Dato for udgivelse
15 Jul 2005 08:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. juni 2005
SKM-nummer
SKM2005.315.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-2192-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Edb, hardware, forsøg, forskning,
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til at foretage afskrivning efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, på edb-udstyr anskaffet i år 2000. Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at det sagsøgende selskab drev virksomhed med salg af edb-konsulentassistance. Da edb-udstyret anvendtes til denne virksomhed, fandt landsretten det ikke godtgjort, at udstyret var anskaffet til forsøgs- og forskningsvirksomhed, der kunne begrunde straksafskrivning efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 6, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.C.2.4.6.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.B.3.11

Parter

H1 ApS
(Direktør A, selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommrne

Bloch Andersen, Nils Erik Jensen og Chr. Strøyer (kst.).

Denne sag, der er anlagt den 23. juli 2004, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger er berettiget til at foretage afskrivning efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, vedrørende edb-udstyr anskaffet i 2000.

Påstande

Sagsøger, H1 ApS, har nedlagt påstand om, at sagsøgte skal anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 nedsættes med 96.148 kr., subsidiært at sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 nedsættes med et beløb efter rettens skøn, og mest subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært at ansættelsen af sagsøgerens indkomst for indkomståret 2000 hjemvises til fornyet behandling ved den stedlige skattemyndighed.

Sagsfremstilling

Af en fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 7. september 2004 fremgår det bl.a. om H1 ApS, at

"...

Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, konsulentvirksomhed, forvaltning og administration i øvrigt, og anden i forbindelse med formålene stående virksomhed. Formålene kan drives i Danmark og i udlandet.

..."

Det fremgår af selskabets regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2000, at selskabet havde en omsætning på 952.600 kr., personaleomkostninger på 497.886 kr. og et resultat før afskrivning, finansiering og skat på 60.336 kr. Det fremgår videre, at selskabet havde ansat BB, hvis ægtefælle er hovedanpartshaver i selskabet. Selskabets omsætning stammede fra salg af konsulentydelser.

Sagsøger indgik den 8. maj 2000 en freelancekontrakt for køb af konsulentassistance med G1 Data A/S. Efter kontrakten skulle sagsøger i perioden 9. maj til 30. september 2000 stille en konsulent til rådighed for G2 Norge. Opgaven bestod i systemudvikling i Microsoft miljø. Prisen var aftalt til 550 kr. pr. time, eksklusiv moms.

Aftalen blev herefter forlænget, idet sagsøger den 3. november 2000 indgik en ny freelancekontrakt med G1 Data A/S, hvorefter sagsøger på tilsvarende vilkår skulle stille en konsulent til rådighed for G2 Norge i perioden 1. oktober 2000 til 28. februar 2001.

For freelancekontrakterne gjaldt G1 Datas almindelige vilkår for køb af freelance konsulentassistance, hvoraf det af punkt 1 bl.a. fremgår, at konsulenten skal råde over eget edb-udstyr. Endvidere er det i punkt 10 i vilkårene anført, at rettigheder til systemer, specifikationer, programmer, dokumentation m.v. fremstillet som følge af aftalen udelukkende tilhører G1 Data.

Under sagen er der fremlagt kvitteringer og fakturaer vedrørende indkøbt edb-udstyr i perioden fra den 25. oktober til 31. december 2000. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 124.675 kr.

Ved kendelse af 3. maj 2004 traf Landsskatteretten afgørelse om sagsøger vedrørende indkomståret 2000. I Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse er bl.a. følgende anført:

"...

Det kan ikke anses for godtgjort, at selskabets virksomhed kan betegnes som forsøgs- og forskningsvirksomhed, og det indkøbte edb-udstyr kan derfor ikke anses som forsøgs- og forskningsudstyr, der kan straksafskrives.

Herefter kan hverken edb-udstyr eller ... straksafskrives.

...

Herefter stadfæstes skatteankenævnets afgørelse."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet vidneforklaring af BB.

BB har forklaret bl.a., at han har arbejdet som edb-programmør siden 1979. Han er autodidakt. I de sidste 10-15 år har han mest arbejdet med databaser, men har fortsat også udført programmeringsarbejde. Opgaven i Norge kom i stand, fordi kunden, G2 Norge, havde brug for en databasekyndig, som også kunne programmere. Arbejdet bestod navnlig i rådgivning af kunden og programmering for kunden. Han var databaseansvarlig og foretog kørsler, udvikling og sikkerhedsmæssige opgaver. Kunden havde til huse i ..., hvor der arbejdede ca. 40 personer. Han fik et kontor stillet til rådighed hos kunden. Den konkrete opgave bestod i udvikling af databaseprogrammel til betalingsformidling i rejsebranchen. Programmellet skulle bl.a. kunne håndtere rabatter i forbindelse med booking af hotelværelser via internettet. Rådgivningen bestod i besvarelse af konkrete spørgsmål fra kundens medarbejdere, mens programmeringsopgaven bestod i behovsanalyse, design og kodning i sproget SQL. Programmerne var en integreret del af databasen. Alle programmer blev afleveret til kunden. Edb-udstyret, som sagsøger indkøbte, blev benyttet til at etablere et miljø, der afspejlede kundens produktionsmiljø. Kundens produktionsmiljø kørte i døgndrift, og kunne derfor ikke benyttes til udvikling og afprøvning af programmel. Der var tale om avanceret edb-udstyr, som han selv var med til at indkøbe. Udstyret bestod af to kraftige computere med hver to processorer, der var sammenbygget i en såkaldt "cluster" således, at den ene computer fungerede som backup for den anden. Hertil kom en arbejdsstation, hvorfra der kunne programmeres, og en netværksprinter. Udstyret var opstillet i hans logi og blev kun benyttet af ham selv i fritiden til afprøvning af nye ideer og programmer i tilknytning til den opgave, han skulle løse for kunden. Der var ikke tale om grundforskning, men om anvendt forskning med henblik på at opnå ny viden. Udstyret var ikke udlånt til kunden. Der var tale om et nødvendigt laboratoriemiljø, som kun han selv benyttede. Da opgaven var afsluttet i februar 2001, blev edb-udstyret opmagasineret. Han har ikke siden udført arbejde for H1 ApS, som hans hustru er hovedanpartshaver i.

Procedure

Sagsøger, H1 ApS, har navnlig gjort gældende, at det indkøbte edb-udstyr har været anvendt til forsøgs- og forskningsvirksomhed i forbindelse med udførelsen af konsulentopgaven hos G2 Norge i 2000 og 2001, og at anskaffelsessummen på 124.675 kr. derfor kan fradrages (straksafskrives) i selskabets indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen fandt sted, jf. afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har overordnet gjort gældende, at det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at betingelserne for at foretage yderligere afskrivning er opfyldt, samt at sagsøgeren ikke har løftet denne bevisbyrde.

Endvidere er det gjort gældende, at anskaffelsessummen for edb-udstyret ikke kan straksafskrives i henhold til afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, som et driftsmiddel til forsøgs- og forskningsvirksomhed, da anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at driftsmidlerne anvendes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i sagsøgerens egen virksomhed.

Det arbejde, som sagsøgerens ansatte, BB, udførte i Norge, blev udført for kunden, G2 Norge. Udover at stille personel til rådighed for G2 Norge forpligtede sagsøgeren sig til at stille edb-udstyr til rådighed, således at sagsøgerens ansatte kunne udføre den aftalte opgave. Der var således i realiteten tale om udleje af personel og af edb-maskinel.

Udviklingsarbejdet anvendtes ikke til brug for sagsøgerens virksomhed, der i år 2000 i henhold til vedtægterne og i praksis bestod af salg af konsulentassistance. Sagsøgerens virksomhed var ikke forsøg og forskning, hvorfor den i afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, forudsatte tilknytning mellem udviklingsarbejdet og den skattepligtiges erhverv mangler.

Herudover har sagsøgeren ikke dokumenteret, at de ydelser, som sagsøgerens ansatte leverede i Norge, kan karakteriseres som forsøgs- og forskningsvirksomhed. Af denne grund gøres det tillige gældende, at der ikke er mulighed for at foretage straksafskrivning i henhold til bestemmelsen.

Rettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at det indkøbte edb-udstyr blev benyttet af BB til at etablere en spejling af G2 Norges produktionsmiljø med henblik på afprøvning af ideer og edb-programmer i forbindelse med udførelse af en konsulentopgave hos den norske kunde.

Efter de freelancekontrakter, som sagsøger indgik med G1 Data A/S, der formidlede konsulentopgaven hos G2 Norge, skulle sagsøger stille en konsulent til rådighed for den norske kunde, og i kontrakterne er opgaven nærmere beskrevet som systemudvikling i Microsoft miljø. Endvidere fremgår det af G1 Datas almindelige vilkår for køb af freelance konsulentassistance, der indgår i aftalegrundlaget mellem sagsøger og den formidlende virksomhed, at konsulenten skulle råde over eget edb-udstyr, og at rettigheder til systemer, specifikationer, programmer, dokumentation m.v. fremstillet som følge af aftalen udelukkende tilhører G1 Data A/S.

Retten finder på dette grundlag, at det er mest nærliggende at anse sagsøgerens virksomhed i forhold til G1 Data A/S og G2 som salg af en konsulentydelse, og retten finder ikke, at sagsøger har godtgjort, at det omhandlede edb-udstyr er anskaffet til forsøgs- og forskningsvirksomhed, der kan begrunde straksafskrivning efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, H1 ApS, betaler inden 14 dage fra denne dom 11.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet.