Dato for udgivelse
25 Jun 2024 09:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 May 2024 09:48
SKM-nummer
SKM2024.340.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
14. afdeling S-1256-23
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, valuta
Resumé

T var tiltalt for ved den 25. juni 2021 i forbindelse med udrejse fra Y7-Lufthavn til et land udenfor EU at have medbragt likvide midler for i alt 1.577.837 kr., hvilket beløb oversteg værdien af 10.000 €, uden forinden at have angivet beløbet overfor told- og skatteforvaltningen, idet han fremlagde ufuldstændig og ukorrekt dokumentation i forbindelse med angivelserne den 23. juni 2021 og den 25. juni 2021.

T forklarede, at han havde forsøgt at gøre det korrekt. Hvis han ville snyde, havde han slet ikke henvendt sig til tolden. Beløbene var beløb han samlede ind for andre med henblik på, at de blev fordelt til deres respektive familier i udlandet, gennem en virksomhed i udlandet som T’s virksomhed samarbejdede med. Det var de samme penge, der var tale om, da han foretog deklaration både den 23. og 25. juni i 2021, men den 25. juni 2021 var beløbet lidt højere, fordi han havde arbejdet den 24. juni 2021. Den 23. juni 2021 vidste T ikke, at han skulle medbringe en liste over alle donationerne. Tolden havde aldrig bedt om sådan en liste før. Da de bad om listen, tog han hjem, og så kom han tilbage igen den 25. juni 2021 med listen. Han havde tillige været igennem tolden med sådanne beløb i 2018, 2019 og 2020. Da var der ikke problemer med blanketterne. Det var rigtigt, at han brugte tre udtryk, når han skulle have penge gennem tolden: gaver, lån og pengeoverførsler.

Et vidne, der var ansat i Toldstyrelsen, og som havde kontakten med T den 23. juni 2021 og den 25. juni 2021, forklarede, at beløbet på den blanket, som skulle udfyldes af T, var registreret som en donation, og der skulle derfor være et bilag vedlagt pengeangivelsen. Vidnet og en kollega forklarede T, at der skulle være en liste over donationerne, hvorefter T forlod tolden og kom tilbage et par timer senere, hvor han havde medbragt nogle af bilagene. Donationsbeløbet var 2 millioner (red.valuta.nr.1.fjernet), og bilagene skulle stemme overens med dette. Der var bilag for omkring 209.000 kr., så der manglede bilag for 1,8 millioner (red.valuta.nr.1.fjernet). T forlod tolden uden at rejse og kom igen den 25. juni 2021, og han havde nu lavet registreringen om til et lån med næsten samme beløb, men der var ikke nogen dokumenter vedlagt, som viste, at der var tale om et lån. Vidnet og en kollega ringede derfor til politiet og anmeldte det.

Byretten fandt efter bevisførelsen herunder forklaring afgivet af Toldstyrelsens medarbejder, T skyldig i tiltalen. Det forhold, at T efterfølgende havde udført pengebeløb under angivelser "Money Transfer" kunne ikke føre til andet resultat. T idømtes en bøde på 375.000 kr.

T ankede byretsdommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten tiltrådte, at T ad to omgange forsøgte at udføre de samme likvide midler, og at han ikke deklarerede de likvide midler for told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med forordningen. T’s manglende opfyldelse af forpligtelsen til at angive de omhandlede likvide midler kunne under de anførte omstændigheder i hvert fald tilregnes T som groft uagtsomt. Bødestraffen blev fastsat som en tillægsstraf til den indenretlige bødevedtagelse af 14. marts 2022 af en bøde på 18.750 kr.

Reference(r)

· Toldlovens § 79, nr. 4, jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2018/1672 af 23. oktober 2018

· Straffelovens § 89

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit A.C.3.5.2.3.3.

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Københavns Byret den 18. april 2023 (SS 4-4232/2023)

Københavns Byret (SS 4-4232/2023)

Dom afsagt den 18. april 2023 i sag

SS4-4232/2023

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Cpr-nummer …11

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskriftet er modtaget den 8. februar 2023.

T er tiltalt for

overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 4. jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2018/1672 af 23. oktober 2018,

Ved den 25. juni 2021 i forbindelse med udrejse fra Y7-lufthavn til Y4-land at have medbragt likvide midler for i alt 1.577.837 kr., hvilket beløb overstiger værdien af 10.000 euro, uden forinden at have angivet beløbet overfor Skatteforvaltningen, idet han fremlagde u-fuldstændig ukorrekt dokumentation i forbindelse med angivelserne den 23. juni 2021og den 25. jni 2021.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af tiltalte og vidnet IA.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"…

Tiltalte forklarede, at han den 23. juni 2021 deklarerede 2 millioner (red.valuta.nr.1.fjernet). Pengene kom fra Y2-nationalitet i Y1-land, som sendte penge til deres familier i Y2-land. Pengene kom dermed ikke fra en person, men fra mange personer, og de sendte måske 50 eller 100 (red.valuta.nr.2.fjernet) hver, som så skulle sendes videre til deres familier i Y2-land. Der blev lavet en liste over hvilke beløb, folk kom med, og så blev det samlede beløb sendt til Y5-land, hvor hovedkontoret ligger, og derfra blev beløbet videresendt til Y2-land med oplysninger om, hvem der havde sendt hvilke beløb. Tiltaltes virksomhed videreformidlede, hvad 100 (red.valuta.nr.2.fjernet) svarede til i (red.valuta.nr.1.fjernet), og så betalte personerne i (red.valuta.nr.1.fjernet). Tiltaltes virksomhed tog imod pengene i (red.valuta.nr.1.fjernet) i Y1-land, og så vlev pengene vekslet i Y5-land. Når tiltalte ankom med de (red.valuta.nr.1.fjernet) i Y5-land, havde virksomheden i Y5-land allerede overført beløbet til Y2-land. Det svarede derfor til, at tiltaltes virksomhed havde en gæld til virksomheden i Y5-land, som blev indfriet.

Tiltalte har været i Y5-land flere gange uden problemer. Personerne, der arbejdede i tolden, sagde at tiltalte skulle aflevere en liste. Fra sin laptop udskrev tiltalte halvdelen af listen. Da han afleverede det i tolden, fik han at vide, at det var forkert, fordi han skulle udfylde en anden blanket. Efter han havde foretaget deklarationen, rejste han tilbage til Y1-land. Han hentede listen, men de tjekkede den ikke, da han afleverede den.

Forevist i bilag 6, deklarationen af 23. juni 2021, forklarede tiltalte, at det muligvis var denne liste, han gav til Toldstyrelsen, eller også var det den, som advokaten sendte. Han sendte listen til advokaten. Da han havde foretaget deklarationen i lufthavnen, afleverede han en blanket med listen. Hvis han ville snyde, havde han slet ikke henvendt sig til tolden.

Tiltalte bor i Y1-land og har en Y1-nationalitet virksomhed. Han har ingen interesse i at snyde. Det er hans virksomhed, som han grundlagde i 2015. Han betaler skat, og det har han gjort i 25 år. Han har rejst til Y5-land med penge i mange år. Han gjorde det hele sidste år og i år har han været gennem tolden med penge hver måned.

Han ankom i lufthavnen den 23. juni 2021, hvor han fik at vide, at han skulle tage tilbage, og det samme sagde de den 25. juni 2021. Han havde på forhånd udfyldt en blanket, og sådan havde han gjort i mange år. Tolden havde fået en ny blanket, så de ville have tiltalte til at udfylde den nye blanket. Han forstod ikke, hvilken banket der var den nye.

Forevist bilag 6, deklarationen af 23. juni 2021, hvoraf det fremgår, at der er tale om donation til velgørenhed, forklarede tiltalte, at dette er en misforståelse, fordi han ikke forstod, hvad der stod på blanketten. Han kendte den gamle blanket, men han forstod ikke, hvordan han skulle udfylde den nye blanket. Han ved ikke, hvilken af blanketterne der er den korrekte. Han spurgte personen i tolden. Der er tale om en misforståelse.

Virksomheden i Y5-land overførte beløbet til Y2-land samme dag, som tiltalte ringede til dem og oplyste, hvilken dato han ville ankomme til Y5-land. Virksomheden i Y5-land overførte pengene med det samme, når tiltalte ringede. Han tog derefter til Y5-land og indfriede gælden for de overførte penge. De beslaglagte penge er ikke hans egne, og han har derfor brug for at få dem retur, så han kan indfri gælden til virksomheden i Y5-land.

Det er de samme penge, der er tale om, da han foretog deklaration både den 23. og 25. juni 2021, men den 25. juni 2021 var beløbet lidt højere, fordi han havde arbejdet den 24. juni 2021. Tolden talte pengene og tog 25 procent af dem. Den 23. juni 2021 vidste tiltalte ikke, at han skulle medbringe en listeover alle donationerne. Tolden har aldrig før bedt om sådan en liste. Da de bad om listen, tog han hjem, og så kom han tilbage igen den 25. juni 2021.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han har været gennem tolden med sådanne beløb i både 2018, 2019 og 2020. Da var der ikke problemer med blanketterne.

Tiltalte ejer ikke virksomheden i Y5-land, men tiltaltes virksomhed samarbejder med virksomheden i Y5-land. Systemet, hvorved han gør det på, er næsten det sammen, som det system G3-virksomhed benytter. G3-virksomhed kan ikke bruges i Y2-land, fordi de ikke har kontor der.

Det er rigtigt, at tiltalte brugte tre udtryk, når han skulle have penge gennem tolden: gaver, lån og pengeoverførsler. I alle tre situationer havde pengene den samme oprindelse. Når han registrerede det som "gave", var det fordi en Y2-borger i Y1-land sendte penge til en Y2-borger i Y2-land som en hjælp. Efterfølgende registrerede tiltalte det som "lån", fordi virksomheden i Y5-land overførte pengene til Y2-land på forhånd, således at tiltaltes virksomhed skyldte det pågældende beløb til virksomheden i Y5-land. Når tiltalte registrerede det som "money transfer", betød det, at han havde penge med fra Y1-land, som skulle overføres til Y5-land.

Tiltalte talte Y1-sprog, da han talte med medarbejderne i tolden. En af medarbejderne talte Y1-sprog. Da tiltalte spurgte til blanketten, talte medarbejdere, som han talte med, lidt dansk og lidt Y1-sprog. Den 23. juni 2021 talte tiltalte med flere personer i tolden. Personen, som forklarede ham, hvordan han skulle gøre, talte dansk. En gang imellem kom der en anden medarbejder hen og sagde noget på Y1-sprog, men den medarbejder, som han primært talte med, talte dansk. Tiltalte sagde flere gange til medarbejderen, at han havde været der flere gange med kontanter. Den 25. juni 2021, kom tiltalte tilbage. Det var ikke den samme medarbejder, som også talte lidt Y1-sprog, var også på arbejde. Tiltalte afleverede to blanketter, sådan som de havde vist ham. Så gav medarbejderen ham en tredje blanket, som han skulle udfylde. Han fik to blanketter den 23. juni 2021, som han tog med den 25. juni 2021. Udover blanketterne medbragte han pengene, registreringsbevis og pas den 25. juni 2021. Han fik at vide af medarbejdere, at han havde skrevet forkert på blanketten. Tolderne talte pengene og tog 512.500 (red.valuta.nr.1.fjernet). Resten af pengene lagde de tilbage i tasken. Tiltalte er ikke sikker på, om det var dokumentationen for de 209.000 (red.valuta.nr.2.fjernet), han medbragte den 25. juni 2021.

Forevist bilag 6, liste, forklarede tiltalte, at han tror, at han afleverede denne liste til advokaten. Han havde en liste med i lufthavnen, men han er ikke sikker på om det var denne.

…"

Vidnet IA har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"…

IA mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at hun i 2021 arbejdede i Toldstyrelsen i Y7-lufthavn. Det gør hun ikke længere, men hun er stadig ansat i staten. Da hun arbejdede i Toldstyrelsen, kontrollerede hun, hvad de rejsende havde med ind og ud, og hun lavede ekspeditionsarbejde.

Vidnet er bekendt med, hvilken episode der er tale om. Hun var på arbejde den 23. juni 2021. Det var vidnet, der kontaktede politiet. Den 23. juni 2021 kom der en rejsende med en pengeangivelse. Der var kommet en ny pengeforordning, så det var en anden pengeangivelse, og der skulle udfyldes en masse mere, end der skulle tidligere.

På den rejsendes blanket var beløbet registreret som en donation, og der skulle derfor være et bilag vedlagt pengeangivelsen. De forklarede den rejsende, at der skulle være en liste over donationerne. Den rejsende forlod tolden, og et par timer senere kom han igen og havde medbragt nogle af bilagene. Beløbet var på ca. 2 millioner (red.valuta.nr.1.fjernet), og bilagene skulle stemme overens med dette. Der var for omkring 209.000 kr., så der manglede 1,8 millioner (red.valuta.nr.1.fjernet). Den rejsende forlod tolden uden at rejse. Han kom igen den 25. juni 2021 og havde nu lavet registreringen om til et lån med næsten samme beløb, men der var ikke nogen dokumenter vedlagt, som viste at der var tale om et lån. Vidnet og kollegaen ringede derfor til politiet og anmeldte det. Vidnet gav den rejsende mulighed for at fremkomme med dokumenter, der viste, at det vat et lån, men vidnet husker ikke, om det var før eller efter, politiet kom. De anmeldte det til politiet, og så overtog politiet sagen.

Da den rejsende ankom til tolden den 23. juni 2021, forklarede de ham de nye krav, og hvad der skulle stå på bilaget. Vidnets kollega var helt Y1-nationalitet, så hun forklarede ham det derfor på Y1-sprog. Da den rejsende kom første gang, havde han slet ikke bilag med. Da han kom igen, var beløbet ikke tilstrækkeligt, for det matchede ikke pengeangivelsen.

Der var en ny forordning. Der var nye blanketter. Vidnet og hendes kollegaer tjekker, at alle oplysninger er der, så de kan videregive dem. På den gamle angivelse skulle man ikke dokumentere, hvor pengene kom fra eller vedlægge bilag for donationer. De vejledte den rejsende om den nye forordning både første og anden gang, han ankom. Første gang havde han ingen bilag med, og anden gang var bilagene ikke tilstrækkelige. Da han kom anden gang den 23. juni 2021, havde han bilaget med, men det var ikke nok. Da han kom den 25. juni 2021, havde han angive , at det var et lån og ikke en donation. Vidnet gik ikke ind i, hvilken valuta det var. Hun husker ikke, om der var angivet valuta vedrørende de 209.000 kr.

Forevist bilag 6, bagerst, liste, forklarede vidnet, at dette ikke er det bilagsark, som skal vedlægges. Dette bilag opfylder ikke kravene. PÅ bilagsarket skal hver enkel person, der har doneret, udfylde og underskrive bilaget, og angive hvor de har pengene fra. Det foreviste bilag kunne derfor ikke godkendes. De udleverede papirerne til den rejsende. Kollegaen, der var halvt Y1-nationalitet, var der både den 23. og 25. juni 2021.

Forevist bilag 4, rapport, forklarede vidnet, at hun skrev, at den rejsende tidligere havde indgivet pengedeklarationer, fordi han var set mange gange før og der havde altid være tale om donationer. Det var det samme sted, pengene stamme fra, så det noterede hun.

Hvis den rejsende registrerede, at der var tale om et lån i stedet for donationer, så kom han uden om bilagsarket, hvilket var omfattende at udfylde.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hvis der stod på blanketten, at man skulle indfri et lån, så skulle man vedlægge et lånebevis eller lignende dokumentation for lånet. Man kunne ikke rejse ud, før man opfyldte kravene.

Adspurgt til fremgangsmåden hvis der stod money transfer på blanketten, forklarede vidnet, at hun ikke husler en situation, hvor nogen skrev dette, efter den nye pengeforordning kom. Hun er ikke sikker på, om de spurgte den rejsende om noget i sådan en situation. De skulle stadig vide, hvor pengene kom fra. Hun mener, at man før den nye forordning bare kunne angive, at det var en pengeoverførsel uden yderligere dokumentation for pengene.

Hvis der var tale om en gave, skulle det angives, hvem gaven var fra, og hvor den kom fra. Vidnet kan ikke svare på, om en gave og en overførsel var det samme. Vidnet fulgte retningslinjerne.

De drøftede ikke, hvilken slags samarbejde den rejsendes virksomhed havde med virksomheden i Y5-land.

Adspurgt på ny af anklageren forklarede vidnet, at når de anmeldte en pengedeklaration, blev det videreindberettet til hvidvasksekretariatet.

…"

Personlige oplysninger

Tiltalte har forklaret om sine personlige forhold.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen herunder vidneforklaringen fra IA finder retten det bevist at tiltalte har medbragt likvide midler for i alt 1.577.837 kr., hvilket beløb overstiger værdien af 10.000 euro, uden forinden at have angivet beløbet overfor Skatteforvaltningen, idet han fremlagde ufuldstændig og ukorrekt dokumentation i forbindelse med angivelserne den 23. juni 2021 og den 25. juni 2021. Retten finder at tiltalte herved har gjort sig skyldig i en overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 4, jf. artikel 3 i Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 2018/17672 af 23. oktober 2018 i overensstemmelse med tiltalen.

Det forhold at tiltalte efterfølgende har udført pengebeløb under angivelsen "Money Transfer" kan ikke føre til andet resultat.

Straffastsættelse

Straffen fastsættes til en bøde på 375.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 4, jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2018/1672 af 23. oktober 2018. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

THI KENDES FOR RET

Tiltalte T straffes med en bøde på 375.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger herunder 6.970 kr. i salær til den beskikkede forsvarere advokat Knud Meden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Østre Landsret 14. afd. nr. S-1256-23:

Afsagt den 8. maj 2024 af Østre Landsrets 14. afdeling

(landsdommerne Jon Fridrik Kjølbro, Jakob Friis Nolsø og Christian Barker Schrøder)

(kst.).

Parter

Anklagemyndigheden mod

T

(cpr.nr. ...11)

(advokat Knud Ole Ravn Meden, besk.)

Dom afsagt af Københavns Byret den 18. april 2023 (SS 4-4232/2023) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse. 

I tilfælde af stadfæstelse har anklagemyndigheden anmodet om, at der hos tiltalte beslaglægges 375.000 kr. i medfør af retsplejelovens § 1002, jf. § 801 og § 802, og at beløbet skal anvendes til dækning af det offentliges krav på sagsomkostninger og dernæst bødekrav, jf. retsplejelovens 807 d, stk. 2 og 3. 

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet IA.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han havde problemer med at forstå, hvordan han skulle udfylde angivelsesblanketterne, og han sagde dette til personalet i tolden. Først havde han udfyldt den gamle angivelsesblanket. Toldmedarbejderen gav ham en ny blanket og bad ham om at udfylde den. 

Han driver fortsat sin virksomhed i Y1-land og er også efter den verserende sag fortsat med at overføre kontante penge til Y2-land. Han modtager penge fra Y1-borgere af Y2-nationalitet oprindelse og skal videreformidle pengene til personer i Y2-land. Han udfylder de nødvendige blanketter, og han kommer på denne baggrund gennem tolden. Dette har han senest gjort 7 gange i 2023, hvor han har udført henholdsvis 1,3 mio., 2 mio., 1,8 mio., 2,8 mio., 2,4 mio., 2,5 mio. og 1,85 mio. (red.valuta.nr.1.fjernet).

I juni 2021 hørte han første gang om den nye angivelsesblanket. Den nye angivelsesblanket adskilte sig væsentligt fra den gamle blanket, og der skulle afgives mange flere oplysninger. Den nye blanket var affattet på dansk, og der var ingen hjælpetekster på engelsk. 

Da han første gang talte med toldmedarbejderen den 23. juni 2021, forstod han, at han skulle udfylde en ny blanket, og toldmedarbejderen markerede de rubrikker, han skulle udfylde. Toldmedarbejderen spurgte, hvor pengene kom fra, men hun spurgte ikke efter lister. Han kom senere på dagen den 23. juni 2021 tilbage med den nye blanket, som han havde udfyldt, men han fik at vide, at han havde gjort det forkert. Toldmedarbejderens kollega spurgte, om han havde nogle lister over donorerne. Han sagde, at han kunne hente lister over donorerne. På den liste, han havde med, var donationerne opgjort til i alt 209.063. Der var tale om 209.063 (red.valuta.nr.2.fjernet), men det vidste toldmedarbejderen måske ikke. Han blev slet ikke spurgt ind til valuta, da toldmedarbejderen kun kiggede på det samlede beløb. 

Toldmedarbejderne tog pengene fra ham den 25. juni 2021. De gav ham ikke mulighed for at tage hjem og komme tilbage med flere oplysninger. De talte bare pengene og tog dem fra ham. 

IA har supplerende forklaret blandt andet, at hun er uddannet toldmedarbejder og var kontoransat i juni 2021. Hun var færdiguddannet på daværende tidspunkt. 

Hun husker ikke, hvornår den nye angivelsesblanket blev indført. Efter den nye forordning om kontrol med likvide midler skulle der afgives flere oplysninger end efter den tidligere gældende forordning.

Den 23. juni 2021 var hun til stede begge de gange, hvor tiltalte henvendte sig i tolden. Tiltalte medbragte den nye blanket den første gang, han henvendte sig i tolden. Hendes kollega, der talte Y1-sprog, var også på arbejde den 23. juni 2021. De forklarede tiltalte, hvad der skulle udfyldes, og de viste ham i den forbindelse de tillægsblanketter, der skulle udfyldes. De vejledte tiltalte på dansk, Y1-sprog og engelsk om udfyldelse af blanketterne. Tiltalte gav udtryk for, at han forstod vejledningen, da vidnets kollega talte Y1-sprog ligesom tiltalte. De vejledte også tiltalte om, at han ville blive straffet, hvis han rejste med pengene uden at have udfyldt pengedeklarationen. De beslaglagde ikke pengene den 23. juni 2021, men vejledte ham om, hvordan han skulle udfylde blanketterne. Det er hendes opfattelse, at de havde pligt til at vejlede ham. De lister, som tiltalte kom tilbage med, opfyldte ikke dokumentationskravene, og der er ikke tale om de korrekte tillægsdokumenter.

Både hun og hendes Y1-sprogtalende kollega var også på arbejde den 25. juni 2021, hvor tiltalte på ny henvendte sig i tolden, men nu med oplysning om, at det medbragte beløb, som nu var 200.000 kr. højere, skulle anvendes til indfrielse af et lån. Der var imidlertid ikke vedlagt noget lånebevis. Hun husker ikke, hvorfor tiltalte ikke fik yderligere mulighed for at fremskaffe dokumentation, og hun husker ikke, om hendes chef var involveret i beslutningen om at beslaglægge pengene.

Man bruger samme angivelsesblanket, uanset om der er tale om donationer eller tilbagebetaling af lån, men det skal oplyses, hvad der er tale om, og der skal vedlægges tillægsdokumenter som dokumentation. Hun og hendes kollega udleverede kopier af de relevante blanketter til tiltalte. Der er blankettvang, og man kan ikke bare lave sine egne worddokumenter. 

Hun husker ikke, om hun og hendes kollega spurgte ind til, hvad det var for en virksomhed, som tiltalte havde i Y1-land, da de talte med ham den 23. og 25. juni 2021. Hun husker heller ikke, om det havde betydning for beslutningen om beslaglæggelse, at der var tale om forskellige beløb den 23. og den 25. juni 2021. De beslaglagde pengene ud fra en helhedsvurdering af sagsforløbet, herunder fordi tiltalte ændrede forklaring om formålet med at ville føre pengene ud af landet, og fordi blanketterne hverken den 23. eller den 25. juni 2021 var udfyldt korrekt. 

Personlige oplysninger

Tiltalte er ved indenretlig bødevedtagelse af 14. marts 2022 ved Københavns Byret straffet med bøde på 18.750 kr. for overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 24, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 10 c, gerningsdato 14. oktober 2020.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten tiltræder byrettens bevisvurdering, hvorefter tiltalte den 25. juni 2021 i forbindelse med udrejse Y7-lufthavn til Y4-land medbragte likvide midler for i alt 1.577.837 kr.

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at tiltalte forsøgte at udføre 2 mio. (red.valuta.nr.1.fjernet) fra Danmark den 23. juni 2021, og at han oplyste, at pengene stammede fra donationer og var tiltænkt velgørenhed. Landsretten lægger efter vidnet, IA’s forklaring til grund, at hun og hendes Y1-sprogtalende kollega vejledte tiltalte om udfyldelse af angivelsesblanket og tillægsblanket, hvorefter han senere på dagen den 23. juni 2021 vendte tilbage til lufthavnen med ufuldstændig dokumentation, idet der var tale om en liste over navne og beløb på i alt 209.063 uden angivelse af valuta, hvilket ikke var i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EU) nr. 2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der indføres i eller ud af Unionen. Det bemærkes, at det fremgår af forordningens artikel 3, stk. 3, at de i stk. 2 anførte oplysninger skal gives skriftligt eller elektronisk under anvendelse af den angivelsesblanket, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a. Tiltalte forsøgte herefter den 25. juni 2021 at udføre 2,2 mio. (red.valuta.nr.1.fjernet) fra Danmark, idet han nu oplyste, at pengene stammede fra et lån ydet af en juridisk person, som var ejet af G1-virksomhed, og som skulle anvendes som tilbagebetaling af et lån til G2-virksomhed i Y5-land. Dokumentationen herfor var ufuldstændig, idet der navnlig ikke var fremlagt fornøden lånedokumentation.

Landsretten tiltræder på denne baggrund, at tiltalte ad to omgange forsøgte at udføre de samme likvide midler, og at han ikke deklarerede de likvide midler over for Skatteforvaltningen i overensstemmelse med artikel 3 i Rådets forordning (EU) nr. 2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der indføres i eller ud af Unionen.

Landsretten finder, at tiltaltes manglende opfyldelse af forpligtelsen til at angive de omhandlede likvide midler under de anførte omstændigheder i hvert fald kan tilregnes ham som groft uagtsom. Landsretten tiltræder på denne baggrund, at tiltalte har pådraget sig strafansvar efter toldlovens § 79, nr. 4, jf. forordningen artikel 3, og at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen. 

Henset til de omstændigheder, som begrunder, at den manglende opfyldelse af angivelsespligten kan tilregnes tiltalte som groft uagtsom, tiltræder landsretten, at bøden er fastsat til 375.000 kr. 

Landsretten finder, at der ikke foreligger formildende omstændigheder, der kan begrunde nedsættelse af bøden.

Landsretten stadfæster derfor dommen med den bemærkning, at bødestraffen i medfør af straffelovens § 89 fastsættes som en tillægsstraf til den indenretlige bødevedtagelse af 14. marts 2022.

THI KENDES FOR RET

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes. 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.