Dato for udgivelse
04 Jan 2006 12:42
SKM-nummer
SKM2006.8.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-003730
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Foreningsblade, fradragsret, udtagning
Resumé
Under henvisning til SKM2002.408.TSS om foreningsblade og fagblade udtaler SKAT, Hovedcentret, at der ikke skal beregnes udtagningsmoms ved udlevering af foreningsblade til medlemmer, og at der alene skal beregnes udtagningsmoms ved udlevering af foreningsblade til ikke-medlemmer, hvis værdien af foreningsbladet er 100 kr. ekskl. moms eller derover.
Reference(r)
Momsloven § 5, stk. 1
Henvisning
Momsvejledningen 2005-3 D.4.2.1

Indledning

1. SKAT, Hovedcentret er blevet spurgt, om i hvilke tilfælde foreninger skal beregne udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 1, 2. pkt., ved udlevering af foreningsblade til medlemmer, og om i hvilke tilfælde udlevering af foreningsblade til ikke-medlemmer kan anses for foretaget som led i en salgsfremmeordning, jf. momslovens § 5, stk. 1, 3. pkt.

Spørgsmålene er opstået i forbindelse med meddelelse SKM2002.408.TSS om foreningsblade og magasiner.

2. Henvendelserne vedrører primært følgende situation:

  • Et foreningsblad udgives af en forening, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, § 13, stk. 1, nr. 5 eller § 13, stk. 1, nr. 22. Foreningen finansieres bl.a. gennem momsfritagne medlemskontingenter. Bladet indeholder annoncer og udleveres uden særskilt vederlag til medlemmerne af foreningen og/eller til ikke-medlemmer.

Udtagningsmoms - praksisændring

Udlevering af foreningsblade til medlemmer

3. Det fremgår af SKM2002.408.TSS, at der som udgangspunkt ikke er en sådan direkte sammenhæng mellem  medlemskontingentet og foreningsbladet, at det kan fastslås, at der er betalt et vederlag for bladet.

4. SKAT, Hovedcentret har revurderet spørgsmålet og finder herefter, at betaler medlemmer et kontingent til foreningen, så er der også betalt et vederlag for foreningsbladet.

5. Da der således ikke er tale om, at der sker gratisudlevering af bladet til medlemmerne, skal der ikke beregnes udtagningsmoms ved udlevering af foreningsblade til medlemmer.

6. SKAT, Hovedcentret er af den opfattelse, at udleveringen af foreningsblade til medlemmer af foreninger sker i nær tilknytning til de momsfrie foreningsaktiviteter. Der skal derfor ikke beregnes moms af den del af medlemskontingentet, der udgør vederlaget for foreningsbladet, når foreningen er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, § 13, stk. 1, nr. 5, eller § 13, stk. 1, nr. 22.

Udlevering af foreningsblade til ikke-medlemmer

7. Det fremgår af SKM2002.408.TSS, at der ikke skal beregnes udtagningsmoms i de tilfælde, hvor foreningen har opnået hel eller delvis fradrag for fremstillingen af foreningsblade, og hvor den gratis udlevering af foreningsblade sker som led i en salgsfremmeordning, jf. momslovens § 5, stk. 1, 3. pkt., hvor værdien af foreningsbladet er under 100 kr. ekskl. moms.

8. Det fremgår endvidere, at der foreligger en salgsfremmeordning, når formålet med at udlevere bladet er at øge antallet af annoncer/reklamer, og at informere om foreningen for derigennem at hverve nye medlemmer.

9. Det er SKAT, Hovedcentrets opfattelse, at et foreningsblad altid har et salgsfremmeformål. Der vil derfor alene skulle beregnes udtagningsmoms, hvis værdien af foreningsbladet er 100 kr. ekskl. moms eller derover.

Fradragsret

10. Foreningen har delvis fradragsret for moms af udgifter, der anvendes både til det momsfrie og det momspligtige formål, jf. momslovens § 38, stk. 1. Det gælder således også for udgifter afholdt til fremstilling og distribution m.v. af bladene.

Genoptagelse og tilbagebetaling

11. Foreninger der efter den hidtidige praksis i SKM2002.408.TSS har indbetalt udtagningsmoms ved udlevering af foreningsblade til medlemmer eller har indbetalt udtagningsmoms ved udlevering af foreningsblade til ikke-medlemmer i tilfælde, hvor værdien af foreningsbladet er under 100 kr. ekskl. moms, kan anmode SKAT om tilbagebetaling af den for meget betalte moms.

Fristregler

12. I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

13. Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning, ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelse af praksis.

14. Ekstraordinær genoptagelse kan dog kun ske, hvis betingelserne herfor i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

15. Praksis ændres som følge af SKAT, Hovedcentrets revurdering af retningslinierne i SKM2002.408.TSS af 13. august 2002.

16. Der kan således ske genoptagelse af opgørelsen af afgiftstilsvar fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men ikke udløbet, den 13. august 2002.

Reaktionsfrist

17. Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31.

18. Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, regnes fra denne meddelelses dato.

19. Told- og skatteforvaltningen bedes genoptage opgørelsen af afgiftstilsvar for den pågældende periode, hvis den er bekendt med at virksomheder er ansat forkert, eller hvis den bliver anmodet herom.

Anmodning om genoptagelse

20. Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

21. Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr.

22. Virksomheden skal specificere kravet på tilbagebetaling af moms for hver afgiftsperiode.

23. Af hensyn til beregningen af rentegodtgørelse skal virksomheden oplyse tidspunktet for hver enkelt indbetaling af momstilsvar. Hvis virksomheden har fået udbetalt negativ moms for en afgiftsperiode, skal virksomheden oplyse tidspunktet for frigørelsen af den negative angivelse.

Dokumentation

24. Virksomheden skal fremlægge oplysninger af faktisk karakter, som kan begrunde ændringen. Virksomheden skal således dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.

Gyldighed

25. Praksisændringen i henhold til denne meddelelses pkt. 3 - 9 vil blive indarbejdet i Momsvejledningen, afsnit D.4.2.1.

26. Meddelelsens pkt. 11 om genoptagelse og tilbagebetaling bortfalder den 1. juli 2006.