Dato for udgivelse
13 jul 2005 10:49
SKM-nummer
SKM2005.312.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-3571-39
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Svovlafgift, mineralolier, raffinaderier, afgiftsfritagelse
Resumé
Raffinaderier fritages for svovlafgift af energiprodukter, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt.
Reference(r)

Svovlafgiftsloven (lovbek. nr. 688 af 17. december 1998 med senere ændringer)

Energibeskatningsdirektivet (RDIR 2003/96 af 27. oktober 2003)

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen G.11.5

Skatteministeriet har meddelt, at energiproducerende virksomheder, der er registreret efter svovlafgiftsloven, kan få berostillet deres angivelse og betaling af svovlafgift af forbrug af egne fremstillede energiprodukter, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt.

Virksomhederne skal fortsat angive og betale svovlafgift af andet forbrug af svovlafgiftspligtige energiprodukter, fx af energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof, og af leverancer af svovlafgiftspligtige varer, der efter de almindelige regler skal medregnes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde svovl.

Berostillelsen sker som følge af, at der er opstået tvivl om, hvorvidt de pågældende virksomheders betaling af afgiften er i overensstemmelse med fritagelsesbestemmelserne for raffinaderier i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (energibeskatningsdirektivets artikel 21, stk. 3).

Et lovforslag til ændring af svovlafgiftsloven om fritagelse for raffinaderiers betaling af afgift forventes fremsat i efteråret 2005. Når Folketinget har vedtaget en ændring af svovlafgiftsloven, vil der blive udsendt nærmere information om de administrative konsekvenser mv. ved indførelse af afgiftsfritagelsen, herunder fremgangsmåden ved tilbagebetalingen af afgiften.

Berostillelsen har virkning for svovlafgift, der skal angives og betales fra og med afgiftsperioden juni 2005.