Dato for udgivelse
07 Nov 2005 12:25
SKM-nummer
SKM2005.452.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
05-008987
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Investeringsselskab, skattemæssig status
Resumé

Et selskab, hvis formål er investering, kan blive omfattet af reglerne om investeringsselskaber. Alt efter antallet af aktionærer, kan selskabet ryge ind og ud af bestemmelsen om investeringsselskaber - også i løbet af et indkomstår. Ligningsrådet sagde, at skiftet i beskatningsform ved overgangen fra at være et indkomstbeskattet selskab til at være investeringsselskab sker på tidspunktet for overgangen. Et skift fra at være investeringsselskab til at være indkomstbeskattet selskab sker først med udgangen af et kalenderår. Ved flere skift i løbet af et indkomstår - er det selskabets forhold, den sidste dag i året, der er afgørende for om selskabet året efter skal beskattes af dets indkomst, eller om alene aktionærerne skal beskattes.

Hjemmel
835/05
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 2 a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 S.G.9

1.  Det er rådgivers opfattelse, at såfremt selskabet pr. 1. oktober 2005, som følge af en kapitaludvidelse, opfylder samtlige kriterier for at være et investeringsselskab, så er selskabet ikke et investeringsselskab for indkomståret 2005. Er Ligningsrådet enigt heri?

2.  Det er rådgivers opfattelse, at såfremt selskabet pr. 31. december 2005, som følge af en forventet kapitaludvidelse, opfylder samtlige kriterier for at være et investeringsselskab, så er selskabet skattemæssigt et investeringsselskab for indkomståret 2006. Er Ligningsrådet enigt heri?

3. Som følge af det i spm. 2 anførte statusskift, bliver selskabets anpartshavere herefter avancebeskattet efter reglerne om salg af unoterede aktier ejet i mindre end tre år. Avanceopgørelsen foretages pr. 1. januar 2006 og avancen beskattes i indkomståret 2006 (for skattepligtige med kalenderårsregnskab). Er Ligningsrådet enigt heri?

4. Det er rådgivers opfattelse, at såfremt selskabet pr. 2. januar 2006, som følge af en forventet kapitaludvidelse, opfylder samtlige kriterier for at være et investeringsselskab, så er selskabet skattemæssigt ikke et investeringsselskab for indkomståret 2006. Er Ligningsrådet enigt heri?

5. Det er rådgivers opfattelse, at såfremt selskabet i løbet af et indkomstår har perioder, hvor der er anpartshavere, der har bestemmende indflydelse, så er det selskabets ejerstruktur på datoen for afslutningen af indkomståret (31. december), der er afgørende for, om selskabet er et investeringsselskab i det kommende indkomstår. Er Ligningsrådet enigt heri?

Svar

Ad 1. Nej

Ad 2. Nej

Ad 3. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

Ad 4. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

Ad 5. Se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab A er stiftet den 1. juli 2004. Selskabets formålsparagraf er følgende:

"Selskabets formål er som næringsvirksomhed, at købe og sælge værdipapirer mv. for egne/og eller lånte midler."

Da selskabet tillige har en tilbagekøbsbestemmelse i anpartshaveroverenskomsten, opfylder selskabet kriteriet for at være et investeringsselskab, som defineret i ABL § 2 a, stk. 7, nr. 2.

Selskabets første indkomstår er indkomståret 2005.

Selskabet har i øjeblikket 2 anpartshavere som ejer mere end 25 % af anpartskapitalen. Dette medfører efter ABL § 2 a, stk. 9, at selskabet pt. ikke er at betragte som et investeringsselskab.

Det er hensigten, at selskabets anpartshaverkreds løbende skal udvides via udvidelser af anpartskapitalen.

Idet selskabets fortsatte udvikling herunder udvidelse af kredsen af anpartshavere, vil have skattemæssige og økonomiske konsekvenser for de nuværende anpartshavere i selskabet, er der behov for, at disse skattemæssige konsekvenser er klarlagt forinden at der gennemføres yderligere kapitaludvidelser. De skattemæssige konsekvenser ved statusskifte til investeringsselskab, herunder tidspunkter for statusskifte, synes ikke at fremgå af lovgivningen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad 1 og 2

Lov nr. 407 af 1. juni 2005, om investeringsselskaber og hedgeforeninger, har virkning fra og med indkomståret 2005, jf. lovens § 13, stk. 1.

I lovens § 13, stk. 2 modereres dette dog således, at et selskab som udgangspunkt først bliver omfattet af reglerne pr. 1. juli 2005, men at man dog kan vælge at overgå til beskatning som investeringsselskab med virkning fra starten af indkomståret 2005.

Af bemærkningerne til ikrafttrædelsesbestemmelsen fremgår det, at bestemmelsen, § 13, stk. 2, indeholder hovedreglen om selskaber, der i anledning af de nye regler skifter skattemæssig status. 

Det er først i kraft af en påtænkt kapitaludvidelse i løbet af efteråret 2005, at selskabet opfylder betingelserne for at være et investeringsselskab.

Ved overgang til undtagelse for beskatning efter SEL § 3, fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil undtagelsen, jf. SEL § 5, stk. 1, 2. pkt.

Ved en overgang fra indkomstbeskattet selskab til ikke beskattet selskab, hvor overgangen ikke beror på en beslutning, men i stedet en handling, er det tidspunktet for handlingen, der er afgørende for overgangen.

Det er således styrelsens opfattelse, at selskabet er et investeringsselskab pr. 1. oktober 2005, såfremt der pr. denne dag gennemføres en kapitaludvidelse således at selskabet i øvrigt opfylder betingelserne for at være et investeringsselskab, jf. ABL § 2 a.

Styrelsen indstillede, at spørgsmål 1 blev besvaret nej.

Såfremt der i stedet gennemføres en kapitalforhøjelse pr. 31. december 2005, og selskabet i øvrigt opfylder betingelserne for at være et investeringsselskab jf. ABL § 2 a, er det styrelsens opfattelse, at selskabet skattemæssigt behandles som sådan fra tidspunktet for kapitalforhøjelsen.

Styrelsen indstillede, at spørgsmål 2 blev besvaret nej.

Ad 3

En ændring af selskabets skattemæssige stilling fra at være omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 til at blive omfattet af SEL § 3, stk. 19 indebærer også en ændring for så vidt angår aktionærerne i selskabet.

Ved overgangen fra et indkomstbeskattet selskab til investeringsselskab anses aktionærerne for at have afstået deres anparter i det oprindelige selskab, jf. ABL § 9, stk. 6. Aktionærerne i et investeringsselskab beskattes efter lagerprincippet af udviklingen af værdien i selskabet omfattet af ABL § 2 a

Der skal således gennemføres en beskatning af aktierne, i det afståede selskab, efter de almindelige regler i ABL.

Eftersom selskabet anses for overgået til investeringsselskab med udgangen af 2005, må aktierne i investeringsselskabet anses for anskaffet på dette tidspunkt.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at aktieavanceopgørelsen skal foretages pr. overgangen til investeringsselskab, og at avancen skal beskattes i indkomståret 2005.

Styrelsen indstillede, at der blev svaret nej til spørgsmål 3.

Ad 4

Såfremt selskabet foretager en kapitaludvidelse d. 2. januar 2006, og som følge heraf opfylder betingelserne for at være et investeringsselskab omfattet af ABL § 2 a, vil selskabet, skulle behandles som sådan fra 2. januar 2006, jf. SEL § 5, stk. 1, 2. pkt.

Styrelsen indstillede, at der blev svaret nej til spørgsmål 4.

Ad 5

Man ønsker at vide hvorledes selskabet/aktionærerne beskattes såfremt selskabet flere gange i løbet af et indkomstår skifter mellem at være et investeringsselskab og at være undtaget ABL § 2 a.

Ved et skift fra indkomstbeskattet selskab til investeringsselskab sker skiftet i beskatningsform på tidspunktet for overgangen, jf. SEL § 5, stk. 1, 2. pkt.

Ved et skift fra at være et investeringsselskab til at være et indkomstbeskattet selskab sker overgangen imidlertid først med virkning fra udgangen af et kalenderår. Skatteansættelsen finder første gang sted for det følgende kalenderår. Aktiver og gæld anses for anskaffet ved udgangen af det kalenderår, som overgangen får virkning fra, til handelsværdien på dette tidspunkt, jf. SEL § 5 F.

Tilsvarende regler gælder for foreninger beskattet efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3.

Efter SEL § 5 A skal selskaber, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1 beskattes som sådan indtil overgangen. Overgangen sidestilles med ophør af virksomhed.

Ved overgang fra beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3 til beskatning efter en af de andre bestemmelser i SEL § 1, stk. 1, undtaget SEL § 1, stk. 1, nr. 6, får overgangen først virkning for selskabets skattepligt ved udløbet af det pågældende indkomstår, jf. SEL § 5 B.

Begrundelsen for, at overgangen fra SEL § 1, stk. 1, nr. 3 først sker med udgangen af indkomståret er, at en evt. opfyldelse af omsætningsbetingelsen først kan konstateres ved indkomstårets udløb. Andre ting kan også begrunde en sådan overgang, f.eks. en vedtægtsændring - men fælles for alle er at det typisk ikke er ting, der forekommer flere gange i løbet af et indkomstår.

Der er ikke en tilsvarende begrundelse for bestemmelsen i SEL § 5 F. Således er investeringsselskaber omfattet af ABL § 2 a, defineret således at det er muligt at komme ind og ud af definitionen flere gange i løbet af et indkomstår. F.eks. som aktuelt i denne forespørgsel - ved køb og salg af aktier i selskabet.

Da en eventuel indkomstbeskatning først indtræder med virkning fra indkomståret efter, at selskabet ikke længere opfylder betingelserne i ABL § 2 a giver det ingen mening at tale om at skifte frem og tilbage mellem lagerbeskatning efter ABL § 2 a og indkomstbeskatning efter SEL § 1, stk. 1 i løbet af et indkomstår.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at det må være selskabets forhold den sidste dag i året, der er afgørende for om selskabet året efter skal beskattes som et selskab. Såfremt selskabet ikke opfylder betingelserne for at være et investeringsselskab pr. 31/12, så skal selskabet året efter beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Såfremt selskabet på et tidspunkt i det nye år igen opfylder betingelserne for at være et investeringsselskab omfattet af ABL § 2 a, så sker overgangen til lagerbeskatning på det tidspunkt, hvor betingelserne herfor er opfyldt. Med deraf følgende ophørsbeskatning efter selskabsskattelovens regler jf. SEL § 5.

For aktionærerne vil et skifte fra indkomstbeskattet selskab efter SEL § 1 til lagerbeskattet investeringsselskab betyde, at der sker en afståelse af aktierne pr. tidspunktet for overgangen jf. ABL § 9, stk. 6.

En overgang fra lagerbeskattet investeringsselskab til indkomstbeskattet selskab sidestilles med afståelse jf. ABL § 9, stk. 5.

Styrelsen indstillede, at spørgsmål 5 blev besvaret i overensstemmelse hermed.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstillinger.