Dato for udgivelse
03 Jun 2005 10:17
SKM-nummer
SKM2005.227.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-4357-01239
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning, udenlandsk selskab, generel afgørelse
Resumé
Told- og Skattestyrelsen har givet tilladelse til skattefri aktieombytning i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2 for så vidt angår aktionærerne i Københavns Fondsbørs A/S ved ombytning af aktier i Københavns Fondsbørs A/S med aktier i det svenske selskab OMX AB. Der er tale om en generel tilladelse, som kan benyttes af alle aktionærer i Københavns Fondsbørs A/S, der er skattepligtige til Danmark.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1 og 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 S.G.18.6

Told- og Skattestyrelsen har meddelt tilladelse til, at en påtænkt ombytning af aktierne i Københavns Fondsbørs A/S med aktier i det svenske selskab OMX AB kan gennemføres skattefrit i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2.

Der er indgået Letter of Intent mellem OMX AB og Københavns Fondsbørs A/S om en sam­menlæg­ning af selskaberne. Sammenlægningen ønskes gennemført ved en aktieombytning, hvor aktio­nærerne i Københavns Fondsbørs A/S vederlægges med aktier i OMX AB og/eller med kontan­ter.

Efter aktieombytningen er gennemført, vil OMX AB komme til at eje mellem 66 2/3% og 100% af Københavns Fondsbørs A/S.  Det er hensigten, at samtlige aktier i Københavns Fondsbørs A/S skal erhverves af OMX AB, således at Københavns Fondsbørs A/S bliver et 100% ejet dat­tersel­skab af OMX AB. 

Baggrunden for sammenlægningen er den øgede fokus på Norden som et marked, herunder den løbende internationalisering af børsmarkederne samt investorernes behov for et ensartet og inte­greret handelssystem.

OMX AB er et svensk børsnoteret selskab, der i dag ejer børserne i Stockholm, Helsinki og Baltikum via et 100% ejet datterselskab OMX Exchanges Oy.

Efter aktieombytningen vil OMX AB således direkte eller indirekte eje fondsbørserne i Danmark, Sverige, Finland og Baltikum.

Den 15. november 2004 blev indgåelse af Letter of Intent offentliggjort, og der vil blive udarbejdet tilbud til aktionærerne samt prospekt til notering af OMX AB på Københavns Fondsbørs, som vil blive fremlagt inden julen 2004. Tilbudsperioden for ombytningen af aktierne løber frem til primo februar 2005.

Det er oplyst, at baggrunden for aktieombytningen er et fusionslignende formål, der udeluk­kende er forretningsmæssigt begrundet, og at formålet med aktieombytningen således hverken er skatteundgåelse eller unddragelse.

Ansøgers repræsentant oplyser, at der efter det for dem oplyste er tale om etablering af en varig ejerstruktur med OMX AB som det ultimative moder­selskab.  Der anmodes derfor som følge af det store antal aktionærer og det forhold, at der vil være tale om børskonfidentielle oplys­ninger, om, at tilladelsen til aktieombyt­ningen gives uden der stilles et 3-årigt an­meldel­sesvilkår.

Told- og Skattestyrelsen finder det på baggrund af, at aktieombytningen anses som forretningsmæssigt begrundet, sandsynliggjort, at hovedformå­let ikke er skatteunddragelse eller -undgåelse.

Told- og Skattestyrelsen meddeler derfor herved sin tilladelse til den ansøgte aktieombytning.

Det er et vilkår for tilladelsen, at det oplyses til Told- og Skattestyrelsen, hvis der, indenfor de første 3 år efter ombytningen er gennemført, sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen.

Ved aktieombytningen med OMX AB etableres der et fusionslignende formål, hvor aktionærerne i Københavns Fondsbørs A/S får aktier (maksimalt 5,72%) i det børsnoterede selskab OMX AB.

Aktieombytningen skal foretages senest 6 måneder fra denne afgørelse.

Ved tilladelsen er der ikke taget stilling til aktiernes overdragelseskurs, idet spørgsmålet herom henhører under den lignende myndighed.

Det bemærkes, at aktieombytning i skattemæssig henseende ikke kan ske med tilbagevirkende kraft.

Afgørelsen er generel og kan benyttes af alle aktionærer i Københavns Fondsbørs A/S, der er skattepligtige til Danmark.