Østre Landsrets kendelse
11. oktober 2004
4. afdeling, B-1438-03

Parter

A
(advokat Finn Sandgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anne Øvlisen)

Afsagt af landsdommerne

Rosenløv, Birte Lynæs og Mads Østergaard (kst.)

Ingen var tilsagt eller mødt.

Ved berammelsen den 4. august 2004 af sagen til domsforhandling den 18. oktober 2004 kl. 9.30 bestemte retten i medfør af retsplejelovens § 356 a, stk. 1, at parterne skulle indgive påstandsdokument 14 dage før domsforhandlingen, og at undladelse heraf kunne medføre udeblivelsesvirkninger.

Det konstateredes, at sagsøgeren ikke har indgivet påstandsdokument.

Da sagsøgeren ikke har overholdt den af retten fastsatte frist for afgivelse af påstandsdokument, og da der ikke er oplyst forhold, der kan medføre, at retten undtagelsesvis bør undlade at tillægge fristoverskridelsen udeblivelsesvirkning i form af afvisning, besluttede retten efter votering at afvise sagen, jf. retsplejelovens § 356 a, stk. 2, jf. § 360, stk. 1 og 6.

I sagsomkostninger for landsretten skal A til Skatteministeriet inden 14 dage betale 13.000 kr.