hvilket blev meddelt de mødende, ligesom det blev meddelt dem, at undladelse af at indlevere påstandsdokumentet rettidigt kunne medføre udeblivelsesvirkninger. Herefter finder landsretten ikke grundlag for at foretage videre, hvorfor

b e s t e m m e s

Landsrettens beslutning af 11. oktober 2004 om afvisning af sagen og fastsættelse af sagsomkostninger står ved magt.

Sagen på ny sluttet.

Retten hævet.