Dato for udgivelse
16 Nov 2005 15:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Nov 2005 09:23
SKM-nummer
SKM2005.458.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-1197-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsfradrag, generalomkostninger, børsintroduktion
Resumé

Skatteministeriet tog på baggrund af EF-domstolens dom af 26. maj 2005 i sag C465/03, Kretztechnik, bekræftende til genmæle i en sag om det sagsøgende selskabs fradragsret i medfør af momslovens § 37, stk. 1, for momsbelagte udgifter afholdt i forbindelse med en børsintroduktion. Domstolen fastslog ved den nævnte dom, at der er fradragsret ud fra et generalomkostningssynspunkt for denne type omkostninger efter generalomkostningsprincippet fastslået af Domstolen i dommen i sag C-408/98, Abbey National.

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1
TSS cirkulære 2005-24 af 4.10.2005

Henvisning

Momsvejledningen 2005-3 J.1.1.1

Henvisning

Momsvejledningen 2005-3 J.1.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.11.1.3.2.3

Parter

Nowaco A/S
(advokat Birte Rasmussen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af landsdommerne

Helle Bertung, Bjerg Hansen og Helle Bredal (kst.)

Under denne sag har sagsøgeren, Nowaco A/S, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at sagsøgeren i kalenderåret 1998 har fradrag i sit momsregnskab for 561.726 kr. udgørende moms af udgifter, afholdt af sagsøgeren i forbindelse med selskabets børsemission i efteråret 1998.

Sagen er anlagt den 20. maj 2003.

Sagsøgte har ved brev af 4. august 2005 taget bekræftende til genmæle over for den nedlagte påstand.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagsøgte har tilsluttet sig sagsøgerens påstand, hvorfor der afsiges dom i overensstemmelse hermed.

Da sagsøgeren således har fået medhold i sin påstand, skal sagsøgte betale sagsomkostninger til sagsøgeren. Omkostningsbeløbet fastsættes til i alt 42.860 kr., der er opgjort som 11.620 kr. i retsafgift og 1.240 kr. til dækning af sagsøgerens udgifter til ekstrakt i forbindelse med en berammet formalitetsprocedure, ligesom sagsøgte skal godtgøre sagsøgeren 30.000 kr. til dækning af dennes udgifter til advokatbistand.

Der er hermed lagt vægt på sagens økonomiske værdi og på, at sagen har verseret siden den 20. maj 2003, samt på, at sagsøgeren har udarbejdet stævning, replik og yderligere processkrifter/breve i sagen, ligesom der har været rejst spørgsmål om forelæggelse for EF-domstolen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren, Nowaco A/S, i kalenderåret 1998 har fradrag i sit momsregnskab for 561.726 kr. udgørende moms af udgifter, afholdt af sagsøgeren i forbindelse med selskabets børsemission i efteråret 1998.

Inden 14 dage skal sagsøgte i sagsomkostninger betale 42.860 kr. til sagsøgeren.