Klage over RIMs afgørelser om inddrivelse skal som nævnt ovenfor indbringes for Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Der skal ikke betales afgift efter de almindelige regler ved oversendelse af en klage til Landsskatteretten. Inddrivelsessager ved Landsskatteretten er undtaget fra reglerne om omkostningsgodtgørelse i skattesager.

Det fremgår af SKM2007.618.LSR, at Landsskatteretten hverken har ret eller pligt til at efterprøve størrelsen eller eksistensen af det krav, der er under inddrivelse. Landsskatteretten kan således alene tage stilling til lovligheden af de inddrivelsesskridt, der er foretaget.

I henhold til § 25 i bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten har klager på inddrivelsesområdet ikke opsættende virkning, hvorfor Landsskatteretten vil være underlagt en frist på 1 måned til behandling af en klage, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst for Landsskatteretten, det vil sige efter indhentelse af eventuelle yderligere oplysninger til brug for sagsbehandlingen og eventuel partshøring, jf. § 25, stk. 2, i bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten.

Landsskatteretten vil behandle inddrivelsesklagesagerne uden deltagelse af ordinære retsmedlemmer,

Landsskatteretten kan i visse tilfælde anmode RIM om at udarbejde en sagsfremstilling, som i så fald skal anmodningen herom imødekommes inden for 1 måned fra anmodningens modtagelse, jf. § 25, stk. 1, i bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten. Se nærmere i Procesvejledningen, hvordan en sådan sagsfremstilling udarbejdes.

Landsskatteretten underretter klageren om afgørelsen og eventuelt om fristen for at indbringe afgørelsen for domstolene.