Formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen er enige om:

  1. Alle afgørelser truffet af Skatterådet skal som udgangspunkt offentliggøres. Der gælder dog følgende undtagelser:
  1. afgørelser i sager, som ikke er principielle
  2. flere ensartede sager om samme spørgsmål
  3. værdiansættelsessager, som vedrører store beløb men i øvrigt ikke er principielle, idet de typisk er konkret begrundet og uden præjudikat for andre skattepligtige
  4. sager, hvor det ikke er muligt at anonymisere i tilstrækkelig grad for at overholde den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17 eller forbuddet mod misbrug af insideroplysninger i §§ 34-39 i lov om værdipapirhandel
  5. det i øvrigt ikke findes hensigtsmæssigt, herunder af kontrolhensyn.

    ii.  I tvivlstilfælde drøfter told- og skatteforvaltningen spørgsmålet om offentliggørelse med formanden for rådet.