Dato for udgivelse
22 Dec 2005 09:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2005 10:55
SKM-nummer
SKM2005.524.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1890-2321
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genoptagelse, frist
Resumé
Der kunne ikke ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk.  7, nr. 8, i et tilfælde, hvor skatteyder ved en forglemmelse ikke havde selvangivet rentefradrag.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8

Klagen vedrører anmodning om ekstraordinær genoptagelse.

 

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2001

Skattemyndigheden har ikke imødekommet anmodning om ekstraordinær genoptagelse.

 

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

 

Sagens oplysninger

Klageren har oplyst, at han den 7. april 2005 mødte op på skatteforvaltningen angående fradrag for renteudgifter. Han fik her oplyst, hvilken dokumentation der skulle indsendes, samt at forældelsesfristen var på 5 år.

 

Skattemyndigheden har oplyst, at der ikke foreligger materiale i sagen til bekræftelse heraf.

 

Klageren har endvidere oplyst, at han indsendte det aftalte materiale til dokumentation for fradraget samtidigt med indsendelse af selvangivelsen for indkomståret 2004 den 23. april 2005.

 

Skattemyndigheden har oplyst, at det ved en efterfølgende gennemgang af sagens bilag som følge af klagen, der blev indsendt til Told- og skattestyrelsen er konstateret, at følgende dokumentation foreligger i sagen:

 

Indberetningsmeddelelser af 24. januar 2003 og 29. januar 2004 vedrørende 2002 og 2003.

Årsopgørelser for 2002 og 2003 t.

Årsoversigt for 2002.

Indberetningsmeddelelse for 2002 fra Administrationsselskab.

Brev af 22. august 2003 fra Kreditselskab.

 

På bagsiden af kontoudtogene er følgende påført:

 

"Min renteudgift i 2002: 6392  1/7=9132 kr.

 

Jeg har glemt at få mit rentefradrag i 2003 og 2002. Derfor vedlægger jeg her mit fradrag i disse år sammen med selvangivelsen.

 

Hilsen A"

 

og

"Min renteudgift i 2003:  7.587 kr."

 

Skattemyndigheden har i en udtalelse til Told- og Skattestyrelsen bemærket, at anmodningen beklageligvis er blevet overset.

 

Skattemyndigheden har desuden oplyst, at klageren ved mail af 29. juli 2005 har forhørt sig til sagen. Klageren blev anmodet om at genfremsende materialet. Materialet blev modtaget den 9. august 2005 med begæring om genoptagelse af indkomstårene 2001-2003.

 

Skattemyndigheden har genoptaget indkomstårene 2002 og 2003 og godkendt rentefradrag i overensstemmelse med den indsendte dokumentation. Endvidere har skattemyndigheden ved brev af 10. august 2005 meddelt klageren, at fristen for genoptagelse af indkomståret 2001 er sprunget, og at et glemt fradrag ikke er grund til ekstraordinær genoptagelse.

 

Klageren har ved brev af 30. august 2004 påklaget skatteforvaltningens afslag på ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2001 til Told- og Skattestyrelsen.

 

Sagen er oversendt til Landsskatteretten i medfør af skatteforvaltningslovens § 62, stk. 5.

 

Skattemyndighedens afgørelse

Skattemyndigheden har ikke imødekommet anmodning om genoptagelse af indkomståret 2001.

 

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2001 skal være indsendt senest 1. maj 2005, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 2.  I særlige tilfælde kan der ske genoptagelse efter udløbet af fristen, jf. skattestyrelseslovens § 35.

 

Da anmodningen alene er begrundet i, at klageren har glemt at fratrække renteudgifterne, er betingelserne i skattestyrelseslovens § 35 ikke opfyldt. Det er en betingelse for genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 1, at der efter indkomstårets udløb er indtrådt en ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag for ansættelsen. Glemte fradrag hjemler ikke genoptagelse efter denne bestemmelse. Skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 2-7 anses ikke for relevante for sagen.

 

Der foreligger endvidere ikke særlige omstændigheder, som kan begrunde en ændring, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8. Klageren er selv forpligtet til at kontrollere de oplysninger, som fremgår af selvangivelsen og årsopgørelsen. Det gælder både de fortrykte og de ikke fortrykte oplysninger. Det er endvidere en betingelse, at anmodningen er fremsat inden 6 måneder efter, at de omstændigheder, der gør det muligt at fravige fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er indtruffet, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 2. Skattemyndigheden har fundet, at klageren har været bekendt med de oplysninger, der ligger til grund for anmodningen, på et tidspunkt, som ligger mere end 6 måneder forud for indsendelsen af anmodningen.

 

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at det pålægges skattemyndigheden at genoptage ansættelsen for indkomståret 2001.

 

Skattemyndigheden har oplyst, at fristen er udløbet den 1. maj 2005. Der er imidlertid to forhold, som gør, at klageren ønsker dispensation. Begge relaterer sig til fejl begået af skattemyndigheden.

 

For det første mødte klageren op på skatteforvaltningen den 7. april 2005 angående fradraget. Klageren blev informeret om, hvilket materialet der skulle indsendes, samt at klageren ikke behøvede at skynde sig, da forældelsesfristen var på 5 år.

 

For det andet indsendte klageren den 23. april 2005 de relevante papirer sammen med selvangivelsen for indkomståret 2004. Selvangivelsen blev indberettet men af uransagelige årsager blev sagen vedrørende 2001 ikke behandlet men blev forlagt.

 

I august rykkede klagen for at høre til sagen. Han fik herved oplyst, at der ikke verserede en sag. Klageren indsendte derfor materialet igen og fik senere at vide, at tidsfristen var overskredet. 

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter dagældende skattestyrelseslovs § 34, stk. 2 (nu skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2), skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

 

Det lægges til grund at klageren senest samtidigt med indsendelse af selvangivelsen for indkomståret 2004 den 23. april 2005 har fremsendt en genoptagelsesanmodning. Genoptagelsesanmodningen har imidlertid alene vedrørt indkomstårene 2002 og 2003. Anmodning om genoptagelse af indkomståret 2001 kan derfor først anses for fremsendt ved indsendelse af materialet den 9. august 2005.

 

Anmodning om genoptagelse af indkomståret 2001 er derfor ikke fremsendt indenfor den ordinære frist, jf. den dagældende skattestyrelseslovs § 34, stk. 2.

 

Ifølge den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8 (nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8), kan ansættelser genoptages ekstraordinært i følgende tilfælde:

 

"Skatteministeren giver efter anmodning fra den skattepligtige tilladelse til ændring af skatteansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder."

 

Ifølge bemærkningerne til loven anses forglemmelse af et fradrag ikke for sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse.

 

Landsskatteretten finder derfor at det er med rette, at skattemyndigheden ikke har genoptaget klageren skatteansættelse for indkomståret 2001.