Nettoudgiften kan fradragesEfter inddrivelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1,

Udgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn kan kun fradrages efter § 12, stk. 2, hvis udgifterne efter stk. 3 nr. 1, 3 og 4 overstiger indtægterne efter stk. 2 (nettoudgiften). Udgiften efter stk. 3, nr. 2, kan altid fradrages.

Dette kan have betydning for en eventuel gennemført betalingsevneberegning foretaget i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6, idet det alene er nettoudgiften på det enkelte barn, der skal fradrages. Fratagelse af børnefamilieydelsen kan i så fald medføre, at der for en periode skal tages hensyn til udgiften for et barn, der ikke tidligere er indgået i betalingsevneberegningen.

Ligeledes vil fratagelse af børnefamilieydelsen medføre periodevist bortfald af eventuel modregningsadgang.

Som indtægter medregnes§ 15, stk. 2, fastslår, at

  • børnefamilieydelse,
  • børnetilskud,
  • børnebidrag,
  • børnepension og
  • andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige indsats,

medregnes som indtægt.

Som udgifter medregnesIfølge § 15, stk. 3, medregnes følgende udgifter:

1) udgifter vedrørende pasning af barnet,

2) rimelige udgifter, som en skyldner eller dennes ægtefælle har i forbindelse med et mindreårigt barns samvær med den anden forælder, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse.

3) udgifter til barnets særlige behov, jf. § 18, og barnets ganske særlige behov, jf. § 19, og

4) et rådighedsbeløb, der afhænger af barnets alder. I henhold til SKM2007.877.SKAT udgør disse beløb for 2008:

  1. indtil det fyldte 2. år: 1.370 kr. pr. måned
  2. fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år: 1.750 kr. pr. måned
  3. fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år: 2.510 kr. pr. måned

Ifølge § 15, stk. 4, opgøres nettoudgiften separat for hvert barn.

SatsreguleringRådighedsbeløbene fastsat i § 15, stk. 3, nr. 4, reguleres hvert år pr. 1. januar, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 41.