Dokumentets dato
15 Aug 2005
Dato for offentliggørelse
19 Aug 2005 11:12
Cirkulærets nummer
2005-19
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Personbeskatningskontoret
Sagsnummer
99/05-4740-00102
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050006609-regl

Baggrund

Landsskatteretten har ved kendelse af 15. april 2005, offentliggjort i SKM2005.248.LSR, anerkendt, at også den del af fortjenesten ved salg af en landbrugsejendom, som hidrørte fra salget af en til ejendommen hørende svinebesætning, kunne indskydes på en pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Landsskatterettens kendelse er endelig, da Skatteministeriet ikke har indbragt den for domstolene.

Landsskatterettens kendelse

Sagen drejede sig om, hvorvidt den del af salgssummen ved salg af en landbrugsejendom, som hidrørte fra salg af en svinebesætning, kunne indskydes på en pensionsordning med fradragsvirkning i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A, idet det ikke fremgik af bestemmelsens ordlyd og bemærkninger, at der i forbindelse med salg af en virksomhed skal sondres mellem fortjeneste fra salg af anlægsaktiver og fortjeneste fra salg af omsætningsaktiver.

Klageren solgte i indkomståret 2001 to landbrugsejendomme, hvilket indbragte ham en avance på 1.454.895 kr. Han indsatte i samme indkomstår 1.500.000 kr. på ophørspension i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A. Differencen mellem 1.500.000 kr. og 1.454.895 kr., svarende til et beløb på 45.105 kr., blev af skatteankenævnet anset for fortjeneste stammende fra salg af svinebesætning. Skatteankenævnet afviste, at beløbet stammende fra salg af besætning kunne indsættes på ophørspension i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A, idet besætningen måtte karakteriseres som omsætningsaktiver, der ikke kunne medregnes i den skattepligtige fortjeneste efter pensionsbeskatningslovens § 15 A. Skatteankenævnet havde derfor forhøjet skatteyderens ansættelse med 45.105 kr.

Landsskatterettens begrundelse og resultat

"I henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 1, kan personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne har opnået en skattepligtig fortjeneste, oprette pensionsordninger efter reglerne i stk. 5 og 6.

Landsskatteretten bemærker, at formålet med vedtagelse af pensionsbeskatningslovens § 15 A var at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordning i forbindelse med virksomhedsophør.

Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at den berørte gruppe er karakteriseret ved, at den igennem en længere erhvervsaktiv periode har haft erhvervsvirksomheden som økonomisk centrum for sine livsinteresser. De pågældende har typisk prioriteret investeringer i virksomheden over pensionsopsparing i traditionel forstand, og hvis der i det hele taget er foretaget sådan pensionsopsparing, er denne ofte uforholdsmæssigt beskeden sammenlignet med de oparbejdede værdier i virksomheden og med personernes hidtidige indtægtsforhold.

Det fremgår endvidere af bemærkningerne vedrørende pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 6 og 7, at "Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab. Også i den situation, hvor virksomhedsejeren anvender virksomhedsordningen, skal der foretages en sådan opgørelse af den samlede skattepligtige fortjeneste, og det er et beløb svarende hertil, der kan indskydes på ordningen."

Henset til bestemmelsens ordlyd og henset til bemærkningerne finder Landsskatteretten ikke, at det fremgår, at der skal sondres mellem fortjeneste hidrørende fra anlægsaktiver og fortjeneste hidrørende fra omsætningsaktiver.

Landsskatteretten finder derfor ikke, at pensionsbeskatningslovens § 15 A indeholder en begrænsning af, hvilken fortjeneste der kan danne baggrund for indbetalingen, og det er således enhver fortjeneste ved salg af virksomhedens aktiver, der er omfattet af bestemmelsen. Fortjenesten hidrørende fra salg af husdyrbesætningen i forbindelse med afståelse af klagerens virksomhed, herunder såvel stambesætning som handelsbesætning kan derfor medregnes til den fortjeneste, der af klageren kan indbetales på ophørspensionen i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Den påklagede afgørelse nedsættes herefter med 45.105 kr."

Hidtidig praksis

Det har tidligere været antaget i Ligningsrådets praksis, jf. SKM2002.73.LR og SKM2003.47.LR, at den del af fortjenesten, der hidrørte fra salg af virksomhedens omsætningsaktiver, ikke kunne medregnes i den fortjeneste ved salg af virksomhed, der kan indskydes på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Kendelsens konsekvenser

Da pensionsbeskatningslovens § 15 A ikke indeholder en begrænsning af, hvilken fortjeneste der kan danne baggrund for indbetalingen, er det således enhver fortjeneste ved salg af virksomhedens aktiver, der er omfattet af bestemmelsen, herunder fortjeneste ved salg af omsætningsaktiver.

Skatteydere, der tidligere er nægtet fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15 A med den begrundelse, at det omhandlede beløb hidrører fra salg af omsætningsaktiver, kan få genoptaget deres skatteansættelse i henhold til dette cirkulære.

Generelle regler for genoptagelse

I henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomsten træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 6.

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke er udløbet 5 år forud for underkendelse af praksis.

Den underkendte praksis vedrører indkomståret 2001, og der kan dermed ske genoptagelse fra og med dette indkomstår. Der kan ikke ske genoptagelse for tidligere år, da pensionsbeskatningslovens § 15 A først kunne anvendes fra indkomståret 2001.

Efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, fremsættes 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i § 34. Fristen regnes fra offentliggørelsen af dette cirkulære på ToldSkats hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne skal indgives til den skatteansættende myndighed, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 3.

De skatteansættende myndigheder bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er personer, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

Cirkulæret bortfalder den 1. marts 2006.

   

                                                          

                                                        Ole Kjær

                                                                      

                                                                               /Ebbe Willumsen

 

Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven
Henvisning
Ligningsvejledning 2005-2 A.C.1.1.6