Dato for udgivelse
05 dec 2005 10:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 aug 2005 11:13
SKM-nummer
SKM2005.472.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1680-0217
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fri bil, værdi, beregningsgrundlag
Resumé
Landsskatteretten bekræfter ved kendelsen hidtidig praksis, hvorefter løn i form af fri bil er indeholdelsespligtig A-indkomst.
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4
Kildeskatteloven § 43

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 A.B.1.9.2.
Henvisning
A- Skattevejledningen 2005-3 B.1.6.1.

Klagen skyldes, at regionen har forhøjet grundlaget for beregning af værdi af fri bil for en af selskabets medarbejdere, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Regionens afgørelse ændres.

 

Sagens oplysninger

Selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed med fabrikation af aluminiumsdele. Selskabet leasede ved aftale af 21. februar 2000 en BMW 523i hos B, der havde indkøbt bilen hos C for 553.363 kr. Selskabet stillede herefter bilen til rådighed for D, der er ansat i selskabet. Leasingydelsen udgjorde 9.180 kr. eksklusive moms månedligt med fri kilometer i leasingperioden, der var aftalt til 36 måneder. Ved leasingperiodens udløb var selskabet i henhold til aftalen forpligtet til at anvise en køber, der ville betale 320.000 kr. inklusive moms for bilen.

 

I februar 2003, hvor leasingperioden udløb, solgte B bilen til C for 230.000 kr. Selskabet indbetalte på samme tidspunkt 90.000 kr. i ekstraordinært leasingafgift til B, idet bilen blev solgt for under det garanterede mindstebeløb. Bilen havde på dette tidspunkt kørt 190.000 km. Umiddelbart herefter købte selskabet bilen af C for 235.480 kr.

 

Bilens anvendelse blev i forbindelse med transaktionerne ikke ændret, idet denne fortsat blev stillet til rådighed for D. Det af selskabet beregnede beskatningsgrundlag for medarbejderen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, blev imidlertid reduceret ved transaktionerne, idet markedsprisen på overdragelsestidspunktet var lavere end bilens nypris.

 

ToldSkats afgørelse

Regionen har anset selskabet for pligtig at anvende et beregningsgrundlag ved indeholdelse af A-skat m.m. i forbindelse med, at selskabet stiller fri bil til rådighed for medarbejderen, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, svarende til den faktiske anskaffelsessum med tillæg af de 90.000 kr., som selskabet betalte i ekstraordinær leasingafgift til B.

 

Regionen har bemærket, at det forhold, at bilen bliver handlet gennem C, ikke kan anses for at være gennemført i fri handel, idet C har solgt bilen fra ny og i forbindelse med handlen formentlig har været garanteret at kunne videresælge bilen igen til selskabet. Dette bestyrkes yderligere af, at regionen ved undersøgelse på www.bilpriser.dk har konstateret, at den samme slags bil pr. 8. september 2003 har været ansat til 294.100 kr. i udsalg hos en forhandler.

 

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at det er selskabets faktiske købspris på 235.480 kr., der skal lægges til grund for beregningen af værdi af fri bil for D, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

 

Repræsentanten har henvist til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i TfS 1997.183. I denne sag havde et selskab overtaget en tidligere leaset bil senere end 36 måneder efter første indregistrering. Under hensyn til, at overdragelsesprisen måtte anses for at svare til markedsprisen, skulle værdien af fri bil beregnes ud fra den faktiske købspris.

Årsagen til, at bilen blev solgt fra B til C for en væsentlig lavere pris end den i henhold til aftalen garanterede, var, at bilen på dette tidspunkt havde kørt 190.000 km, hvilket var 70.000 km mere end forudsat i leasingaftalen. Betalingen på 90.000 kr. var en kompensation herfor.

 

Bilens markedsværdi på overdragelsestidspunktet var de 235.480 kr., som selskabet betalte for bilen. Repræsentanten har afvist, at regionens oplysninger fra www.bilpriser.dk kan anvendes til sammenligning i denne sag, idet der er tale om forhandleres udsalgspris, der normalt er en del højere, end den pris, som man kan forvente at få med salg til en forhandler. Repræsentanten har endvidere oplyst, at bilen i leasingperioden havde en større skade, der måtte udbedres for 63.000 kr. Endelig har repræsentanten henvist til, at selskabet i april 2004 indhentede tilbud fra to forhandlere, der vurderede bilen til henholdsvis 185.000 kr. og 190.000 kr.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, 1. pkt., skal den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages, i forbindelse med denne udbetaling indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb.

 

I henhold til § 20, nr. 22 i den dagældende bekendtgørelse nr. 980 af 16 november 2001 om opkrævning af indkomstskat hos personer m.v., jf. kildeskattelovens § 43, skal en arbejdsgiver indeholde A-skat m.m. af værdien af hel eller delvis fri bil, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for den ansatte, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

 

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 4, 1-4. pkt., at den skattepligtige værdi af en bil, der af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget, og i de to følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

 

Beregningsgrundlaget for værdien af fri bil til selskabets medarbejder må anses at udgøre selskabets faktiske købspris på 235.480 kr., jf. Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i TfS 1997.183. Retten har herved henset til, at markedsprisen for bilen på overdragelsestidspunktet i henhold til Dansk Automobilforenings brugtbilskatalog reguleret for km-tal udgør 230.300 kr. Den påklagede afgørelse nedsættes i overensstemmelse hermed.