åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold
Dette afsnit beskriver, hvilke inddrivelsessager, der kan behandles i Landsskatteretten.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Særligt vedrørende overgangsperioden 1. november 2005

Regel
Udgangspunktet er, at alle typer af RIMs afgørelser vedrørende inddrivelse, har klageadgang til Landsskatteretten. RIMs afgørelser, som borgeren eller virksomheden m.v. kan klage over, omfatter alle krav, der opkræves eller inddrives af RIM og ikke kun skattekrav. Se INDOG § 17.

Bemærk
INDOG § 17 kan ikke fortolkes således, at Landsskatteretten tillige skal være klageinstans for andre myndigheders afgørelser end restanceinddrivelsesmyndighedens.

Se SKM2009.612.LSR. En kommune foretog modregning i en skyldners overskydende skat til delvis dækning af et kommunalt krav mod skyldneren. Kravet var ikke overgivet restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) til inddrivelse. Landsskatteretten afviste en indgivet klage over modregningen under henvisning til, at retten efter INDOG alene var klagemyndighed for SKAT's afgørelser bl.a. om modregning

Særligt vedrørende Klager over kravets eksistens og størrelse Fremkommer en skyldner med indsigelser om fordringens eksistens eller størrelse, vedrørende et krav som RIM har til inddrivelse, skal RIM sende skyldners indsigelse til fordringhaveren, eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, til afgørelse af indsigelserne. Fordringshaveren behandler alene indsigelser, der vedrører kravets eksistens og størrelse, på det tidspunkt, hvor kravet blev overdraget til inddrivelse hos RIM. Se INDOG § 2, stk. 2.

Landsskatteretten afviste i SKM2010.630.LSR at behandle en klage, da klagen vedrørte kravets eksistens og størrelse som følge af afskrivninger foretaget forud for kravets overdragelse til RIM.

Se også
SKM2009.8.SKAT indsigelser mod kravets eksistens og størrelse om, hvornår RIM kan tillægge skyldners indsigelser opsættende virkning. 

Klager over kravets eksistens og størrelse, der relaterer sig til den periode, hvor RIM har haft kravet til inddrivelse, fx. spørgsmålet om et krav er betalt til RIM, behandles IKKE af fordringshaveren, men indbringes for Landsskatteretten, med mindre andet er bestemt i lovgivningen. For klager over RIMs administration af kravet gælder endvidere, at disse klager er  omfattet af remonstrationsordningen. Se INDOG § 17.

Landsskatteretten kan således alene tage stilling til lovligheden af de inddrivelsesskridt, der er foretaget efter at fordringen er overdraget til inddrivelse hos RIM.

Særligt vedrørende overgangsperioden 1. november 2005
Landsskatteretten har kompetence til at behandle klager over afgørelser truffet af fordringshavere inden den 1. november 2005 og som påklages efter 1. november 2005. Landsskatteretten har ikke kompetence til at behandle klager over afgørelser truffet inden 1. november 2005 af en myndighed, som var endelig administrativ klageinstans for afgørelser om inddrivelse.

Se SKM2007.420.LSR Landsskatteretten afviste at behandle en klage over afgørelse truffet af den tidligere Told- og Skattestyrelse som klagemyndighed for afgørelser om inddrivelse. En anmodning om genoptagelse af Told- og Skattestyrelsens afgørelse blev ikke imødekommet.