åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
FUL § 15, stk. 6FUL § 15, stk. 6, finder anvendelse ved fusion af selskaber og foreninger, der alle er hjemmehørende i udlandet, men hvor de fusionerende udenlandske selskaber ikke alle er hjemmehørende i en EU-stat, eller hvor et eller flere af de fusionerede EU-selskaber ikke er omfattet af begrebet selskab i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF. Ifølge FUL § 15, stk. 6 finder bestemmelserne i FUL §§ 9 og 11 tilsvarende anvendelse ved beskatning af de danske selskabsdeltagere i det indskydende selskab. Der er således succession på aktionærniveau.

Såfremt det indskydende udenlandske selskab der ophører ved fusion eller spaltning er begrænset skattepligtig til Danmark, eksempelvis via en filial, ophører den begrænsede skattepligt til Danmark samtidig med at det udenlandske selskab ophører i hjemlandet, og selskabets aktiver derved overføres til et andet udenlandsk selskab. Foranstående medfører, at der sker sædvanlig ophørsbeskatning i relation til filialen mv. i henhold til SEL § 7. (Se modsat ovenfor under FUL § 15, stk. 3 om succession, hvis der er tale om fusion mv. af EU-selskaber der opfylder betingelserne i artikel 3 i fusionsbeskatningsdirektivet.)

FUL § 15, stk. 6 forudsætter, at den udenlandske omstrukturering svarer til en omstrukturering efter danske regler. Se følgende afgørelser: 

I SKM2007.711.SR fandt Skatterådet, at de canadiske regler om amalgamation har sådanne lighedspunkter med en fusion, at sammenlægningen af to canadiske datterselskaber D1 og D2, var omfattet af FUL § 15, stk. 6.

I SKM2009.44.SR fandt Skatterådet, at en udenlandsk omstrukturering ikke svarede til en omstrukturering efter danske regler. "Fusionen" skulle gennemføres via 3 selvstændige transaktioner. SKAT henviste til, at det var den enkelte transaktion der skulle svare til en efter danske normer godkendt transaktionstype. Da omstruktureringen således ikke svarede til en omstrukturering efter danske regler, kunne den ikke få effekt som en skattefri transaktion i relation til den danske beskatning. Transaktionen kunne derfor ikke kvalificeres som en fusion efter fusionsskattelovens § 1, stk. 3. På baggrund heraf kunne successionsreglen i fusionsskattelovens § 15, stk. 6, jf. bestemmelsens henvisning til § 9 og 11, derfor ikke anvendes af de danske aktionærer.