Dato for udgivelse
10 jan 2006 08:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 dec 2005 11:15
SKM-nummer
SKM2006.21.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-0781-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Erhvervsmæssig, udlejning, underskud, hobby, aktivitetscenter, rentabel, underordnet, omfang, drift.
Resumé

Sagsøgeren påbegyndte i 1998 en virksomhed, som blev drevet fra hans ejendom der var en nedlagt skole, og som bestod i udlejning af festlokaler. Sagsøgeren havde i det omhandlede indkomstår, 2001, haft en omsætning på kr. 7.000,- og havde et underskud på kr. 36.211,-. Landsretten fastslog, at virksomheden i alle årene havde haft et så underordnet omfang, at virksomheden allerede som følge heraf ikke kunne anses for erhvervsmæssig i skatteretlig henseende. Landsretten anførte videre, at omsætningens beskedne størrelse i forhold til investeringen i ejendommen også førte til, at virksomheden ikke kunne anses for etableret med henblik på rentabel drift. På denne baggrund blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Personskatteloven § 3, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-3 E.A.1.2.2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 E.A.1.2.3.7

Parter

A
(advokat Helge Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli ved advokatfuldmægtig Hanne Weirup Sørensen)

Afsagt af landsdommerne

Vogter, Henrik Twilhøj og Gorm Søgaard Lund (kst.)

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 2. april 2005, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2001 nedsættes med 36.222 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse, subsidiært at ansættelsen af As indkomst for indkomståret 2001 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Sagens nærmere omstændigheder

Landsskatteretten har den 4. marts 2005 afsagt følgende kendelse vedrørende indkomståret 2001:

"...

Klagen vedrører spørgsmålet, om klagerens virksomhed er drevet erhvervsmæssigt.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for underskud i virksomheden.

Der er selvangivet fradrag med 36.222 kr.

Landskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har drøftet sagen med Landsskatterettens sagsbehandler under et telefonmøde.

Sagens oplysninger

Klageren købte den 1. maj 1997 ejendommen ..., som oprindeligt var en skole. Ejendommen er registreret som en forretnings- og beboelsesejendom, og klageren bor selv på ejendommen.

Klageren påbegyndte i 1998 virksomheden H1 Aktivitetscenter. Virksomheden drives fra hans ejendom og består i udlejning af festlokaler.

Klagerens repræsentant har oplyst, at der i ejendommen er en gymnastiksal, der benyttes til badminton, og at der fra de tidligere klasselokaler drives kursusvirksomhed. En brochure er distribueret til kommunen, foreninger i lokalområdet og husstande. Ejendommen var ved overtagelsen forsømt, og klageren havde udarbejdet en renoveringsoversigt på i alt 220.264 kr. Den er løbende renoveret. Det samlede bygningsareal udgør 531 m2, og boligarealet udgør 115 m2.

Klageren har sideløbende med virksomheden haft lønindkomst fra G1 A.m.b.a. Indkomsten udgjorde i 2001 263.027 kr.

Virksomhedens omsætning og resultater før renter udgjorde i perioden 1998-2002 følgende:

 

Omsætning

Resultat før renter

1998

5.640 kr.

-43.380 kr.

1999

5.120 kr.

-29.172 kr.

2000

5.920 kr.

-34.732 kr.

2001

7.000 kr.

-36.211 kr.

2002

12.500 kr.

-37.612 kr.

Klagerens repræsentant har oplyst, at omsætningen i 2003 udgjorde 19.200 kr.

Af regnskabet for 2000 fremgår det blandt andet, at

"Regnskabsåret blev ikke tilfredsstillende. Da virksomhedens resultat ikke kan oppebære udgifter og omkostninger, har jeg besluttet at stoppe min virksomhed med udgangen af 2000".

Af regnskabet for 2001 fremgår det blandt andet, at

"Regnskabsåret blev ikke tilfredsstillende. Der forventes væsentlige forbedringer i det nye år idet der p.t. har og er stor efterspørgsel på de tilbudte aktiviteter".

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har klageren via retten ... indhentet en erklæring af 29. november 2004 fra statsautoriseret ejendomsmægler TP. Af erklæringen fremgår følgende:

"1. Hvilke faciliteter med nærmere angivelse af lokaler er der på ejendommen til brug til den virksomhed, som drives af klageren i henhold til brochuremateriale...

Hele ejendommens stueetage er indrettet med henblik på drift af virksomheden. Den tidligere gymnastiksal er omdannet til festsal med nedsænket loft m.m. Dog kan den også anvendes alternativt, idet der er omklædningsrum, redskabsrum og baderum med 4 brusere m.m.. Herudover er der indrettet køkken med to komfurer, vaskemaskine og tørretumbler. Der er etableret tre toiletrum og to håndvaske. Der er indrettet mødelokale med stor tavle. Der er indrettet depotrum for porcelæn, bestik m.v.. Samt et rum til opmagasinering af stole, borde m.m..

Indgangspartiet er indrettet med sofagruppe, bord med mere.

2. Idet der er henvist til, at der er foretaget vedligeholdelse af forskellig art i årene 1997 til dato, forespørges om disse har været nødvendige for, at der kan drives den i brochuren angivne virksomhed.

Der er foretages en del vedligeholdelsesarbejde, hvilket skønnes at være nødvendigt for løbende af drive en virksomhed af omtalte art. Der er tale om indkøb af porcelæn, bestik, lamper, hvidevarer, renovering af bordplader i køkken. Tre toiletter er blevet opført. Sænket loft i en del af gangarealet, nye lofter ved det andet indgangsparti. Tre nye yderdøre er monteret. Der er monteret skillevæg i omklædningsrum og mellemgang, ligeledes er der monteret nye lofter.

3. Kan det konstateres, hvorledes driften er tilrettelagt og om den er teknisk forsvarlig.

Umiddelbart forekommer driften, rent teknisk og med hensyn til tilstedeværende faciliteter, at være tilrettelagt så den opfylder, de krav jeg kan forestille mig kunderne efterspørger.

Der må tages forbehold for, hvorvidt eventuelle nødvendige tilladelser fra myndigheder foreligger/ikke foreligger, det har jeg ikke undersøgt.

Markedsføringsmæssigt kunne der nok gøres mere. Kunderne skaffes med via mund til mund metoden samt via en hjemmeside og reklamefoldere, der kan rekvireres hos virksomheden. Dog har der også været udsendt foldere til skoler og foreninger.

4. Er der mulighed for at den primære drift (driftsindtægter minus driftsudgifter) uden nyanskaffelser og afskrivninger med sædvanlig vedligeholdelse har udsigt til på sigt at give overskud/balance.

Der har været et underskud, siden start, dog har der ligeledes været en fremgang i en om end beskeden omsætning. Ejeren budgetterer med balance i indtægter og udgifter i år 2005, idet der er ændret på varmesystemet. Det nye varmesystem er jordvarme, hvor der forventes en besparelse i varmeforbruget på kr. 25.000,- på årsbasis. De totale udgifter vil da kunne reduceres fra, i 2003 kr. 60.000,- til i 2005 ca. kr. 35.000,-. Der forventes et omsætning i 2004 på ca. kr. 26.000,-. Forudsat at omsætningen fortsat er stigende, er break-even snart nået og virksomheden kan da formentlig fremover indbringe et overskud.

5. Er det af betydning for salgsprisen af ejendommen, at der i ejendommen er en drift af en art, som rent faktisk foregår på ejendommen.

Eventuelle forbedringer, som eksempelvis nye yderdøre med mere, har naturligvis en positiv indvirkning på salgsprisen af ejendommen. Men selve virksomheden / forretningen har på det nuværende aktivitetsniveau ikke indflydelse på ejendommens salgspris".

Skatteankenævnets afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for underskud i virksomheden.

Virksomheden er ikke drevet erhvervsmæssigt forsvarligt. Virksomheden har ikke haft den fornødne rentabilitet, der kendetegner en erhvervsvirksomhed. Der har siden opstarten i 1998 været betydelige underskud set i forhold til omsætningen, der har været beskeden. Virksomheden gav underskud i 2002. Der er ikke udsigt til, at der på sigt vil være overskud eller et resultat, der står i rimeligt forhold til den investerede kapital. Virksomhedens drift har været afhængig af klagerens øvrige indtægtserhvervelse. Klageren har over for regionen oplyst, at virksomheden ikke er rentabel, og at der ikke kan ses en stigende tilgang af udlejninger. Skatteforvaltningen har den 11. december 2000 meddelt klageren, at han ikke kan forvente at få godkendt fradrag fra og med indkomståret 2001.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at de selvangivne fradrag godkendes.

Virksomheden vil på sigt give overskud. Virksomheden og driftsformen er af så speciel karakter, at der først efter en længere periode kan forventes overskud. Det er ikke muligt at sammenligne virksomheden med andre tilsvarende virksomheder. Underskuddet må anses for forbigående henset til, at underskuddet blandt andet er en følge af renoveringsomkostninger. Det har været nødvendigt at foretage bygningsmæssige og vedligeholdelsesmæssige tiltag. Det er uden betydning, at der ikke før ejendommens erhvervelse er foretaget undersøgelse af virksomhedens rentabilitet eller udarbejdet budgetter, da dette ikke har været muligt.

Det er uden betydning, om klageren har særlige forudsætninger for at drive virksomheden, idet virksomheden ikke kræver særlige forudsætninger. Der har ikke været private formål med driften, og klageren har ikke anvendt faciliteterne privat. Virksomheden følger ejendommen, og ved salg af ejendommen vil en køber lægge afgørende vægt på virksomhedens indtægter, hvilket har betydning for den pris, en køber vil give for virksomheden.

Ejendommen er købt med henblik på, at lokalerne skulle istandsættes, og at de skulle bruges til virksomhedens drift udover den private beboelse. Lokalerne er i øvrigt af en sådan størrelse og omfang, at de ikke kan benyttes til private formål, da der allerede er en stor beboelse i ejendommen.

Advokaten har endvidere anført følgende

"Der er nu efter foretaget syn og skøn konstateret, at klagerens ejendom er indrettet med henblik på virksomhedsdrift, idet der dels er køkken med 2 komfurer, vaskemaskine og tørretumler, dels 3 toiletrum og 2 håndvaske, ligesom der er en festsal, der kan anvendes alternativt og der er mødelokale m.v. Det har været nødvendigt at foretage en del vedligeholdelsesarbejde for at kunne drive denne i brochure angivne virksomhed og det fremgår af erklæringen, at driften teknisk såvel som facilitetsmæssigt opfylder de krav, som kunderne efterspørger.

Det foretagne syn og skøn giver den konklusion, at der er en mulighed for at virksomheden kan give overskud.

Der foreligger derfor en erhvervsmæssig forsvarlig drevet virksomhed, hvorfor foretagne syn og skøn støtter klagerens påstand."

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, kan fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Ved opgørelsen af den personlige indkomst kan der foretages fradrag for udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Det fremgår af personskattelovens § 3, stk. 2.

I virksomheder, der ikke er erhvervsmæssige, kan der alene foretages fradrag for de udgifter, der har været forbundet med indkomsterhvervelsen (nettoindkomstprincippet). Underskud af ikke erhvervsmæssig virksomhed kan ikke fradrages i anden indkomst.

Ved bedømmelsen af om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig, lægges der betydelig vægt på, om den kan anses for etableret og drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste.

Klagerens virksomhed har siden etableringen givet underskud, og det må herefter være en forudsætning for at anse dens drift for erhvervsmæssig, at der er en begrundet forventning om, at den fremover vil give en rimelig fortjeneste. Omsætningen i virksomheden har alle årene været meget beskeden. Den samlede omsætning i perioden 1998 - 2003 udgør 36.180 kr. Det samlede underskud i perioden 1998 - 2002 udgør 181.107 kr., og underskuddene har i perioden 1999-2002 været stigende. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at virksomheden fremover vil opnå en rimelig fortjeneste, og virksomheden kan derfor ikke anses for erhvervsmæssig.

Da klagerens virksomhed ikke har været erhvervsmæssig, kan underskuddet i virksomheden ikke fradrages i klagerens øvrige indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 2.

..."

For landsretten er i tilknytning til Landsskatterettens kendelse oplyst følgende:

A markedsfører sin virksomhed på en hjemmeside, der dels indeholder billeder fra ejendommen, dels indeholder følgende beskrivelse af virksomheden:

"Aktiviteter

H1 Castle & Aktivitetscenter kan byde på mange forskellige aktiviteter, der er mulighed for boldspil af forskellige arter eks. Badminton, Volleyball, Bordtennis og Fodbold, der kan også spilles Dart, dog skal man selv medbringe egne pile.

Der er mulighed for at dyrke Aerobic, Gymnastik, eller blot almindelig motion med eller uden bold o.s.v

Der er mulighed for primitiv overnatning på en stor græsmark med adgang til både bad og toilet. Der er mulighed for at lave primitiv mad udendørs eller man kan vælge at leje sig ind i et køkken i forbindelse med spisesalen.

Drejer det sig om et møde, er der indrettet et lokale netop til dette formål, hvor der forefindes et stort bord med behagelige stole, en stor tavle samt et lærred. I forbindelse med mødet, er der mulighed for at lave kaffe eller te i køkkenet.

Har du behov for at fejre din fødselsdag, konfirmation, bryllup eller jubilæum, så kan der tilbydes lokaler til max 80 personer. Maden kan enten laves i køkkenet eller du kan vælge at få maden leveret fra en kro eller medbringe den hjemmelavet.

Der er ikke mulighed for leje af værelser til overnatning, men overnatning kan finde sted i et klasselokale, da H1 Castle er i besiddelse af 30 madrasser.

Uanset hvilken aktivitet det drejer sig om, så kontakt H1 Castle & Aktivitetscenter og lav en aftale, det kan godt betale sig at være i god tid.

Velkommen til spændende timer på H1 Castle & Aktivitetscenter, stedet hvor ingen klager over støjen fra dem der har det sjovt."

A anvender desuden en folder i sin markedsføring af virksomheden hvoraf bl.a. fremgår, at ejendommen udlejes til konfirmationer, jubilæer, fødselsdage, bryllupper, barnedåb, julefrokoster og andet i øvrigt går oplysningerne fra hjemmesiden stort igen.

I ejendomsvurderingerne for 2002 og 2004 er ejendommen anført som "Beboelses- og forretningsejendom med 1 lejlighed". Ejendomsværdien er i 2002 750.000 kr., heraf er 222.000 kr. ejerboligværdi. Ejendomsværdien er i 2004 820.000 kr., og ejerboligværdien er 250.000 kr.

Resultatopgørelsen er anført således i regnskabet for 2001

"...

Resultatopgørelse

for tiden 1. januar 2001 - 31. december 2001

 

Spec

 
 

Omsætning

7.000

 
 

1

Lokaleomkostninger

23.175

2

Øvrige omkostninger

20.036

 

Omkostninger i alt

43.211

 
 

Resultat af primer drift

-36.211

 

3

Finansieringsudgifter

4.872

 

Finansiering netto

4.872

 
 

Årets resultat

-41.083

..."

Specifikationerne til resultatopgørelsen for 2001 er anført således

"...

Specifikationer

 

1.

Lokaleomkostninger

 
 

Varme

17.248

 

Ejendomsskatter mv.

3.239

 

El, vand og gas

13.717

 

Refunderet energiafgift, el

0

 

Vedligeholdelse

2.766

 

Rengøring

918

 

Privat andel el, vand og varme

-14.713

   

23.175

 

2.

Øvrige omkostninger

 
 

EDB-udgifter

0

 

Vedligeholdelse inventar

2.996

 

Småanskaffelser

6.189

 

Telefon

6.291

 

Porto

70

 

Revisorhonorar

6.281

 

Forsikringer

3.871

 

Privat andel, telefon

 -5.662

   

20.036

 

3.

Finansieringsudgifter

 
 

Renter, penge institutter

4.502

 

Gebyrer mv.

11

 

Kreditorrenter

  359

   

4.872

..."

Virksomhedens omsætning og resultat før afskrivninger udgjorde i 2003 henholdsvis henholdsvis 19.200 kr. og - 42.415 kr. og i 2004 henholdsvis 25.200 kr. og - 50.893 kr.

Forklaringer

A har forklaret, at han købte ejendommen af kommunen i 1997. Skolen var blevet nedlagt i 1978. Der har været en inspektørbolig, men den blev solgt fra i 1961. Ejendommen er bygget i en vinkel, hvor den ene side af vinklen er den tidligere gymnastiksal, og den anden side af vinklen er klasselokaler med privatbolig på 1. salen. Der er 500 meter til den nærmeste nabo mod nord og 1.500 meter til den nærmeste nabo mod syd. Det var hans hensigt at skabe et sted for unge mennesker, hvor de kunne muntre sig uden at blive forstyrret.

Forsamlingshuset på ... udlejes på grund af klager fra naboerne ikke til unge mennesker, der fester. Han har hele tiden boet alene på ejendommen. Han er flyttet til området fra .... Han arbejder på G1. Hans arbejdstid er fra kl. 6.30 til 15.00. Han har sin mobiltelefon med på arbejde. Han bruger et håndfrit sæt, så han kan tale med mulige lejere af lokaler, selv om de ringer i hans arbejdstid. Han ringer tilbage til kunderne, når han kommer hjem.

Han talte ikke med kommunen om den påtænkte anvendelse af ejendommen før købet. Han havde efterfølgende en samtale med skatteinspektøren om, hvorvidt han skulle foretage hele renoveringen på en gang, eller om han skulle renovere ejendommen efterhånden, som forretningen udviklede sig. Han er endnu ikke færdig med renoveringen. Vinduerne er med enkelt lags ruder. Han har fået fat i termoruder. De har dog lidt andre mål, så vinduerne skal tilpasses. Der skal fuges udvendigt. Der skal ikke foretages yderligere renovering indvendigt. Underetagen af ejendommen er blevet udlagt til erhverv af ToldSkat. Der kan ikke indrettes yderligere beboelse i ejendommen. Førstesalen kan dog teoretisk deles. Han har nok brugt i alt 300.000 kr. på renovering af virksomhedsdelen af ejendommen. I august 2004 investerede han 120.000 kr. i et jordvarmeanlæg. Der er to systemer, et til radiatorerne og et til brugsvand. Det koster ca. 25.000 kr. om året i el at drive varmepumperne. Han har ikke haft udgifter til olie i 2005.

Han kan sænke loftet i gymnastiksalen ved at trække nogle stofbaner tværs over lokalet. Gæsterne skal selv rigge til med borddækning med videre. Gymnastiksalen bliver i øjeblikket alene brugt til festsal, da han ikke kan konkurrere med sportsfaciliteterne ....

Han begyndte at reklamere for sin virksomhed i 1998. Han lavede løbesedler til skolerne og idrætsforeningerne ...området. Teksten lignede den fra pjecen, som han bruger i dag. Han annoncerede ikke i ugebladene, da han fik en del gratis reklame i form af artikler. Han etablerede sin hjemmeside i 1998. Han lavede første gang sin pjece i farver for 3 år siden. Han fik henvendelser om arrangementer allerede i april - maj 1998.

Han lagde ikke budgetter før købet af ejendommen, da han ikke havde nogen fornemmelse for størrelsen af de fremtidige indtægter og udgifter. Det er hans hensigt, at virksomheden skal komme til at køre rundt, men han kommer ikke til at leve af den.

Udlejningen foregår primært i weekenderne. Der er ingen arrangementer i den sidste halvdel af juni, juli og den første halvdel af august. Gennemsnitligt er hver anden weekend optaget af et arrangement. De typiske arrangementer er 18 års fødselsdage, jubilæer og bryllupper. Der er flest 18 års fødselsdage. Kunderne kommer mest fra lokalområdet, men han har også haft kunder fra ... og .... Kunderne kommer kørende til i busser, så ejendommens placering er ikke noget problem.

Han tager en fast pris pr. festarrangement på 1.500 kr. Et aftenmøde koster 800 kr. og en primitiv overnatning på marken koster 15 kr. pr. person. Han tager lidt ekstra ved arrangementer, hvor der er et stort strømforbrug. Han tog 1.400 kr. for et weekendarrangement i 2004. Det samme arrangement kostede 800 kr. i 2001. Der er en stigende omsætning år for år. Det er ikke realistisk at have et arrangement hver weekend. Han har nok i hele sin ejertid brugt 3 - 4 timer om dagen på vedligeholdelse af ejendommen.

Aktiviteterne i år har ligget på niveau med aktiviteterne i 2004. Han forventer et overskud i 2005. Han har 5 - 6 arrangementer resten af året. Han stoppede ikke i 2001, som han havde varslet i regnskabet for 2000, fordi der lige pludselig kom gang i forretningen.

Procedure

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at den udlejnings- og kursusvirksomhed, han driver fra sin ejendom, er erhvervsmæssig i skatteretlig henseende.

Det er i den forbindelse nærmere anført, at virksomheden har den fornødne intensitet til at kunne anses for erhvervsmæssig i skattemæssig forstand. Han har markedsført virksomheden over internettet og gennem brochurer og løbesedler. Der er en belægningsprocent i virksomheden på 30 til 40 procent, og han arbejder til stadighed på at få en større belægning, blandt andet ved at gøre forholdene mere indbydende for kunderne.

Der er ikke tale om en hobbyvirksomhed. Lokalerne anvendes ikke privat. Ejendommen kan ikke anvendes til anden erhvervsvirksomhed, og alternativet til hans udlejningsvirksomhed er nedrivning af bygningen. På grund af bygningens alder er der løbende behov for renovering af bygningen.

Der har siden virksomhedens start været en væsentlig stigning i virksomhedens omsætning, der i 2004 var på 25.200 kr.

Han havde ved etableringen af virksomheden ikke de fornødne oplysninger til at lave et retvisende budget. Det er derfor uden betydning for bedømmelsen af, om virksomheden er erhvervsmæssig i skatteretlig henseende, at der ikke forelå budgetter ved etableringen af virksomheden.

Skatteministeriet har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at As virksomhed ikke har erhvervsmæssig karakter i skatteretlig forstand, og at han derfor ikke er berettiget til at fratrække virksomhedens underskud i sin øvrige skattepligtige indkomst.

Det er i den forbindelse nærmere anført, at virksomheden ikke har den fornødne intensitet, og at virksomheden ikke har været drevet erhvervsmæssigt forsvarligt. Driften har ikke været rentabel, og der var i indkomståret 2001 ingen udsigt hertil.

Det fremgår af As regnskab for 2000, at han ved afslutningen af regnskabet for 2000 havde til hensigt at stoppe virksomheden på grund af, at virksomhedens resultat ikke kunne oppebære udgifter og omkostninger.

Omsætningen i As virksomhed var i 2001 og årene forud herfor så lav, at virksomheden allerede på grund af manglende intensitet ikke kan anses for erhvervsmæssig i skatteretlig forstand.

A har ikke godtgjort, at der er udsigt til, at virksomheden vil kunne blive rentabel. Der er i perioden 1998-2002 et akkumuleret underskud i virksomheden på 181.107 kr., hvortil kommer underskud i årene 2003 og 2004 samlet i størrelsesordenen 100.000 kr. Underskuddene er betydelige både i sig selv og i forhold til virksomhedens omsætning. Der har på intet tidspunkt været midler til forrentning af den investerede kapital og honorering af As arbejdsindsats. Der blev hverken udarbejdet budgetter før erhvervelsen af ejendommen eller for indkomståret 2001. Det måtte ved indgangen til året 2001 have stået A klart, at fortsat drift af virksomheden ville give underskud.

Skatteministeriet har til støtte for sin subsidiære påstand gjort gældende, at virksomheden ikke er blevet gennemgået ligningsmæssigt, og at virksomhedens regnskab ikke kan lægges uprøvet til grund for skatteansættelsen.

Landsrettens begrundelse og resultat

A købte ejendommen ... med henblik på at anvende den dels til privatbeboelse, dels til driften af et aktivitetscenter. Der blev ikke forinden købet af ejendommen eller efterfølgende udarbejdet budgetter eller rentabilitetsanalyser for virksomheden. A har i hele den periode, hvor han har drevet virksomhed fra ejendommen, haft fuldtidsarbejde på G1.

Omsætningen i virksomheden har i alle årene haft et så underordnet omfang, at virksomheden allerede som følge heraf ikke kan anses for erhvervsmæssig i skatteretlig henseende. Omsætningens beskedne størrelse i forhold til investeringen i ejendommen fører også til, at virksomheden ikke kan anses for etableret med henblik på rentabel drift. Virksomheden har til stadighed givet underskud, uanset der på intet tidspunkt har været afsat midler til forrentning af den investerede kapital eller til løn for As betydelige arbejdsindsats i virksomheden.

På denne baggrund har A ikke godtgjort, at hans virksomhed i indkomståret 2001 blev drevet erhvervsmæssigt i skatteretlig forstand.

Landsretten frifinder derfor Skatteministeriet.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 14.400 kr., jf. retsplejelovens § 312, stk. 1. Beløbet dækker 12.500 kr. til Skatteministeriets udgifter til advokatbistand og 1.900 kr. til materialesamling. Landsretten har herved lagt vægt på sagens økonomiske værdi, dens omfang og udfald.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.

T h i    k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

A skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 14.400 kr.