Dato for udgivelse
04 jan 2006 12:43
SKM-nummer
SKM2006.10.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-023914
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri, tilførsel, aktiver
Resumé
Et selskab omfattet af selskabsskatteloven § 3 ansøgte om tilladelse til at foretage en skattefri tilførsel af aktiver. Da selskabet var fritaget for beskatning efter selskabsskatteloven § 3, kunne det ansøgte ikke imødekommes.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 c
Fusionsskatteloven § 15 d
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.3.5.3

Der blev ansøgt om, at et indskydende selskab, A A/S, i medfør af fusionsskattelovens § 15 c kunne foretage en skattefri tilførsel af aktiver pr. 1. januar 2005 af en gren af virksomheden til et modtagende selskab, B A/S.

A A/S skulle som apportindskud pr. 1. januar 2005 indskyde en aktivitet i et ved tilførslen nystiftet datterselskab, B A/S. Dette selskab skulle etableres med skæringsdag pr. 1. januar 2005. Der skulle alene udstedes aktier som vederlag for overdragelsen.

Efter det oplyste bestod aktiviteten der skulle tilføres B A/S i en række udlejningsejendomme.

Efter overdragelsen af udlejningsejendommene skulle A A/S fortsat drive sin øvrige virksomhed.

Der var for SKAT fremlagt vurderingsberetning med åbningsbalance, hvor de enkelte ejendomme var nærmere beskrevet og identificeret.

Af en fremsendt åbningsbalance for B A/S fremgik det, at aktiverne alene bestod af de nævnte udlejningsejendomme, mens passiverne ud over egenkapitalen bestod af deposita, der var betalt af lejerne. Der var ikke i øvrigt knyttet gæld til ejendommene, idet der ikke var nogen form for prioritetsgæld på disse.

Efter det oplyste var der intet aktuelt kapitalbehov i forbindelse med tilførslen af ejendommene, da de løbende lejeindtægter mere end rigeligt kunne dække den løbende vedligeholdelse og fremtidige forbedringer samt administration. Endvidere var der tale om længerevarende lejekontrakter, der ville sikre en stabil indtjening i selskabet. Det var derfor heller ikke skønnet nødvendigt, at selskabet etablerede kassekredit eller lignende form for finansiering.

B A/S skulle ikke hæfte for A A/S´s kreditter m.v., ligesom A A/S heller ikke havde stillet nogen form for garanti eller sikkerhed i øvrigt i forhold til B A/S.

Administrationen af ejendommene skulle ske fra C A/S, der er moderselskab til A A/S. C A/S havde allerede en managementaftale med A A/S, og denne managementaftale skulle udvides til også at omfatte administrationen af B A/S. Der var derfor ikke behov for at overføre personale til B A/S eller nyansætte sådanne.

Det var repræsentantens opfattelse, at aktiviteten med udlejningsejendommene opfyldte kravene til at være en "gren af en virksomhed", idet der var tale om overdragelse af alle de aktiver og passiver, der ud fra et organisatorisk synspunkt udgjorde en selvstændig bedrift.

Efter repræsentantens opfattelse, var der således tale om udlejningsejendomme, der efter fast praksis kunne anses for at være en virksomhedsgren.

Der var endvidere taget højde for, at selskabets kapitalbehov var tilstrækkeligt dækket, idet man havde foretaget en nøje vurdering af de løbende lejeindtægter samt de aktuelle og fremtidige udgifter i forbindelse med driften af ejendommene. Dermed ville den udskilte aktivitet også kunne fungere ved hjælp af egne midler.

Det var således repræsentantens opfattelse, at aktiviteten i B A/S opfyldte betingelserne for at være en særskilt gren af en virksomhed.

SKAT fandt, at det ansøgte ikke kunne imødekommes.

Der blev henvist til, at det følger af fusionsskatteloven § 15 c, stk. 1, 1. pkt., at ved tilførsel af aktiver har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i § 15 d, når såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF.

A A/S opfylder de to første betingelser for at være omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat", jf. artikel 3 i direktiv 90/434/EØF. For det første er A A/S et aktieselskab og dermed antager selskabet en af de former, der er anført i bilaget til direktiv 90/434/EØF. For det andet er A A/S ifølge dansk skattelovgivning hjemmehørende i Danmark i skatteretlig forstand.

A A/S opfylder imidlertid ikke den sidste betingelse i artikel 3, idet selskabet er fritaget for beskatning, jf. selskabsskatteloven § 3.