Dato for udgivelse
09 dec 2005 11:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 nov 2005 11:07
SKM-nummer
SKM2005.493.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 515/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Rette indkomstmodtager, kommanditist, renteindtægt, resthæftelse
Resumé

Skatteyderen var kommanditist i et H1-kommanditselskab, som havde ejet tre hoteller. På grund af en retssag mod udbyderselskabet undlod et antal kommanditister at indbetale resthæftelserne, der var transporteret til banken. Sagen blev tabt ved Højesteret, og kommanditisterne blev pålagt at indbetale resthæftelserne med tillæg af renter.

Skattesagen vedrører, om denne renteindtægt i skattemæssig henseende tilkom kommanditselskab med den følge, at skatteyderen som kommanditist var forpligtet til at betale skat af renteindtægten.

Skatteyderen bestred ikke, at fordringerne på betaling af resthæftelser med tilhørende renter civilretligt tilkom kommanditselskabet. Renteindtægten var således en indtægt for kommanditselskabet. Da et kommanditselskab ikke er et skattesubjekt, påhvilede beskatningen herefter de enkelte kommanditister.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 e

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-3 E.F.1.8

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-3 E.F.2.1

Parter

A
(advokat Peter Dyhr)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen, Marianne Højgaard Pedersen og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 12. november 2004.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Det er ubestridt, at fordringerne på betaling af resthæftelserne med renter civilretligt tilkom kommanditselskabet. Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at beskatningen af kommanditselskabets renteindtægter herefter påhviler de enkelte kommanditister. Da det, som A heroverfor har gjort gældende, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.