Dato for udgivelse
06 jul 2005 15:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. juni 2005
SKM-nummer
SKM2005.288.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 496/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Tab, fordring, tilskud, afskrivning, interessefællesskab, værdiansættelse
Resumé

Sagen vedrører den skattemæssige behandling af et selskabs salg af en af divisionerne i selskabet. Selskabet havde betydelige økonomiske vanskeligheder på tidspunktet for salget. De økonomiske vanskeligheder hidrørte bl.a. fra den division, der blev overdraget.

Selskabet overdrog aktiviteterne i divisionen til et selskab, der var ejet af et holdingselskab, hvis ejer var nogle af selskabets aktionærer.

I forbindelse med handlen fik selskabet en fordring på 103 mio. kroner på køberselskabet, men i samme aftale blev fordringen overdraget til køberselskabets moderselskab for 1,- krone.

I modsætning til landsretten fandt Højesteret ikke, at selskabet kunne fratrække tabet. Højesteret henviste til, at således som udskillelsen af afdelingen blev tilrettelagt, og salgsaftalen udformet med opdeling i salg af afdelingen til køberselskabet og transport af fordringen på 103 mio. kroner til køberselskabets moderselskab, havde selskabet, uanset at salget skete på grund af økonomiske vanskeligheder for at forhindre, at afdelingen måtte lukke med betydelige omkostninger til følge, ikke godtgjort, at bestemmelsen om transport af salgstilgodehavendet på 1,- kr. skulle tages i betragtning ved opgørelsen af den skattemæssige afståelsessum.

Højesteret fandt videre, at selskabet heller ikke havde et fradragsberettigede tab hverken efter kursgevinstlovens §§ 2 eller 8 C eller efter statsskattelovens § 6 a.

Reference(r)

Kursgevinstloven § 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.I.2.2

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 S.C.1.2.2.3

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

mod

HX Holding Denmark A/S
(advokat Flemming Andersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Niels Grubbe og Vibeke Rønne.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 22. afdeling den 3. oktober 2003.

Påstande

Appellanten, Skatteministeriet, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, HX Holding Denmark A/S, har påstået stadfæstelse og har gentaget sine øvrige påstande.

Anbringender

HX Holding Denmark A/S har yderligere gjort gældende, at selskabet er berettiget til skattefradrag på 103 mio. kr. enten efter reglerne om tab på fordringer i kursgevinstlovens § 2 eller efter reglerne om finansielle kontrakter i kursgevinstlovens § 8 C eller efter reglerne om driftsomkostninger i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skatteministeriet har bestridt, at de nævnte bestemmelser giver grundlag for det påståede skattefradrag.

Supplerende sagsfremstilling

Af referatet af et bestyrelsesmøde i H1 Export A/S den 13. august 1992, hvori hele bestyrelsen bortset fra en medarbejderrepræsentant deltog, hedder det bl.a.:

"Ad 2. Orientering ved bestyrelsesformanden

[SH] orienterede om G-aktiviteterne. En løsning er nu på plads betinget af, at G-aktiviteterne udskilles til et af bestyrelsen godkendt selskab ejet af [KV, KK, KU, KJ og BN] samtidig med Letter of Intent fra Analogic Corporation om medejerskab senest 1. oktober 1992...

[SH] pointerede, at denne overdragelse kan medføre et tab i størrelsesordenen 120 mio DKK, men at dette beløb er væsentligt mindre end omkostningerne ved en alternativ nedlukningssituation. [SH] oplyste, at K1 havde været kontaktet om G-udskillelsen. Holdningen hertil havde været positiv på K1's hold.

Bestyrelsen tiltrådte formandens forslag."

I aftalen benævnt Assets Purchase Agreement mellem H1 Export A/S på den ene side og H1 Holding A/S og G2 A/S på den anden side fremgår bl.a.:

"WHEREAS, Seller - through its G-division - is presently engaged in development, production and marketing of various high technology G-products and systems,

WHEREAS, Seller over a period of time has tried to sell its G-division and has now announced its decision to close its G-division and therefore is prepared to dispose of this division according to the following terms,

WHEREAS, members of the founding families of the H-Group wish to secure numerous amount of employees engaged in the said G-division and the unique know-how and technology related to the said division and has for this purpose found the H-Group, and

WHEREAS, G-Holding through its wholly owned subsidiary, G2 will undertake such activities by acquiring the G-Division Activities of Seller.

...

Clause 2.

Transfer

2.1. As of the Effective Date Seller shall cease itself... to conduct the G-Division Activities and shall sell and transfer to... [G2] and [G2] shall purchase Seller's...entire rights (including all licensing rights as specified in this Agreement), titls and interest in and to the Assets.

2.2. The Assets are taken over in their present state of condition and shall include:

A. All fixed assets...

B. All inventories...

C. All intangible assets...

D.The whole of the benefit of the good-will of the G-Division Activities...

E. All the shares of the 6 foreign medical subsidiaries: ...

F.Accounts, receivables and pre-paid expenses...

H.The amount of DKK 25 millions in cash, of which DKK 10 mil]. is a loan, ef

Clause 7.1.

2.3. The Liabilities - which all are exclusively related to the G-Division Activities - shall include:

A. External trade creditors...

B. Service obligations and holiday allowance obligations regarding employees.

C. Liabilities regarding costs in respect of dismissal of employees.

D. Development reservations towards restructuring, updating, new developments and for obtaining and maintaining necessary market positions amounting to DKK 60 millions.

E. All other liabilities...

...

Clause 4.

Effective Date Statement

4.1. Promptly after Closing, but in no event later than September 15, 1992, Seller and G and their auditors shall verify the existence of the fixed assets and inventories referred to in clause 2.2. The auditors mentioned shall - based upon this verification - and in compliance with generally accepted accounting principles applied on the consistent basis by Seller, prepare the Effective Date Statement. The said statement shall comprise all Assets and Liabilities transferred to [G2] pursuant to clause 2.2. All Assets are to be evaluated at bookvalue.

...

Clause 5.

Purchase Price

5.1. The purchase price for the G-Division Activities shall be calculated as the book-value of the net assets (all assets referred to in clause 2.2. less all liabilities referred to in clause 2.3.) and shall be finally determined by Seller and G immediately following the completion of the Effective Date Statement and by applying the values said out in the said statement.

...

Clause 6.

Settlement of Purchase Price.

6.1. The purchase price, equivalent to the book-value of the net assets, is settled by establishing a debt amounting to the purchase price bearing an interest of 8 percentages per annum and payable on demand.

6.2. The thus established debt by G to Seller aquivalent to the purchase price is upon closing of the sale of the H-Group to K1 transferred by Seller to G-Holding against G-Holding's payment of DKK 1 - one krone - to Seller.

...

6.4. In case the value of all the Assets less the value of the Liabilities stated in clause 2.3. a and b, and e exceeds the amount of 120 millions the principal of the subordinated term loan grant by Seller to G, re clause 7 below, is automatically increased by the said exceeding amount.

Clause 7.

Loan

7.1. In connection with the disposal of its G-Division Activities to [G2] Seller grants [G2] a term loan of DKK 10,000,000.

...

7.3. The principal and interest falls due without further notice on 31 Dec. 1994...

...

Clause 9.

Transfer of Employees.

9.1. As from the Effective Date Seller shall transfer to [G2] all employment contracts concerning the employees related to the G-Division Activities less approx. 90 employees, amounting to a total of approx. 310 employees.

...

9.3. Prior to the signing of this Agreement - but after the Effective Date - Seller has undertaken to give notice of dismissal to approx. 90 of the approx. 310 employees mentioned above, however, [G2] also takes over the ... costs pertaining to these employees' contracts of employment."

Den 14. august 1992 indgik parterne en tillægsaftale, hvori det bl.a. hedder:

"The value of the net assets, of No. 6.4 and 7.1, shall be adjusted from DKK 120 Million to DKK 103 Million."

To revisionsfirmaer har den 18. september 1992 udarbejdet en rapport tiltrådt af H1 Export A/S og G2 A/S, hvor det bl.a. anføres:

"Rapport vedrørende udskillelse af G2

I henhold til Assets Purchase Agreement dateret 13. august 1992 har vi i samarbejde med sælger og køber assisteret i forbindelse med udarbejdelsen af Effective Date

Statement vedrørende udskillelse af G2s aktiver og passiver fra H1 Export A/S koncernen og H2 Development Ltd. koncernen...

Vi har i forbindelse med verifikationen af aktiver med tilhørsforhold til de danske selskaber påset, at aktiverne er optaget til bogført værdi i overensstemmelse med H1 Export A/S koncernens regnskabspraksis."

Højesterets begrundelse og resultat

Ved aftalen af 13. august 1992 med tillæg af 14. august 1992 med H1 Holding A/S (Holding) og dets helejede datterselskab G2 A/S overdrog H1 Export A/S aktiviteterne i sin G-afdeling til G2. Overdragelsen skete ifølge aftalen i form af overdragelse af aktiver og passiver til G2, der også skulle overtage forpligtelserne over for afdelingens 310 medarbejdere. Salgssummen skulle opgøres til bogførte værdier. H skulle overdrage op til 103 mio. kr. af tilgodehavendet på salgssummen til G-Holding mod betaling af 1 kr., og en eventuel overskydende salgssum skulle indestå som sælgertilgodehavende, jf. aftalens punkt 6.2 og 6.4.

Overdragelsen blev gennemført i overensstemmelse med aftalen. Ved verifikationen af aktiverne påså sælgers og købers revisorer, at aktiverne var optaget til bogførte værdier. Der blev ikke tale om en salgssum ud over de 103 mio. kr. Bortset fra lånetilgodehavendet på 10 mio. kr. og frigørelsen for forpligtelserne fik H således alene et provenu på 1 kr.

Salget af G-afdelingen havde baggrund i betydelige økonomiske problemer hos H. Selskabets bankforbindelser stillede krav om kapitaltilførsel, og der forelå alene tilbud herom fra K1, der som betingelse krævede frasalg eller lukning af G-afdelingen. Omkostningerne ved lukning af G-afdelingen var anslået til ca. 200 mio. kr. Ifølge præamblen til aftalen var baggrunden for overdragelsen af G-afdelingen bl.a., at H gennem en periode havde forsøgt at sælge og nu havde besluttet at lukke afdelingen, og at medlemmer af familierne, der havde stiftet H, ønskede at sikre det store antal medarbejdere i afdelingen og den know-how, der var knyttet til den.

Således som udskillelsen af G-afdelingen blev tilrettelagt og salgsaftalen udformet med opdeling i salg af afdelingen til G2 og transport af salgstilgodehavendet til G1 Holding har HX Holding Denmark A/S (tidligere H1) uanset det oplyste om baggrunden for salget ikke godtgjort, at bestemmelsen i punkt 6.2 om transport af salgstilgodehavendet for 1 kr. skal tages i betragtning ved opgørelsen af den skattemæssige afståelsessum.

Da H som følge af aftalens punkt 6.2 ikke har haft krav på betaling af de 103 mio. kr., er der ikke tale om et tab på en fordring, der berettiger til fradrag i henhold til kursgevinstlovens § 2.

Aftalen findes endvidere ikke at have en sådan karakter, at den er omfattet af kursgevinstlovens § 8 C om terminskontrakter og optioner.

Højesteret finder endelig, at der ikke er grundlag for fradrag i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der er herefter ikke behov for at tage stilling til, om bestemmelsen om transport af salgstilgodehavendet for 1 kr. er båret af et interessefællesskab.

Højesteret tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal HX Holding Denmark A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 4 mio. kr. til Skatteministeriet.