Dato for udgivelse
26 Oct 2005 11:27
SKM-nummer
SKM2005.430.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
05-002814
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Udenlandsk selskab, spaltning, danske aktionærer, succession
Resumé

I forbindelse med spaltningen af det norske selskab Norsk Hydro ASA, hvorved selskabet overdrog samtlige aktiver og passiver vedrørende en virksomhedsgren til et nystiftet selskab, Yara International ASA, Norge, ansøgte en danske aktionær i det indskydende selskab om tilladelse i medfør af fusionsskattelovens § 15 b, stk. 6, til at fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt. kunne finde anvendelse i forbindelse med spaltningen.

Told- og Skattestyrelsen imødekom anmodningen, idet det vurderedes, at den i Norge gennemførte omstrukturering havde så væsentlige lighedspunkter med en skattefri spaltning af danske selskaber, jf. fusionsskattelovens § 15 a, at de danske successionsregler kan finde anvendelse

Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i det indskydende norske selskab.

Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15, stk. 6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 S.D.1.12.6

Under henvisning til, at det på en ekstraordinær generalforsamling den 15. januar 2004 var vedtaget at gennemføre en spaltning af det norske selskab, Norsk Hydro ASA, ansøgte en dansk aktionær i selskabet  om tilladelse til, at reglerne i FUL § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt. kunne finde anvendelse, jf. FUL § 15 b, stk. 6.

Spaltningen skulle gennemføres som en grenspaltning, hvorved Norsk Hydro ASA overførte samtlige aktiver og passiver vedrørende sine aktiviteter angående kunstgødning til et selvstændigt og børsnoteret (norsk) selskab (Yara International ASA), mens aktiviteterne indenfor olie, gas og aluminium videreførtes i Norsk Hydro ASA.

Om baggrunden for spaltningen var oplyst, at det vurderedes, at der ville være forretningsmæssige fordele forbundet ved at opsplitte selskabets meget forskellige aktiviteter.

I det udarbejdede "Demerger Information Memorandum" oplystes endvidere, at spaltning i medfør af de norske regler var valgt som omstruktureringsmodel, idet dette var en velkendt model i Norge, der tillige kunne gennemføres skattefrit, idet Yara International ASA for så vidt angår de overførte aktiver og passiver ville succedere i de skattemæssige positioner, som Norsk Hydro ASA havde vedrørende samme.

Ligeledes ville der ved spaltningen ikke udløses skat på aktionærsiden, idet vederlagsaktierne ville blive anset for anskaffet på samme tidspunkt som de oprindelige aktier i Norsk Hydro ASA.

Videre fremgik af "Demerger Information Memorandum", at der ved spaltning efter norske regler forstås den transaktion, hvorved et selskabs aktiver og passiver overføres til at andet selskab mod vederlag i aktier i det modtagende selskab til det indskydende selskabs aktionærer, samt at vederlaget i forbindelse med spaltningen af Norsk Hydro ASA i overensstemmelse hermed udelukkende ville bestå i aktier.

Det oplystes, at tildelingen af aktier var fastsat på baggrund af markedsværdien af det overførte (fraspaltede), samt at dette førte til, at aktionærerne i Norsk Hydro ASA for hver aktie i selskabet ville blive tildelt en aktie i Yara International ASA.

Videre var oplyst, at spaltningen ville resultere i, at 91,5 % af aktiv-passivmassen forbliver i Norsk Hydro, mens 8,5 % overføres til Yara International ASA.

Told- og Skattestyrelsen bemærkede, at der efter fusionsskattelovens § 15 b, stk. 6, efter ansøgning kan meddeles tilladelse til, at bestemmelserne i fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt., finder tilsvarende anvendelse, når et selskab hjemmehørende i udlandet spaltes, og selskaberne ikke beskattes efter reglerne i stk. 1.

Reglen finder anvendelse, når det udenlandske selskab, der spaltes, ikke har aktiver og passiver tilknyttet et fast driftssted eller en fast ejendom i Danmark.

En forudsætning for at selskabsdeltagere i udenlandske selskaber kan opnå samme skattemæssige behandling, som tilfældet er ved en dansk skattefri spaltning. er, at den foretagne transaktion kan karakteriseres som en spaltning i fusionsskattelovens forstand. Bestemmelsen åbner ikke mulighed for en mere fri fortolkning af spaltningsbegrebet.

Spaltningsdefinitionen i fusionsskattelovens § 15 b, stk. 2, skal således være opfyldt, hvilket bl.a. forudsætter, at der sker overførsel af aktiver til et andet selskab, og at der ydes vederlag i aktier.

Told- og Skattestyrelsen fandt på baggrund af en konkret vurdering af sagens oplysninger, at der var tale om en spaltning, som opfyldte kravene efter de danske regler, herunder at de udspaltede aktiver og passiver udgjorde en gren af en virksomhed, jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 2 og 3, hvorfor fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt. kunne finde anvendelse.

Det bemærkedes videre, at afgørelsen gælder og er bindende for alle danske aktionærer i det indskydende selskab.