Dato for udgivelse
19 May 2005 14:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. april 2005
SKM-nummer
SKM2005.204.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-3487-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fri, bil, bevisbyrde, kørselsregnskab, virksomhedsskatteordning
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren i indkomstårene 1998, 1999 og 2000 skulle beskattes af fri bil af en Porsche, som var indskudt i virksomhedsskatteordningen.

Porschen var fra 1975 og holdt parkeret i en garage på naboejendommen til sagsøgerens virksomhed. Forklaringerne om hvor sagsøgeren havde bopæl var uklare, men enten havde sagsøgeren bopæl på virksomheden eller hos sin ægtefælle i hendes ejendom 500 meter fra virksomheden. Udover Porschen ejede sagsøgeren en Golf.

Landsretten udtalte, at der var kort afstand fra sagsøgerens bopæl til bilens parkeringsplads, at bilen var velegnet til privat kørsel, og at sagsøgeren ikke førte kørselsregnskab. Det var derfor ikke sandsynliggjort, at han ikke benyttede køretøjet privat.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 A.F.3.4.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.9.2.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.G.2.1.6.3

Parter

A
(Advokat Claus N. Kristiansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, K. Wiingaard og Sonja Ponikowski (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 26. november 2003, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, A, er skattepligtig af værdien af fri bil i medfør af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, fordi en personbil af mærket Porsche indskudt i virksomhedsordningen er blevet benyttet privat.

Parternes påstande

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren ikke skal beskattes af værdien af fri bil for indkomstårene 1998, 1999 og 2000, således at sagsøgerens indkomst nedsættes med 92.000 kr. for indkomståret 1998, 97.388 kr. for indkomståret 1999 og 101.446 kr. for indkomståret 2000.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens nærmere omstændigheder

Den 9. september 2003 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 1998
 

Personlig indkomst

 

Overskud af virksomhed

 

Værdi af fri bil i virksomhedsordningen

92.000 kr.

 

Indkomståret 1999

 

Personlig indkomst

 

Overskud af virksomhed

 

Værdi af fri bil i virksomhedsordningen

97.388 kr.

 

Indkomståret 2000

 

Personlig indkomst

 

Overskud af virksomhed

 

Værdi af fri bil i virksomhedsordningen

101.446 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Møde mv.

Sagen har været forhandlet med klageren og klagerens repræsentant.

Sagens oplysninger

Klageren er ejer af produktionsvirksomheden H1. Virksomheden har adressen ... 11. ... 11 består bl.a. af bygningerne virksomheden benytter samt et fritliggende parcelhus med et boligareal på 185 m2.

Klageren står i folkeregistret tilmeldt på adressen ... 11.

Klagerens ægtefælle er præst, hvorfor ægtefællen bor på præstegåden, der ligger ca. 500 m fra klagerens virksomhed, og ifølge folkeregistret er tilmeldt adressen ... 6.

Ægteparrets søn er tilmeldt adressen ... 6, og datteren har fra den 15. august 2000 været tilmeldt adressen ... 11.

I 1996 købte virksomheden en Porsche ..., årgang ... for 405.782 kr. Bilen blev indregistreret til privat personbefordring. Virksomheden har afholdt samtlige udgifter vedrørende bilen. Det er oplyst, at Porschen altid holder parkeret ved virksomhedens adresse.

Klageren ejer en VW Golf

Under sagens behandling ved skatteforvaltningen er der fremlagt benzinkvitteringer af henholdsvis den 21. maj 1998, 4. april 1999 og 12. oktober 1999. Det fremgår af benzinkvitteringerne, at der samtidig med benzinkøbene er foretaget indkøb af div. dagligvarer.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har beskattet klageren af værdi af fri bil for indkomstårene 1998, 1999 og 2000 med henholdsvis 92.000 kr., 97.388 kr. og 101.446 kr.

Bilen kan trods det beskedne antal sæder ikke anses for at være et specialkøretøj, der ikke er egnet som alternativ til en privat bil. I den forbindelse henvises til Højesterets dom af 11. november 1999 samt Østre Landsrets dom af 20. november 1998.

Bilen har været parkeret ved klagerens folkeregisteradresse udenfor arbejdstiden samt tæt ved (500 m) klagerens hustrus og søns folkeregisteradresse. Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort f. eks. ved at føre kørselsregnskab, at bilen udelukkende har været anvendt til erhvervsmæssig kørsel.

Det forhold at klageren ikke er blevet beskattet af værdi af fri bil for de tidligere indkomstår med tilsvarende forhold er ikke ensbetydende med, at klageren er omfattet af forventningsprincippet, da skattemyndighedernes passivitet overfor et vedvarende selvangivet punkt ikke hindrer skattemyndighederne i at korrigere punktet med tilbagevirkende kraft under hensyntagen til de almindelige forældelsesregler.

Det forhold at skatteforvaltningen, efter klagerens henvendelse har oplyst, at bilen kunne indgå i virksomhedens afskrivningsgrundlag ifølge virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 5. pkt., er ikke ensbetydende med en direkte positiv tilkendegivelse om, at klageren ikke er skattepligtig af værdi af fri bil.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at klageren ikke beskattes af værdi af fri bil for indkomstårene 1998, 1999 og 2000, svarende til at klagerens indkomst nedsættes med 92.000 kr. for indkomståret 1998, 97.388 kr. for indkomståret 1999 og 101.446 kr. for indkomståret 2000.

Bilen er egnet til privat personbefordring. Det ville selv en budcykel med 2 sæder være. Bilen er dog ikke egnet til privat personbefordring for så vidt angår den pågældende familie, da alle familiemedlemmerne ikke kan sidde i bilen på samme tid, og klagerens søn slet ikke kan sidde i bilen pga., han er 1,84 cm høj.

Til privat befordring anvender klageren derfor en VW Golf, i hvilken der køres ca. 17.000 km årligt.

De domme, skatteankenævnet har anført, dokumenterer ikke skatteankenævnets påstande. Dommene er alene udtryk for manglende modargumenter, hvilket tillige gælder det anførte vedrørende kørselsregnskabet, som der i øvrigt ikke er lovhjemmel til at kræve.

Bilen holder altid parkeret ved virksomhedens adresse. Virksomheden har haft en Porsche i 18 år, og ejerskabet af en sådan bil har ikke på noget tidspunkt givet anledning til spørgsmål om fri bil. Heller ikke på trods af at klageren før 1998 privat ejede en privat bil af ringere stand end VW Golf.

Bilen fungerer som virksomhedens vartegn, som leverandører og kunder kan identificere med virksomheden og klageren i forbindelse med besøg og messer.

Klageren og klagerens ægtefælle udfører begge hjemmearbejde, hvorfor der ikke er noget argument for, at bilen skulle være benyttet privat i andre henseender af den anden part.

Der er på intet tidspunkt indkøbt privat i forbindelse med optankning af den omhandlede bil. Erhvervsmæssige indkøb er sket i forbindelse med optankning af VW Golfen.

Det er bemærkelsesværdigt, at skatteforvaltningen i 1996 efterspørger dokumentation vedrørende køb og salg af bil uden at rejse fri bil spørgsmålet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Biler, der benyttes både privat og erhvervsmæssigt, kan indskydes i virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 5. pkt. I virksomhedsordningen behandles bilen fuldt ud som et erhvervsmæssigt benyttet aktiv, og omkostninger og afskrivninger vedrørende bilen kan fradrages ved opgørelsen af virksomhedens overskud. For så vidt angår den private benyttelse, finder reglerne i ligningslovens § 16 anvendelse. Beskatningen sker ved, at et beløb svarende til værdien af fri bil stillet til rådighed for privat benyttelse, anses for overført til den erhvervsdrivende efter hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5.

For biler, der er indskudt i virksomhedsordningen, anvendes reglerne i ligningslovens § 16 alene, hvis bilen benyttes både til erhvervsmæssige og private formål. Beskatning af fri bil forudsætter derfor, at bilen har været anvendt privat og ikke alene, at bilen har stået til rådighed for privat anvendelse, jf. Vestre Landsrets dom af 8. april 2002, SKM2002.270.VLR.

Efter ligningsloven § 16, stk. 4, fastsættes værdien af fri bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver, til en årlig værdi på en procentdel af bilens værdi dog mindst af 150.000 kr. og højst af 400.000 kr. i indkomståret 1998 og mindst af 160.000 kr. og højst af 450.000 kr. i indkomstårene 1999 og 2000. Procentdelen udgør 23, 24 og 25 for henholdsvis 1998, 1999 og 2000, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at Porschen udelukkende har været benyttet til erhvervsmæssig kørsel. Ved vurderingen er der bl.a. lagt vægt på, at klageren ikke ved kørselsregnskab e. lign. har dokumenteret eller sandsynliggjort, at bilen udelukkende har været anvendt til erhvervsmæssig kørsel.

De påklagede ansættelser stadfæstes.

..."

Ifølge slutsseddel af 7. november 1996 vedrørende købet af Porschen ejede A på daværende tidspunkt en anden Porsche, som indgik i handlen som byttebil. Om byttebilen er i kontrakten anført, at den tidligere anvendelse har været privat.

Af skrivelse af 5. maj 1998 fra kommunens skattekontor til A fremgår:

"Vedrørende indkomståret 1996.

Til brug ved behandlingen af Deres selvangivelse for ovennævnte indkomstår bedes De indsende følgende materiale.

Dokumentation for køb af bil kr. 395.000

Dokumentation for salg af bil kr. 110.000

..."

Endvidere fremgår af skrivelse af 4. oktober 2001 fra kommunens skattekontor til A:

"Indkaldelse af materiale

Til brug ved behandlingen af selvangivelsen for indkomstårene 1998, 1999 og 2000 bedes De inden den 19. oktober 2001 sende:

Dokumentation for autoudgifter

1998 - kr. 27.163

1999 - kr. 56.508

2000 - kr. 44.206

Redegørelse for anvendelse af automobil, der indgår i virksomheden - herunder oplysning om art/formål/omfang af den erhvervsmæssige samt eventuelt kørselsregnskab

..."

I tiden mellem disse skrivelser modtog A ikke henvendelser fra kommunens skattekontor om eventuel beskatning af værdi af fri bil.

Af en Shell-kvittering af 21. maj 1998, kl. 11:32, fremgår, at der samtidig med benzin er købt rejesalat, hønsesalat og smør. Den 21. maj 1998 var Kristi Himmelfartsdag.

Af en Shell-kvittering af 4. april 1999, kl. 13:29, fremgår, at der samtidig med benzin er købt lakridskonfekt. Den 4. april 1999 var Påskedag.

Af en Shell-kvittering af 12. oktober 1999, kl. 23:38, fremgår, at der samtidig med benzin er købt franskbrød, skinkesalat og rejesalat.

Ifølge slutseddel af 15. februar 2004 vedrørende As salg af den i sagen omhandlede Porsche har bilen været brugt privat.

A har fremlagt dokumentation for, at Porschen i perioden fra købet den 7. november 1996 til salget den 15. februar 2004 i alt har kørt 48.431 km.

Der er mellem parterne enighed om, at afstanden mellem ... 11 og ... 6 er ca. 500 m.

Forklaringer

A har forklaret, at hans virksomhed producerer mange typer terninger, herunder til rollespil. Han har selv fremstillet de maskiner, der bruges i produktionen. Maskinerne kører i døgndrift alle årets dage, idet materialet, der anvendes, er langsomt hærdende. Medarbejderne går hjem kl. 15, og derefter tilser han selv maskinerne hver dag kl. 18 og kl. 24. Han kan selv reparere virksomhedens maskiner. På helligdage har han hjælp af gymnasieelever m.v. De indkøb af madvarer og slik på helligdage, der fremgår af Shell-kvitteringerne, har været til brug for disse medarbejdere. Han blev gift i 1988. Hustruen, B er alenepræst for 2 kirker og arbejder lige som han selv i week-ends og på helligdage. Hustruen har bopælspligt på ... Præstegård. Han sover som oftest hos hustruen, hvor han har sit daglige liv, men han overnatter lejlighedsvis i huset på ... 11. Han har kontor begge steder. Hovedkontoret er i Præstegården. Huset på ... 11 er fuldt møbleret og bruges også i forbindelse med kundebesøg.

Den første Porsche anskaffede han i 1986. Han kan ikke reklamere for sin virksomhed af hensyn til de store kunder. En Porsche udsender et specielt signal om virksomheden. Han ville gerne sende et signal om kontrol, kvalitet og præcision. Bilen var besværlig at køre i, og derfor kørte han aldrig privat i den. Bilen var vigtig af hensyn til kunderne, som godt kunne lide at køre i den. Hans kunder er unge mennesker, der spiller rollespil, og som normalt vender sig om efter en sådan bil. Han har adskillige gange kørt i bilen til messer i Nürnberg og Schweiz. Bilens signalværdi er dog størst, når kunderne kommer til Danmark. Porschen har betydet, at hans kundekreds er øget. Han solgte bilen på grund af nærværende sag.

Da han blev gift, købte han Golfen, idet Porschen ikke kunne dække behovet for bil. Golfen anvendes af begge ægtefæller. Porschen var parkeret ved virksomheden på ... 11 i en garage, udlånt af en nabo til virksomheden. Porschen har kun været parkeret på Præstegården, når han har haft kontormateriale at transportere.

Nordrup er en landsby med ca. 200 husstande. Der findes ikke købmand, bank o. lign. Han er tilmeldt folkeregistret på virksomhedens adresse. Det er praktisk af hensyn til post. Han vil ikke leje boligen ud, idet det vil begrænse hans muligheder for at anvende boligen. Han cykler, går eller kører i Golfen fra Præstegården til virksomheden. Det tager ca. 6 minutter at gå og ca. 3 minutter at cykle. Hverken han selv eller andre har kørt i Porschen, medmindre kørslen har haft med virksomheden at gøre.

Porschen var registreret på hvide plader. Man kan ikke få en Porsche registreret på gule plader, og dette ville i øvrigt have forudsat opsætning af et gitter, der ikke var plads til. Da han solgte den første Porsche, forhørte han sig hos kommunens skattevæsen om afskrivningsmuligheder. Der blev ikke dengang talt om erhvervsmæssig eller privat anvendelse af bilen.

B har forklaret i overensstemmelse med A. Hun betjener 2 kirker i et landsogn med ca. 1.100 mennesker. Præstegården ligger ca. midt mellem de 2 kirker, og der er ca. 4 kilometer til sognets yderste grænse. Hun har aldrig kørt i Porschen, bortset fra at hun har været passager i forretningsøjemed. I dagligdagen anvender hun Golfen, eller cykler og går. Forretningsforbindelser bor som gæster på begge adresser. Hendes mand bor på ... 11 og besøger hende i Præstegården, hvor han primært overnatter. Hun ved ikke, hvor mange kilometer om året Golfen har kørt.

Parternes procedure

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at han ikke skal beskattes af værdi af fri bil. Han har i hele den omhandlede periode haft 2 biler til rådighed og har derfor ikke haft anledning til at bringe sig i risiko for personlig beskatning ved privat anvendelse af firmabilen. Der har ikke været konflikt mellem hans og ægtefællens anvendelse af den private bil. Som følge af hans og ægtefællens arbejdstider og arbejdsforhold har der ej heller været mulighed for at anvende bilen privat. Porschen har kun kørt et beskedent antal kilometer, og Golfen har kørt 17.000 kilometer om året. Porschen har været fast parkeret i garagen tæt ved ... 11. Han har bopæl 2 steder, men hans primære bopæl er i Præstegården, hvor Porschen ikke befandt sig. Porschen har ikke været anvendt til kørsel mellem bolig og arbejdsplads, men alene til forretningsmæssig kørsel mellem de 2 kontorer på adresserne. I betragtning af den korte afstand mellem adresserne er det usandsynligt, at han i øvrigt skulle have anvendt Porchen ved kørsel frem og tilbage mellem adresserne. Der har alene været foretaget indkøb af madvarer i forbindelse med kørsel i Porschen til brug for personalet. Porschen blev anvendt til at "brande" virksomheden, som der alene findes 2 - 3 andre af i Europa. Den signalerer kontrol, præcision og kvalitet og er egnet til at vække interesse hos den relevante kundekreds. Der foreligger således ikke omstændigheder, der kan give anledning til en formodning for, at han har anvendt Porschen privat. Det er derfor Skatteministeriet, der har bevisbyrden for, at Porschen har været anvendt privat, og den bevisbyrde har Skatteministeriet ikke løftet. Det er umuligt for ham at bevise, at han ikke har anvendt Porschen privat. Han har ikke ført kørebog, men det har han heller ikke haft pligt eller anledning til, når bilen ikke har været brugt privat. Kommunens skattevæsen har ikke på noget tidspunkt foreslået eller krævet, at han skulle føre kørebog. Den omstændighed, at skattevæsenet ikke har stillet spørgsmålstegn ved, at bilen registreres og anvendes som firmabil, har bestyrket ham i, at der ikke kunne opstå problemer i forhold til bilens anvendelse som firmabil. Dette understøttes af, at kommunens skattevæsen fra 1986 til 1998 uden bemærkninger har godkendt bilen som firmabil.

Skatteministeriet har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at A er skattepligtig af værdi af fri bil i indkomstårene 1998, 1999 og 2000 med henholdsvis 92.000 kr., 97.388 kr. og 101.446 kr., jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, jf. ligningslovens § 16, stk. 4. A har som eneejer og enebruger haft fuld rådighed over Porschen, der var indskudt i virksomhedsordningen. Køretøjet var parkeret ved eller i umiddelbar nærhed af virksomheden på adressen ... 11, som er As folkeregisteradresse, og hvor han efter sin egen og ægtefællens forklaringer har bopæl. Dertil kommer, at Præstegården på ... 6, hvor A ligeledes har bopæl, er beliggende kun ca. 500 m fra virksomhedens adresse. En bil af mærket Porsche er af en sådan karakter, at den i særlig grad fremstår som en bil til privatkørsel, og den forekommer ikke at være det naturlige valg til kørsel af erhvervsmæssig karakter. Under disse omstændigheder påhviler det efter retspraksis A at føre bevis for, at bilen i virksomhedsskatteordningen ikke har været anvendt til privat kørsel. Et sådant bevis har A ikke ført. A har således ikke ført kørebog eller på anden vis dokumenteret, at bilen ikke har været benyttet privat. Bevisbyrden kan ikke løftes ved at henvise til, at han har haft rådighed over en anden bil. Det bestrides i øvrigt som udokumenteret, at denne anden bil har kørt 17.000 kilometer om året. Det er uden betydning, om bilen eventuelt måtte have været benyttet som virksomhedens vartegn, idet dette ikke kan belyse spørgsmålet om, hvorvidt A har anvendt bilen privat. De lokale skattemyndigheder har ikke pligt til at vejlede om førelse af kørebog, og det bestrides i øvrigt, at A har modtaget en tilkendegivelse fra de lokale skattemyndigheder, som kan give ham en retsbeskyttet forventning.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der var kort afstand fra As bopæl til bilens parkeringsplads. Bilen var velegnet til privat kørsel. A førte ikke kørselsregnskab. Det er derfor ikke sandsynliggjort, at han ikke benyttede køretøjet privat.

Skatteministeriet frifindelsespåstand tages herefter til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes..

I sagsomkostninger skal A inden 14 dage betale 22.500 kr. til Skatteministeriet.