Afgiftsfritagelse
§ 7 og § 8, stk. 1-2
Afgiftsfritagelse for varer, der udleveres fra en registreret oplagshaver (udleveringsvirksomhed), se G.11.4.2 og A.8.1.

Benzin
§ 8, stk. 3, 1. pkt.
Oplagshavere kan levere afgiftspligtig benzin uden svovlafgift til anden teknisk brug end motordrift, se F.1.4.

Privat indførsel
§ 8, stk. 3, 2. pkt.
Ved privates indførsel af olieprodukter er der afgiftsfrihed for olieprodukter, der medbringes fra udlandet til brug i køretøjets normale brændstoftank eller reservedunk, se F.1.5.6.

Raffinaderier
§ 8, stk. 4
Virksomhedens egne fremstillede energiprodukter omfattet af svovlafgiftslovens § 1, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt, fritages for svovlafgift. Dette gælder dog ikke energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Sker forbruget med henblik på formål, som ikke vedrører produktion af energiprodukter, er der afgiftspligt.

Se SKAT-meddelelse SKM2006.273.SKAT om tilbagebetaling af tidligere betalt svovlafgift. En ændring af svovlafgiftsloven medfører, at der er afgiftsfritagelse for brændsler, der anvendes til fremstilling af tilsvarende brændsler.

Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det præciseret, at afgiftsfritagelsen kun gælder for energiprodukter, der er produceret på virksomhedens (raffinaderiets) område.

§ 18, stk. 3Der skal heller ikke betales afgift af op til 200 l brændstof i erhvervskøretøjer og specialcontaineres normale tanke, se F.1.5.6.