Dato for udgivelse
31 Jan 2003 14:34
SKM-nummer
SKM2003.47.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4748-00038
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Salg af minkfarm, indskud, fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

Minkskind og levende mink skulle henføres til virksomhedens varelager jf. TSS-cirkulære 2001-46. Den del af fortjenesten, der hidrørte fra salg af skind og mink, kunne derfor ikke indskydes på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15A.

For så vidt angår minkhaller, minkbure og alt øvrigt inventar til brug i minkproduktionen, fandt Ligningsrådet, at der var tale om driftsmidler. Derfor kunne den del af fortjenesten, der hidrørte fra salg heraf, indskydes på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15A.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2002 A.C.1.1.6

Spørgsmål

Kan A's ophør med minkproduktion og salget af alle minkhaller, minkbure og alt minkinventar i øvrigt betragtes som "afståelse af en del af en erhvervsmæssig virksomhed" i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 1, således at fortjenesten på minkene i forhold til statusværdien og fortjenesten på minkhaller og minkbure mv. i henhold til afskrivningsloven kan danne grundlag for indskud på en pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 5 og 6?

Svar

Den del af fortjenesten, der hidrører fra salg af minkhaller, minkbure og alt øvrigt inventar til brug i minkproduktionen, kan danne grundlag for indskud på en pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 5 og 6. Det forudsættes, at de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15A er opfyldt.

Den del af fortjenesten, der hidrører fra salg af minkskind og levende mink, kan ikke danne grundlag for indskud på en pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 5 og 6.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2.133.100 kr. (2003-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

A ejer en landbrugsejendom på 54 hektar. Ejendommen har i over 30 år været drevet med minkproduktion.

Der er endvidere i 1992 anlagt en fiskesø, en såkaldt put and take sø, på ejendommen. Søen er drevet sammen med minkfarmen.

Landbrugsjorden har fra og med 1995 været bortforpagtet. Tidligere blev jorden drevet med almindelig planteavl.

I 2002 hører minkproduktionen op. Alle minkene og minkskindene sælges. Minkhaller og minkbure samt alt øvrigt inventar til brug i minkproduktionen sælges ligeledes. Der sælges ingen del af jorden til ejendommen.

Den fremtidige drift af ejendommen vil bestå i uændret drift af fiskesøen og bortforpagtning af jorden.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Der skal tages stilling til, om fortjenesten fra afståelsen af følgende aktiver kan indskydes på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15A:

  • levende mink
  • minkskind
  • minkhaller og minkbure
  • alt øvrigt inventar til brug i minkproduktionen

Af lovforslagets bemærkninger til § 15A, stk. 6 og 7, fremgår vedrørende begrebet skattepligtig fortjeneste: "Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, så som driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab."

Ligningsrådet har i SKM2002.73.LR tilkendegivet, at fortjeneste og tab på omsætningsaktiver så som varelager og igangværende arbejder ikke skal medregnes i den skattepligtige fortjeneste efter pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 6.

Ligningsrådet har herved henset til, at fortjeneste/tab ved salg/levering af virksomhedens omsætningsaktiver er en så integreret del af en virksomheds formål, virke og indtjening, at fortjenesten/tabet alene kan indgå som en del af virksomhedens driftsoverskud/-tab og derfor ikke kan henregnes til den skattepligtige fortjeneste ved salget af virksomheden efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 6.

Ligningsrådet har således fundet det rigtigt at skelne mellem omsætningsaktiver, der er beregnet for salg i virksomheden og andre aktiver, der kun berører driften i den udstrækning, der kan afskrives på aktivet. For så vidt angår sidstnævnte, fremkommer der typisk kun en fortjeneste på aktivet i forbindelse med helt eller delvist salg af virksomheden, hvilket gør det naturligt at medregne denne fortjeneste som den del af den skattepligtige fortjeneste ved salg af virksomheden, der kan indskydes på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15A.

Minkskind og levende mink skal henføres til virksomhedens varelager jf. TSS-cirkulære 2001-46. Den del af fortjenesten, der hidrører fra salg af skind og mink, kan derfor ikke indskydes på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15A.

For så vidt angår minkhaller, minkbure og alt øvrigt inventar til brug i minkproduktionen, finder styrelsen, at der er tale om driftsmidler. Derfor kan den del af fortjenesten, der hidrører fra salg heraf, indskydes på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15A.

Det forudsættes, at A udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). Det forudsættes endvidere, at de øvrige betingelser for at kunne få fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt. Disse øvrige betingelser fremgår af blanketten.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.