Dato for udgivelse
31 aug 2005 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 aug 2005 09:26
SKM-nummer
SKM2005.364.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0168
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fritagelse, skole, julestue
Resumé

Salg af varer m.v. i forbindelse med friskoles afholdelse af julemarked blev anset for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Overskuddet fra arrangementet blev anvendt til nybygninger på friskolen.

Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18
Henvisning
Momsvejledning 2005-2; Afsnit D.11.18

Klagen skyldes, at regionen ikke har godkendt A skoles ansøgning om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk 1, nr 18, for salg af varer i forbindelse med afholdelse af julestue.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Regionens afgørelse ændres.

 

Sagens oplysninger

 

A skole er en statsanerkendt friskole, hvor der foretages undervisning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Derudover har skolen en skolefritidsordning til de yngre børn (børnehave til 3. klasse). Skolen er ejet af Luthersk Missionsforenings Luthersk Missionsforening er omfattet af TSS-cirkulære nr. 2003-31 af 11. november 2003 om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund. Der er ingen begrænsninger i, hvem der kan søge og blive optaget på skolen.

 

Det er oplyst, at skolen i tidligere år (hvert andet år) har afholdt et julemarked. På dette julemarked sælges forskellige ting, som forældre og andre har bidraget med, bl.a. julepynt, hjemmebag, blomsterdekorationer og håndstøbte lys. Det er eleverne og disses forældre, der forestår arrangementet. Overskuddet fra julestuen tilgår fonden "A skoles investerings- og byggefond". Der er ikke tale om en fond i fondslovens forstand, idet overskuddet indgår i skolens regnskaber, men som øremærket til anvendelse i overensstemmelse med fondens fundats. Det fremgår af denne, at fondens formål er at tilvejebringe midler til investerings- og byggearbejder på skolen. Fonden afholder på baggrund af de tilførte midler udgifter til nybygninger til skolen, bl.a. nye lokaler til SFO og en ny legeplads. Det fremgår tillige af fundatsen, at fonden er ejet af Luthersk Missionsforening, og at fondens midler ved ophævelse tilfalder Luthersk Missionsforening, hvor de skal søges anvendt til arbejde blandt børn og unge.

 

Skolen har ved brev af 27. februar 2004 ansøgt om momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, af indtægterne fra julestuen, der er planlagt afholdt den 12. november 2005. Det fremgår af ansøgningen, at arrangementet vil være indrettet på fuldstændig samme måde som de forudgående arrangementer. Der er således tale om salg af gaver fra private, brugte møbler mv. og omsætningen forventes at blive større end kr. 50.000.

 

ToldSkats afgørelse

 

Regionen har ikke anset skolen for at opfylde betingelserne for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Regionen har præciseret, at det er skolen, som søger om momsfritagelse, og ikke hverken fonden eller Luthersk Missionsforening. Som begrundelse for afgørelsen har regionen anført, at overskuddet alene kommer skolens elever til gode og derved ikke en videre kreds af personer. Regionen har herved henvist til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i TfS 2000.154, hvor en støtteforening til en friskole ikke blev anset for momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, af indtægter fra lignende arrangementer.

 

Endvidere har regionen henvist til, at overskuddet efter det oplyste udloddes til en investeringsfond, som anvender overskuddet til byggeri af SFO samt legeplads på skolen. Overskuddet kan derfor ikke anses for anvendt til et almennyttigt/velgørende formål.

 

Endelig har regionen anført, at skolen heller ikke kan anses for fritaget for moms i henhold til § 13, stk. 1, nr. 22, idet det er de samme kriterier, der lægges til grund ved vurdering af, hvorvidt formålet er af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, som ved fritagelse efter § 13, stk. 1, nr. 18.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Repræsentanten har fremsat påstand om, at skolens indtægter fra julearrangementet er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Subsidiært har repræsentanten fremsat påstand om, at indtægterne må anses for generelt fritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Mere subsidiært har repræsentanten fremsat påstand om, at indtægterne må anses for momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, idet arrangementet er afholdt i nær tilknytning til den momsfrie undervisning.

 

Til støtte for den principale påstand har repræsentanten anført, at en skoles nuværende og kommende elever ikke kan anses for en snæver kreds af personer. Skolen må kunne sammenlignes med et spejderkorps, en idrætsforening eller et ø-samfund, jf. Momsvejledningen, afsnit D.11.18. Momsvejledningen anfører eksempler på, hvilke formål der kan momsfritages, herunder bl.a. opførelse og drift af spejderhytter og fritidscentre. Samme opfattelse fremgår af Dansk Friskoleforenings medlemsblad, hvori det nævnes, at arrangementer, hvor overskuddet anvendes til fællesarrangementer for alle skolens elever, kan godkendes og fritages af ToldSkat.

 

Idet pengene tilgår fonden og ikke skolen, sikres det, at pengene ikke tilgår skolens daglige drift, men fuldstændigt anvendes på nybygninger på skolen i overensstemmelse med fondens formål. Der ikke tale om, at pengene anvendes til reparationer eller vedligeholdelse af eksisterende bygninger, der kan karakteriseres som driftsomkostninger. Skolen adskiller sig herved fra sagen i TfS 2000.154, idet overskuddet fra arrangementet ikke går til skolens daglige drift, men derimod opførelse af bygninger til brug for nuværende og kommende elever.

 

Momsfritagelsen vil være i overensstemmelse med 6. momsdirektivs art. 13, A, litra O, hvorefter foreninger/organisationer, der er momsfritaget i forbindelse med f.eks. skoleundervisning (art. 13, 1, A, litra i), også er momsfritaget for salg af varer i forbindelse med indsamlingsarrangementer, hvis dette foretages til egen fordel. Intentionen er, at hvis en organisation efter en anden bestemmelse anses for at være almennyttig/-velgørende, er omsætning af varer til deres egen fordel også almennyttig/-velgørende. Hvis skolen anses for almennyttig/-velgørende, er anvendelse af overskuddet vedrørende skolens elever også almennyttig/-velgørende.

 

Til støtte for den subsidiære påstand har repræsentanten anført, at der pr. 1. juli 2002 blev indført en generel momsfritagelse for almennyttige og -velgørende foreninger. Fritagelsen betyder, at disse foreninger ikke skal betale moms af deres aktiviteter, medmindre momsfritagelsen fremkalder konkurrencefordrejning, eller der er tale om levering af forretningsmæssig karakter. Det er endvidere en betingelse, at overskuddet anvendes til foreningens eget formål.

 

Da skolen og fonden er ejet af Luthersk Missionsforening, som skattemæssigt anses for en almennyttig og -velgørende forening/fond, vil aktiviteten fremover ligeledes kunne fritages efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. I så fald er der ikke krav om særskilt ansøgning om momsfritagelse for enkeltstående arrangementer. Der er henvist til Momsvejledningens afsnit D.11.22, hvoraf fremgår, at en idrætsklubs afholdelse af julebasar og sommerfest er omfattet af fritagelsen.

 

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

 

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at der gives skolen medhold i klagen.

 

Efter fast praksis kan arrangementer, der afholdes af en skoles forældreforening eller elevorganisation, og hvis overskud skal gå til forbedringer af f.eks. skolens lokaler, legeplads eller til køb af en lejrhytte samt lejrskolevirksomhed, fritages for moms, forudsat at der er tale om en skole e.l., der er åben for alle børn, og forudsat at overskuddet kommer alle skolens elever til gode. Styrelsen har henvist til Momsvejledningen 1993, afsnit G.2, og bemærket, at denne praksis forsat er gældende, selv om den ikke er gentaget i senere vejledninger.

 

Styrelsen har endvidere anført, at det ikke kan være afgørende, om overskuddet fra enkeltstående arrangementer til skolens fordel anvendes til anlæg eller drift, når blot overskuddet anvendes til undervisningsformål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 18, og 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Det følger af 6. momsdirektiv artikel 13 A, pkt. 1:

"Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser fritager medlemsstaterne på betingelser, som de fastsætter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af nedennævnte fritagelser, og med henblik på at forhindre enhver mulig form for svig, unddragelse og misbrug:

o) Tjenesteydelser og levering af goder, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n) i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. (...)"

 

 

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, er følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

"Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelsen meddeles efter forudgående ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelsen af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. (...)"

 

Efter det oplyste skal det opnåede overskud ved det omhandlede arrangement anvendes til nybygninger til skolen, bl.a. nye lokaler til SFO og en ny legeplads. Landsskatteretten finder i overensstemmelse med det af Told- og Skattestyrelsen anførte, at betingelserne for momsfritagelse i henhold momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, for arrangementet er opfyldte.

 

Regionens afgørelse ændres derfor i overensstemmelse hermed.