Dato for udgivelse
10 Jun 2024 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 May 2024 07:17
SKM-nummer
SKM2024.307.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24-0311044
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse - barnets lov - social forsorg og bistand
Resumé

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger en række forskellige ydelser omfattet af i barnets lov til kommunerne.

Dette omfatter bl.a. levering af screeninger efter § 18, børnefaglige undersøgelser efter § 20, familieorienteret rådgivning efter § 29, støttende indsatser efter § 32 og støttesamvær efter § 103.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers ydelser opfylder betingelserne for at være momsfritaget som social forsorg og bistand efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit D.A.5.2.2.3

Spørgsmål

 1. Er Spørgers ydelse omfattet af § 12, stk. 3 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 2. Er Spørgers ydelse omfattet af § 18 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 3. Er Spørgers ydelse omfattet af § 19 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 4. Er Spørgers ydelse omfattet af § 20 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 5. Er Spørgers ydelse omfattet af § 29 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 6. Er Spørgers ydelse omfattet af § 30 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 7. Er Spørgers ydelse omfattet af § 31 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 8. Er Spørgers ydelse omfattet af § 32 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 9. Er Spørgers ydelse omfattet af § 103 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 10. Er Spørgers ydelse omfattet af § 104 i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?
 11. Er Spørgers ydelse omfattet af § 105, stk. 1, nr. 1. i barnets lov momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja
 5. Ja
 6. Ja
 7. Ja
 8. Ja
 9. Ja
 10. Ja
 11. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner inden for socialområdet.

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024, og loven erstatter bl.a. en række bestemmelser i lov om social service. Formålet med loven er at sikre, at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus og er styrende i både udredningen af barnets eller den unges behov, i indsatserne og i opfølgningen på barnets trivsel og udvikling, uanset barnets eller den unges alder.

Med loven får børn og unge derfor flere rettigheder, og loven skal sikre, at barnets eller den unges rettigheder og barnets eller den unges stemme får større betydning i sagsbehandlingen. Med loven får børn bl.a. mulighed for selv at sige nej til samvær med deres forældre i en periode, lige som det er et krav, at man ser på støttebehovet hos alle søskende, når et barn bliver anbragt på grund af forældrenes omsorgssvigt. Samtidig har børn, hvis forældre eksempelvis har et misbrug eller står i en konfliktfyldt skilsmisse, ret til at opsøge behandling i en civilsamfundsorganisation uden forældrenes samtykke.

Spørger ønsker med anmodningen om bindende svar afklaret, om følgende ydelser omfattet af barnets lov, opfylder betingelserne for momsfritagelse af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

§12 stk. 3: akut midlertidig anbringelse

Stk. 3. I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere et barn eller en ung og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, jf. stk. 2, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden godkendelse. Socialtilsynet orienteres straks om anvendelsen af det ikkegodkendte tilbud og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikkegodkendte tilbud kan anvendes i yderligere 3 uger.

Spørger tilbyder skræddersyede løsninger inden for akut midlertidig placering. I tilfælde, hvor der opstår akutte behov for at flytte et barn eller en ung, og myndigheden vurderer, at situationen er alvorlig, kan vi træde til med en skræddersyet indsats. Vi etablerer et døgndækket tilbud til barnet eller den unge med fokus på at sikre tryghed og omsorg i akutte situationer. Der aftales en individuelt tilpasset indsats for at imødekomme specifikke behov. For eksempel kan en eller to medarbejdere blive sammen med den unge eller familien for at sikre børnenes trivsel og sikkerhed, hvis der har været vold i familien. Dette kan foregå hjemme hos familien, i et sommerhus lejet af myndigheden til unge/familien eller i Spørger lokaler, der er indrettet som midlertidigt opholdssted.

Helt praktisk vil en eller to af vores medarbejdere støtte og/eller observere familien ved fysisk tilstedeværelse mellem 6 - 24 timer.

§ 18 screening

Alle sager skal screenes, uanset om det drejer sig om en underretning om et barn eller en ung eller en ansøgning om støtte, herunder handicapkompenserende støtte.

Spørger primære opgave er at møde familien og barnet. Medarbejderen fra Spørger har en socialfaglig baggrund (f.eks. som socialrådgiver eller pædagog). Vores opgave er at indsamle information og udarbejde en kort beskrivelse af barnets/familiens behov. Dette indebærer at give en kort og præcis fremstilling af overvejelser og den faglige vurdering baseret på oplysningerne i sagen, herunder ressourcer og udfordringer. Den faglige vurdering vægter barnets eller den unges samt forældrenes ønsker og perspektiver. Under dette møde skal der være samtaler og interviews med både forældre og barnet. Den udarbejdede beskrivelse sendes til kommunens sagsbehandler.

§ 19 Afdækning

Når der foretages screening i henhold til § 18, indikerer det, at familien eller barnet har brug for hjælp og støtte. Hvis der er behov for yderligere oplysninger i forbindelse med screeningen, skal der udføres en afdækning i overensstemmelse med § 19. I denne afdækning belyses de ICS-dimensioner, der er relevante at afdække. Markér de centrale dimensioner, der fokuseres på i afdækningen - det vil sige, identificér præcist familiens behov.

Spørger medarbejder møder hele familien - forældre og børn - for at afklare, hvad familiens behov er ifølge ICS-modellen.

ICS Model: Familie og netværk - Familieforhold og baggrund, Bolig, beskæftigelse og økonomi, Socialt netværk. Barnets udvikling: Sundhedsforhold, Udvikling og adfærd, Dagtilbud, skoleforhold og læring, Fritidsforhold og venskaber. Forældrekompetencer: Trygt omsorgsmiljø, Stimulering og vejledning, Understøttelse af relationer.

Efterfølgende udarbejdes en skriftlig dokumentation, som sendes til sagsbehandleren i kommunen, der træffer beslutning baseret på afdækningen.

§ 20 Børnefaglig undersøgelse

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges støttebehov, jf. stk. 2.

Spørger medarbejder, der fungerer som socialrådgiver i kommunen, afholder møder med familien, forældrene og det enkelte barn for at drøfte deres situation. Medarbejderen stiller relevante spørgsmål vedrørende familiens udfordringer og problemer samt undersøger forældrenes kompetencer og børnenes behov. Derudover foretager medarbejderen besøg hos hele familien eller enkelte familiemedlemmer i deres hjem og omgivelser for at indsamle relevante observationer. Der skal også holdes møder med fagpersoner omkring familien, såsom skolelærere, pædagoger i SFO eller personalet i daginstitutionen, for at afdække børnenes behov. Dette arbejde kan strække sig over tre måneder, og efterfølgende rapporteres det til kommunens sagsbehandler.

Vi fakturerer de timer, der er brugt, og har i starten lavet en aftale om, at vi kan løse opgaverne inden for en bestemt økonomisk ramme, f.eks. 9000 kr. for en børnefaglig undersøgelse for et barn.

§ 29 familieorienteret rådgivning

Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sikre, at forældre med børn og unge, eller andre der faktisk har ansvaret for et barn eller en ung, samt kommende forældre, kan modtage gratis familieorienteret rådgivning til at løse vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen skal aktivt tilbyde denne rådgivning gennem opsøgende arbejde til enhver, som på grund af særlige forhold anses for at have behov for det.

Spørger medarbejder besøger familien, rådgiver og vejleder om de udfordringer og problemer, der er blevet aftalt med kommunens sagsbehandler. Denne type indsats er af kort varighed for at muliggøre tidlig intervention, inden problemerne i barnets, den unges eller familiens liv vokser sig store og kræver mere omfattende foranstaltninger.

For eksempel besøger vores konsulent familien en eller to gange om ugen i en periode, hvor besøgene varer 1 til 3 timer. Formålet er at kommunikere med både forældre og eventuelt børn, primært fokuseret på forældrene, for at vejlede og rådgive om de problemer, der er blevet aftalt med kommunen og familien.

§ 30: Tidligt forebyggende indsatser

Når kommunalbestyrelsen vurderer, at det kan imødekomme barnets eller den unges behov, skal kommunalbestyrelsen tilbyde en eller flere af følgende tidligt forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien: Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser. Netværks- eller samtalegrupper. Rådgivning om familieplanlægning. Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder.

Spørger tilbyder pædagogisk indsats hos familier eller unge med det formål at forbygge de udfordringer og barrierer, som familien står overfor. For eksempel møder vi familien derhjemme, udenfor deres hjem, såsom på biblioteket eller i en park, hvor vi giver råd og vejledning til forældrene eller de unge i forhold til de problemer, de står overfor. Hvis forældrene oplever, at deres børn ikke lytter, eller hvis unge føler, at deres forældre ikke forstår dem, er vores opgave at forsøge at finde løsninger på disse problemer eller forebygge disse udfordringer for at styrke dem i fremtiden. Afslutningsvis sender vi en rapport til kommunale myndigheder. Alle mål, der arbejdes med, samarbejdes altid med myndighederne.

§ 31: Tilbud om gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder samt deres familier

Barnets lov § 31 handler om, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder og deres familier. Det betyder, at hvis et barn eller en ung har problemer med at opføre sig på en hensigtsmæssig måde, kan kommunen hjælpe dem med at finde ud af, hvad der ligger bag, og hvordan de kan få det bedre.

Spørger tilbyder støtte til en familie med fokus på de mål, der er fastlagt i samarbejde med kommunen. Vores konsulenter samarbejde med forældrene for at håndtere pædagogiske udfordringer og yder støtte til familien i samarbejde med institutioner eller skolen. Selvom nogle problemer måske er velkendte, kræver de også en nærmere undersøgelse gennem samtaler med både forældre og børn. Vi tilbyder støtte og assistance til at hjælpe familien med at løse disse udfordringer.

§ 32: Støttende indsatser

Det videreføres, at der skal træffes afgørelse om støttende indsatser, når det anses for at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges behov for støtte. Støtten kan være: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.

Spørger opgaver inkluderer familiebehandling og at fungere som kontaktperson. Familiebehandling indebærer, at vi besøger familien derhjemme og udarbejder en plan med særlig fokus på forældrene for at behandle de psykosociale problemer, der eksisterer i familien. Dette kan for eksempel omfatte tilfælde, hvor forældrene har anvendt vold som en opdragelsesmetode, enten psykisk eller fysisk. Vores opgave er at støtte forældrene ved hjælp af vores faglige metoder for at ændre deres tilgang og hjælpe dem med at sætte sunde grænser over for deres børn uden at anvende vold.

Hvis vi er kontaktpersoner for unge, er vores opgave at indgå aftaler om at besøge de unge eller barnet for at hjælpe eller støtte dem i forhold til udfordringer som f.eks. ensomhed, skolefravær, voldelig adfærd og mange andre psykosociale problemer. Alt arbejde, som vi udfører, og alle mål, som vi arbejder med, aftales med kommunale myndigheder. Vi informerer og orienterer myndighederne om vores arbejde både mundtligt og skriftligt.

§ 103 vedrørende samvær og kontakt

Barnet eller den unge har under en anbringelse uden for hjemmet ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer og venner. Barnet eller den unge har ret til, at kommunalbestyrelsen inddrager barnets eller den unges holdning til omfang, rammer og sted for samværet m.v.

Spørger tilbyder støttesamvær, for eksempel mellem et barn/ung og deres forældre, med det formål at sikre trivsel for børnene. Konsulentens primære opgave er at støtte og sikre, at barnet har det godt. Som en del af indsatsen udarbejder Spørger beskrivelser, der kan anvendes af forældrene til at styrke og forbedre samværet med deres barn, samtidig med at det fungerer som hjælp til myndighederne.

§104 vedrørende samvær og kontakt

Hjælp og støtte efter denne lov skal iværksættes med henblik på at sikre, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Hjælp og støtte kan også iværksættes med henblik på at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge eller familien.

§105 Stk. 1 nr. 1 vedrørende samvær og kontakt

Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børne- og ungeudvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om følgende:

At samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen.

Spørger tilbyder overvåget samvær f.eks. mellem et anbragt barn/ung og deres forældre, for at sikre børnene tilstand. Konsulentens opgave er primært at observere og sikre at barnet har det godt. For hver samværssituation udarbejder Spørger beskrivelser, som kan bruges både af forældrene til at styrke og forbedre samværet til deres barn, og som hjælp til myndighederne.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed specialiseret i sociale indsatser inden for områderne børn, familier og voksne.

Denne anmodning vedrører en betydningsfuld sag om ændringer i lovgivningen, særligt den nye barnets lov, som trådte i kraft den 1. januar 2024 og afløste den tidligere servicelov.

Spørger ønsker afklaret betingelserne for momsfrihed af ydelser omfattet af barnets lov. Under den tidligere servicelov var visse paragraffer momsfritagne, herunder paragraf 52 vedrørende sociale indsatser. Med overgangen til barnets lov er det afgørende for Spørgers virksomhed at få fastlagt, hvilke paragraffer der nu er underlagt moms, og hvilke der fortsat er momsfritagne. Spørger vil henvise til de to afgørelser fra X og Y Kommune, hvoraf det fremgår, at Spørgers arbejde som løst tilknyttede opgaver for kommunens socialforvaltning er momsfrit.

Det er Spørgers opfattelse, at samtlige de omhandlede ydelser er momsfritagne.

Spørger anser det som nødvendigt, at Spørgers service er momsfritaget, da den omfatter støtte og hjælp til både voksne og børn, og Spørger interagerer direkte med dem ansigt til ansigt. Tidligere er denne type ydelser blevet momsfritaget. Spørgers konsulenter møder både voksne og børn enten i deres hjem eller i Spørgers lokaler, men primært foregår det hos familierne eller på neutrale steder. Det er også værd at understrege, at Spørger udfører arbejde for kommunen, hvilket betyder, at kommunen anmoder os om at varetage opgaven på deres vegne, hvorefter vi fakturerer kommunen direkte.

Det skal bemærkes, at der findes afgørelser, herunder SKM2008.1031.SR og SKM2001.213.LSR, som behandler momsfritagelse af lignende ydelser. Disse afgørelser kan muligvis understøtte Spørgers argumentation for momsfritagelse af Spørgers ydelser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 12, stk. 3, i barnets lov er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 12, stk. 3, i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse kan en kommune beslutte at placere et barn eller en ung hos et ikke godkendt tilbud i 3-6 uger, når der opstår et akut behov herfor, og det ikke er muligt at finde et egnet godkendt tilbud.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at bestemmelsen er en mulighed for kommuner, som akut har behov for at placere et barn eller en ung i et tilbud, idet der enten er behov for, at kommunen opretter et særligt tilbud, eller for, at der bliver en ledig plads i et eksisterende egnet tilbud.

Spørgers ydelse består i etablering af et døgndækket tilbud til barnet eller den unge med fokus på at sikre tryghed og omsorg. Der aftales en individuelt tilpasset indsats for at imødekomme specifikke behov, og der vil være fysisk tilstedeværelse i mellem 6-24 timer.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra g og h, hvoraf det fremgår, at medlemsstaterne fritager levering af ydelser og varer med nær tilknytning til social bistand og social sikring, samt levering af ydelser og varer med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge.

Momsfritagelsen af social forsorg og bistand har til formål at sikre en mere fordelagtig momsmæssig behandling af visse tjenesteydelser af almen interesse, der foretages inden for den sociale sektor, ved at nedbringe udgifterne til disse tjenesteydelser og således gøre disse mere tilgængelige for de borgere, der vil kunne modtage dem, jf. præmis 29 i EU-Domstolens dom i sagen C-657/19, Finanzamt D.

Det skal dog bemærkes, at de udtryk, der anvendes til at betegne momsfritagelserne i momssystemdirektivets artikel 132, skal fortolkes indskrænkende, da de er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter der opkræves moms af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person, jf. bl.a. præmis 28 i EU-Domstolens dom i sagen C-141/00, Kügler.

Skattestyrelsen bemærker, at det af § 1, stk. 1, i barnets lov fremgår, at formålet med loven er at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer, samt at tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung. Lovens formål ses på denne baggrund i væsentlig grad at være sammenfaldende med formålet med momsfritagelsen af social forsorg og bistand.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at når Spørger leverer ydelser i form af akut midlertidig placering af børn og unge visiteret i henhold til § 12, stk. 3, i barnets lov, så omfattes disse ydelser af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at Spørgers ydelser har til formål at hjælpe og støtte børn og unge, som er udfordret af akutte sociale problemer.

Videre skal Skattestyrelsen henvise til Skatterådets afgørelse SKM2008.1031.SR, hvoraf det fremgår, at ydelser som har karakter af støtte til unge, og som er bevilliget individuelt og betalt på baggrund af den dagældende lov om social service anses for at være omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 18 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 18 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse skal en kommune foretage en såkaldt screening, såfremt kommunen har viden om eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte efter barnets lov.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at screeningen har til formål at vurdere, om der er behov for at få barnets eller den unges støttebehov belyst nærmere, og hvis det er tilfældet, hvor omfattende en undersøgelse der så er behov for.

Spørgers ydelser består i at møde familien og barnet og her indsamle information og udarbejde en kort beskrivelse af barnets/familiens behov. Den udarbejdede beskrivelse sendes til kommunens sagsbehandler, hvor den danner grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte en nærmere afdækning af støttebehovet, jf. § 19 i barnets lov.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at når Spørgers leverer ydelser i form af udførelse af screeninger visiteret i henhold til § 18, i barnets lov, så omfattes disse ydelser af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at Spørgers ydelser har til formål at bidrage til grundlaget for en eventuel beslutning om visitering af hjælp og støtte til barnet eller den unge.

Videre er det Skattestyrelsens vurdering, at ydelserne er sammenlignelige med de rådgivningsydelser, som Skatterådet i SKM2008.1031.SR anerkendte var omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand med henvisning til, at ydelserne blev udliciteret og betalt af kommunen på baggrund af lov om social service, ligesom ydelserne vedrørte foranstaltninger, der var af væsentlig betydning for den unges og eventuelt dennes families særlige behov for støtte.

Endelig skal Skattestyrelsen henvise til Landsskatterettens afgørelse i SKM2001.213.LSR, hvor tilsvarende rådgivningsydelser var blevet anset for momspligtige med henvisning til, at der var tale om ydelser, der ikke blev leveret til den enkelte unge, men derimod ydelser, der blev leveret til kommunen, og hvor denne indgik i kommunens grundlag for at træffe afgørelse efter lov om social service.

Landsskatteretten fandt imidlertid, at ydelserne måtte anses for momsfritaget social forsorg og bistand, idet virksomheden var udpeget og betalt af kommunen til at levere ydelser i form af rådgivning/kontakt i henhold til lov om social service. Det var således kommunen, der havde besluttet, at virksomheden skulle varetage og modtage betaling for en opgave, der måtte karakteriseres som social forsorg og bistand.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 19 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 19 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse skal en kommune, såfremt screeningen efter § 18 giver anledning hertil, foretage en nærmere afdækning af støttebehovet med inddragelse af de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at kommunerne i henhold til bestemmelsen er forpligtede til - såfremt kommunen efter en screening efter § 18 finder, at der er behov for det - at sørge for at afdække et eller flere forhold, som er væsentlige for at vurdere støttebehovet hos barnet eller den unge for dermed at kunne sætte ind med den rette hjælp.

Spørgers ydelser består i denne situation i at møde hele familien - forældre og børn - for at afklare, hvad familiens behov er ifølge den såkaldte ICS-model. Efterfølgende udarbejdes en skriftlig dokumentation, som sendes til sagsbehandleren i kommunen.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at når Spørger leverer ydelser i form af udførelse af afdækninger visiteret i henhold til § 19 i barnets lov, så omfattes disse ydelser af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at Spørgers ydelser på samme måde som screeningerne omhandlet i spørgsmål 2 har til formål at bidrage til grundlaget for en eventuel beslutning om visitering af hjælp og støtte til barnet eller den unge.

Videre er det Skattestyrelsens vurdering, at ydelserne er sammenlignelige med de rådgivningsydelser, som Skatterådet i SKM2008.1031.SR anerkendte var omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand med henvisning til, at ydelserne blev udliciteret og betalt af kommunen på baggrund af lov om social service, ligesom ydelserne vedrørte foranstaltninger, der var af væsentlig betydning for den unges og eventuelt dennes families særlige behov for støtte.

Endelig skal Skattestyrelsen henvise til Landsskatterettens afgørelse i SKM2001.213.LSR, hvor tilsvarende rådgivningsydelser var blevet anset for momspligtige med henvisning til, at der var tale om ydelser, der ikke blev leveret til den enkelte unge, men derimod ydelser, der blev leveret til kommunen, og hvor denne indgik i kommunens grundlag for at træffe afgørelse efter lov om social service.

Landsskatteretten fandt imidlertid, at ydelserne måtte anses for momsfritaget social forsorg og bistand, idet virksomheden var udpeget og betalt af kommunen til at levere ydelser i form af rådgivning/kontakt i henhold til lov om social. Det var således kommunen, der havde besluttet, at virksomheden skulle varetage og modtage betaling for en opgave, der måtte karakteriseres som social forsorg og bistand.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 20 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 20 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse skal en kommune gennemføre en børnefaglig undersøgelse, såfremt der er grund til at antage, at der er tale om sag, som kan medføre anbringelse af barnet uden for hjemmet, at barnet har været udsat for overgreb, samt når en forælder afbryder barnets ophold uden for hjemmet for at vende tilbage til et voldeligt miljø med barnet. Der skal endvidere iværksættes en børnefaglig undersøgelse, såfremt kommunen i øvrigt vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til barnets støttebehov.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår bl.a., at formålet med bestemmelsen er at beskytte barnet eller den unge og sikre, samt at sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung, altid bliver grundigt undersøgt.

Spørgers ydelser består i denne situation i at afholde møder med familien, forældrene og det enkelte barn for at drøfte deres situation. Spørger stiller relevante spørgsmål vedrørende familiens udfordringer og problemer samt undersøger forældrenes kompetencer og børnenes behov. Der holdes endvidere møder med fagpersoner omkring familien, såsom skolelærere, pædagoger i SFO eller personalet i daginstitutionen, for at afdække børnenes behov. Dette arbejde kan strække sig over tre måneder, og efterfølgende rapporteres det til kommunens sagsbehandler.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at når Spørgers leverer ydelser i form af børnefaglige undersøgelser visiteret i henhold til § 20 i barnets lov, så omfattes disse ydelser af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at Spørgers ydelser på samme måde som screeningerne omhandlet i spørgsmål 2 og afdækningerne omhandlet i spørgsmål 3 har til formål at bidrage til grundlaget for en eventuel beslutning om visitering af hjælp og støtte til barnet eller den unge.

Videre er det Skattestyrelsens vurdering, at ydelserne er sammenlignelige med de rådgivningsydelser, som Skatterådet i SKM2008.1031.SR anerkendte var omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand med henvisning til, at ydelserne blev udliciteret og betalt af kommunen på baggrund af lov om social service, ligesom ydelserne vedrørte foranstaltninger, der var af væsentlig betydning for den unges og eventuelt dennes families særlige behov for støtte.

Det bemærkes i øvrigt, at en del af ydelserne omhandlet i SKM2008.1031.SR var udførelse af børnefaglige undersøgelser efter servicelovens § 50, som § 20 i barnets lov har sin oprindelse i.

Endelig skal Skattestyrelsen henvise til Landsskatterettens afgørelse i SKM2001.213.LSR, hvor tilsvarende rådgivningsydelser var blevet anset for momspligtige med henvisning til, at der var tale om ydelser, der ikke blev leveret til den enkelte unge, men derimod ydelser, der blev leveret til kommunen, og hvor denne indgik i kommunens grundlag for at træffe afgørelse efter lov om social service.

Landsskatteretten fandt imidlertid, at ydelserne måtte anses for momsfritaget social forsorg og bistand, idet virksomheden var udpeget og betalt af kommunen til at levere ydelser i form af rådgivning/kontakt i henhold til lov om social. Det var således kommunen, der havde besluttet, at virksomheden skulle varetage og modtage betaling for en opgave, der måtte karakteriseres som social forsorg og bistand.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 29 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 29 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse skal en kommune som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, og kommende forældre kan få gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunen skal ved opsøgende arbejde tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at kommuner skal sørge for, at der er adgang til familieorienteret rådgivning for både enkeltmedlemmer og hele familien, også uden at der i øvrigt er iværksat eller skal iværksættes andre former for støtte. Viser det sig i forbindelse med rådgivningen, at barnet, den unge eller familien har behov for anden form for støtte, vil reglerne om forebyggende og støttende indsatser samt reglerne om anbringelse finde anvendelse, ligesom kommunen vil skulle være opmærksom på, om der er behov for hjælp efter anden lovgivning.

Spørgers ydelser består i denne situation i, at Spørgers medarbejder besøger familien, rådgiver og vejleder om de udfordringer og problemer, der er blevet aftalt med kommunens sagsbehandler. Denne type indsats er af kort varighed for at muliggøre tidlig intervention, inden problemerne i barnets, den unges eller familiens liv vokser sig store og kræver mere omfattende foranstaltninger.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers ydelser i form af levering af rådgivning omfattet af § 29 i barnets lov, omfattes af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at ydelserne har til formål at forebygge sociale problemer, herunder navnlig at beskytte børn og unge, idet den forebyggende rådgivning kan afdække konflikter og støttebehov, inden der er behov for større indsatser fra kommunens side.

Ydelserne ses herved efter deres art at have flere lighedstræk med screeningsydelserne omhandlet i spørgsmål 2.

Videre er det Skattestyrelsens vurdering, at ydelserne er sammenlignelige med de rådgivningsydelser, som Skatterådet i SKM2008.1031.SR anerkendte var omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand med henvisning til, at ydelserne blev udliciteret og betalt af kommunen på baggrund af lov om social service.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 30 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 30 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse skal kommunerne tilbyde en eller flere tidligt forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien i form af eksempelvis netværks- og samtalegrupper, familierettede indsatser og rådgivning om familieplanlægning.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår bl.a., at formålet med bestemmelsen er at sætte tidligt ind over for et barns eller en ungs problemer med henblik på at forebygge, at problemerne vokser sig store. Målgruppen for de forebyggende indsatser er børn og unge samt deres familier, der ikke har så komplekse problemer, at der er behov for særlige foranstaltninger.

Spørgers ydelser består i denne situation i at tilbyde en pædagogisk indsats hos familier eller unge med det formål at forbygge de udfordringer og barrierer, som familien står overfor. For eksempel møder Spørger familien derhjemme, eller udenfor deres hjem, såsom på biblioteket eller i en park, hvor Spørger giver råd og vejledning til forældrene eller de unge i forhold til de problemer, de står overfor. Afslutningsvis sender Spørger en rapport til kommunale myndigheder.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers ydelser i form af levering af rådgivning omfattet af § 30 i barnets lov, omfattes af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at ydelserne på samme måde som ydelserne omhandlet i spørgsmål 5 har til formål at forebygge sociale problemer, herunder navnlig at beskytte børn og unge, idet den forebyggende rådgivning kan afdække konflikter og støttebehov, inden der er behov for større indsatser fra kommunens side.

Videre er det Skattestyrelsens vurdering, at ydelserne er sammenlignelige med de rådgivningsydelser, som Skatterådet i SKM2008.1031.SR anerkendte var omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand med henvisning til, at ydelserne blev udliciteret og betalt af kommunen på baggrund af lov om social service.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Ja".

Spørgsmål 7

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 31 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 31 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse skal kommunerne tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder og deres familier.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at ydelserne er målrettet børn og unge med adfærdsvanskeligheder. Formålet med rådgivningen, undersøgelsen og behandlingen er at afhjælpe de problemer, der allerede eksisterer, og som i nogle tilfælde kan have forbigående karakter, fordi de f.eks. er opstået i forbindelse med en ulykke, dels at forebygge at problemerne vokser sig større, så der ikke senere bliver behov for at tage mere omfattende indsatser i anvendelse.

Spørgers ydelser består i denne situation i at tilbyde støtte til en familie med fokus på de mål, der er fastlagt i samarbejde med kommunen. Spørgers konsulenter samarbejder med forældrene for at håndtere pædagogiske udfordringer og yder støtte til familien i samarbejde med institutioner eller skolen. Selvom nogle problemer måske er velkendte, kræver de også en nærmere undersøgelse gennem samtaler med både forældre og børn.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers ydelser i form af levering af rådgivning omfattet af § 31 i barnets lov, omfattes af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at ydelserne på samme måde som ydelserne omhandlet i spørgsmål 5 har til formål at forebygge sociale problemer, herunder navnlig at beskytte børn og unge, idet den forebyggende rådgivning kan afdække konflikter og støttebehov, inden der er behov for større indsatser fra kommunens side.

Videre er det Skattestyrelsens vurdering, at ydelserne er sammenlignelige med de rådgivningsydelser, som Skatterådet i SKM2008.1031.SR anerkendte var omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand med henvisning til, at ydelserne blev udliciteret og betalt af kommunen på baggrund af lov om social service.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 7 besvares med "Ja".

Spørgsmål 8

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 32 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 32 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse skal kommunerne - når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte - tilbyde støttende indsatser i form af eksempelvis udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien og familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår bl.a., at målgruppen for ydelserne er alle børn og unge med behov for særlig støtte, uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer hos barnet, den unge eller forældrene, i en funktionsnedsættelse hos barnet eller den unge, eller i en kombination heraf.

I relation til ydelsen i form af tilbud om fast kontaktperson fremgår det af bemærkningerne, at der herved forstås en indsatstype, som vil kunne spænde fra en begrænset støttefunktion i forhold til f.eks. skolegang til en mere omfattende støttefunktion, der vil kunne yde vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges livssituation.

I relation til ydelsen i form af familiebehandling fremgår det af bemærkningerne, at der herved forstås forskellige typer af familierettede indsatser, der som udgangspunkt har til formål at bevare familien samlet.

For så vidt angår kontaktperson for unge er Spørgers opgave at indgå aftaler om at besøge de unge eller barnet for at hjælpe eller støtte dem i forhold til udfordringer som f.eks. ensomhed, skolefravær, voldelig adfærd og mange andre psykosociale problemer. Alt arbejde, som Spørger udfører, og alle mål, som Spørger arbejder med, aftales med de kommunale myndigheder. Spørger informerer og orienterer myndighederne om Spørgers arbejde både mundtligt og skriftligt.

For så vidt angår familiebehandling består Spørgers ydelser at besøge familien derhjemme og udarbejde en plan med særlig fokus på forældrene for at behandle de psykosociale problemer, der eksisterer i familien. Dette kan for eksempel omfatte tilfælde, hvor forældrene har anvendt vold som en opdragelsesmetode, enten psykisk eller fysisk. Spørgers opgave er at støtte forældrene ved hjælp af Spørgers faglige metoder for at ændre deres tilgang og hjælpe dem med at sætte sunde grænser over for deres børn uden at anvende vold.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers ydelser i form af at agere kontaktperson og familiebehandling omfattet af § 32 i barnets lov, omfattes af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Skattestyrelsen bemærker, at § 32 i barnets lov i relation til ydelserne i form af at agere kontaktperson er en direkte videreførelse af § 52, stk. 3 nr. 7 i lov om social service, og Skatterådet har i SKM2008.1031.SR fastslået, at sådanne ydelser omfattes af momsfritagelsen af social forsorg og bistand.

Med hensyn til ydelserne i form af familiebehandling bemærker Skattestyrelsen, at denne del af § 32 i barnets lov er en direkte videreførelse af § 52, stk. 3 nr. 3 i lov om social service, og Skatterådet har i SKM2016.207.SR fastslået, at sådanne ydelser omfattes af momsfritagelsen af social forsorg og bistand.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 8 besvares med "Ja".

Spørgsmål 9

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 103 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 103 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse har et barn eller en ung under en anbringelse uden for hjemmet ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer og venner. Barnet eller den unge kan anmode om, at samværet alene kan finde sted med tilstedeværelse af en støtteperson til barnet eller den unge.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at bestemmelsen giver barnet eller den unge en eksplicit ret til at anmode om, at samværet alene kan finde sted med tilstedeværelse af en støtteperson til barnet eller den unge, hvilket f.eks. kunne være tilfældet, hvis barnet eller den unge giver udtryk for at opleve utrygge samvær på grund af en forælders adfærd under samværet.

Spørgers ydelser består i at yde støttesamvær, for eksempel mellem et barn/ung og deres forældre, med det formål at sikre trivsel for børnene. Spørgers primære opgave er at støtte og sikre, at barnet har det godt. Som en del af indsatsen udarbejder Spørger beskrivelser, der kan anvendes af forældrene til at styrke og forbedre samværet med deres barn, samtidig med at det fungerer som hjælp til myndighederne.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at når Spørgers leverer ydelser i form af støttesamvær visiteret i henhold til § 103 i barnets lov, så omfattes disse ydelser af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at Spørgers ydelser har til formål at støtte barnet eller den unge i forbindelse med, at barnet eller den unge er blevet anbragt uden for hjemmet af de sociale myndigheder.

Skattestyrelsen skal endvidere henvise til Skatterådets afgørelse i SKM2008.1031.SR, hvori Skatterådet fandt at ydelser, som havde karakter af støtte til unge, og som var bevilliget individuelt og betalt på baggrund af lov om social service, måtte anses for at være omfattet af momsfritagelsen som social forsorg og bistand jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 9 besvares med "Ja".

Spørgsmål 10

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 104 i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 104 i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse skal kommunen under anbringelse af et barn eller en ung tilrettelægge samvær og kontakt mellem barnet eller den unge og dennes familie og netværk ud fra forholdene i den enkelte sag og under hensyntagen til barnets eller den unges tryghed, trivsel og eventuelle behov for støtte. Kommunen kan i denne forbindelse beslutte, at samværet mellem forældrene og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at der med bestemmelsen kan træffes afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede. Det vil f.eks. kunne være en bisidder, en ven, et familiemedlem eller lignende, ligesom det vil kunne være barnets eller den unges støtteperson.

Videre fremgår det, at i tilfælde, hvor barnet eller den unge efter § 103, stk. 2, har anmodet om, at der skal være en støtteperson for barnet eller den unge til stede under samværet, bør kommunen overveje, om barnets eller den unges støtteperson også vil kunne fungere som en støtte under barnets eller den unges samvær med forældrene og således vil kunne udgøre en støtte for både barnet eller den unge og forældrene.

Spørgers ydelser består i at yde støttesamvær, for eksempel mellem et barn/ung og deres forældre, med det formål at sikre trivsel for børnene. Spørgers primære opgave er at støtte og sikre, at barnet har det godt. Som en del af indsatsen udarbejder Spørger beskrivelser, der kan anvendes af forældrene til at styrke og forbedre samværet med deres barn, samtidig med at det fungerer som hjælp til myndighederne.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Skattestyrelsen skal henvise til besvarelsen af spørgsmål 9, idet støtteydelserne leveret i henhold til § 103 og § 104 efter deres art grundlæggende er de samme.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 10 besvares med "Ja".

Spørgsmål 11

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser omfattet af § 105, stk. 1, nr. 1, i barnets lov er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Begrundelse

Spørger er en konsulentvirksomhed, som fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Som led i denne virksomhed leverer Spørger ydelser omfattet af § 105, stk. 1, nr. 1, i barnets lov til kommuner.

I henhold til denne bestemmelse kan kommunen - når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling - for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at bestemmelsen giver mulighed for, når det er nødvendigt, at regulere samværet mellem barnet eller den unge og forældre og netværk på en mere indgribende måde, end det er muligt efter § 104. Dette kan ske ved at etablere overvåget samvær, eller ved at afbryde af kontakt m.v. af hensyn til barnet eller den unge. Et overvåget samvær vil betyde, at samværet kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen, det vil sige en person, der er udpeget af kommunen.

Spørgers ydelser består i denne forbindelse i at overvåge samværet f.eks. mellem et anbragt barn/ung og dets forældre for at sikre barnets eller den unges tilstand. Spørgers opgave er primært at observere og sikre at barnet har det godt. For hver samværssituation udarbejder Spørger beskrivelser, som kan bruges både af forældrene til at styrke og forbedre samværet til deres barn, og som hjælp til myndighederne.

Spørger opkræver kommunen et vederlag for denne ydelse, og udgangspunktet er derfor, at denne ydelse er momspligtig, jf. momslovens §§ 3-4.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår imidlertid, at ydelser i form af social forsorg og bistand, er momsfritagne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at når Spørgers leverer ydelser i form af overvåget samvær visiteret i henhold til § 105, stk. 1, nr. 1, i barnets lov, så omfattes disse ydelser af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Der er herved bl.a. henset til, at Spørgers ydelser har til formål at støtte barnet eller den unge i forbindelse med, at barnet eller den unge er blevet anbragt uden for hjemmet af de sociale myndigheder.

Skattestyrelsen skal endvidere henvise til Skatterådets afgørelse i SKM2008.1031.SR, hvori Skatterådet fandt at ydelser, som havde karakter af støtte til unge, og som var bevilliget individuelt og betalt på baggrund af lov om social service, måtte anses for at være omfattet af momsfritagelsen som social forsorg og bistand jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 11 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1-11

Lovgrundlag

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fremgår følgende:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

…..

2) Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 83 i lov om social service eller § 90, nr. 1, i barnets lov, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen."

Bestemmelsen implementerer Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra g) og h), i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

....

g) levering af ydelser og varer med nær tilknytning til socialbistand og social sikring, herunder sådanne, som præsteres af alderdomshjem, af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter

h) levering af ydelser og varer med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge, som præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter"

Af § 12, stk. 3, i barnets lov fremgår følgende:

"Stk. 3. I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere et barn eller en ung og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, jf. stk. 2, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden godkendelse. Socialtilsynet orienteres straks om anvendelsen af det ikkegodkendte tilbud og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikkegodkendte tilbud kan anvendes i yderligere 3 uger."

Af § 18 i barnets lov fremgår følgende:

"§ 18. Hvis kommunalbestyrelsen har viden om eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte efter denne lov, skal kommunalbestyrelsen screene for, om der er tale om følgende:

1) En problemstilling, der ikke kræver yderligere afdækning af barnets eller den unges støttebehov.

2) En problemstilling, der kræver yderligere afdækning af et eller flere forhold af betydning for barnets eller den unges støttebehov, jf. § 19.

3) En problemstilling, der kræver en børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges støttebehov, jf. §§ 20-22.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i vurderingen efter stk. 1 lægge vægt på sagens forhold og kompleksitet, herunder om det må antages, at støttebehovet er helt eller delvis begrundet i nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 3. Viser vurderingen efter stk. 1, at der kan være tale om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, har kommunalbestyrelsen pligt til at foretage en risikovurdering, inden barnets eller den unges forældre og netværk inddrages i sagen."

Af § 19 i barnets lov fremgår følgende:

"§ 19. Vurderer kommunalbestyrelsen på baggrund af en screening efter § 18, at der er behov for at afdække et eller flere forhold af betydning for et barns eller en ungs støttebehov, skal kommunalbestyrelsen foretage den nødvendige afdækning med inddragelse af de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold.

Stk. 2. Afdækningen efter stk. 1 gennemføres så vidt muligt i samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren.

Stk. 3. I forbindelse med afdækningen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en afdækning af et eller flere forhold af betydning for støttebehovet hos eventuelle andre børn i familien. Afdækningen kan gennemføres som én samlet afdækning for flere børn i familien, dog således at der tages højde for børnenes individuelle forhold.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om afdækning efter stk.1-3, herunder i forhold til samarbejdet med forældre, inddragelse af barnet eller den unge og kortlægning af barnets eller den unges funktionsevne i sager om hjælp eller støtte til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte efter § 82."

Af § 20 i barnets lov fremgår følgende:

"§ 20. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om en børnefaglig undersøgelse i følgende situationer:

1) Når der er grund til at antage, at det er en alvorlig eller kompleks sag, herunder hvor der er overvejelser om anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet efter §§ 46 eller 47.

2) Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom.

3) Når et barn eller en ung har haft ophold i en boform efter §§ 109 eller 110 i lov om social service med en forælder på grund af vold i hjemmet og den pågældende forælder afbryder opholdet for at vende tilbage til et voldeligt miljø med barnet eller den unge.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere iværksætte en børnefaglig undersøgelse, når kommunalbestyrelsen i øvrigt vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges støttebehov.

Stk. 3. Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes, senest 4 måneder efter at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen."

Af § 29 i barnets lov fremgår følgende:

"§ 29. Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, og kommende forældre kan få gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende arbejde tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det.

Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud."

Af § 30 i barnets lov fremgår følgende:

"§ 30. Når kommunalbestyrelsen vurderer, at det kan imødekomme barnets eller den unges behov, skal kommunalbestyrelsen tilbyde en eller flere af følgende tidligt forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien:

1)Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.

2)Netværks- eller samtalegrupper.

3)Rådgivning om familieplanlægning.

4)Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder."

Af § 31 i barnets lov fremgår følgende:

"31. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder og deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner."

Af § 32, stk. 1, i barnets lov fremgår følgende:

"§ 32. Når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om en eller flere af følgende støttende indsatser, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet:

1)Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

2)Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

3)Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

4)Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.

5)Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.

6)Familieanbringelse i form af et døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et børne- og ungehjem, jf. § 43, eller i et botilbud, jf. § 107 i lov om social service.

7)Støtteophold i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, i en netværksplejefamilie eller på et børne- og ungehjem, jf. § 43.

8)Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte."

Af § 103 i barnets lov fremgår følgende:

"§ 103. Barnet eller den unge har under en anbringelse uden for hjemmet ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer og venner. Barnet eller den unge har ret til, at kommunalbestyrelsen inddrager barnets eller den unges holdning til omfang, rammer og sted for samværet m.v.

Stk. 2. Barnet eller den unge kan anmode om, at samværet alene kan finde sted med tilstedeværelse af en støtteperson til barnet eller den unge, eller om at få suspenderet samværet med forældrene eller netværket i en periode på op til 8 uger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Det skal ske under hensyntagen til barnets eller den unges bedste og til beskyttelsen af barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod overgreb.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste understøtte, at forældrene kan spille en positiv rolle i barnets eller den unges liv. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets eller den unges hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet.

Stk. 5. Samvær og kontakt, der er aftalt eller fastsat efter forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i §§ 104 og 105."

Af § 104 i barnets lov fremgår følgende:

"§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge samvær og kontakt mellem barnet eller den unge og dennes familie og netværk ud fra forholdene i den enkelte sag og under hensyntagen til barnets eller den unges tryghed, trivsel og eventuelle behov for støtte, herunder som følge af en eventuel fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Ved tilrettelæggelse af samværet og kontakten skal der lægges vægt på barnets eller den unges ønsker, jf. § 103, stk. 1 og 2, og på at understøtte, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældrene og netværket.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal om fornødent træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Kommunalbestyrelsen skal foretage en konkret og individuel vurdering ud fra forholdene i den enkelte sag, herunder ud fra barnets eller den unges alder, modenhed og eventuelle funktionsnedsættelse. Ved afgørelsen skal der lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen.

LBK nr 83 af 25/01/2024 30

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældrene og barnet eller den unge skal støttes, ved at der er en tredje person til stede, herunder efter anmodning efter § 103, stk. 2, barnets eller den unges støtteperson.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning efter § 103, stk. 2, træffe afgørelse om at suspendere samvær mellem barnet eller den unge og forældrene eller netværket op til 8 uger.

Stk. 5. Der kan ikke efter stk. 2 træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang hver fjerde uge, jf. dog stk. 4. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børne- og ungeudvalget efter § 105."

Af § 105, stk. 1, nr. 1, i barnets lov fremgår følgende:

"§ 105. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børne- og ungeudvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om følgende:

1)At samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen."

Praksis

C-141/00, Kügler

Ydelser vedrørende almindelig hjælp og hjælp i husholdningen, der udføres af en tjenesteyder, der yder ambulant pleje af personer, der er fysisk eller økonomisk afhængige, udgør tjenesteydelser, der er snævert forbundet med social bistand og social sikring.

C-657/19, Finanzamt D

Domstolen udtaler, at momsfritagelsen af social forsorg og bistand har til formål at sikre en mere fordelagtig momsmæssig behandling af visse tjenesteydelser af almen interesse, der foretages inden for den sociale sektor, ved at nedbringe udgifterne til disse tjenesteydelser og således gøre disse mere tilgængelige for de borgere, der vil kunne modtage dem. Domstolen fandt, at en uafhængig sagkyndigs udarbejdelse af vurderingsrapporter om plejebehov på vegne af lægetjenesten i en plejeforsikringsinstitution, som af sidstnævnte anvendes til at vurdere omfanget af de forsikredes rettigheder til støtte og social sikring, udgør en levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring, for så vidt som den er uomgængeligt nødvendig for at sikre en korrekt gennemførelse af transaktioner på dette område.

SKM2001.213.LSR

En virksomhed, der ydede rådgivningsvirksomhed m.v. til unge i henhold til lov om social service, og som var udpeget hertil af kommunen, blev anset berettiget til afgiftsfritagelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

SKM2008.1031.SR

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt en række sociale- og personalemæssige ydelser, leveret af en selvstændig socialrådgiver og coach, kan anses for at være momsfritagne som social forsorg og bistand jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 2.

Ydelserne er rettet mod henholdsvis børn og unge, andre virksomheder og ansatte i kommuner. 

SKM2016.207.SR

Skatterådet bekræfter, at de konsulentydelser, som X under spørger mod vederlag leverer til kommuner til brug for kommunernes foranstaltning og behandling af børn eller unge, er omfattet af momspligten og ikke momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, alene under henvisning til, at kommunen finder lovhjemmel i servicelovens regler (normalt § 11 og § 50).

Skatterådet kan ikke bekræfte, at X's ydelser vedrørende psykosocial behandling i form af psykologbistand eller tera­peutisk behandling er momspligtige, når kommunen finder lovhjemmel i servicelovens regler (normalt § 52).

Skatterådet bekræfter, at X's konsulent­ydelser i form af støtte/mentorydelser til flygtninge i forbindelse med introduktion til det danske samfund mv. er momspligtige, når ydelserne leveres mod vederlag til kommuner.