Dato for udgivelse
28 Jun 2024 08:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 May 2024 08:25
SKM-nummer
SKM2024.349.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0095029
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
Emneord
Salgsmoms, biler, brugtmomsordningen, samlerobjekter, personmotorkøretøjer
Resumé

Et selskab, der drev køb og salg samt reparation af biler, herunder biler af modellen Porsche 356, havde anvendt brugtmomsordningen ved køb og salg af tre brugte Porscher (købt inden for EU). Skattemyndighederne anså selskabet for ikke at opfylde betingelserne for brugtsmomsordningen.

De tre Porscher ansås for at opfylde betingelserne for at være samleobjekter efter momslovens § 69, stk. 5, nr. 2. Spørgsmålet var herefter, om brugtmomsen skulle opgøres efter reglerne i momslovens § 70, stk. 1, om "brugte varer mv." eller efter momslovens § 71 om "brugte personmotorkøretøjer".

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, fandt, at momslovens kapitel 17, herunder § 70 og henvisningen til § 71, skal forstås sådan, at den momsmæssige behandling af brugte personkøretøjer skal behandles efter § 71.

Et retsmedlem fandt, at opgørelsen af brugtmomsen er omfattet af ordlyden "brugte varer mv." jf. momslovens § 70, stk. 1, 1. pkt., og at samlerobjekterne i dette tilfælde derfor ikke er omfattet af momslovens § 71. Idet de tre omhandlede Porscher opfyldte betingelserne for samleobjekter, var der derfor ikke tale om en brugt bil omfattet af momslovens § 71.

Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertal.

Reference(r)

Momslovens § 69, stk. 3 og stk. 5, nr. 2, § 70, § 70, stk. 1, nr. 1, forarbejderne til § 70, § 71, momslovens kapitel 17
Dagældende momslovs kapitel 17, § 69, § 70, stk. 1, § 71
Bemærkninger til § 70 i lovforslag nr. 124 af 8. december 1993
Den supplerende bestemmelse nr. 1 til Toldtariffens kapitel 97

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, D.A.18.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, D.A.18.5

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

4. Kvartal 2016
Yderligere salgsmoms ved salg af bil købt i UK

50.270 kr.

0 kr.

Stadfæstelse

1. Kvartal 2017
Yderligere salgsmoms ved salg af bil købt i Belgien

25.860 kr.

0 kr.

Stadfæstelse

2. Kvartal 2017
Yderligere salgsmoms ved salg af bil købt i Italien

86.073 kr.

0 kr.

Stadfæstelse

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Selskabet blev stiftet i 19XX og har været ejet af A via H1 ApS. Selskabets aktivitet har været køb og salg samt reparation af biler, herunder biler af modellen Porsche 356. 

Skattestyrelsen har for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 foretaget en række ændringer af selskabets momstilsvar på i alt 169.817 kr. Selskabet har påklaget reguleringer af den udgående afgift (salgsmoms) på i alt 162.203 kr.

Følgende biler har blevet indkøbt i henholdsvis UK, Belgien og Italien.

Bil nr. 1090 Porsche 356 pre A Speedster 1955
Bil nr. 1093 Porsche 356 1961
Bil nr. 1099 Porsche 356 1500 GS Carrera

Selskabet har for de tre biler opgjort salgsmoms ud fra avancen efter reglerne i momslovens § 70, stk. 1., nr. 1, idet bilerne ifølge repræsentanten har udgjort samlerobjekter, jf. momslovens § 69, stk. 5, nr. 2. Selskabet har derfor opgjort og afregnet salgsmomsen for de tre biler som specificeret nedenfor:

Bil nr. 1090 Porsche 356 pre A Speedster 1955:

Dato

 

Beløb

01-11-2016

Købspris

1.508.078

09-11-2016

Salgspris

1.859.825

Avance

351.747

Moms

70.349

Bil nr. 1093 Porsche 356 1961:

Dato

 

Beløb

11-01-2017

Købspris

977.817

11-01-2017

Salgspris

1.301.020

Avance

323.203

Moms

64.641

Bil nr. 1099 Porsche 356 1500 GS Carrera:

Dato

 

Beløb

01-05-2017

Købspris

4.101.880

15-06-2017

Fragt

26.900

4.128.780

Salgspris

5.056,888

Avance

928.108

Moms

185.622

Skattestyrelsen har opgjort salgsmomsen efter reglerne i momslovens § 71 om personkøretøjer. Skattestyrelsen har derfor opgjort salgsmomsen for de tre omhandlende biler som specificeret nedenfor:

Bil nr. 1090 Porsche 356 pre A Speedster 1955

Pris

moms

Salg

1.859.825

371.965

køb

1.508.078

251.346

120.619

Angivet

70.349

Yderligere moms 4. Kvartal 2016

50.270

Det særlige fradrag er beregnet som 20 x 1.508.078 = 251.346 kr.

                                                      20+100

Bil nr. 1093 Porsche 356 1961

Pris

Moms

Salg

1.301.020

260.204

Køb

977.817

169.703

90.501

Angivet

64.641

Yderligere moms 1. Kvartal 2017

25.860

Det særlige fradrag er beregnet som 21 x 977.817 = 169.703 kr.

                                                      21+100

Bil nr. 1099 Porsche 356 1500 GS Carrera

Pris

Moms

Salg

5.056.888

1.011.378

Køb

4.101.880

739.683

271.695

Angivet

185.622

Yderligere moms 2. Kvartal 2017

86.073

Det særlige fradrag er beregnet som 22 x 4.101.880 = 739 .683 kr.

                                                      22+100

Selskabets repræsentant har efter anmodning fra Skatteankestyrelsen fremsendt materiale vedrørende momslovens § 69, stk. 5, og den supplerende bestemmelse til Toldtariffens kapitel 97 om kunstværker, samlerobjekter og aktiviteter. De fremsendte dokumenter bestod af en beskrivelse af selskabets forretning og Porsche 356-modellens sjældenhed. Derudover har repræsentanten fremsendt indfortoldningspapirer på en Porsche 356 Roadster 1962 og Kardex fra Porsche (produktionsdata) på de tre omtalte biler. Porsche 356-modellen blev produceret frem til 1965.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har anset salget af de tre Porscher med bilnumrene 1090, 1093 og 1099 som brugte personkøretøjer omfattet af momslovens § 71.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:   

"…
1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse
Forskelsmoms køb i andre EU lande
Vi mener ikke, at selskabet har afregnet den korrekte salgsmoms ved salg af brugte biler købt i andre EU lande.

Selskabet har benyttet en beregning, hvor afgiftsgrundlaget udgør 80% af forskellen mellem salgsprisen og købsprisen efter momsloven § 70, stk. 1. Dette er gjort med udgangspunkt i, at der er tale om et samlerobjekt efter momslovens § 69, stk. 5.

Det fremgår af momslovens § 70, stk. 1, at ved salg af brugte varer benyttes et afgiftsgrundlag på 80% af avancen, dog med undtagelse af levering af brugte personmotorkøretøjer, som skal behandles efter momslovens § 71. Det fremgår af 2. pkt. i § 70, stk. 1, at ved indførsel af blandt andet samlerobjekter fra steder uden for EU er afgiftsgrundlaget også 80% af avancen.

Vi fastholder, at det alene er ved indførsel fra lande uden for EU, at de særlige regler for samlerobjekter i § 70, stk. 1, 2 pkt. er gældende. Revisor henviser til afsnit D.A.18.3.4 i den juridiske vejledning som han anser for overflødig såfremt vi fastholder, at selskabet skal beregne moms efter momsloven § 71. Vi er ikke enige heri. Afsnittet definerer, hvilke veteranbiler, der kan anses for samlerobjekter i relation til den momsmæssige behandling i forbindelse med import fra lande uden for EU. Derudover fremgår det direkte af momslovens § 70, stk. 1, 2. pkt., at dette afsnit alene vedrører indførsel altså import af samlerobjekter fra lande uden for EU, og som afgiftsberigtiges efter momsloven § 69, stk. 2.

De 3 biler som er købt i andre EU lande falder dermed ikke under § 70, stk. 1, 2. pkt. De skal behandles efter momslovens § 71, som er undtagelsen til § 70 for personmotorkøretøjer, dvs. momsgrundlaget skal opgøres efter de almindelige regler.

Det fremgår af momsloven § 71, at der ved videresalg af brugte biler kan foretages et fradrag i det momsbeløb som er opgjort efter de almindelige regler. Er den brugte bil købt i et andet EU land skal den momssats der var gældende i det andet land ved tidspunktet for købet benyttes ved beregning af fradraget.

Efter vores opfattelse er momsen beregnet på bil nr. 1090, 1093 og 1099 ikke korrekt. Vi har opgjort følgende: Vogn nr. 1090 er købt i UK den 1. november 2016 for 1.508.078 kr. inklusiv fragt. Momssatsen i UK er på købstidspunktet 20%. Selskabet har ved det efterfølgende salg den 9. november 2016 beregnet en forskelsmoms med en momsprocent på 25 for både køb og salg. Vi mener, at selskabet skal benytte satsen på 20% ved beregning af det særlige fradrag.

Vi har opgjort følgende:

Pris

Moms

Salg

1.859.825

371.965

Køb

1.508.078

251.346

120.619

Angivet

70.349

Yderligere moms 4. kvartal 2016

50.270

Det særlige fradrag er beregnet som 20 x 1.508.078 = 251.346 kr.

                                                      20+100

Vi mener, at selskabet skal afregne yderligere salsmoms med 50.270 kr.

Vogn nr. 1093 er købt i Belgien den 11. januar 2017 for 977.817 kr. Momssatsen i Belgien er på købstidspunktet 21%. Selskabet har ved det efterfølgende salg den 11. januar 2017 beregnet en forskelsmoms med en momsprocent på 25 for både køb og salg. Vi mener, at selskabet skal benytte satsen på 21% ved beregning af det særlige fradrag.

Vi har opgjort følgende:

Pris

Moms

Salg

1.301.020

260.204

Køb

977.817

169.703

90.501

Angivet

64.641

Yderligere moms 4. kvartal 2016

25.860

Det særlige fradrag er beregnet som 21 x 977.817 = 169.703 kr.

                                                      21+100

Vi mener, at selskabet skal afregne yderligere salgsmoms med 25.860 kr.

Vogn nr. 1099 er købt i Italien den 1. maj 2017 for 4.101.880 kr. Momssatsen i Italien er på købstidspunktet 22%. Selskabet har ved det efterfølgende salg den 15. juni 2017 beregnet en forskelsmoms med en momsprocent på 25 for både køb og salg. Vi mener, at selskabet skal benytte satsen på 22% ved beregning af det særlige fradrag.

Vi har opgjort følgende:

Pris

Moms

Salg

5.056.888

1.011.378

Køb

4.101.880

739.683

271.695

Angivet

185.622

Yderligere moms 4. kvartal 2016

86.073

Det særlige fradrag er beregnet som 22 x 4.101.880 = 739.683 kr.

                                                      22+100

Vi mener, at selskabet skal afregne yderligere salgsmoms med 86.073 kr.

Det samlede beløb til yderligere afregning af salgsmoms kan opgøres til 162.203 kr. Selskabets indkomst bliver nedsat med et tilsvarende beløb. Se statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a.
…".

Skattestyrelsen har den 9. januar 2024 fremsendt følgende udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling af 8. december 2023:

"…
Skattestyrelsen er ikke enige i Skatteankestyrelsen indstilling i sagen, som ændrer Skattestyrelsens afgørelse fra 5. august 2019.

Skatteankestyrelsen indstiller at det er med urette, at Skattestyrelsen har forhøjet klagers afgiftstilsvar med i alt 162.203 kr. for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017, da Skattestyrelsen anså de tre biler med bilnumrene 1099, 1090 og 1093 for at være omfattet af momslovens 69, stk. 3, og klager momstilsvar dermed skal beregnes efter momslovens § 71.

Skattestyrelsen fastholder afgørelsen, herunder begrundelsen.

Både Skatteankestyrelsen og klager finder at de tre biler skal anses som samlerobjekter i § 69 stk. 5, nr. 2 og ikke omfattet af § 71. Derfor skal afgiftsgrundlaget opgøres efter § 70, stk. 1, 1. punktum og ikke § 71.

Ifølge § 69, stk. 1 kan virksomheder, der med henblik på videresalg indkøber mv. brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, ved videresalget afgiftsberigtige de pågældende brugte varer mv. efter reglerne i kapitel 17. Det er en forudsætning for at anvende disse regler, at de brugte varer mv. er leveret til virksomheden her i landet eller fra et andet EU-land af en af de sælgere som nævnt i bestemmelsen.

Bestemmelsen omfatter altså 4 varekategorier; brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter.

Klager har indkøbt tre biler fra et andet EU-land fra en i § 69, stk. 1 nævnte personkreds. Klager kan derfor under visse betingelser anvende bestemmelser i kapitel 17.

Efter § 69, stk. 2 kan virksomheder, der selv indfører kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter fra steder uden for EU, ved videresalg heraf ligeledes afgiftsberigtige leverancerne efter reglerne i dette kapitel. Det er en betingelse, at den afgift, der påhviler de pågældende varer, ikke fradrages.

Det er således ikke muligt at anvende reglerne i kapitel 17 for brugte varer der indføres fra steder uden for EU, men kun for kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter og under visse forudsætninger, jf. § 69, stk. 2.

I stk. 3 defineres hvad der forstås ved "brugte varer", samt at "brugte varer" ikke omfatter kunstgenstande, samlerobjekter, antikviteter samt ædelmetaller og -stene.  Videre bestemmes det at transportmiddel, der leveres til eller fra andre EU-lande, anses for brugt, hvis det ikke omfattes af definitionen i § 11, stk. 7.

Efter § 11, stk. 6, nr. 1 følger det at brugte transportmidler omfatter motordrevne landkøretøjer (motorkøretøjer, traktorer, motorredskaber og knallerter) med et slagvolumen på over 48 cm³ eller en effekt på over 7,2 kW, når leveringen finder sted senere end 6 måneder efter første ibrugtagning, eller når køretøjet har kørt mere end 6.000 km.

I § 69, stk. 4-6 defineres kunstgenstande, samlerobjekter, antikviteter.

Efter § 70 udgør afgiftsgrundlaget ved virksomhedens levering af brugte varer mv. 80 pct. af forskellen mellem salgsprisen og købsprisen, jf. dog § 71.

Efter Skattestyrelsens opfattelse omfatter "mv." i § 70, stk. 1, 1. pkt. også kunstgenstande, samlerobjekter, antikviteter, foruden brugte varer. Skattestyrelsen henviser til opdelingen i kapitlet, samt formuleringen af § 69, stk. 1, 1. pkt. 1. Alle 4 varekategorier. Er omfattet af 1. pkt. som udgangspunkt.

Efter Skattestyrelsens opfattelse medfører formuleringen herefter "jf. dog § 71" do, at hvis der er tale om personmotorkøretøjer, uanset om der er tale om brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, at personmotorkøretøjer skal afgiftsberigtiges efter § 71. Også selv om personmotorkøretøjet måtte opfyldes definitionen i § 69, stk. 5.

Skattestyrelsen henviser også til at det ikke synes at kunne være lovgivers hensigt, at en brugt bil skal afgiftsberigtiges lempeligere, hvis der er tale om varer som opfylder definitionen i tarif 9705, end hvis bilen ikke gjort, når begge biler er anskaffet fra et andet EU-land.

Således er "personmotorkøretøjer" at anse som lex specialis og omfatte både "brugte varer" og "samlerobjekter".

Skattestyrelsen henviser også til at for samlerobjekter der indføres fra steder uden for EU, har lovgiver taget højde for, at der aldrig er betalt moms i EU, hvorfor dette sker ved indførslen, jf. § 12 og derfor videre skal påvirke afgiftsberegningen, jf. § 70, 2. pkt. ved at den betalte importmoms tillægges købsprisen.

Skattestyrelsen fastholder derfor at det KUN er ved videresalg af veteranbiler/samlerobjekter, der er indført (dvs. importeret fra lande udenfor EU), at de særlige regler i § 70 (2. pkt.) finder anvendelse. For øvrige personmotorkøretøjer herunder veteranbiler, erhvervet fra et andet EU-land eller her i landet sker afgiftsberigtigelsen efter § 71.

Afslutningsvis bemærkes det at opgørelsen af et særlige afgiftsgrundlag af brugte personmotorkøretøjer har eksisteret siden 1967, jf. dagældende § 10.

Skattestyrelsen fastholder derfor forhøjelsen af klagers momstilsvar.
…".

Klagerens opfattelse
Repræsentanten har nedlagt påstand om, at salget af de tre Porscher er omfattet af reglerne for samlerobjekter i momsloven § 69, stk. 5, nr. 2, hvorved beregningen af moms skal følge momslovens § 70, stk. 1, 1. punktum. De påklagede forhøjelser skal derfor, ifølge repræsentanten, nedsættes til 0 kr.

Repræsentanten har som begrundelse for påstanden anført følgende:

"…
Det er vores påstand, at salget af de tre biler er omfattet af reglerne for samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5, nr. 2, hvorved beregningen af moms skal følge brugtmomsordningen, jf. momslovens § 70, stk. 1, 1. pkt.

Sagens faktiske forhold Klager er stiftet i 19XX og er via H1 ApS ejet af A. Klager beskæftiger sig med køb, salg og reparation af Porsche 356. Der er meget få virksomheder, der beskæftiger sig med dette helt specifikke område. […].

Klagers kunder og leverandører kommer fra hele verden netop på grund af, at As helt specifikke viden og netværk omkring Porsche 356.

Ved beregning af moms anvender Klager reglerne omkring brugtmoms. Klagers procedurer og systemer er sat op, således at der til enhver tid foreligger den dokumentation, som er nødvendig for at anvende de specielle reglerne omkring brugtmoms. De biler selskabet handler med og i øvrigt også reparerer kvalificeres som samlerobjekter.

Dette er ligeledes bekræftet i Skattestyrelsens afgørelse under punkt 1.4 "Skattestyrelsens afgørelse" side 7 og 8, hvor Skattestyrelsen har accepteret at vogn nr. 1064 behandles efter reglerne for samlerobjekter.

Ad påstand
Det er som anført vores påstand, at Klagers salg af de tre omhandlende biler er omfattet af momsberegningen for samleobjekter, jf. brugtmomsreglerne i momslovens § 70, stk. 1,1. punktum.

Klager skal efter vores opfattelse ikke anvende momslovens § 71 ved beregningen af salgsmoms for bilerne.

Baggrunden for vores påstand skal bl.a. findes i definitionerne anført i og omkring brugtmomsordningen. Efter momslovens § 69, stk. 3 defineres brugte varer på følgende måde:

·         "Ved brugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation, bortset fra kunstgenstande, samlerobjekter, antikviteter samt ædelmetaller og -stene.."

Brugte varer defineres altså negativt ved positivt at nævne de løsøregenstande, der momsmæssigt skal behandles helt specielt. Samleobjekter er derimod positivt nævnt.

Det betyder, at alle samlerobjekter, som de er defineret i momslovens § 69, stk. 5, skal følge den samme momsmæssige behandling. Loven rummer således ikke plads til at man opdeler samlerobjekter yderligere.

Henset til momslovens opbygning og almindelige forståelse, så er personbiler generelt set, omfattet af momslovens begreb for brugte varer, jf. momslovens § 69. I momslovens § 69, stk. 5 sker der en opsplitning, således, at personbiler, som karakteriseres som veteranbiler/samleobjekter behandles som netop samleobjekter.

Af momslovens § 70, stk. 1 nævnes, at afgiftsgrundlaget er 80% af forskellen mellem salgs-og købsprisen for brugte varer, samlerobjekter mm.. Dette omfatter dog ikke personmotorkøretøjer, idet disse behandles nærmere i momslovens § 71.

Det er her vigtigt at bemærke, at momslovens § 71, specifikt nævner personmotorkøretøjer, og at denne "undtagelse" udelukkende kun vedrører det, som momsloven betegner som brugte varer, og altså ikke samleobjekter (som er positivt nævnt).

Derfor er det klart, ud fra en simpel juridisk ordlydsfortolkning af momslovens bestemmelser på området, at de tre omhandlende biler i sagen ikke skal kvalificeres som de personmotorkøretøjer, der er omfattet af momslovens § 71, men derimod som samlerobjekter.

Det forhold, at det positivt er anført, at biler som opfylder nærmere betingelser, jf. nedenfor, er at anse som samlerobjekter kan derfor ikke medføre en anden fortolkning af momslovgivningen end, at alle samlerobjekter skal behandles ens.

Det giver således ingen mening at have en oplistning over, hvad der skal til, for at en bil er et samlerobjekt uden at der for disse biler gælder, at de almindelige brugtmomsregler finder anvendelse fremfor reglerne i momslovens § 71, som omhandler personmotorkøretøjer i øvrigt.

Desuden kan det hertil anføres, at Skattestyrelsen i Den juridiske vejledning har brugt flere sider på at slå fast, at netop denne type biler er omfattet af momslovens begreb "Samlerobjekter" se afsnit D.A.18.3.4.

Derfor er det klart, at netop denne type biler, skal behandles som alle andre samlerobjekter og ikke som gængse personmotorkøretøjer.

De omhandlede biler skal ikke behandles som personmotorkøretøjer i momslovens forstand. I denne situation er der tale om salg af samlerobjekter omfattet af KN-kode 97.05. Køretøjer omfattet heraf skal derfor ikke behandles som om, at de er et køretøj i brugtmomsordningens forstand og dermed finder momslovens § 71 ikke anvendelse på salget af dem.

Dette har Skattestyrelsen også anerkendt for vogn nummer 1064, jævnfør deres afgørelse side 7 og 8.

Yderligere skal det anføres, at den momsmæssige kvalifikation af et samlerobjekt ikke kan være forskellig fra, om samlerobjektet bliver importeret fra et 3. land eller om det bliver erhvervet fra et andet EU-land.

Det er reelt det, som Skattestyrelsens fortolkning resulterer i. Nemlig at de omhandlende biler i nogle situationer er et samlerobjekt (fordi de indføres fra lande uden for EU) og i andre situationer er selv samme samlerobjekt et personmotorkøretøj. Det giver ingen mening,

Skattestyrelsens fortolkning af momslovgivningen er alt for vag i dette tilfælde. Der findes således flere situationer inden for momslovgivningen, hvor den samme udgift skal behandles forskelligt, alt efter hvordan den anvendes. Denne form for flertydighed findes, bl.a. i forbindelse med den momsmæssige behandling af udgifter til underholdning. Disse skal således ikke altid behandles efter momslovens § 42, som ikke giver adgang til fradrag. Et storcenter kunne behandle udgifter til underholdning som en reklameudgift med fuldt fradrag. Dette eksempel viser, at udgiften nøgternt set er underholdning, men i realiteten er der tale om en reklame-udgift.

På samme måde er der ikke nogen tvivl om, at bilerne nøgternt set er personmotorkøretøjer, men i realiteten er netop denne type personmotorkøretøjer samlerobjekter, og netop derfor skal det behandles efter reglerne for samleobjekter og ikke som gængse peronmotorkøretøjer.

Opsummering
Klagers salg af de tre biler, henholdsvis vogn nummer 1090, 1093 og 1099 skal behandles som salg af samlerobjekter efter momslovens § 70, stk. 1, 1. punktum og ikke efter momslovens § 71 som salg af personmotorkøretøjer

Lovgrundlag og praksis
Af momsloven fremgår følgende: § 69, stk. 5
Ved samlerobjekter forstås:
1) Frimærker og lign. henhørende under KN-kode 97 04.
2) Samlinger og samlerobjekter henhørende under KN-kode 97 05.

§ 70, stk. 1
" Ved virksomhedens levering af brugte varer mv. udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af forskellen mellem salgsprisen og købsprisen, jf. dog § 71"

§ 71 " Ved levering af brugte personmotorkøretøjer kan virksomheden foretage et fradrag i det beregnede afgiftsbeløb som fastsat efter kapitel 6 og 7. Fradraget beregnes som merværdiafgiftssatsen ganget med en brøk, der i tælleren har virksomhedens købspris for køretøjet og i nævneren har 100 med tillæg af merværdiafgiftssatsen. Ved videresalg af personmotorkøretøjer indkøbt i et andet EU-land anvendes den på tidspunktet for køretøjets levering her til landet gældende merværdiafgiftssats i det andet EU-land.

Dansk praksis D.A.18.3.4 Begrebet “samlerobjekter"……….. Særligt om veteranbiler mv.

Det fremgår af de forklarende bemærkninger til KN-97 05 i den kombinerede nomenklatur i Toldtariffen at denne position også omfatter veteranbiler, dvs. motorkøretøjer, der opfylder følgende kriterier:

• Motorkøretøjet er i original stand, som er uden væsentlige ændringer ved chassis,
• styre- og bremsesystem, motor osv.
• Motorkøretøjet er mere end 30 år gammelt
• Motorkøretøjet er af en model eller type, som ikke længere produceres.
• Motorkøretøjet illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller belyser en periode i denne udvikling.
• Motorkøretøjet besidder de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling
...".

Selskabets repræsentant har den 18. januar 2024 fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling af 8. december 2023, samt Skattestyrelsens udtalelse af 9. januar 2024.

"…
Vi er fuldt ud enige i Skatteankestyrelsens indstilling til sagens afgørelse.

Vi anser det for korrekt, at reglerne om samlerobjekter finder anvendelse ved den afgiftsmæssige behandling.

I forhold til Skattestyrelsens udtalelse har vi nedenstående bemærkninger.

Vi er enige i, at brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter alle er omfattet af momslovens § 70, stk. 1, 1. pkt.

Vi forstår ikke Skattestyrelsens bemærkning om, at det ikke synes at være lovgivers hensigt at et samleobjekt skal afgiftsberigtiges lempeligere end personmotorkøretøjer. Lovtekstens ordlyd og opbygningen af bestemmelserne synes at være meget klare.

Personmotorkøretøjer er alene lex specialis i forhold begrebet brugte varer jf. momslovens § 69, stk. 3.

De genstande nærværende sag omhandler er alene omfattet bestemmelsens regler vedrørende samleobjekter, jf. bestemmelsens meget tydelige og præcise definition.

Efter bestemmelses opbygning er samleobjekter netop lex specialis i forhold til brugte varer, hvorfor samleobjekterne ikke kan være omfattet af begrebet "brugte varer" i momslovens § 69, stk. 3.

Eftersom de omhandlede genstande er klart definerede som samleobjekter, skal de, som Skatteankestyrelsen anfører i sin indstilling, behandles efter momslovens § 70, stk. 1, 1. pkt. og ikke efter reglerne i momslovens § 71.
…"

Retsmøde
Repræsentanten nedlagde principalt påstand om, at forhøjelsen af selskabets salgsmoms for afgiftsperioderne 4. kvartal 2016 og 1. og 2. kvartal 2017 nedsættes til 0 kr., og gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg. Der blev særligt lagt vægt på, at parterne er enige om, at der er tale om et samlerobjekt, jf. momslovens § 69, ligesom de er enige om, at en Porsche 356 er et personmotorkøretøj. Det afgørende må dog være, at når man kvalificerer en Porsche 356 som værende et samlerobjekt, jf. momslovens § 69, må beregningen af salgsmomsen skulle ske efter momslovens § 70. Det må således være kvalifikationen som værende et samlerobjekt, der er afgørende for beregningen, og ikke at der også er tale om et personmotorkøretøj.

Skattestyrelsen fastholdt, at Skattestyrelsens oprindelige afgørelse skulle stadfæstes, og gennemgik herefter sine argumenter i overensstemmelse med de skriftlige indlæg. Der blev særligt lagt vægt på, at en veteranbil, som den i sagen omhandlende, er et personmotorkøretøj og et samleobjekt, men at sondringen alene er relevant ved import af sådanne biler uden for EU. Bilen anses således for at være et personmotorkøretøj, hvorfor beregningen af momsen skal ske i henhold til momslovens § 71.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen for afgiftsperioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 har forhøjet selskabets momstilsvar med i alt 162.203 kr. Der skal herved tages stilling til, om selskabets afgiftstilsvar ved salg af tre Porscher med bilnumrene 1099, 1090 og 1093 skal opgøres efter momslovens § 71 om beregning af brugtmoms for personkøretøjer, eller efter § 70, stk. 1, nr. 1, om beregning af brugtmoms ved brugte varer mv.

Retsgrundlaget
I dagældende momslovs kapitel 17 (lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016) om merværdiafgift er der særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter.

Den dagældende momslovs § 69 har følgende ordlyd:

"…
Virksomheder, der med henblik på videresalg indkøber mv. brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, kan ved videresalget afgiftsberigtige de pågældende brugte varer mv. efter reglerne i dette kapitel. Det er en forudsætning for at anvende disse regler, at de brugte varer mv. er leveret til virksomheden her i landet eller fra et andet EU-land af

1) en ikke afgiftspligtig person,
2) en afgiftspligtig person, når leveringen er afgiftsberigtiget efter reglerne i dette kapitel eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land,
3) en afgiftspligtig person, når leveringen er fritaget for afgift efter § 13 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land,
4) en afgiftspligtig person, når leveringen er afgiftsberigtiget efter reglerne i § 30, stk. 1,
5) en afgiftspligtig person, der er fritaget for registrering efter § 48, stk. 1 og 2, eller som er under registreringsgrænsen i et andet EU-land, når leveringen omfatter et investeringsgode. 398

Stk. 2. De i stk. 1 anførte virksomheder, der selv indfører kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, jf. stk. 4-6, fra steder uden for EU, eller som får leveret kunstgenstande, der er afgiftsberigtiget efter § 30, stk. 3, kan ved videresalg heraf ligeledes afgiftsberigtige leverancerne efter reglerne i dette kapitel. Det er en betingelse, at den afgift, der påhviler de pågældende varer, ikke fradrages.

Stk. 3. Ved brugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation, bortset fra kunstgenstande, samlerobjekter, antikviteter samt ædelmetaller og -stene. Et transportmiddel, der leveres til eller fra andre EU-lande, anses for brugt, såfremt det ikke omfattes af definitionen i § 11, stk. 6

(…)

Stk. 5. Ved samlerobjekter forstås:
1) Frimærker og lign. henhørende under KN-kode 97 04.
2) Samlinger og samlerobjekter henhørende under KN-kode 97 05.
…"

Af dagældende momslovs § 70, stk. 1, fremgår:

"…
Ved virksomhedens levering af brugte varer mv. udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af forskellen mellem salgsprisen og købsprisen, jf. dog § 71. Ved levering af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, der er indført af virksomheden, og som afgiftsberigtiges efter § 69, stk. 2, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af forskellen mellem salgsprisen og afgiftsgrundlaget ved indførslen som fastsat efter § 32, stk. 1, med tillæg af den afgift, der påhviler varen ved indførslen. Såfremt købsprisen overstiger salgsprisen, kan det overskydende beløb ikke fratrækkes i afgiftsgrundlaget for andre salg.
…"

I bemærkninger til § 70 i lovforslag nr. 124 af 8. december 1993 fremgår:

"…
Til § 70

(…)

For alle brugte varer m.v., undtagen personmotorkøretøjer, foreslås afgiftsgrundlaget opgjort på grundlag af en »margen«, dvs. forskellen mellem salgsprisen og indkøbsprisen. Dette svarer til de regler, der ifølge den nuværende lovs § 10, stk. 1, gælder i forbindelse med videresalg af brugte personmotorkøretøjer. Reglerne for personmotorkøretøjer foreslås imidlertid ændret, jf. nedenfor til forslagets § 71.
…"

Af dagældende momslovs § 71 fremgår følgende:

"…
Ved levering af brugte personmotorkøretøjer kan virksomheden foretage et fradrag i det beregnede afgiftsbeløb som fastsat efter kapitel 6 og 7. Fradraget beregnes som merværdiafgiftssatsen ganget med en brøk, der i tælleren har virksomhedens købspris for køretøjet og i nævneren har 100 med tillæg af merværdiafgiftssatsen. Ved videresalg af personmotorkøretøjer indkøbt i et andet EU-land anvendes den på tidspunktet for køretøjets levering her til landet gældende merværdiafgiftssats i det andet EU-land.
…"

Den supplerende bestemmelse nr. 1 til Toldtariffens kapitel 97 har følgende ordlyd:

"…
Supplerende bestemmelse

1.    Position 9705 omfatter motorkøretøjer og luftfartøjer af historisk eller etnografisk interesse, som samleobjekter der er:

a) i deres originale stand, uden væsentlige ændringer i chassiset, karosseriet, styretøjet, bremserne, transmission- eller affjedringssystemet, motoren, vingerne osv. Reparation og istandsættelse er tilladt, og dele, tilbehør og enheder, der er i stykker eller slidt, må udskiftes, forudsat at køretøjet eller luftfartøjet bevares i en historisk korrekt tilstand. Moderniserede eller ombyggede motorkøretøjer eller luftfartøjer er ikke omfattet
b) mindst 30 år gamle for motorkøretøjer og mindst 50 år gamle for luftfartøjer
c) af en model eller type, som ikke længere produceres.

Betingelserne for genstandes optagelse i en samling er: at de er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes til deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende brugsgenstande, og at de har en betydelig værdi. Disse betingelser må anses for opfyldt, hvis motorkøretøjerne og luftfartøjerne overholder de tre ovennævnte kriterier.
…"

Landsskatterettens begrundelse og resultat
Selskabets aktiviteter bestod blandt andet i køb og salg samt reparation af Porscher.

De tre omhandlende biler er alle af modellen Porche 356 og blev købt brugt inden for EU. Produktionen af modellen ophørte i 1965. De tre Porscher var dermed mere end 30 år gamle på salgstidspunkterne.

Landsskatteretten finder ud fra de fremlagte oplysninger, at de tre Porscher opfylder betingelserne for at være samleobjekter efter momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.  De tre Porscher er købt inden for EU.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden finder, at momslovens kapitel 17, herunder § 70 og henvisningen til § 71, skal forstås sådan, at den momsmæssige behandling af brugte personkøretøjer skal behandles efter § 71. Det fremgår af forarbejderne til momslovens § 70, at afgiftsgrundlaget for alle brugte varer m.v. med undtagelse af personkøretøjer foreslås opgjort på grundlag af en "margen". Idet de solgte Porscher udgør personkøretøjer, finder retsmedlemmerne, at den momsmæssige behandling af salget af bilerne skal ske efter § 71, uanset om Porscherne udgør et samlerobjekt efter momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.

Retsmedlemmerne har også lagt vægt på, at klager i modsat fald ville opnå momsmæssige fradrag med en procentsats, der er højere end den gældende i det pågældende EU-land.

Et retsmedlem finder, at opgørelsen af brugtmomsen er omfattet af ordlyden "brugte varer mv." i momslovens § 70, stk. 1, 1. pkt., og at samlerobjekterne i dette tilfælde derfor ikke er omfattet af momslovens § 71. Der er lagt vægt på, at de tre Porscher opfylder særbetingelserne i § 69, stk. 5, og den supplerende bestemmelse til Toldtariffens kapitel 97, hvorfor disse regler finder anvendelse frem for den generelle bestemmelse om brugte personmotorkøretøjer efter momslovens § 71. Der er ved fortolkningen henset til, at der af momslovens § 69, stk. 3, fremgår, at ved brugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation, bortset fra samlerobjekter. Idet de tre omhandlende Porscher opfylder betingelserne for samleobjekter, er der derfor ikke tale om en brugt bil omfattet af momslovens § 71.

Der træffes afgørelse efter stemmetal. Landsskatteretten stadfæster i overensstemmelse med flertallet Skattestyrelsens afgørelse.