Dato for udgivelse
02 maj 2005 08:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. november 2004
SKM-nummer
SKM2005.180.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-2799-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Told
Emneord
Told, tarifering, bekræftende genmæle
Resumé

Sagen vedrørte tarifering af stoleunderlag af plastvinyl.

Sagsøgte tog under sagen bekræftende til genmæle, og dømtes derfor i overensstemmelse med Skatteministeriets påstande.

Reference(r)
   
Henvisning

Toldtariffen 2005-3, afsnit VII, Kap. 39, 3918

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat David Auken)

mod

Afviklingsselsskabet I af 19. august 2004 A/S under konkurs v/ kurator, advokat Bjarne Skov (tidligere Imexpo Trading A/S)
(advokat Hans Severin Hansen).

Afsagt af landsdommer

B. Vollmond i medfør af retsplejelovens § 6, stk. 1. 2. pkt.

Under denne sag har sagsøger, Skatteministeriet, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Afviklingsselsskabet I af 19. august 2004 A/S under konkurs v/ kurator, advokat Bjarne Skov, tilpligtes dels at anerkende, at de af sagsøgte indbragte stoleunderlag tariferes under toldtariffens position 3918 10 90 90 (gulvbelægningsmaterialer af plast), dels til sagsøger at betale 1.724.197,40 kr. i told og importmoms for perioden 15. juni 1997 til 20. marts 2000 med tillæg af 1,3 % i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne til betaling sker.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da sagsøgte under sagen har taget bekræftende til genmæle, dømmes sagsøgte i overensstemmelse med sagsøgerens påstande som nedenfor bestemt.

Efter sagsgenstandens størrelse og det betydelige arbejde, der har været forbundet med sagens forberedelse skal sagsøgte til sagsøger betale sagsomkostningerne med 100.000 kr.

Der er ikke ved dommen taget stilling til de idømte beløbs status efter konkurslovens kapitel 10.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Afviklingsselsskabet I af 19. august 2004 A/S under konkurs v/ kurator, advokat Bjarne Skov, tilpligtes at anerkende, at de af sagsøgte indbragte stoleunderlag tariferes under toldtariffens position 3918 10 90 90 (gulvbelægningsmaterialer af plast).

Sagsøgte tilpligtes til sagsøger, Skatteministeriet, at betale 1.724.197,40 kr. i told og importmoms for perioden 15. juni 1997 til 20. marts 2000 med tillæg af 1,3 % i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne til betaling sker.

I sagsomkostninger betaler sagsøgte 100.000 kr. til sagsøger.