Skat:

 • Befordringssager - LL § 9 B-C
 • Sager om fri bil - LL § 16, stk. 3 og 4
 • Sager om fri bolig - LL § 16, stk. 3 og 4
 • Ejendomsværdiskattespørgsmål
 • EBL § 8 generelt
 • Forældrekøbslejligheder - værdiansættelse +/- 15% - 1982-cirkulæret
 • Genanbringelsessager efter EBL § 6 A-C
 • Avanceopgørelsessager efter EBL
 • Mælkekvotesager ved ejendomsafståelse (EBL § 5, stk. 3)
 • Sager om næring ved køb og salg af fast ejendom
 • Næring i relation til ejendomsavance
 • Værdiansættelse af fast ejendom
 • Beskatning i forbindelse med stiftelse af fonde
 • Gaveafgiftssager
 • Goodwill-sager, der vedrører beregning af goodwill-værdien
 • Klassificering af investeringsforeninger
 • Beregning af ombytningskurs ved selskabsretlige omstruktureringer
 • Sager vedrørende repræsentation og reklame (LL § 8, stk. 1 og 4)
 • Sager vedrørende pensionsbeskatningsloven
 • Omdannelse af pensionskasser
 • Godkendelse af engangsindskud på pensionsordninger (PBL § 19 og 23)
 • Opgørelser efter SEL § 5 - § 5E
 • Spørgsmål om juridiske personer er omfattet af SEL §§ 2 og 3
 • Underskudsfremførelse iflg. LL § 15
 • Sager om værdiansættelse og værdiskøn

 

Moms:

 • Momslovens kap. 5 - spørgsmål om afgiftspligtens indtræden og fastlæggelse af leveringstidspunktet for leverancer, erhvervelser og indførsel
 • Momslovens kap. 6 - spørgsmål om opgørelse af afgiftsgrundlaget, med undtagelse af spørgsmål om tab på uerholdelige fordringer
 • Momslovens kap. 7 - spørgsmål om momssatsens størrelse
 • Momslovens kap. 10 - spørgsmål om afgiftsgodtgørelse til udenlandske virksomheder mv.
 • Momslovens kap. 11 - spørgsmål om betalingspligtige personer, herunder hvem der hæfter for betaling af afgiften
 • Momslovens kap. 12 - spørgsmål om registrering af virksomheder (Registreringsopgaven udføres i dag af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)
 • Momslovens kap. 13 - regnskabsbestemmelser og bestemmelser om udstedelse af en momsfaktura
 • Momslovens kap. 14 - spørgsmål om at registrerede virksomheder efter hver afgiftsperiode skal opgøre momstilsvaret
 • Momslovens kap. 15 - spørgsmål om fastlæggelse af afregningsperioder for virksomheder og afregningstidspunktet for betaling af afgiften
 • Momslovens kap. 16 - spørgsmål vedrørende særodninger for tredjelandsvirksomheder. Der levere elektroniske tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer indenfor EU - identifikationslandet
 • Momslovens kap. 18 - spørgsmål om afgift på salg af modermælkserstatning, sats for udenlandske bussers kørsel og spørgsmål om hvornår noget er investeringsguld i momsmæssig forstand (satser og kriterier er fastlagt i loven)

 

Lønsumsafgift:

 • Lønsumsafgiftsloven - spørgsmål om registrering af virksomheder
 • Lønsumsafgiftsloven - spørgsmål om afgiftssatser (satserne er fastlagt i loven)
 • Lønsumsafgiftsloven - spørgsmål om opgørelse og betaling af afgiften

 

Punktafgifter:

 • Tilbagebetalings-/godtgørelsessager på området for punktafgifter
 • Punktafgiftssager vedrørende beregning/opgørelse/måling mv. af den afgiftspligtige mængde