Dato for udgivelse
14 jul 2005 10:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. juni 2005
SKM-nummer
SKM2005.313.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-0590-04 og B-0591-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Akupunktør, Gibraltar, kursus, alternative, behandlere, erhvervelsesmoms, konsulentydelser
Resumé

A

Under henvisning til at sagsøgeren ikke drev erhvervsmæssig virksomhed i Gibraltar,

at han i 2 tilfælde havde udeholdt skattepligtige indtægter, der var blevet indsat på de pågældende bankkonti i Gibraltar,

at sagsøgeren ikke havde efterkommet myndighedernes opfordringer til at fremlægge sammenhængende kontoudskrifter fra kontiene, og

at han heller ikke havde fremlagt andre bilag angående kontoindbetalingerne, lagde landsretten til grund, at det påhvilede sagsøgeren at sandsynliggøre, at en række indbetalinger på sagsøgerens bankkonti på Gibraltar var sket med beskattede midler.

Denne bevisbyrde havde sagsøgeren ikke løftet.

H1 ApS

Landsretten lagde til grund, at et af sagsøgeren afholdt kursus navnlig sigtede mod at gøre de deltagende akupunktører i stand til at anvende en særlig akupunkturmetode. Kurset var herefter som udgangspunkt omfattet af momsfritagelsesreglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., men henset til at kursusdeltagerne havde betalt en kursusafgift på kr. 2.500,-, og at kurset derfor måtte betragtes som afholdt med gevinst for øje, samt at kurset efter det oplyste rettede sig mod personer, der praktiserede akupunktur erhvervsmæssigt, var kurset alligevel ikke omfattet af momsfritagelsen, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

For så vidt angående konsulentydelser, som sagsøgeren havde modtaget fra England, fandt landsretten, at der ikke var tale om videnskab, hvorfor ydelserne ikke var omfattet af fritagelsesreglen i momslovens § 17, stk. 1, nr. 1. Landsretten fandt derimod, at der skulle betales erhvervelsesmoms, jf. momslovens § 18, stk. 1, nr. 3.

Endelig fandt landsretten, at en videofilm var en reklameydelse med deraf følgende momspligt efter § 18, stk. 1, nr. 2.

Skatteministeriet blev derfor i det hele frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Momsloven § 13 stk. 1 nr. 3
Momsloven § 17 stk. 1 nr. 1 (dagældende)
Momsloven § 18 stk. 1 nr. 3 (dagældende)
Momsloven § 18 stk. 1 nr. 2 (dagældende)

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.B.1.5.1

Henvisning

Momsvejledningen 2005-2 D.11.3.1

Henvisning

Momsvejledningen 2005-2 E.3.4.1

Henvisning

Momsvejledningen 2005-2 E.3.4.3

Henvisning

Momsvejledningen 2005-2 E.3.1.2

Henvisning
Momsvejledning 2005-2 E.3.1.3

Parter

B-0590-04
H1 ApS
(Advokat Michael Juul Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen)

og

B-0591-04
A
(Advokat Michael Juul Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Karen Foldager og Helle Thor (kst.)

Disse sager, der begge er anlagt den 11. marts 2004, er behandlet sammen.

Sagsøgeren H1 ApS har - efter sin endelige påstand - påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at selskabets afgiftstilsvar for 1998 nedsættes med 135.780 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagsøgeren A har - efter sin endelige påstand - påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at hans personlige indkomst for 1997 nedsættes med 345.000 kr., og at hans personlige indkomst for 1998 nedsættes med 75.000 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Landsskatteretten afsagde den 12. december 2003 følgende kendelse angående H1 ApS:

"...

Klagen vedrører forhøjelse af H1 ApS's (herefter benævnt selskabet) skattepligtige indkomst for 1998 samt forhøjelse af selskabets momstilsvar for 1998.

Sagen har været forhandlet med klagerens repræsentant, der tillige har haft mulighed for at udtale sig på et retsmøde.

Selskabet driver akupunkturvirksomhed samt behandling med lægeurter m.m. Selskabet har efter det oplyste haft op til 10 ansatte og en omsætning i 1998 på ca. 8 millioner kr. Selskabet ejes af A, der er eneanpartshaver.

Selskabet afholdt et kursus den 24. til 25. oktober 1998 på G1 Hotel. Regionen har lagt til grund, at der deltog 80 personer, og at deltagerbetalingen var fastsat til 2.500 kr. pr. deltager. Det er endvidere oplyst, at kurset var et tilbud til alternative behandlere over hele landet, og at det var åbent for alle. Det er oplyst, at der deltog flere læger, klinikassistenter og sygeplejersker, og at kursustilbudet blev udsendt på brevpapir fra H1 ApS. Deltagerbetalingerne blev opkrævet ved fakturaer udstedt af H2 Gilbratar. Det er efterfølgende anerkendt af A, at det rettelig var selskabet, der afholdt kurset. Selskabet har i alt bogført og selvangivet indtægter vedrørende dette kursus med 149.950 kr. Der er ikke opkrævet eller afregnet moms af deltagergebyret.

Det er oplyst, at A er medlem af G3.

...

Selskabet har endvidere fået leveret konsulentydelser fra LK på vegne af H2 International Ltd., England. A har oplyst, at han på et tidspunkt har ejet 2/3 af dette selskab, mens LK ejede 1/3. Ydelserne har ifølge selskabets repræsentant bestået i fremskaffelse af faglitteratur, oversættelse af denne samt udarbejdelse af informationsmateriale og i forskning i behandling af kræft. Selskabet har betalt 175.000 kr. for de leverede ydelser.

Der er fremlagt en kopi af en faktura af 15. december 1999 hvoraf fremgår:

"H2 Network Ltd.

To: H1
...

..., the 15th of December, 1999
H2 Invoice: 151299
Client's Vat-code: DK ...

Invoice for Consulting Work

Researching into new Cancer treatment methods: GB f 1.600

With kind regards,

H2 INT

Banker

..., PO BOX 294, England

Account: H2 Network Limited Account no.: ...

H2 Network Ltd.
..., England
Telephone/Fax ...
Company Reg. No.: ..."

Der er ikke angivet erhvervelsesmoms af beløbet på 175.000 kr.

Selskabet har herudover fået produceret en video i England. Videoen omhandler bl.a. kræftbehandling, behandling mod blindhed og almindelig information. Selskabet har endvidere fået leveret kopier af den fremstillede film. Repræsentanten har oplyst, at videoen blev vist [udeladt.RED] og at kopierne ikke blev solgt, men blev uddelt til potentielle kunder. Det er oplyst, at der samlet er betalt 217.025 kr. for produktion samt kopier, og at værdien af kopierne udgjorde ca. 35.000 kr. Der er ikke angivet erhvervelsesmoms af beløbet.

Told- og skatteregionen har ændret selskabets afregning af skat og moms på fire punkter og med følgende beløb:

Skat

 

Selvangivet skattepligtig indkomst for 1998

2.538.859 kr.

Pkt. 1

Ændring vedrørende afholdt kursus

12.624 kr.

Pkt. 2

Ændring vedrørende udgift til G3

316.072 kr.

Pkt. 3

Ændring vedrørende køb af konsulentydelser

-38.937 kr.

Pkt. 4

Ændring vedrørende produktion af video

-51.725 kr.

Forhøjelse i alt

  238.034 kr.

Ny skattepligtig indkomst for 1998

2.776.893 kr.

 

Moms

 

Angivet momstilsvar for 1998

16.559 kr.

Pkt. 1

Ændring vedrørende afholdt kursus

36.118 kr.

Pkt. 2

Ændring vedrørende udgift til G3

0 kr.

Pkt. 3

Ændring vedrørende køb af konsulentydelser

38.937 kr.

Pkt. 4

Ændring vedrørende produktion af video

51.725 kr.

Forhøjelse i alt

126.780 kr.

Momstilsvar for 1998

143.339 kr.

For så vidt angår pkt. 1 har regionen forhøjet selskabets skattepligtige indkomst, idet selskabet ikke har bogført og selvangivet alle indtægterne vedrørende kurset på G1 Kro. Endvidere er selskabet anset for momspligtig af dette kursus.

Regionen har lagt til grund, at der var 80 deltagere på kurset, hvilket har medført en samlet deltagerbetaling på 200.000 kr. Selskabet har kun bogført og selvangivet 149.950 kr. Regionen har i første omgang forhøjet den skattepligtige indkomst med 50.000 kr., men efterfølgende nedsat denne med det beregnede momsbeløb. Herefter har regionen beregnet moms af den samlede deltagerbetaling med 20% af 200.000 kr., svarende til 40.000 kr. Regionen har som følge af den øgede momspligtige omsætning reguleret momsfradragsprocenten fra 7,92% til ca. 10%, svarende til et momsbeløb på 2.614 kr. Den øgede momsfradragsprocent har endvidere medført et øget fradrag svarende til 1.258 kr. Den samlede regulering vedrørende dette punkt medfører en forhøjelse af den skattepligtige indkomst med 12.624 kr. og en forhøjelse af afgiftstilsvaret med 36.118 kr.

Vedrørende momsen har regionen henvist til, at der er tale om et momspligtigt kursus, idet kurset henvender sig til andre virksomheder (akupunktører/behandlere). Der er således ikke tale om undervisning, der er momsfritaget efter momslovens 13, stk. 1, nr. 3.

...

For så vidt angår pkt. 3 har regionen fundet, at selskabet skal beregne erhvervelsesmoms i forbindelse med køb af konsulentydelser fra England. Regionen har henvist til, at der er tale om levering af reklameydelser og oversættervirksomhed som omfattet af momslovens § 18, stk. 1, nr. 2 og 3, og at selskabet er betalingspligtig for momsen, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3.

Regionen har beregnet moms med 25% af 175.000 kr. svarende til 43.750 kr. Da selskabet har delvis fradragsret (11%) for fællesomkostninger har regionen forhøjet selskabets afgiftstilsvar med 38.937 kr. Regionen har som følge af reguleringen nedsat selskabets skattepligtige indkomst med et tilsvarende beløb.

For så vidt angår pkt. 4 har regionen fundet, at selskabet skal beregne erhvervelsesmoms for produktion af videobånd fra England.

Regionen har henvist til, at selskabet modtager en afgiftspligtig erhvervelse, og at der skal betales erhvervelsesmoms, jf. momslovens § 11.

Regionen har beregnet moms med 25% af 217.025 kr. svarende til 54.256 kr. Da selskabet har delvis fradragsret (11%) for fællesomkostninger har regionen forhøjet selskabets momstilsvar med 51.725 kr., idet selskabet ifølge revisors opgørelse tidligere har fratrukket en del af momsen, svarende til 3.438 kr. Regionen har som følge af reguleringen nedsat selskabets skattepligtige indkomst med et tilsvarende beløb.

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at selskabets skatteansættelse nedsættes med 238.034 kr., og at selskabets afgiftstilsvar nedsættes med 126.780 kr.

Repræsentanten har til støtte for sin påstand anført, at der ikke skal beregnes moms af det afholdte kursus på G1 Hotel, idet der er tale om kursusvirksomhed omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Repræsentanten har henvist til, at kurserne ikke blev afholdt med gevinst for øje, men alene med henblik på at udbrede kendskabet til akupunktur samt at give kursisterne viden indenfor akupunktur, dvs. alternativ healing, som de kunne anvende i deres erhverv. Repræsentanten har endvidere anført, at kurset var åbent for alle og dermed ikke rettet mod virksomheder, institutioner m.v. Der er endvidere henvist til momsnævnets afgørelser AFG 67, AFG 851 og AFG 752 hvorefter undervisning i healing og intuitiv massage, krops, hud og skønhedspleje, samt helseafspænding er undtaget fra momspligten. Repræsentanten har endvidere anført, at der ikke er indtægter vedrørende afholdelsen af kurset, som ikke er bogført eller selvangivet.

...

For så vidt angår købet af konsulentydelser samt køb af videobånd fra England har repræsentanten anført, at der ikke skal beregnes erhvervelsesmoms i forbindelse med disse køb, idet der er tale om køb omfattet af momslovens § 17, stk. 1, om aktiviteter indenfor videnskab. Repræsentanten har henvist til at konsulentbistanden primært har bestået i forskning i behandling af kræft, og at videoen omhandlede blandt andet kræftbehandling, behandling mod blindhed og almindelig information vedrørende akupunktur. Repræsentanten har således henvist til, at de leverede ydelser må anses for omfattet af momslovens § 17, stk. 1, og idet ydelserne er leveret i England skal der ikke beregnes dansk erhvervelsesmoms.

Landsskatteretten skal udtale

Efter momslovens § 4, betales der afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Det fremgår af momslovens § 11, stk. 1, nr. 1, at der skal betales afgift ved erhvervelse mod vederlag af varer fra andre EU-lande, når sælgeren er en virksomhed registreret for merværdiafgift og erhververen er en afgiftspligtig person eller en ikke afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig efter §§ 47 eller 48, eller som registreres efter §§ 50 eller 51.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, fremgår det, at skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil er fritaget for afgift. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v.

Efter 6. momsdirektivs art. 13, A, stk. 1, i) og j) er følgende fritaget for moms: uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling samt tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål, og privattimer givet af undervisere på skole eller universitetsniveau.

Det fremgår af momslovens § 15, stk. 1 at leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres af en afgiftspligtig person, der her har etableret enten stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres, eller i mangel heraf har bopæl eller sædvanligt opholdssted her, jf. dog stk. 2 og §§ 16-21.

Efter momslovens § 17, stk. 1, er leveringsstedet for aktiviteter inden for kunst og kultur, sport, underholdning, undervisning, videnskab og lignende, her i landet når ydelsen faktisk præsteres her, og ikke her i landet når ydelsen faktisk præsteres i udlandet.

6. momsdirektivs art. 9, 2, e har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for følgende tjenesteydelser, som præsteres for aftagere, der er etableret uden for Fællesskabet, eller for afgiftspligtige personer, som er etableret i Fællesskabet, men uden for yderens land, er det sted, hvor aftageren har etableret enten hjemstedet for sin erhvervsmæssige virksomhed eller et fast forretningssted, til hvilket tjenesteydelsen præsteres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller et sådant forretningssted, hans bopæl eller hans sædvanlige opholdssted

  • ...
  • reklamevirksomhed,
  • ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende ydelser tillige med databehandling og meddelelse af oplysninger
  • ...

Det fremgår af momslovens § 18, stk. 1, at leveringsstedet er her i landet for følgende ydelser, som leveres til aftagere her i landet eller som leveres her i landet:

...

2) Reklameydelser
3) Ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende ydelser, databehandling og meddelelse af oplysninger
...

Det fremgår af statsskattelovens § 6 a, at der ved beregningen af den skattemæssige indkomst kan fradrages driftsomkostninger, dvs. de udgifter der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

For så vidt angår det afholdte kursus på G1 Kro, finder Landsskatteretten ikke, at der er tale om en momsfritaget aktivitet som omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Der er herved lagt vægt på, at kursets deltagere primært var akupunktører, læger og andet sundhedspersonale, og at kurset efter det oplyste nærmere har karakter af et oplysnings- og inspirationskursus frem for egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse, jf. herved momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 og art. 13, A, stk. 1, i) og j). Told- og skatteregionens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Landsskatteretten finder, at der skal beregnes moms med 25% af faktura-prisen på 2.500 kr. pr. kursus. Landsskatteretten skal i den forbindelse henvise til, at kurset af klageren er anset for momsfritaget, og at afgiftsgrundlaget er vederlaget excl. moms, jf. momslovens § 27, stk. 1. Der henvises til SKM2002.81.TSS. Afgørelsen ændres derfor på dette punkt.

Landsskatteretten finder det endvidere ikke godtgjort, at alle indtægterne vedrørende afholdelsen af kurset, er enten bogført eller selvangivet. ToldSkats afgørelse om forhøjelse af indkomstansættelsen stadfæstes derfor på dette punkt.

...

For så vidt angår de leverede konsulentydelser fra England finder Landsskatteretten det ikke godtgjort, at ydelserne har bestået i videnskabelig forskning. Ydelserne kan derfor ikke anses for omfattet af momslovens § 17, stk. 1, nr. 3, som videnskabeligt arbejde. Henset til det oplyste om karakteren af det udførte arbejde og ordlyden af den udstedte faktura, finder retten i stedet, at der må antages at være tale om udarbejdelse af diverse informationsmateriale, der kan karakteriseres som reklameydelser. Momsbeskatningsstedet er derfor efter momslovens § 18, stk. 1, nr. 2 her i landet, og det er derfor med rette, at der er opkrævet erhvervelsesmoms vedrørende leveringen af disse ydelser. Der henvises i den forbindelse til EF-domstolens fortolkning af reklameydelser i EF-domstolens dom C-68/92. ToldSkats afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

For så vidt angår indspilning og produktionen af videofilmen, finder Landsskatteretten, at indspilningen af filmen inkl. eventuelle kopier må anses for at være en reklameydelse, jf. ovenfor. Landsskatteretten finder således, at der skal betales dansk erhvervelsesmoms af det samlede vederlag på 217.025 kr. ToldSkats afgørelse stadfæstet derfor på dette punkt.

ToldSkats afgørelse ændres vedrørende moms af kursusaktiviteter og stadfæstes i øvrigt. Dette er tiltrådt af Told- og Skattestyrelsen. Det overlades til regionen at foretage den talmæssige opgørelse.

..."

Landsskatteretten afsagde den 12. december 2003 endvidere følgende kendelse angående A:

"...

Klagen vedrører diverse reguleringer af As skatteansættelser for indkomstårene 1997 og 1998.

Sagen har været forhandlet med klagerens repræsentant, der tillige har haft mulighed for at udtale sig på et retsmøde.

A er ene anpartshaver i selskabet H1 ApS, der driver akupunkturvirksomhed samt behandling med lægeurter m.m. Selskabet har efter det oplyste haft op til 10 ansatte og en omsætning i 1998 på ca. 8 millioner kr.

...

Det er oplyst, at klageren i en periode over flere år har haft forskellige konti på Gibraltar, og at der ikke er fremlagt oplysninger om disse konti for de danske skattemyndigheder.

Klageren har oplyst, at han på et tidspunkt havde til hensigt at flytte til udlandet, hvilket var baggrunden for, at der blev oprettet en konto på Gibraltar. Klageren har ikke ønsket at give skattemyndighederne fuldmagt til at undersøge de pågældende konti.

ToldSkat har konstateret, at der er indgået følgende beløb på konti i Gibraltar:

Den 17. januar 1997 indgår

183.943 kr.

I perioden januar til februar 1997 indgår yderligere

29.400 kr.

I perioden 30. april til 17. juni 1997 indgår yderligere mindst

132.067 kr.

Den 25. februar 1998 indgår

 77.624 kr.

I alt

423.034 kr.

Det er oplyst, at der ikke er fremlagt sammenhængende kontoudskrifter, og at beløbene på 29.400 kr. og 132.067 er beregnet ud fra primo- og ultimosaldoer.

ToldSkat har ved en gennemgang af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 1997 og 1998 bl.a. fundet, at klageren ikke har opgivet en kapitalindkomst på 27.897 kr. som følge af handel med Midtbank aktier. Regionen har endvidere fundet, klageren har modtaget 25.240 kr. fra G2 i Canada, og dermed forhøjet klagerens personlige indkomst med et tilsvarende beløb. Disse forhold er anerkendt af klageren.

ToldSkat har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med henholdsvis 345.000 kr. for året 1997 og 75.000 kr. for året 1998, som følge af indbetalingerne på Gibraltar-kontiene. ToldSkat har ikke fundet det godtgjort, at beløbene vedrører beskattede midler, og regionen har i den forbindelse henvist til, at klageren tidligere har undladt at beskatte indtægter. Beløbet er af regionen rundet ned af hensyn til en vis usikkerhed vedrørende kursomregningerne.

...

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens personlige indkomst nedsættes med 345.000 kr. for indkomståret 1997 og med 75.000 kr. for indkomståret 1998 . ...

Repræsentanten har oplyst, at der ifølge Jyske Bank er indsat et beløb på 183.943,16 kr. på en Gibraltarkonto den 17. januar 1991, og at dette beløb hidrører fra afståelsen af H3 Fund, og at provenuet ved salget er blevet beskattet.

Repræsentanten har endvidere anført, at et beløb på 16.503,20 kr. hidrører fra en mellemregning med H2 Network og en overførsel af 7.000 GBP, og at dette beløb ligeledes er beskattet. Repræsentanten har hertil anført, at beløbene på henholdsvis 29.400 kr. og 132.067 kr. omfatter overførsler fra Norge vedrørende H4, og at disse beløb også er beskattet.

...

Landsskatteretten skal udtale

Efter statsskattelovens § 4 betragtes skattepligtig indkomst som den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Det fremgår af statsskattelovens § 6 a, at der ved beregningen af den skattemæssige indkomst kan fradrages driftsomkostninger, dvs. de udgifter der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

...

For så vidt angår indbetalingerne på konti i Gibraltar finder Landsskatteretten det ikke for dokumenteret, at disse indbetalinger er sket med beskattede midler. Landsskatteretten har herved lagt vægt på, at klageren ikke har fremlagt sammenhængende kontoudtog samt oplysninger om de enkelte indbetalinger i den pågældende periode. Landsskatteretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte ToldSkats opgørelse, og regionens afgørelse stadfæstes derfor også for så vidt angår dette punkt.

Den påklagede afgørelse stadfæstes således. Dette er tiltrådt af told- og skattestyrelsen.

..."

Der er under domsforhandlingen for landsretten afspillet en radioudsendelse, "...", fra den ... 1999 med et interview med A. Der er endvidere afspillet uddrag af den videofilm, som H1 ApS fik produceret i England.

Der er for landsretten fremlagt kontoudskrifter for H4s konto i ... Sparebank, Norge.

Forklaringer

A har forklaret, at han er uddannet akupunktør. Oprindeligt er han uddannet teknisk assistent. Han har drevet akupunktørvirksomheden i 21 år. Han har anvendt den klassiske akupunktur. Op igennem 1990'erne har han udviklet sit eget system, der blev offentliggjort i 2000. Systemet hedder akupunktur 2000. På de kurser, der blev holdt i efteråret 1998, blev dette system præsenteret. Hans metode adskiller sig fra den klassiske ved at igangsætte naturens egne helbredelsesmetoder. Det sker ved stik, der direkte påvirker hjernen. Det er et unikt system, han har fundet frem til nærmest ved en tilfældighed. Man kan særligt anvende den nye akupunktur til blinde og svagtseende og mod smerter. Klinikken har 6 ansatte og en årlig omsætning på ca. 5 mio. kr. Indtægten hidrører hovedsageligt fra behandling af blinde og svagtseende. Han behandler også en del [udeladt.RED], hvilket har forøget omsætningen. Det var den nye metode, der blev anvendt. H4 blev etableret i begyndelsen af 90'erne og eksisterede i ca. 4 år. Det var et multilevel marketingsfirma, der solgte kinesisk urtete til private. Der skulle betales ca. 5.000 kr. for at blive forhandler for H4, dog således at der blev leveret te for disse penge. Bankkontiene i Gibraltar blev etableret på et tidspunkt, hvor han havde planer om at flytte til udlandet. Det har han dog opgivet. Det er korrekt, at han på et tidspunkt ulovligt tog 1,2 mio. kr. ud af virksomheden i form af et lån. Det er korrigeret efterfølgende. Kursusafgifterne fra kurserne i 1998 blev aldrig - som tidligere planlagt - indbetalt til kontiene i Gibraltar, da han fandt ud af, at det ikke ville være lovligt. Kursusafgifterne blev derfor indtægtsført i Danmark. Han har ikke indsat ubeskattede beløb på kontiene i Gibraltar. Indbetalingen på 7.000 GBP den 25. februar 1998 er et beløb, der kom fra H2, som han havde lagt penge ud for til løn til LK. Indbetalingen på 183.943,16 kr. den 17. januar 1997 angår ifølge oplysninger fra Jyske Bank salg af obligationer købt i Gibraltar. H4s væsentligste aktiviteter foregik i Norge, og firmaet havde derfor bankkonto i Norge. Der er gået penge fra den norske konto til kontiene i Gibraltar, når han skulle bruge penge fra Gibraltar. Han husker ikke de enkelte kontoindbetalinger i Gibraltar. Han ville efter råd fra sin advokat i første omgang ikke udlevere oplysninger om kontiene i Gibraltar. Han kan i øvrigt ikke med kontoudtog dokumentere, at der er tale om beskattede beløb. Der er jo tale om private midler, hvorfor der ikke kan ske dokumentation ved hjælp af selskabets bogholderi. Han har i radiointerviewet ikke bekræftet, at der generelt gik penge uden om skattevæsenet til kontiene i Gibraltar. Det, han udtalte sig om, var pengene fra kurserne. Han troede da fejlagtigt, at det ville være lovligt at lade kursusafgifterne indgå på kontiene i Gibraltar. Der var ingen aktiviteter i Gibraltar.

Kurserne, som H1 ApS udbød i efteråret 1998, havde til formål at udbrede kendskabet til den nye akupunkturmetode og at gøre deltagerne i stand til at bruge den nye metode. Kurset løb over en weekend. Da metoden er enkel, kan den læres på en weekend. De fleste kursusdeltagere var akupunktører og skulle efter kurset praktisere den nye metode. Der deltog flere læger og sygeplejersker i kurset. Han havde sendt kursustilbudet ud til primært alternative behandlere, men også til nogle få patienter. Kurset var også omtalt på hjemmesiden. Der skulle betales en kursusafgift på 2.500 kr. pr. deltager. Kurset gav adgang til en efterfølgende praktikperiode på to dage i hans klinik. Han har fået positive tilbagemeldinger fra flere af kursusdeltagerne, der anvender hans metode til hovedsageligt svagtseende og mod smerter. Han har nu opgivet kræftbehandling. LK var ansat af H2 i England. LK er god til at analysere, hvad der er "skidt og kanel" inden for alternativ behandling. Han er god til at indsamle og analysere data. Han foretager ikke selvstændige tests. Hans bistand var hovedsageligt relateret til kræftbehandling. LK analyserede og konkluderede således på materiale frembragt af andre. LK er uddannet inden for edb. Han har ingen lægefaglig uddannelse. Han er uddannet akupunktør. Formålet med den video, som selskabet fik produceret i England, var at oplyse om akupunkturbehandling. Den var primært rettet til selskabets patienter. Videoen havde ikke direkte sammenhæng med det arbejde, LK lavede. Der var to H2-selskaber, et i England og et i Gibraltar. H2 International Ltd. havde hjemsted i Gibraltar, H2 Network Ltd. i England. Selskabet i Gibraltar kom aldrig til at fungere. Radiointerviewet er blevet sammenklippet, og nogle spørgsmål og svar hænger ikke sammen.

Procedure

H1 ApS har gjort gældende, at der ikke skal beregnes moms af kurserne på G1 Kro, idet der er tale om kursusvirksomhed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Kurset havde karakter af faglig undervisning med et erhvervsmæssigt sigte. Kurset blev ikke afholdt med gevinst for øje, og det rettede sig ikke primært mod virksomheder og institutioner.

Konsulentydelserne købt i England er omfattet af momslovens § 17, stk. 1, nr. 1, og da ydelserne er præsteret i udlandet, er ydelserne ikke momspligtige i Danmark. Der er tale om, at LK på vegne af H2 International Ltd. har ydet assistance vedrørende fremskaffelse af faglitteratur, oversættelse af denne samt udarbejdelse af informationsmateriale. Derudover har konsulentassistancen bestået i forskning i behandling af kræft. Konsulentbistanden har således haft karakter af videnskab.

Tilsvarende har videoen produceret i England karakter af videnskab og er derfor omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 17, stk. 1, nr. 1.

Skatteministeriet har over for H1 ApS gjort gældende, at kurset på G1 Kro ikke er omfattet af momsfritagelsen i momslovens §13, stk. 1, nr. 3. Denne bestemmelse er en undtagelse fra momslovens § 4 om afgiftspligt, og bevisbyrden for, at betingelserne for momsfritagelse er opfyldt, påhviler derfor den afgiftspligtige. Bevisbyrden er ikke løftet. Tværtimod tyder de sparsomme oplysninger, som selskabet har tilvejebragt, på, at kurset ikke havde karakter af faglig uddannelse, men derimod var af oplysende eller inspirerende karakter. Derfor omfattes kurset ikke af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. Kurset er under alle omstændigheder momspligtigt efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum, idet kurset blev afholdt med gevinst for øje og rettede sig mod virksomheder.

Konsulentydelserne købt i England i 1998 er ikke videnskabeligt arbejde. Det er derfor med rette, at der er opkrævet erhvervelsesmoms af disse ydelser, jf. momslovens § 18, stk. 1. Heller ikke videofilmen har videnskabelig karakter omfattet af momslovens § 17, stk. 1, nr. 1. Videoen er derimod en reklameydelse og dermed momspligtig efter momslovens § 18, stk. 1, nr. 2.

A har gjort gældende, at kontoindbetalingerne til Gibraltar skete med beskattede midler. Der er i betragtning af overførslernes karakter en formodning for, at midlerne er blevet beskattet. Det påhviler herefter skattemyndighederne at føre bevis for, at der skulle være tale om ubeskattede midler, og et sådant bevis er ikke ført. Indholdet af radiointerviewet med A tyder ikke på, at kontoindbetalingerne i Gibraltar stammer fra ubeskattede midler.

Skatteministeriet har over for A gjort gældende, at A i 1997 er skattepligtig af 345.000 kr. og i 1998 er skattepligtig af 75.000 kr. indsat på bankkonti i Gibraltar, jf. statsskattelovens § 4. I hvert fald under de foreliggende omstændigheder påhviler det A at føre bevis for, at de indsatte midler ikke hidrører fra skattepligtige men ubeskattede midler. Det må herved tages i betragtning, at der er tale om bankkonti i Gibraltar, at A har erkendt, at han i to tilfælde har udeholdt skattepligtige indtægter, som er blevet indsat på netop bankkonti med Jyske Bank i Gibraltar, at A i radioudsendelsen oplyste, at han havde udeholdt omsætning og overført pengene til Gibraltar, og at A trods gentagne opfordringer hverken har fremlagt samtlige kontoudtog vedrørende kontiene i Gibraltar eller fremlagt dokumentation for, at der er tale om beskattede midler.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges efter de foreliggende oplysninger om kurset i efteråret 1998 på G1 Kro til grund, at kurset navnlig sigtede mod at gøre de deltagende akupunktører i stand til at anvende en særlig akupunkturmetode. Kurset er herefter som udgangspunkt omfattet af momsfritagelsesreglen i momslovens §13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. Kursusdeltagerne betalte en kursusafgift på 2.500 kr., og kurset må betragtes som afholdt med gevinst for øje. Kurset rettede sig efter det oplyste mod personer, der praktiserer akupunktur erhvervsmæssigt. På den baggrund er kurset efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum, ikke omfattet af momsfritagelsen.

Som anført af Landsskatteretten er det ikke godtgjort, at konsulentydelserne fra England er videnskab. Disse ydelser er derfor ikke omfattet af fritagelsesreglen i momslovens § 17, stk. 1, nr. 1. Ydelserne anses derimod for omfattet af momslovens § 18, stk. 1, nr. 3, og det tiltrædes derfor, at der skal betales erhvervelsesmoms.

Landsretten tiltræder endvidere Landsskatterettens vurdering, hvorefter videofilmen er en reklameydelse med deraf følgende momspligt efter § 18, stk. 1, nr. 2.

Landsretten frifinder derfor Skatteministeriet i sagen anlagt af H1 ApS.

A drev ikke erhvervsmæssig virksomhed i Gibraltar, og det er oplyst, at han i to tilfælde har udeholdt skattepligtige indtægter, der er blevet indsat på de pågældende konti i Jyske Bank, Gibraltar. A har ikke efterkommet myndighedernes opfordringer til at fremlægge sammenhængende kontoudskrifter fra Jyske Bank, Gibraltar, og han har heller ikke fremlagt andre bilag angående kontoindbetalingerne i Gibraltar.

Under disse omstændigheder finder landsretten, at det må påhvile A at sandsynliggøre, at kontoindbetalingerne er beskattede indtægter. Det er ikke sket, og landsretten tiltræder derfor Landsskatterettens afgørelse om beskatning af indbetalingerne.

Landsretten frifinder derfor Skatteministeriet også i sagen anlagt af A.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes i begge sager.

Sagsøgeren H1 ApS skal i sagsomkostninger betale 18.000 kr. til sagsøgte.

Sagsøgeren A skal i sagsomkostninger betale 20.000 kr. til sagsøgte.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.