Dato for udgivelse
24 jan 2006 11:30
SKM-nummer
SKM2006.35.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-003293
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, fradragsret, momsfri lokaleudlejning
Resumé
SKAT, Hovedcentret, har revurderet Momsnævnets afgørelse 793/82 og 929/86. Praksis for opgørelse af momsfradragsretten i hoteller m.v. med momsfri lokaleudlejning ændres fra 1. juli 2007. Hoteller m.v. med momsfri lokaleudlejning skal herefter i alle tilfælde opgøre fradragsretten efter momslovens almindelige regler.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8
Momsloven §§ 38-41
Henvisning
Momsvejledningen 2006-1 D.11.8
Henvisning
Momsvejledningen 2006-1 J.2.1.1

Indledning

SKAT, Hovedcentret, har revurderet praksis som fastlagt i Momsnævnets afgørelse 793/82 og 929/86 om, at hoteller, restaurationer, forsamlingshuse, beboerforeningers selskabslokaler, idrætshaller m.v. ikke skal foretage reduktion af den fulde fradragsret for købsmoms, hvis den momsfri omsætning i forbindelse med udlejning af kursuslokaler, teatersale, mødesale, gymnastiksale m.v. højst udgør 2 pct. af den samlede årlige omsætning, og hvis den momsfri lokaleleje ved udlejning af kursuslokaler mv. højst udgør 5 pct. af den samlede betaling for det samlede arrangement.

Momsfradragsret

I momslovens §§ 38-41 fastsættes reglerne om opgørelse af den delvise fradragsret for moms af indkøb m.v., som en registreret virksomhed anvender til både fradragsberettigede formål efter momslovens § 37 og til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomhed.

Efter disse regler skal der ske reduktion af den fulde fradragsret, når et givet indkøb i et vist omfang, men ikke fuldt ud, anvendes af den registreringspligtige virksomhed.

Den af Momsnævnet i afgørelse 793/82 og 929/86 fastlagte praksis har således ikke hjemmel i momsloven.

Praksisændring

SKAT, Hovedcentret ændrer derfor den foreliggende praksis om, at hoteller, restaurationer, forsamlingshuse, beboerforeningers selskabslokaler, idrætshaller m.v. ikke skal foretage reduktion af den fulde fradragsret for købsmoms, hvis den momsfri omsætning i forbindelse med udlejning af kursuslokaler, teatersale, mødesale, gymnastiksale m.v. højst udgør 2 pct. af den samlede årlige omsætning, og hvis den momsfri lokaleleje ved udlejning af kursuslokaler m.v. højst udgør 5 pct. af den samlede betaling for det samlede arrangement.

Praksisændringen betyder, at virksomheder med momsfri lokaleudlejning i alle tilfælde skal opgøre fradragsretten for købsmoms efter momslovens almindelige regler, jf. momslovens kapitel 9.

Virkningstidspunkt for praksisændringen

Praksisændringen har virkning fra den 1. juli 2007.

Momsfri lokaleudlejning

Udlejning af kursuslokaler, selskabslokaler, mødelokaler m.v. anses som momsfri udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, forudsat der ikke sker servering i lokalerne.

Ved levering af samlede arrangementer, der omfatter møde- og undervisningslokaler m.v., servering og eventuel overnatning, kan hoteller m.v. fortsat anse en del af prisen for det samlede arrangement som momsfri lokaleleje, forudsat der ikke sker servering i møde- og undervisningslokalerne m.v.

Det er i alle tilfælde en betingelse for at kunne anse en del af prisen for det samlede arrangement som momsfri lokaleleje, at der udstedes en faktura som opfylder kravene i momsbekendtgørelsens § 40, stk. 2.

Det fremgår af denne bestemmelse, at hvis en faktura indeholder både momspligtige og momsfrie leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt moms. Leverancerne skal opføres hver for sig og med særskilt sammentælling.