Dato for udgivelse
25 okt 2005 10:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 aug 2005 07:25
SKM-nummer
SKM2005.422.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0178
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Avis - børn - momsfritagelse
Resumé

En landsdækkende publikation for børn og unge blev anset for omfattet af   momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, om aviser.

Reference(r)
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 14
Henvisning
Momsvejledningen 2005-3, I.1.8

Klagen vedrører regionens afgørelse af 15. april 2004, hvorved A (herefter benævnt institutionen) publikation ”B” ikke er anset for omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

 

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse ændres.

 

Sagens oplysninger

Institutionen udgiver publikationen ”B”.

 

I brev af 8. januar 2004 har institutionen anmodet regionen om momsfritagelse for B efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

 

Institutionen har om B oplyst, at den er en landsdækkende avis for børn og unge, som udkommer hver anden uge. B havde i 2. halvår af 2003 et oplag på 8.833.

 

B laves i et samarbejde mellem en uddannet journalist og en redaktionsgruppe bestående af børn og unge.

 

Ideen til en avis for børn og unge kom ved en børnekulturhøring i 1993 fra en 11-årig pige. Hendes begrundelse var, at børn faktisk gerne vil følge med i den verden, der omgiver dem, men at børn og unge ikke kan forstå de voksnes medier.

 

Det grundlæggende formål med B er således at udgive en vedkommende avis for børn og unge, hvor udgiverne ønsker at styrke børns læsevaner/evner og det skrevne ord. Derudover vil B motivere børn til at tage del i den offentlige debat og fungere som redskab til forståelsen af at være borger i et demokratisk samfund. Endelig skal B være motiverende i forhold til børn som kommende avislæsere.

 

B har en bred geografisk læserskare, idet den primære målgruppe er børn og unge i hele landet, og da B læses og bruges af bl.a. lærere i skoleundervisningen. Sidstnævnte udgør ca. 1/3 af B’s oplag.

 

Endvidere læses og bruges B af forældre, uddannelsesinstitutioner, journalister på dagbladene og de landsdækkende tv-kanaler, specialskoler for børn, specialskoler for voksne, biblioteker, fritidsklubber, SFO’er, fritidshjem, klubber, læger, tandklinikker m.v.

 

Institutionen har videre oplyst, at B indeholder nyhedsstof fra ind- og udland. Der bringes både helt aktuelle nyheder og opfølgning samt uddybning af nyheder ved eksempelvis at forklare baggrunden for en begivenhed. Der er tale om et bredt spektrum af nyheder, temaer og emner, der er relevante i børns hverdag og syn på verden.

 

B producerer selv artikler/indhold. Derudover er nyheder fra ind- og udland taget fra dagspressen og skrevet om, så det er nemmere at forstå.

 

B trykkes på traditionelt avispapir, ligesom layoutet er det alment kendte avislayout. Salg af B sker primært i abonnementsform, men B kan også rekvireres i løssalg – eksempelvis af skoler. B sælges ikke i løssalg i detailhandlen på grund af reglerne om portostøtte.

 

Redaktionen på B er ikke godkendt til at uddanne journalister, da dette ikke har været aktuelt. Det er tidligere oplyst over for B fra relevante instanser, at B kan få en sådan godkendelse.

 

Under sagens behandling for Landsskatteretten har institutionen fremlagt en udskrift fra C, hvoraf fremgår, at B er anført som et dansk medie, der formidler nyheder om politik.

 

Der er endvidere fremlagt en udskrift fra Danmarks Journalisthøjskoles hjemmeside, hvoraf fremgår, at B har fået DJH Prisen 2004. DJH Prisen gives til et produkt, der er udtryk for en videreudvikling af journalistikken og har høj kvalitet. Prisen kan også gives til en redaktion, en ny arbejdsform, et medieprojekt eller en person, der har ydet en særlig indsats.

 

I begrundelsen for tildelingen af prisen til B har Danmarks Journalisthøjskole bl.a. anført, at B henvender sig på en seriøs og respektfuld måde til en målgruppe, der ellers ikke satses stort på fra avisernes side, børn mellem 9 og 14 år, og at B også lytter til sin målgruppe. Det er videre anført, at B udfører et vigtigt arbejde med at gøre børn kendte med avismediet, og at den virkelig formår at skabe engagement. Endelig er det anført, at der ville blive færre voksne avislæsere i fremtiden, hvis B ikke var der.

 

Ved en gennemgang af 3 eksemplarer af B er det konstateret, at B er bygget op på følgende måde:

 

Forside med nyheder og referencer til artikler i avisen.

 

Læserbreve, typisk side 2.

 

”Vidste du?” – fakta/nyhedsboks, typisk side 3 og 8.

 

Nyheder Danmark, typisk side 3-5.

 

Tema, typisk side 6/7, som behandler et mere bredt orienteret emne, f.eks. sorg.

Nyheder Udland, typisk side 8.

 

Sport og Fritid, typisk side 9.

 

Brevkasse/læserbreve, typisk side 10.

 

Blitz, typisk side 11, der i stil minder om indholdet i f.eks. ”Vi unge”.

 

Bagside med bl.a. quiz og kryds.

 

Herudover har B et fast tillæg, der henvender sig til børn og unge som forbrugere med f.eks. boganmeldelser, køb og salg, service samt artikler om mobiltelefoner, rulleskøjter m.v.

 

Regionens afgørelse

Regionen har ikke imødekommet institutionens anmodning om momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, for B.

 

B henvender sig i det væsentlige ikke til en videre (almen) kreds af læsere, idet B i sit indhold er målrettet til en bestemt aldersgruppe.

 

Selskabets påstand og argumenter

Institutionen har fremsat påstand om, at B anses for omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

 

B opfylder samtlige kriterier for at blive anset som en avis, herunder også kriteriet om at avisen skal henvende sig til en videre (almen) kreds af læsere.

Begrebet almen er udtryk for noget ”der gælder de fleste”. B er derfor omfattet af fritagelsesbestemmelsen, hvis den henvender sig til ”de fleste”.

 

Praksis vedrørende momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, og § 13, stk. 1, nr. 18 og 22, herunder bl.a. MOMS 1969, 250, TfS 1998, 771 TSS og TfS 2001, 645 TSS, må fortolkes således, at begrebet ”videre (almen)” momsmæssigt ikke skal tolkes som den samlede befolkningsgruppe. Begrebet må derimod fortolkes i retning af ”en større gruppe”, hvilket børn og unge må siges at være.

 

B er i henhold til institutionens formål målrettet til børn og unge. Der er dog med udgivelsen af B et ønske om, at B skal dække så bredt som muligt.

 

Der er i sagens natur ikke plads til alle nyheder i B. Der må derfor ske en naturlig sortering i, hvilke emner, der kan behandles fra avis til avis. Formålet med B er dog det samme som for øvrige aviser – nemlig at bibringe viden og information om det omgivende samfund.

 

Der er i artiklerne en særlig fokus på børn og børns verden, men dette adskiller sig ikke fra det fokus, der er på særlige forhold i andre aviser. Artiklerne i B er ganske vist kortere end i traditionelle nyhedsmedier, men det hænger sammen med, at målgruppen er børn.

 

Det er helt almindeligt, at aviser i deres indhold målrettes mod en bestemt målgruppe, ligesom der er praksis for, at sådanne aviser er omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

 

Endelig er B ikke sammenlignelig med publikationen ”Ingeniøren”, som ikke blev anset for momsfritaget i Østre Landsrets dom af 21. februar 1996, gengivet i TfS 1996, 249 ØLD.

 

Under sagens behandling for Landsskatteretten har institutionens repræsentant anført, at B i sin opbygning er meget identisk med andre større landsdækkende aviser, og at størstedelen af indholdet ligeså godt kunne henvende sig til/have interesse for en voksen læser – det gælder bl.a. ”Vidste Du”, ”Nyheder Danmark”, ”Nyheder Udland”, ”Tema” og ”Sport/Fritid”.

 

Tillægget henvender sig i lige så høj grad til forældre som til børn og unge. Tillægget er forbrugsorienteret og kan sidestilles med et af de utallige tillæg, der ligeledes findes til de større aviser.

 

Størrelsen på B’s målgruppe udgør ca. 800.000 læsere, hvis der kun tages højde for de potentielle børn og unge, der kunne abonnere på B. Tages der højde for, at B reelt også har voksne som målgruppe, er tallet langt højere.

 

Til Told- og Skattestyrelsens udtalelse har institutionens repræsentant bl.a. anført, at hovedparten af artiklerne rent faktisk har været bragt i landsdækkende dagblade og elektroniske medier, og at B’s tema fast udgør to sider eller ca. 10% af det samlede sideantal.

 

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

Told- og Skattestyrelsen har indstillet den påklagede afgørelse stadfæstet.

 

Styrelsen har herved bl.a. henvist til, at B ikke primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, idet det i bladet behandlede stof ikke kan karakteriseres som bestemt eller afhængig af bladets aktuelle udgivelsestidspunkt. Hertil kommer, at en stor del af bladets stof synes at have karakter af tematisk stof, der vil kunne bringes med jævne mellemrum i tilrettet eller opdateret form. Det forhold, at bladet i hvert nummer indeholder faste sektioner med ”Nyheder Danmark” og ”Nyheder Udland” kan ikke i sig selv føre til et andet resultat.

 

Der er endvidere henvist til, at B ikke behandler et bredt emneområde, idet B hovedsageligt behandler stof, der må antages at ligge inden for børns interesseområde, ligesom stoffet anskues ud fra en børnevinkel. Der er således tale om et ungdomsblad med alt hvad dette indebærer af ”nyheder” om popidoler og emner i ”børnehøjde”.

 

Endelig har styrelsen henvist til, at bladet ikke henvender sig til en videre kreds af læsere, men alene til læsere, der har en interesse inden for dette specielle område.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, er levering af aviser, som normalt udkommer med mindst et nummer månedligt, fritaget for moms.

 

Ved Østre Landsrets dom af 21. februar 1996, gengivet i TfS 1996.249, fandt landsretten, at begrebet ”avis” i momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, skal fortolkes i overensstemmelse med de kriterier, som det tidligere Momsnævns praksis byggede på, nemlig om en publikation primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, om den henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere, og om den behandler et bredt emneområde. Landsretten fastslog endvidere, at der ikke kan opnås momsfritagelse ud fra en lighedsgrundsætning under henvisning til Momsnævnets tidligere afgørelser, uden at den enkelte publikation tillige opfylder momslovens krav om at være en avis.

 

Efter de foreliggende oplysninger om B samt efter gennemgang af de fremlagte eksemplarer af B må det lægges til grund, at B primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, og at B behandler et bredt emneområde.

 

Kriteriet om, at en publikation skal henvende sig til en videre almen kreds af læsere må forstås således, at kriteriet kan være opfyldt, selvom publikationen henvender sig til læsere inden for en bestemt aldersgruppe.

 

Det kan ved vurderingen af dette kriterium således ikke tillægges afgørende betydning, at B primært henvender sig til børn og unge.

 

B må herefter anses for at henvende sig til en videre almen kreds af læsere, idet B behandler forhold inden for mange områder og således ikke er begrænset til børn og unge med særlig interesse for et bestemt område.

 

Det bemærkes, at B fremtræder som avislignende i teknisk og typografisk henseende, at den sælges både i løssalg og til abonnenter, og at oplaget har en vis størrelse.

 

Da B således opfylder kriterierne for at blive anset for en avis, er B omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 14. Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.