Dato for udgivelse
29 maj 2024 15:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2024 15:02
SKM-nummer
SKM2024.296.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-31741/2022-HEL
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Indsætninger, bankkonti, indkomstmodtager, skønsmæssig forhøjelse
Resumé

Sagen angik, hvorvidt en skatteyder skulle beskattes af en række indsætninger på sine bankkonti.

Retten udtalte for størstedelen af indsætningerne, at de afgivne forklaringer ikke var bestyrket ved objektive kendsgerninger, hvorfor retten fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at skatteyderens daværende ugifte samlevende var den retmæssige ejer af de indsatte beløb, eller at beløbene i øvrigt var skattefrie. For enkelte indsætninger fik skatteyderen på baggrund af en konkret vurdering medhold i, at beløbene ikke var udtryk for skattepligtig indkomst.

Skatteministeriet fik medhold i overvejende grad.

Reference(r)

Skattekontrolloven §§ 1 og 2

Skattekontrolloven § 16 stk. 1

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.C.2.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-2, C.A.2.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.C.2.1.4.4.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, j.nr. 21-0088784, ej offentliggjort

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Claus Størner Pilgård)

mod

Skatteministeriet Departementet
(v/advokat Camilla Bjerg Ipsen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Anne-Sophie Abel Lohse.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 26. august 2022.

Sagen drejer sig om, hvorvidt A er skattepligtig af 67 indsætninger på hendes bankkonto i indkomstårene 2016 til 2019. Retten skal tage stilling til, om A er modtager af pengene, og om der i givet fald er tale om lån eller om beløbene i øvrigt er skattefrie. Endelig skal retten tage stilling til, om A er rette indkomstmodtager af fremlejeindtægten for SH’ an­delslejlighed beliggende Y1-adresse.

A har nedlagt påstand om, at hendes personlige indkomst nedsættes med 84.900 kr. i indkomståret 2016, 179.550 kr. i indkomståret 2017, 200.220 kr. i indkomståret 2018 og 271.250 kr. i indkomståret 2019. A’ lejeindtægt i indkomståret 2019 vedrørende andelslejligheden beliggende Y1-adresse nedsættes til 0 kr.

Skatteministeriet Departementet har endeligt nedlagt påstand om frifindelse, dog således at Skatteministeriet anerkender, at forhøjelsen af A’ personlige indkomst nedsættes til 119.550 kr. i indkomståret 2017, 140.220 kr. i indkomståret 2018 og 231.250 kr. i indkomståret 2019.

Oplysningerne i sagen

A har indbragt afgørelse af 10. juli 2022 fra Skatteankenævn Nords­jælland, hvoraf fremgår blandt andet:

"...

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Skatteankenævn Nordsjællands afgø­relse

Indkomstår 2016

Forhøjelse af personlig indkomst

92.147 kr.

0 kr.

84.900 kr.

Indkomstår 2017

Forhøjelse af personlig indkomst

187.801 kr.

0 kr.

179.550 kr.

Forhøjelse af anden per- sonlig indkomst - lejeind­tægt

19.523 kr.

0 kr.

10.237 kr.

Indkomstår 2018

Forhøjelse af personlig indkomst

224.807 kr.

0 kr.

200.220 kr.

Indkomstår 2019

Forhøjelse af personlig indkomst

273.200 kr.

0 kr.

271.250 kr.

Forhøjelse af den person- lig indkomst - lejeindtægt

59.592 kr.

0 kr.

Hjemvisning

Møde mv.

Der har den 6. april 2022 været afholdt kontormøde mellem klagerens re­præsentant og Skatteankestyrelsens sagsbehandler, og repræsentanten blev indkaldt til fremmøde for nævn men udeblev.

Faktiske oplysninger

Skattestyrelsen har forsøgt at indhente klagerens kontoudtog hos klage­ren. Da klageren ikke har reageret herpå, har Skattestyrelsen indhentet og modtaget klagerens kontoudtog for indkomstårene 2016, 2017, 2018 og 2019 fra klagerens pengeinstitut.

Det fremgår af klagerens kontoudtog, at klageren har modtaget indsætnin­ger på henholdsvis 92.147 kr. i 2016, 187.801 kr. i 2017, 224.807 kr. i 2018 og 273.200 kr. i 2019.

Følgende fremgår af Skattestyrelsens opgørelse over skattepligtige indsæt­ningerne samt klagerens forklaringer hertil for indkomstårene 2016, 2017, 2018 og 2019:

...

Skattestyrelsen har den 1. marts 2020 af klageren modtaget diverse bilag herunder materiale vedrørende klagerens køb af andelsbolig beliggende på Y2-adresse, kopi af gældsbreve med til­hørende redegørelse vedrørende klagerens gæld til sine forældre og svi­gerforældre.

Skattestyrelsen har den 26. juli 2020 modtaget et excel-ark med klagerens kommentarer til indsætningerne i indkomståret 2019. Klageren har i den forbindelse til Skattestyrelsen oplyst, at hendes kæreste, SH, har væ­ret syg med kræft i flere år og har derfor ikke kunnet arbejde. Klageren har endvidere oplyst, at de begge har brugt klagerens konto.

Klageren har den 9. august 2020 oplyst til Skattestyrelsen, at klageren ikke har flere oplysninger til sine lån eller til redegørelsen af udlejning af lejlig­heder samt at klageren ikke længere er i besiddelse af kvitteringer på køb af ure.

Skattestyrelsen har den 11. januar 2021 modtaget 34 bilag fra klageren, herunder andelsboligbogsattest, hvoraf det fremgår, at SH er kreditor på ejerpantebrevet på andelsbolig beliggende Y1-adresse.

Derudover har Skattestyrelsen modtaget udskrift af e-mail fra www.panti-alt.dk. Det fremgår heraf, at klagerens kontrakt K10806 udløber den 20. april 2017, og at klageren har mulighed for at købe effekten tilbage ved indbetaling af 62.500 kr. eller forlænge udløbsdatoen med 3 måneder ved at indbetale 12.500 kr.

Klageren har endvidere fremsendt to salgsaftaler med tilbagekøbsret.

Følgende fremgår blandt andet af de to aftaler:

...

Klageren har fremsendt lejekontrakt for udlejning af andelsboligen belig­gende Y1-adresse. Det fremgår heraf, at der er tale om en andelsbolig. Det fremgår af kontrakten, at lejeforholdet ikke har været et fremlejeforhold, men et lejeforhold, samt at lejemålets sam­lede bruttoetageareal udgør 92 m2 bestående af 4 værelser. Ydermere fremgår det af lejeaftalen, at lejeforholdet er tidsbegrænset med start den 9. august 2019 og slut den 31. juli 2020.

Det fremgår af lejekontrakten og kommissionsaftalen indgået med G1-virksomhed, at G1-virksomhed har sørget for at finde en lejer til andelsboli­gen, udarbejdelsen af lejekontrakt og udlejning af andelsboligen.

Det fremgår af bopælssamlingen vedrørende andelsboligen beliggende Y1-adresse, at klageren og klagerens kære­ste ikke har haft adresse på bopælen i perioden 9. august 2019 til 31. de­cember 2019. Det fremgår endvidere af bopælssamlingen, at lejeren, som har indgået lejekontrakten, har haft registeret adresse på bopælen i perio­den 9. august 2019 til 7. juni 2021.

Der er ikke fremsendt lejeaftale vedrørende udlejning af andelsboligen be­liggende Y2-adresse.

Det fremgår af bopælssamlingen vedrørende andelsboligen beliggende Y2-adresse, at klageren og klagerens kære­ste ikke har haft bopæl på adressen i perioden 15. oktober 2016 til 15. maj 2017, men at en anden person har haft registeret folkeregisteradresse på adressen.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens personlige indkomst med henholds­vis 92.147 kr. i 2016, 187.801 kr. i 2017, 224.807 kr. i 2018 og 273.200 kr. i 2019 for indsætninger samt 19.523 kr. i 2017 og 59.592 kr. i 2019 for lejeind­tægter.

Som begrundelse har Skattestyrelsen anført følgende:
...

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Enhver, der er skattepligtig her til landet, skal over for Skattestyrelsen år­ligt oplyse sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Reglen står i skattekontrolloven, (LBK nr. 1264 af 31.oktober 2013), § 1, som er gældende for indkomståret 2016-2017 og i skattekontrolloven, (LBK nr. 1535 af 19. december 2017), § 2, som er gældende for indkomståret 2018­2019.

Det er dit ansvar at oplyse din indkomst. Du har pligt til at kontakte os in­den 4 uger efter modtagelse af årsopgørelse, hvis grundlaget for din skat er for lav.

Reglen står i skattekontrolloven, (LBK nr. 1264 af 31.oktober 2013), § 16, stk. 1, som er gældende for indkomståret 2016-2017 samt står i skattekon-trollovens § 16, stk. 1., for indkomstårene 2016-2017 samt i skattekontrol-loven, (LBK nr. 1535 af 19. december 2017), § 83, som er gældende for ind­komståret 2018-2019.

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig. Det gælder både en­gangsindtægter og løbende indtægter, og det er uden betydning, om ind­komster stammer fra en aktiv indsats eller en uventet erhvervelse, f.eks. en gevinst eller gave. Reglen står i statsskattelovens § 4.

I perioden 1.januar 2016 til 31. december 2019 fremkommer der en række indsættelser på dine konti. Skattestyrelsen retter henvendelse til dig den 14. august 2019, og beder dig fremsende kopi af dine kontoudtog, dine ud­betalingsspecifikationer fra Udbetaling Danmark, dokumentation for ind-og udbetalinger vedrørende dit selskab, G2-virksomhed, samt oplysnin­ger omkring leasing af et køretøj. Skattestyrelsen modtager ikke svar herpå, hvorfor vi kontakter dine penge- og finansieringsinstitutter, med henblik på fremskaffelse af dokumentation. I forlængelse af, at vi har modtaget det nødvendige materiale, beder vi dig i brev af den 30. januar 2020 om at dokumentere en række indsættelser for perioden 2016-2018, som for indkomståret 2016 beregnede sig til i alt 123.151 kr. for indkomstå­ret 2017 beregnede sig til i alt 322.780 kr., samt for indkomståret 2018 be­regnede sig til 548.856 kr.

Du kontakter Skattestyrelsen den 10. februar 2020 og oplyser, at du ikke har modtaget den oprindelige skrivelse af 14. august 2019. I din mail rede­gøre du, i begrænset omfang, for en del af de forhold vi har udbedt os ma­teriale på.

I brev af 8. april 2020 udvider vi kontrollen til også at omfatte indkomstå­ret 2019. Vi anmoder dig tillige om kopi af dine bankkontoudtog for perio­den. Da du ikke fremsender materialet, kontakter vi dine penge- og finan­sieringsinstitutter, med henblik på udlevering af materialet. Vi rykker dig igen den 8. juli 2020, idet vi fortsat ikke har modtaget det af Skattestyrel­sen udbedte materiale, herunder dine bemærkninger og dokumentation for indsættelserne på dine bankkonti.

Den 27. juli 2020 fremsender du dokumentation for en række af indsættel­serne, herunder dine kommentarer til de adspurgte indsættelser. På baggrund af vores gennemgang af det modtagne materiale, har vi reduceret for en række af indsættelserne, som vi har vurderet værende ikkeskat-tepligtige, hvorfor vi ved en yderligere materialeskrivelse af 28. juli 2020 vedlægger en opgørelse af indsættelser for perioden 2016-2019, som for indkomståret 2016 beregnede sig til i alt 112.025 kr. for indkomståret 2017 beregnede sig til i alt 260.273 kr., for indkomståret 2018 beregnede sig til 439.657 kr. samt for indkomståret 2019 på kr. 427.884.

Den 9. august 2020 fremsender du et regnskab for udlejning af lejlighe­derne, beliggende Y1-adresse og Y2-adresse, samt kommentarer til en række af de låne vi tidligere har udbedt os bemærkninger til. På bag­grund af det fremsendte materiale, har Skattestyrelsen opgjort dine netto­indtægter ved fremleje af ovennævnte lejligheder.

På grund af sygdom og forholdet omkring Covid-19, har det været nød­vendigt at aflyse de planlagte møder i efteråret 2020. Mødet mellem Skat­testyrelsen, dig og din bisidder, afholdes derfor først den 7. december 2020. På mødet modtager vi dokumentation for en række af indsættelserne på dine bankkonti, som bl.a. kan henføres til gaver/lån fra din svigermor. På baggrund af den på mødet fremlagte dokumentation, foretages bl.a. re­gulering i indkomståret 2019 med kr. 30.000. De øvrige posteringer for indkomståret 2016-2019 gennemgås mundtlig, og det aftales at du hurtigst muligt fremskaffer den resterende dokumentation. Den 11. januar 2021 modtager vi det resterende materiale, hvorved det er vores vurdering, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at Skattestyrelsen kan fremsende nærvæ­rende forslagsskrivelse.

Du har i forbindelse med sagens opstart oplyst, at din kæreste tidligere har været kræftsyg, og at det er i denne forbindelse at der er indsat en langt række beløb fra venner og familie. Du oplyste endvidere, at du har været ene-forsøger på dette tidspunkt, da din kæreste ikke kunne arbejde under hans sygdomsforløb. De mange indsættelser på dine bankkonti er efterfølgende blev brugt til at betale regninger med, samt behandlinger, operationer, og hotelophold i forbindelse hermed. Al behandling/operation er foretaget i Y3-land på et ikke nærmere specificeret privathospital.

I forbindelse med oplysning af sagen, har Skattestyrelsen adspurgt til, hvorvidt de omtalte bankindsættelser er indsamlinger, og hvorvidt der er søgt tilladelse hertil hos Indsamlingsnævnet. Du har i denne forbindelse oplyst, at I ikke har anmodet om en tilladelse, og at de mange indsættelser er fra familie og venner, som har ønsket at hjælpe dig og din familie, un­der din kærestes sygdomsforløb.

Ud fra dine bemærkninger og den fremsendte dokumentation, har vi sam­menholdt de ovennævnte indsættelser, og foretaget en individuel vurde­ring af skattepligten for hver enkelt postering. Ved vurderingen af skat­tepligt, har vi lagt de af dig fremsendte dokumenter til grund, herunder henset til afsenderen af beløbet, transaktionstekst, og hyppighed.

Vi har i denne forbindelse anerkendt at du har oplyst, at du ved restau­rant- og cafébesøg, har foretaget udlæg for andre personer end dig selv, hvorfor Mobile Pay og bankindsættelser, der vurderes at have direkte re­lation til omkostninger du har afholdt til restaurant- og cafébesøg, ikke er medtaget som skattepligtig indkomst.

Af dine bankkontoudtog fremkommer mange indsættelser fra pengeauto­mater. I forbindelse med sagsbehandlingen har vi adspurgt til disse pen­gestrømme, herunder bedt dig fremlægge dokumentation for beløbene. Ved et fåtal af disse posteringer, har vi modtaget dokumentation som sandsynliggøre indsættelserne, hvorfor disse beløb ikke er medtaget i op­gørelsen af den skattepligtige indkomst. De øvrige indsættelser fra pen­geautomaterne er ikke dokumenteret, eller også har dokumentation ikke været fuldstændig. Når der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for at disse indsættelser er skattefrie, anser vi dem for at være skatteplig­tige for dig, idet de indsættes på din personlige bankkonto.

Det fremgår endvidere at der er foretaget fire indsættelser, henholdsvis benævnt "løn ZA", "overførsel" og "afdrag" henholdsvis den 29. marts 2019, 20. maj 2019, 12. juni 2019, og 8. juli 2019 á kr. 20.000, svarende til i alt kr. 80.000. Du har på vores møde den 7. december 2020 oplyst, at ind­sættelserne vedrører et udestående lån mellem din kæreste og ZA, og at indsættelserne er udtryk for afdrag herpå. Af bilag 2, idet af dig fremsendte materiale den 11. januar 2021, fremgår en mail fra JK. Af mailen fremgår det, at JK bekræfter, at de indbetalinger som indsat den 20. maj 2020, 12. juni 2020, og 8. juli 2020, ikke vedrører løn til KM, men er løn til ZA. Det fremlagte bilag under­støtter imidlertid ikke din tidligere forklaring om, at beløbene kan henfø­res til tilbagebetaling af et gammelt lån, som i øvrigt ej heller er dokumen­teret. Den fremsendte mail fra JK tillægges ingen værdi, og belø­bene anses som skattepligtige.

Du har fremlagt dokumentation for indsættelser fra dine forældre, ZX og LM, som har anført, at der i indkomståret 2016 kan opgøres et lån på kr. 11.050, for indkomståret 2018 kr. 110.000, og indkomståret 2019 kr. 32.000. Beløbene er korrigeret i bilag 2, som ikke skattepligtige beløb.

Endvidere har vi korrigeret for en indsættelse fra din svigermor, NP, på kr. 30.000, hvorpå vi har modtaget en kassekvittering fra F1-bank, der sandsynliggøre at der er sammenhæng til den efterfølgende indsættelse på din bankkonto. NP bekræftede på mødet hos Skattestyrelsen den 7. december 2020, at beløbet var et lån, hvorfor det ikke er skattepligtig heraf. Herudover har vi ikke modtaget et fyldestgø­rende grundlag for de lån, som du oplyst er ydet af din svigermor, idet vi kun i den ovennævnte konkrete tilfælde har kunne følge pengestrøm­mene.

Af bilagsmaterialet fremsendt den 11. januar 2021 fremgår der af bemærk­ningerne til en lang række af indsættelserne, at der er tale om lån. Der er bl.a. anført "lånebevis" kommer" og "afventer dokumentation". Da vi ikke har modtaget tilstrækkelig dokumentation for disse poster, samt en række andre poster hvorpå der også mangler dokumentation, er der ikke fundet grundlag for, at anse disse beløb for at være skattefrie, idet der ikke er fremlagt dokumentation eller andet der bestyrker disse oplysninger.

Vi har ydermere undersøgt hvorvidt indsættelserne kan henføres til lø­nindkomster, arv eller bodelinger som enten tidligere er beskattet eller undtaget for beskatning. Undersøgelserne har ikke resulteret i, at vi har kunne opnå overbevisning om, at der skulle være tale om tidligere beskat­tet indkomster, eller skattefrie indsættelser.

På baggrund heraf har Skattestyrelsen opgjort, at du er skattepligtig af føl­gende beløb:

Skattepligtige indsættelser i indkomståret 2016 udgør 92.147 kr. Specificeret på vedlagte bilag 2 til dette brev.

Skattepligtige indsættelser i indkomståret 2017 udgør 187.801 kr. Specificeret på vedlagte bilag 2 til dette brev.

Skattepligtige indsættelser i indkomståret 2018 udgør 224.807 kr. Specificeret på vedlagte bilag 2 til dette brev.

Skattepligtige indsættelser i indkomståret 2019 udgør 273.200 kr. Specificeret på vedlagte bilag 2 til dette brev.

Ovennævnte opgørelser er vedlagt denne skrivelse.

Vi har modtaget oplysningerne fra F2-bank, om transaktionsdatoer, beløb og posteringstekst, som ligeledes fremgår af bilagene.

Ad huslejeindtægter

I forbindelse med vores kontrol har vi adspurgt til en række indsættelser, som fremgår med benævnelsen "husleje". I denne forbindelse har du op­lyst, at du og din kæreste har fremlejet jeres andelsboliger, henholdsvis y1-adresse, samt Y2-adresse. Sidstnævnte ejendom er ejet af din kæreste, men du afholder omkostningerne til ejendommen, ligesom du har modtaget husle-jebetalingerne.

På baggrund af dine bankkontoudtog, samt det af dig fremsendte materi­ale 11. januar 2021, omfattende huslejekontrakter, har vi opgjort nettoover­skud af udlejning til følgende:

Indkomståret 2017, Y2-adresse

...

Indkomståret 2019, Y1-adresse

...

Når du udlejer din andelsbolig er der som udgangspunkt ikke tale om er­hvervsmæssig virksomhed.

Der er således tale om ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Du er dog fort­sat skattepligtig af overskud af udlejning.

I virksomheder, der ikke er erhvervsmæssige, kan der alene foretages fradrag for de udgifter, der har været forbundet med indkomsterhvervel­sen (nettoindkomstprincippet).

Efter statsskattelovens § 4 er alle indkomster skattepligtig med mindre indkomster er skattefrie efter statsskattelovens § 5.

Beløbene anses for at være skattepligtig indkomst i henhold til Statsskatte­lovens § 4, og anses for at være en personlig indtægt i henhold til per­sonskattelovens § 3.

Vi har vurderet, at du ikke har selvangivet hele din indkomst. Vi mener at dette forhold er mindst groft uagtsomt og er omfatte af skatteforvaltnings-lovens § 27, stk. 1, nr. 5, fordi du ikke har selvangivet hele din indkomst.

(...) "

Skattestyrelsen har den 4. februar 2022 fremsendt supplerende udtalelse, hvoraf følgende fremgår:

"(...)

Ad Udlejningsindtægter

Skatteyders repræsentant fremfører, at der rettelig skal ske beskatning ef­ter reglerne i Ligningslovens §§ 15 P og Q. Af bestemmelsen i LL § 15 P fremgår det, at der hjemles beskatning af fremleje af værelser i egen bolig, herunder i andelsboliger. LL § 15 Q omfatter bl.a. andelshavere der udlejer eller fremlejer en del af værelserne i en helårsbolig til beboelse, eller som udlejer eller fremlejer boligen en del af indkomståret til beboelse. Ifølge Skattestyrelsens oplysninger, har der været tale om fremleje af den fulde bolig, om at der er tale om længerevarende fremlejeforhold. Af de af skat­teyder tidligere fremsendte lejekontrakter for Y1-adresse, er der fore­taget fremleje af boligen i perioden 9/8-19 - 31/7-21. Skattestyrelsen fast­holder således, at der skal ske beskatning af lejeindtægter i overensstem­melse med afgørelsen af 10. august 2021.

I forbindelse med belysning af sagen, har Skatteyder tidligere oplyst, at hun har administreret økonomien for hende og hendes samlever. Hun har endvidere oplyst, at hun har indgået aftaler omkring fremleje af begge bo­liger, herunder afholdt omkostninger til lejlighederne, samt modtaget leje­indtægter hermed. Henset til, at Skatteyder har haft råderet over begge bo­liger, herunder de ovenfor anførte forhold, fastholdes beskatningen hos skatteyder.

Ad transaktioner

Der henvises indledningstvist AKT1, bilagt nærværende skrivelse, og som

tidligere er fremsendt til SANST.

Med henvisning til repræsentantens skrivelse af 12. januar 2022 til SANST, kan Skattestyrelsen oplyse, at det fortsat er Skattestyrelsens vurdering, at der er tale om skattepligtige indsættelser på skatteyders bankkonti, og at der ikke er tale om formuedispositioner, som normalvis er undtaget for beskatning. Skattestyrelsen fastholder således beskatningsgrundlaget, og henviser til den tidligere fremsendte opgørelse af, hvilke posteringer på skatteyders bankkonto, der er vurderet skattepligt. Der henvises endvi­dere til sagsfremstilling i vores afgørelse af 10. august 2021.

(...) "

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at klagerens personlige indkomst skal nedsættes med henholdsvis 92.147 kr., 187.801 kr., 224.807 kr. og 273.200 kr. i indkomstårene 2016, 2017, 2018 og 2019 samt at klagerens lejeindtægt nedsættes med henholdsvis 19.523 kr. og 59.592 kr. i indkomstårene 2017 og 2019.

Klagerens repræsentant har nedlagt subsidiær påstand om, at afgørelsen skal hjemvises til Skattestyrelsen.

Repræsentanten har den 12. januar 2022 fremsendt supplerende indlæg, hvoraf følgende fremgår:

"(...)

Supplerende sagsfremstilling

Nærværende sag indeholder to problemstillinger.

Det første er, hvorledes klageren bør beskattes af udlejningsindtægter på i alt 79.115 kr. i indkomstårene 2018 og 2019.

Det andet er, hvorvidt der bør ske regulering af klagerens personlige ind­komst i indkomstårene 2016 - 2019 på baggrund af en række transaktioner foretaget på klagerens konto.

Dette vil blive redegjort for nedenfor.

Anbringender

Ad udlejningsindtægter

Skat har i sin afgørelse valgt at anse de omfattede huslejeindtægter som personlig indkomst. Den deraf afledte beskatning harmonerer dog ikke med de muligheder klageren har, jf. ligningslovens §§ 15 P og Q.

Da der er tale om udlejning af en andelsbolig, bør klageren som andelsbo-lighaver retteligt anses som omfattet af LL §§ 15 P, stk. 1, og § 15 Q, stk. 1.

Ovennævnte bestemmelser giver klageren mulighed for at vælge mellem de to metoder: i) nettometoden og ii) regnskabsmetoden.

Det gøres gældende, at Skat ved fastsættelsen og behandlingen af lejeind­tægterne reelt ikke har givet klageren mulighed for at anvende den mest fordelagtige metode.

Det gør derfor på denne baggrund gældende, at der bør ske omberegning af denne del af Skattestyrelsens afgørelse.

På denne baggrund bør der enten ske regulering ved Landsskatteretten el­ler hjemvisning af denne del af sagen.

Det gøres subsidiært gældende, at klageren tillige reelt har ageret “bank" for dennes kæreste, SH, i perioden.

Indtægter, der hidrører fra kærestens ejendom beliggende på Y1-adresse, bør derfor retteligt tilskrives klagerens kæreste, da klageren ikke er rette indkomstmodtager.

Der må i konsekvens heraf ske nedsættelse af klagerens personlige ind­komst.

Ad transaktioner

Det gøres overordnet gældende, at der er tale om formuedispositioner, der

er undtaget fra beskatning, jf. SL § 5.

Af det modtagne materiale fra Skat fremgår en noget uklar opgørelse over, hvilke transaktioner der reelt udgør den samlede forhøjelse af klagerens indkomst i de omhandlende indkomstår.

Opfordring 1 Skattestyrelsen opfordres til, at fremlægge et samlet afstemt bilag med angivelse af de omstridte transaktioner

(...) "

Skatteankenævn Nordsjællands afgørelse

Indsætninger  

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges sam-

lede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Den skattepligtige har i øvrigt pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens § 1 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. ok­tober 2013 med efterfølgende ændringer). I selvangivelseskravet ligger også, at den skattepligtige efter anmodning skal gøre rede for grundlaget for de selvangivne oplysninger, hvilket fremgår af bemærkningerne til § 1, stk. 1 i forarbejderne til den dagældende skattekontrollov (LFF 1995-12-01 nr. 104)

Enhver skatteyder skal oplyse om sin indkomst, uanset om den er positiv eller negativ, jf. skattekontrollovens § 2, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1535 af 19. december 2017 med efterfølgende ændringer). I oplysningspligten ligger, at den skattepligtige over for skatteforvaltningen skal stå inde for de afgivne oplysninger.

Den skattepligtige skal således efter anmodning fra skatteforvaltningen kunne gøre rede for grundlaget for de afgivne oplysninger. Manglende ef-terkommelse af en sådan anmodning vil kunne tillægges bevismæssig ska­devirkning for den skattepligtige, hvilket fremgår af bemærkningerne til § 2 i forarbejderne til skattekontrolloven (LFF 2017-10-04 nr. 13).

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten efter omstændighederne forhøjes. Det følger af fast praksis, og kan udledes af Højesteretsdom af 7. marts 2011 offentliggjort i SKM2011.208.HR.

Det påhviler i disse tilfælde skatteyderen at godtgøre, at indtægterne stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra be­skatning. Dette kan udledes af Højesteretsdom af 10. oktober 2008 offent­liggjort i SKM2008.905.HR. Der lægges i denne forbindelse vægt på, om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af Østre Landsrets dom af 29. april 2013 offentliggjort i SKM2013.389.ØLR og byrettens dom af 28. februar 2017 offentliggjort i SKM2017.233.BR.

Efter praksis skal forklaring om optagelse af lån kunne bestyrkes ved ob­jektive kendsgerninger. Dette kan eksempelvis ske ved fremlæggelse af lå­nedokumenter, aftaler om forrentning og afvikling af lån, påvisning af pengestrømme eller tilsvarende. Denne bevisbyrde gælder også private lån, herunder familielån, jf. SKM2009.37.HR og U.2011.1599 H.

Som udgangspunkt kan salg af privat indbo ske skattefrit. I vurderingen af hvorvidt der er tale om indtægter fra salg af privat indbo, lægges der vægt på objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2013 offentliggjort i SKM2013.748.VLR, jf. byrettens dom af 18. juni 2012 offentliggjort i SKM2012.589.BR.

Klageren har modtaget henholdsvis 92.147 kr. i 2016, 187.801 kr. i 2017, 224.807 kr. i 2018 og 273.200 kr. i 2019.

Indsætninger på 2.000 kr. eller mindre

Klageren har modtaget henholdsvis 14 indsætninger i 2016, 15 indsætnin­ger i 2017, 27 indsætninger i 2018 og 2 indsætning i 2019 på 2.000 kr. eller mindre.

Efter en konkret vurdering finder skatteankenævnet, at de af Skattestyrel­sen beskattede beløb på 2.000 kr. eller mindre, er af sådan en økonomisk beskaffenhed, at de ikke kan anses for at være en del af den skattepligtige indkomst. Der er lagt vægt på klagerens forklaring om, at udgifterne bl.a. vedrører kaffe med venner. Skattestyrelsens forhøjelse vedrørende dette forhold nedsættes derfor med henholdsvis 7.247 kr. i 2016, 8.251 kr. i 2017, 22.232 kr. i 2018 og 1.950 kr. i 2019.

Kontante indsætninger

Klageren har indsat henholdsvis 49.900 kr. i 2016, 114.550 kr. i 2017, 106.750 kr. i 2018 og 92.250 kr. i 2019 på sin bankkonto. Den beløbsmæs-sige størrelse for de kontante indsætninger udgør mellem 2.050 kr. og 20.900 kr.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation, som har godtgjort eller sand­synliggjort, at beløbene er undtaget for beskatning. Det er således ikke muligt at følge pengestrømmen, og derved ikke muligt at konstatere, hvor pengene kommer fra.

Skatteankenævnet finder herved, at klageren er skattepligtig af indsætnin­gerne på i alt 49.900 kr. i 2016, 114.550 kr. i 2017, 106.750 kr. i 2018 og 92.250 kr. i 2019.

Pantlån

Klageren har modtaget henholdsvis 35.000 kr. den 16. august 2016 og

50.000 kr. 20. januar 2017.

Klageren har oplyst, at beløbene udgør pantlån for ure, som er sat i pant. Af teksten på overførslen af 16. august 2016 fremgår følgende: "RV", og af teksten på overførslen af 20. januar 2017 fremgår følgende: "Bgs Rolex Daytona".

Klageren har fremlagt udskrift af en e-mail og to salgsaftaler med tilbage-købsret fra pantsat.dk.

Skatteankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort eller sandsynlig­gjort, at beløbene er undtaget for beskatning. Nævnet lægger vægt på, at der ikke ses sammenhæng mellem den fremlagte email, de to salgsaftaler, og overførslerne på henholdsvis 35.000 kr. i 2016 og 50.000 kr. i 2017. Der henses til, at det ikke fremgår direkte af den fremsendte e-mail, at den vedrører overførslerne, og at der ikke er overensstemmelse mellem købe­sum, dato for udbetaling, kontooplysninger, og at det ikke er klageren, som har indgået aftalerne.

Skatteankenævnet finder herved, at klageren er skattepligtig af indsætnin­gerne på i alt 35.000 kr. i 2016 og 50.000 kr. i 2017.

Spilgevinst

Klageren har den 17. april 2018 modtaget i alt 2.355,07 kr. på sin konto. Følgende fremgår af teksten på overførslen: "F2-bamk modpost, . STARS".

Klageren har oplyst, at pengene er vundet på poker stars.

Det fremgår af klagerens kontoudtog, at klageren den 12. april 2018 har fo­retaget køb hos STARS på henholdsvis 200 kr., 500 kr. og 300 kr.

Skatteankenævnet finder herved, at klageren har tilstrækkeligt sandsyn­liggjort, at beløbet udgør en spilgevinst, som er undtaget for beskatning. Nævnet lægger vægt på, at der tidsmæssig sammenhæng mellem køb på STARS og udbetaling fra STARS.

Skatteankenævnet finder herved, at klageren ikke er skattepligtig af belø­bet på i alt 2.355 kr. i 2018.

Erstatning

Klageren har modtaget 10.000 kr. den 1. februar 2019 på sin konto. Følgende fremgår af teksten på overførslen: " (red.fjernet.natklub)".

Klageren har oplyst, at beløbet udgør erstatning til hendes kæreste, SH, fra natklubben (red.fjernet.natklub).

Skatteankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort eller sandsynlig­gjort, at beløbet er undtaget for beskatning. Nævnet lægger vægt på, at klageren ikke har fremlagt dokumentation for udbetalingen af erstatnin­gen, hvorfor det således ikke kan anses for at være godtgjort, at pengene stammer fra allerede beskattede midler eller midler undtaget for beskat­ning.

Nævnet finder endvidere ikke, at klagerens konto har fungeret som tran­sitkonto for klagerens kæreste henset til, at det ikke fremgår af klagerens kontoudtog, at klageren har overført pengene til klagerens kæreste.

Skatteankenævnet finder herved, at klageren er skattepligtig af beløbet på 10.000 kr.

Salg af private ejendele

Klageren har modtaget 5.000 kr. den 16. oktober 2017.

Klageren har oplyst, at beløbet stammer fra salg af et par sko til en ve­ninde.

Skatteankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort eller sandsynlig­gjort, at beløbet stammer fra salg af private ejendele. Nævnet lægger vægt på, at der ikke er fremlagt objektive kendsgerninger henset til beløbets størrelse for et par sko.

Skatteankenævnet finder herved, at klageren er skattepligtig af indsætnin­gen på 5.000 kr. i 2017.

Lån

Klageren har modtaget henholdsvis 10.000 kr. i 2017, 93.470 kr. i 2018 og 169.000 kr. i 2019.

Klageren har oplyst, at der er tale om lån ydet af venner, forældre og svi­gerforældre samt tilbagebetaling af tidligere ydet lån til klagerens kæreste, SH.

Skatteankenævnet finder ikke, at klageren alene ved sin forklaring i til­strækkelig grad har godtgjort, at der er tale om lån eller tilbagebetaling af tidligere ydet lån til klagerens kæreste. Nævnet lægger vægt på, at der ikke er udarbejdet lånedokumenter i forbindelse med lånene, og at der ikke foreligger anden objektiv konstaterbar dokumentation for låneforhol­dene. Nævnet lægger endvidere vægt på, at det ikke er muligt at følge pengestrømmene i forhold til indsætninger, hvorfor det derved ikke anses for godtgjort, at pengene stammer fra allerede beskattede midler eller midler undtaget for beskatning.

Nævnet finder endvidere ikke, at klageren har godtgjort, at klagerens konto har fungeret som transitkonto for klagerens kæreste.

Skatteankenævnet finder herved, at klageren er skattepligtig af henholds­vis 10.000 kr. i 2017, 93.470 kr. i 2018 og 169.000 kr. i 2019.

Lejeindtægt  

Indtægter ved udlejning af fast ejendom skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra b, og udgifter pådraget i forbindelse med udlejningen kan som udgangspunkt fradrages efter statsskattelovens § 6, litra a og e.

Lejere, der fremlejer en del af værelserne i egen lejet lejlighed til beboelse, kan ved indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på 2/3 af fremlejers egen årlige leje for hele lejligheden. Andelshavere i private andelsboligforeninger an­ses i denne forbindelse som lejere, og andelshaveres boligafgift anses som leje. For fremlejere, andelshavere og ejere, der kun har lejet eller ejet lejlig­heden en del af indkomståret, beregnes der kun bundfradrag af denne del af den årlige leje eller ejendomsværdiskat. Dette fremgår af ligningslovens § 15 P, stk. 1.

Lejere, der fremlejer lejligheden en del af indkomståret til beboelse, kan ved indkomstopgørelsen vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på 2/3 af fremlejers egen årlige leje. Andelshavere i private andelsboligforeninger anses i denne forbindelse som lejere, og andelshavernes boligafgift anses som leje. Dette følger af lig­ningslovens § 15 P, stk. 2.

Ligningslovens § 15 Q trådte i kraft den 1. januar 2019 med virkning fra og med indkomståret 2018.

Det følger af ligningslovens § 15 Q, stk. 1, at ejere, andelshavere og lejere, der udlejer eller fremlejer en del af værelserne i en helårsbolig til beboelse, eller som udlejer eller fremlejer hele boligen en del af indkomståret til be­boelse, kan ved indkomstopgørelsen foretage et bundfradrag på 11.200 kr. (2019-niveau) i bruttolejeindtægten pr. helårsbolig. Bundfradraget udgør dog 28.600 kr. (2019-niveau), hvis der sker indberetning af lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43. Den del af lejeindtægten, der oversti­ger bundfradraget, fradrages med 40 procent.

Lejeindtægt i 2017 - Y2-adresse

Klageren har modtaget 7.000 kr. henholdsvis den 30. december 2016, 1. fe­bruar 2017, 28. februar 2017, 3. april 2017 og 1. maj 2017 svarende til i alt 35.000,00 kr.

Klageren har oplyst, at beløbet udgør lejeindtægt for fremlejning af klage­rens andelsbolig beliggende på Y2-adresse. Klageren har til Skattestyrelsen oplyst, at hendes husleje for andelsboli­gen har udgjort i alt 4.000 kr. og at hun har lejet den ud for 7.000 kr.

Det fremgår af klagerens kontoudtog, at klageren har betalt henholdsvis 3.102,24 kr. den 5. januar 2017, 3.102,24 kr. den 6. februar 2017, 3.067,96 kr. den 7. marts 2017, 3.102,24 kr. den 5. april 2017 og 3.102,24 kr. den 5. maj 2017 svarende til i alt 15.476,92 kr. Følgende fremgår af teksterne på over­førslerne: "Bs betaling G3-ApS".

Skattestyrelsen har fratrukket de afholdte udgifter for andelsboligen fra le­jeindtægterne, således at klageren er blevet beskattet af nettobeløbet sva­rende til overskuddet af udlejningen på i alt 19.523,08 kr.

Det lægges til grund, at udlejning af andelsbolig skal sidestilles med frem­leje af en lejelejlighed. Nævnet lægger vægt på, at det er andelsboligfore­ningen, der ejer ejendommen, mens ejere af andelsbeviset kun har en brugsret til en lejlighed. Dette kan sidestilles med lejere, der heller ikke er ejere af en ejendom. Fremlejes en lejelejlighed er det ikke tale om erhvervs­mæssig virksomhed. Et eventuelt overskud vil være skattepligtigt, mens et eventuelt underskud ikke kan fradrags, jf. Skatterådets bindende svar af 20. november 2012, offentliggjort i SKM2012.701, SR, Landsskatterettens afgørelse af 5. november 2015, offentliggjort i SKM2016.30.LSR og Lands­skatterettens afgørelse af 29. maj 2018, offentliggjort i SKM2018.530.LSR.

Allerede fordi ligningslovens § 15 Q først har virkning fra og med ind­komståret 2018, finder bestemmelsen ikke anvendelse.

Henset til at klageren og klagerens kæreste ikke har beboet andelsboligen i udlejningsperioden, og det forhold, at klageren kun har modtaget én over­førsel om måned vedrørende lejeindtægt, lægges det til grund, at klageren har lejet hele andelsboligen, hvorfor ligningslovens § 15 P, stk. 1, ikke fin­der anvendelse, da bestemmelsen omfatter leje af en del af værelserne i bo­ligen. Ligningslovens § 15 P, stk. 2, finder derimod anvendelse, da bestem­melsen omfatter leje af hele boligen.

Nævnet lægger endvidere til grund, at klageren har lejet andelsboligen ud i en del af indkomståret 2017, henset til, at det fremgår af bopælssamlin­gen og indsætningerne, at klageren har lejet andelsboligen og modtaget le­jeindtægt gældende for lejeperioden januar 2017 til maj 2017.

Opgørelse efter ligningslovens § 15 P, stk. 2.

Bruttolejeindtægten har udgjort i alt 35.000 kr. Bundfradraget beregnes som 2/3 af klagerens årlige husleje, svarende til boligafgiften, som lejer, her klageren, har betalt for hele lejligheden. Ud fra klagerens afholdte ud­gifter til andelsboligforeningen for perioden januar 2017 til maj 2017, læg­ges det til grund, at klagerens årlige husleje udgør i alt 37.145 kr. Bund­fradraget udgør således 24.763 kr.

Skatteankenævnet finder således, at klageren er skattepligtig af i alt 10.237 kr. i lejeindtægt i indkomståret 2017.

Lejeindtægt i 2019 - Borgergade

Klageren har modtaget henholdsvis 31.683,50 kr. den 8. august 2019, 15.000 kr. den 3. september 2019, 16.000 kr. den 1. oktober 2019, 16.000 kr. den 1. november 2019 og 16.000 kr. den 29. november 2019 svarende til i alt 94.683,50 kr. i 2019.

Beløbet på 31.683,50 kr. er modtaget fra G1-virksomhed, og klageren har oplyst, at beløbet udgør forudbetalt husleje og depositum ved fremleje af hendes kærestes lejlighed, og at 63.000 kr. vedrører lejeindtægt for fremlej­ning af kærestens lejlighed beliggende på Y1-adresse.

Det fremgår af klagerens kontoudtog, at klageren har betalt henholdsvis 4.845,58 kr. den 4. september 2019, 4.845,58 kr. den 1. oktober 2019 og 4.845,58 kr. den 1. november 2019, svarende til i alt 14.536,74 kr. Følgende fremgår af teksterne på overførslerne: "Bgs Y1-adresse".

Skattestyrelsen har beskattet klageren af lejeindtægterne henset til, at kla­geren har haft råderet over lejligheden, herunder modtaget lejeindtægter og afholdt udgifterne til lejligheden. Skattestyrelsen har fratrukket de af­holdte udgifter vedrørende andelsboligen fra lejeindtægterne, således at klageren er blevet beskattet af nettobeløbet svarende til overskuddet af udlejningen på i alt 59.592,26 kr.

Det lægges til grund, at udlejning af andelsbolig skal sidestilles med frem­leje af en lejelejlighed. Nævnet lægger vægt på, at det er andelsboligfore­ningen, der ejer ejendommen, mens ejere af andelsbeviset kun har en brugsret til en lejlighed. Dette kan sidestilles med lejere, der heller ikke er ejere af en ejendom. Fremlejes en lejelejlighed er det ikke tale om erhvervs­mæssig virksomhed. Et eventuelt overskud vil være skattepligtigt, mens et eventuelt underskud ikke kan fradrages, jf. Skatterådets bindende svar af 20. november 2012, offentliggjort i SKM2012.701, SR, Landsskatterettens afgørelse af 5. november 2015, offentliggjort i SKM2016.30.LSR og Lands­skatterettens afgørelse af 29. maj 2018, offentliggjort i SKM2018.530.LSR.

Skatteankenævnet finder, at ligningslovens § 15 P og § 15 Q, kan finde an­vendelse for 2019 efter bestemmelsens ordlyd, da der er tale om udleje af hele lejligheden i en del af indkomståret og der ikke er tale om erhvervs­mæssig virksomhed.

Den talmæssige opgørelse af den beregnede skattepligtige lejeindtægt hjemvises til 1. instans.

Skatteankenævnet finder endvidere ikke, at klagerens konto kan anses for at have fungeret som en transitkonto for sin kæreste, SH, henset til, at det er klageren, som har modtaget lejeindtægterne i udlejningsperioden og afholdt udgifterne til boligen samt at det ikke fremgår af klagerens konto, at klageren har overført penge til SH. Nævnet finder således, at klageren er rette indkomstmodtager.

Skatteankenævnet ændrer herved denne del af Skattestyrelsens afgørelse."

A, der på daværende tidspunkt hed KM, og SH var i den omhandlede periode ugifte samlevende.

A havde indtægter i form af lønindkomst eller barselsdagpenge. SH havde derimod ingen registreret indkomst, og der var ingen kon­tobevægelser på hans konti. Han har afgivet en erklæring, der ikke er dateret, og hvoraf fremgår:

"Jeg SH, erklærer hermed at have benyttet mig af min samle­ver, A bankkonto i perioden 2016 - 2019, da jeg selv ikke var i stand til at varetage min økonomi på grund af sygdom og ikke havde min egen bankkonto.

Flere af indbetalingerne som er kommet ind på A konto i denne periode, er lån givet til mig.

Nedenfor er vist hvilke indbetalinger som er tildelt A og hvilke er tildelt SH.

A:

Lån hos F6-bank/F3-bank

Lån hos F4-bank

Lån hos LM og NP

Lejeindtægter fra lejlighed på Y2-adresse

SH:

Lån hos NP (mor til SH)

Lån hos IH (far til SH)

Lån hos JZ

Lån hos NN

Lån hos KF

Lån hos MA

Lån hos MB

Lån hos ZT

Lån hos NT

Erstatning fra (red.fjernet.natklub)

Pantsatte ure hos G4-virksomhed

Tilbagebetaling af gammelt lån fra ZA Lejeindtægter fra lejlighed på Y1-adresse"

I størstedelen af den omhandlede periode var saldoen på A lønkonto negativ. Fra kontoen blev der hævet kontant 369.222 kr. og indsat kontant 398.700 kr.

Sagen vedrører følgende posteringer på A lønkonto: "...

2016

Dato                             Posteringstekst

Beløb i kr.

16-08-2016

RV

35.000

05-09-2016

Pengeautomat den 05.09. kl. 08:41

6.000

12-10-2016

Pengeautomat den 12.10. kl. 11:36

6.500

14-10-2016

Pengeautomat den 14.10. kl. 16:27

20.900

08-11-2016

Pengeautomat den 07.11. kl. 21:15

12.500

10-11-2016

Pengeautomat den 10.11. kl. 09:44

4.000

Total

84.900

2017

Dato

Posteringstekst

Beløb i kr.

08-02-2017

Pengeautomat den 07.02. kl. 19:37

2.450

13-02-2017

Pengeautomat den 11.02. kl. 01:01

9.700

17-02-2017

Pengeautomat den 16.02. kl. 21:37

9.900

22-03-2017

Pengeautomat den 22.03. kl. 13:02

5.400

11-04-2017

Pengeautomat den 11.04. kl. 14:20

10.000

Indsat pengeautomat den 18.04.2017

18-04-2017

kl. 16:21

7.600

Indsat pengeautomat den 20.04.2017

21-04-2017

kl. 21:37

11.500

24-04-2017

Pengeautomat den 23.04. kl. 21:08

5.000

01-05-2017

Pengeautomat den 29.04. kl 16:09

3.000

01-05-2017

Pengeautomat den 30.04. kl. 16:40

5.000

27-07-2017

Pengeautomat den 26.07. kl. 21:53

6.000

31-07-2017

Indbetalt kontant

5.000

02-08-2017

Indbetalt kontant

4.000

11-08-2017

INDB.

6.000

17-08-2017

Pengeautomat den 17.08. 1. 16.03

12.500

23-08-2017

Pengeautomat den 23.08 kl. 12.25

4.000

29-08-2017

Pengeautomat den 29.08. kl. 13.00

5.000

16-10-2017

Overforsel SC

5.000

13-12-2017

Pengeautomat den 13.12. kl. 15.37

2.500

Total

119.550

2018

Dato

Posteringstekst

Beløb i kr.

16-02-2018

Pengeautomat den 16.02. kl. 17.10

14.000

01-03-2018

Indb. Kontant sebastian 209120506

5.000

05-03-2018

Pengeautomat den 05.03. kl. 13.18

2.500

09-03-2018

MobilePay: MJ

5.500

22-03-2018

Pengeautomat den 21.03. kl. 21.32

2.650

06-04-2018

Pengeautomat den 06.04. kl. 11.59

4.100

23-04-2018

Pengeautomat den 21.04. kl. 21.46

13.900

18-06-2018

MobilePay: MT

2.970

21-06-2018

Pengeautomat den 20.06. kl. 23.16

7.000

10-07-2018

Pengeautomat den 10.07. kl. 14.08

9.100

17-07-2018

Pengeautomat den 17.01. kl. 15.06

10.000

26-07-2018

Bgs JZ

5.000

16-08-2018

Pengeautomat den 15.08. kl. 22.15

11.000

05-09-2018

MB

20.000

05-09-2018

Pengeautomat den 05.09. kl 09.01

12.500

19-10-2018

Pengeautomat ovf. Fra 0257160467

10.000

17-12-2018

Pengeautomat den 17.12. kl. 16.28

5.000

Total

140.220

2019

Dato

Posteringstekst

Beløb i kr.

02-01-2019

Efter aftale

20.000

17-01-2019

Pengeautomat den 17.01. kl. 13.21

4.900

30-01-2019

Overførsel

20.000

19-03-2019

Pengeautomat den 19.03. kl. 09.08

5.000

29-03-2019

A+conto løn ZA

20.000

03-04-2019

Bgs Lån til husleje

5.000

10-04-2019

Pengeautomat den 10.04. kl. 13.58

17.500

13-05-2019

Pengeautomat den 13.05. kl. 14.32

7.150

20-05-2019

Overførsel

20.000

23-05-2019

Pengeautomat den 23.05. kl. 08.28

2.800

28-05-2019

Pengeautomat den 27.05. kl. 20.31

9.000

03-06-2019

Pengeautomat den 03.06. kl. 14.16

3.650

11-06-2019

Pengeautomat den 11.06. kl. 15.48

4.000

11-06-2019

Pengeautomat den 07.06. kl. 20.21

2.600

12-06-2019

Overført

20.000

02-07-2019

Pengeautomat den 02.07. kl. 16.13

5.300

03-07-2019

Lån

14.000

08-07-2019

Afdrag

20.000

05-08-2019

Pengeautomat den 04.08. kl. 19.18

4.600

20-08-2019

Pengeautomat den 19.08. kl. 20.04

4.700

13-09-2019

Pengeautomat den 13.09. kl. 09.09

2.050

23-09-2019

Pengeautomat den 21.09. kl. 13.17

4.000

08-10-2019

Pengeautomat den 07.10. kl. 19.11

4.000

18-10-2019

Pengeautomat den 18.10. kl. 13.08

4.000

09-12-2019

Pengeautomat den 08.12. kl. 20.23

7.000

Total

231.250

..."

Der er fremlagt en posteringsmeddelse, hvoraf fremgår, at der den 16. oktober 2016 blev indsat 35.000 kr. på foranledning af UT.

Det fremgår af posteringsoversigten for A lønkonto, at der den 9. marts 2018 - samme dag som der blev indsat 5.500 kr. fra "MJ" - via MobilePay blev overført 2.750 kr. til "MJ".

Det fremgår videre af posteringsoversigten, at A foretog et F2-bank pay køb ved "(red.fjernet.posteringstekst)" den 23. oktober 2018 på 660 kr., og ved "(red.fjernet.posteringstekst1)" den 24. oktober 2018 på 88 euro.

Den 2. januar 2019, hvor der blev indsat 20.000 kr. med posteringsteksten "efter aftale", blev der trukket henholdsvis 2.336,25 kr. og 778,83 kr. for udbetalinger i F5-bank med posteringsdato den 27. december 2018, ligesom der var kontanthævninger for i alt 3.400 kr. Den 3. januar 2019 blev der hævet yder­ligere 2.400 kr. og trukket penge for betalinger foretaget i euro i perioden fra den 28. december 2018 til den 1. januar 2019.

Den 3. april 2019 blev der ud over indsættelsen med posteringsteksten "Bgs Lån til husleje" også indsat 5.000 kr. på A's lønkonto med posteringsteksten "Bgs KM", som Skatteministeriet har anerkendt, er et lån fra ZX. Der blev samme dag overført 5.000 kr. fra A gevinstopsparing med posteringsteksten "Bgs Lønkonto+ 29-21 år". Det fremgår af posteringsop­lysninger fra F2-bank, at der den 3. april 2019 blev indsat 5.000 kr. på foranled­ning af ZX og 5.000 kr. på foranledning af KM.

Den 19. august 2019 var A lønkonto negativ med 19.271,99 kr. og samme blev der indsat 4.700 kr. på hendes konto. Dagen efter blev der overført 4.000 kr. fra kontoen med posteringsteksten "Bgs Pantsat". Kontoen havde på daværende tidspunkt et maksimum på 20.000 kr.

Det fremgår af posteringsoversigten for A lønkonto, at der den 3. juli 2019, hvor der som ovenfor anført blev indsat 14.000 kr. på kontoen med poste­ringsteksten "Lån", da blev det samme beløb videreoverført med posteringstek­sten "Bgs Gevinstopsparing". Den 8. juli 2019, hvor der som ovenfor anført blev indsat 20.000 kr. på kontoen med posteringsteksten "Afdrag", da blev det samme beløb videreoverført med posteringsteksten "Bgs Gevinstopsparing". Det fremgår videre, at KM den 9. juli 2019 indsatte 14.000 kr. på A lønkonto, hvilket Skatteministeriet har anerkendt var et lån, og samme dag blev beløbet videreoverført med posteringsteksten "Bgs Gevinstopspa­ring".

Af posteringsoversigten for A gevinstopsparing fremgår, at der den 3. juli 2019 blev indsat 14.000 kr. med posteringsteksten "Bgs. KM", at der den 8. juli 2019 blev hævet 20.000 kr. med posteringsteksten "Bgs lån" og indsat 20.000 kr. med posteringsteksten "Bgs From Lønkonto+ 29-31 år", at der den 9. juli 2019 blev hævet 14.000 kr. med posteringsteksten "Bgs lån" samt ind­sat 14.000 kr. med posteringsteksten "Bgs KM". Der er fremlagt en po­steringsmeddelelse, hvoraf fremgår, at der den 3. juli 2019 blev indsat 14.000 kr. på foranledning af JZ.

NP har den 23. april 2022 afgivet en erklæring, hvoraf frem­går blandt andet:

"Til Rette vedkommende.

Undertegnede NP erklærer herved at have givet gaver

og lån til min Familie i årene 2016 - 2017 - 2018 til et samlet beløb på i alt

211.100,- kr.

Til min søn: SH

Min svigerdatter: A

Mine 2 børnebørn: FH

LH"

Det fremgår af NP konto, at hun den 1. marts 2019 over­førte 30.000 kr. til A med teksten "Lån fra NP", hvilket Skatteministe­riet har anerkendt var et lån. I perioden fra den 30. december 2014 til og med den 17. september 2019 hævede NP i alt 186.748 kr. i kon­tanter.

Der er fremlagt tre låneaftaler, der er udarbejdet efter samme skabelon, og hvoraf fremgår, at lånene er ydet rentefrit og skal tilbagebetales "når dette er muligt". Der er alene én underskriver på hver låneaftale. Det fremgår af låneaf­tale dateret den 21. april 2022, at Jon i 2018 har lånt SH 10.000 kr., af låneaftale dateret den 22. april 2022, at MA i 2019 har lånt SH 35.000 kr., og af låneaftale dateret den 22. april 2022, at NT i 2019 har lånt SH 40.000 kr.

Det fremgår af en andelsboligattest vedrørende Y1-adresse, at der var tinglyst to ejerpantebreve, hvor SH var kreditor og debitor, og hvori hans mor, NP, havde underpant.

Der blev den 22. juli 2019 indgået en kommissionsaftale med G1-virksomhed vedrørende udleje af Y1-adresse. Det fremgår af lejekontrakt af 2. august 2019, at SH var udlejer af lejligheden, og at betalingsstedet var As’ lønkonto.

Forklaringer

A, SH, NP, NT, MA, UT, NN, MT, JZ og MB har afgivet forklaring.

A har forklaret, at hun arbejder med marketing for G5-virksomhed. Hun er gift med SH, der har en datter fra et tidligere forhold, og sammen har de to børn. De flyttede sammen i 2016. I 2017 blev han diagnosticeret med tarm­kræft, hvorefter han var igennem et forløb på Rigshospitalet med blandt andet operation og stråling, uden at det havde en helbredende effekt. Han blev anbe­falet at gennemgå et behandlingsforløb på et Y3-landske hospital, og herefter var de i Y3-land hver anden uge. De havde deres nyfødte søn LH med på rejserne til Y3-land, og der var tale om en meget turbulent periode. De levede fra dag til dag, da SH ingen indtægt havde, og hendes eneste indtægt på davæ­rende tidspunkt var barselsdagpenge. Hverken SH eller hun var i stand til arbejde - hverken legalt eller illegalt.

SH skyldte penge til F2-bank og kunne derfor ikke anvende sin bankkonto hos dem. Alle fællesudgifter blev derfor trukket fra hendes bank­konto, og SH lånte penge af sine venner. Pengene blev givet i kontanter eller overført direkte til hendes konto. Hvis hun ikke kunne låne penge af sin familie, da lånte SH penge af sine venner.

De lån, der blev ydet i kontanter, kom fra SH’ mor eller venner. Han brugte kontanter, da han ikke havde en konto. Det var også hensigtsmæs­sigt i Y3-land, der gerne modtog kontanter, og det var også lettere for hende at håndtere sin økonomi, hvis hun havde sine penge i kontanter. Derfor hævede hun også nogle gange penge fra sin egen konto, som hun indsatte igen, når der skulle betales regninger. Nogle gange skete det kort tid efter, hun havde hævet pengene. Hun tænkte ikke på, at hun skulle have sikret sig dokumentation for, hvor pengene stammede fra.

Der var tale om en meget svær periode, hvor de var nødsaget til at låne alt for mange penge fra alle de mennesker, som de kunne komme i kontakt med. Hun syntes, at det var meget pinligt, at de blev nødt til at spørge mere perifere be­kendtskaber, da deres familie og tætte venner ikke havde mulighed for at låne dem mere. Hun spurgte ikke andre end sine forældre, da hendes venner ikke havde mulighed for at låne penge ud, og da SH syntes, at det var ham, der skulle bidrage.

Hun vidste, at når der f.eks. blev overført penge fra JZ el­ler UT, da var der tale om penge, som SH havde lånt af sine venner. JZ er SH tætte ven, og det var SH, der havde bedt ham om et lån. Hun kendte ikke MB person­ligt, men hun kan huske, at SH lånte penge af ham til en tur til Y3-land.

Størstedelen af de omhandlede 67 posteringer var lån, som SH havde op­taget, så derfor har hun ikke dokumentation for det. Derudover var de under et ekstremt pres i den periode, og derfor tænkte de ikke på, at de burde have fået udarbejdet lånedokumenter.

Det altoverskyggende i den periode var, at hun havde en nyfødt søn, og at hun var bekymret for, om hans far ville overleve.

Hun modtog 14.000 kr. fra JZ den 3. juli 2019, og hun be­talte pengene tilbage til ham den 9. juli 2019. Hun kan ikke huske, hvorfor de havde brug for at låne pengene i så kort en periode. Foreholdt, at hun tidligere har forklaret sin advokat, at JZ  kun havde mulighed for at udlåne dem i en begrænset periode, bekræftede hun, at han ville have pen­gene tilbage meget hurtigt. Hun lånte derfor 14.000 kr. af sine forældre, så hun kunne betale JZ tilbage.

ZA er en, som SH havde lavet noget arbejde sammen med, og som skyldte ham nogle penge.

Den 1. februar 2019 indsatte (Red.fjernet.natklub) 10.000 kr. på hendes konto som erstatning for SH ejendele, der var kommet til skade, da han besøgte natklubben.

Der er nogle af SH venner, der har fået pengene tilbage, men bestemt ikke alle.

Lejligheden beliggende Y1-adresse var SH lej­lighed, og huslejeindtægten, der indgik på hendes konto, var hans bidrag til de­res fællesudgifter. Det er hende, der har skrevet under på kommissionsaftalen med G1-virksomhed vedrørende udleje af lejligheden. Det var hende, der tog kontakt til G1-virksomhed, og hun spurgte dem, om det var i orden, at hun skrev under, selvom hun ikke ejede den, men kun boede der.

SH havde ikke fuldmagt til hendes konto, men de skelnede ikke mellem deres penge. De havde fællesøkonomi, og hun sørgede for at betale regninger­ne.

SH var professionel sportsudøver frem til kort tid før de mødte hinan­den, og han havde endnu ikke fået et andet arbejde, og derfor hjalp hans mor ham økonomisk. Han nåede ikke at få et job før han blev syg, og derfor fik de behov for yderligere hjælp.

De betalte selv for behandlingerne på det tyske hospital, og betalingerne blev lagt kontant. Pengene stammede fra kontante lån eller fra hævninger på hendes konto. De vekslede danske penge til euro, når de skulle betale.

SH har forklaret, at han har været professionel sportsudøver og efterfølgende er blevet uddannet tømrer. Han er gift med A, som han mødte for 10 år siden. De flyttede sammen i 2015. Han fik i 2017 kræft, hvor han fik kemoterapi og blev opereret. Efter 4-6 måneder konstaterede (red.fjernet.hospital), at behandlingen ikke virkede efter hensigten, og de forsøgte derfor at få ham ind i behandlingsforsøg. Han blev ikke godkendt til at indgå i forsø­get, men han kunne få den samme behandling i Y3-land. I Y3-land opererede de ham på ny, hvorefter han fik immun- og kemoterapi. Herefter modtog han med 21 dages mellemrum behandlinger i Y3-land. De var i Y3-land i en uge og derefter to uger i Danmark.

Han blev erklæret rask, men da han var til tremånederskontrol, fandt de en knude, der blev fjernet operativt. Herefter fik han tre måneders afslut­tende kemobehandlinger, hvorefter han i slutningen af 2019 endeligt blev er­klæret rask.

Det var den værste periode i hans liv, og han har fået PTSD som følge af forlø­bet. Det var også en meget svær periode for A, der var talerør for ham i forhold til venner og familie. Han havde det virkelig dårligt og kunne hverken gå, stå eller tale, blandt andet fordi han kastede meget op. Han kunne næsten ikke stå op om morgenen, og han lagde derfor alt for meget ansvar over på A skuldre.

Han var heller ikke i stand til at arbejde og havde ikke nogen form for indtægt. Hans konto hos F2-bank var blevet lukket, da han skyldte dem penge. Foreholdt breve af 14. september 2023 fra F2-bank forklarede han, at han havde en konto, men at han ikke kunne bruge den, da han skyldte dem penge. De endte med at tage pant i hans hus.

Foreholdt erklæring, hvoraf fremgår:

"Jeg SH, erklærer hermed at have benyttet mig af min samle­ver, A bankkonto i perioden 2016 - 2019, da jeg selv ikke var i stand til at varetage min økonomi på grund af sygdom og ikke havde min egen bankkonto.

Flere af indbetalingerne som er kommet ind på A konto i denne periode, er lån givet til mig.

Nedenfor er vist hvilke indbetalinger som er tildelt A og hvilke er tildelt SH.

A:

Lån hos F6-bank/F3-bank

Lån hos F4-bank

Lån hos LM og NP

Lejeindtægter fra lejlighed på Y2-adresse

SH:

Lån hos NP (mor til SH)

Lån hos IH (far til SH)

Lån hos JZ

Lån hos NN

Lån hos KF

Lån hos MA

Lån hos MB

Lån hos ZT

Lån hos NT

Erstatning fra (red.fjernet.natklub)

Pantsatte ure hos G4-virksomhed

Tilbagebetaling af gammelt lån fra ZA
Lejeindtægter fra lejlighed på Y1-adresse"

forklarede han, at han udarbejdede den, da han var syg. Når han skrev, at han ikke havde en bankkonto, da mente han, at han ikke havde en bankkonto, han kunne bruge.

De havde en virkelig dårlig økonomi i den periode, og A lånte derfor penge af sine forældre, og han lånte penge af venner og bekendte. De brugte pengene til at leve for, til medicin og hotelregninger. Nogle af pengene blev indbetalt på hendes bankkonto. Han var ikke selv i stand til at komme rundt, så derfor kørte hun ham rundt til hans venner og bekendte, så han kunne få pen­gene. De var sammen om det, da han ikke var i stand til at gøre det. Han har be­talt pengene tilbage til sin mor, til F2-bank og nogle af sine venner. De skylder fortsat mange penge væk. Det er hans venner, og derfor vil de også kontakte ham, hvis de vil have pengene tilbage.

Han er meget ulykkelig over at have sat sin kone i denne situation. De har kæmpet for at fremskaffe dokumentation for lånene. Han har gjort tingene for at overleve, og han har lånt penge hver gang behovet opstod. Det kunne eksem­pelvis være 14.000 kr. til betaling af et hotelværelse. Han har intet overblik over sagen og overførslerne, og han har også meget dårlig samvittighed overfor alle dem, som han skylder penge.

Dengang var det let at veksle danske kroner til euro, og de havde også tit penge liggende i skuffen, så de kunne bruge dem til kommende udgifter til f.eks. ho­tel. De fleste penge kom fra hans mor, NP, og mindre beløb fra hans venner. Hans mor overførte penge til ham og gav ham kontanter. Hun havde en god økonomi, da hun havde arvet mange penge fra sin farmor. Hun afleverede konstant penge til ham. Der var både tale om kontanter og overførs­ler.

Alle pengene blev lånt for at A og han i den to-årige periode, hvor han ikke kunne arbejde, havde råd til at leve og modtage behandling i Y3-land.

UT var hans bedste ven, som lånte ham 35.000 kr. den 16. au­gust 2016. Han var på daværende tidspunkt lige blevet skilt, men han var end­nu ikke blevet syg. Han skulle bruge omkring 10-15.000 kr. til sin ekskone, og de resterende penge skulle A og han bruge. Hans venskab med UT er blevet ødelagt som følge af dette.

JZ er hans gode ven, og han overførte den 3. juli 2019 14.000 kr. til A konto. De stod i Y3-land, og A kunne ikke få udvidet sin kassekredit JZ ville ikke have pengene i kontanter. Han sagde, at han skulle bruge pengene inden for måske 2-4 uger. Det kan godt passe, at pengene blev betalt tilbage den 9. juli 2019.

Overførslen på 20.000 kr. den 5. september 2019 med angivelse af "MB" stammer fra hans gode ven. MB. Han mener, at de havde brug for pengene til husleje og måske en forestående Y3-land. Det var ham, der kontaktede MB, da A ikke kendte ham.

Pengene skulle blive stående på A konto, da de skulle bruge hendes kort til eksempelvis at betale for hotel.

ZA er revisor og advokat og drev en virksomhed, hvor hun hjalp med at opstarte virksomheder. Han skulle sammen med to kammerater starte en virksomhed med salg af alkohol, og derfor kontaktede de hende og bad hende om at stifte i alt tre selskaber. De betalte hende selskabskapitalen på i alt næsten

120.000 kr., hvorefter hun udleverede et cvr.nr. til dem. Det viste sig, at hun kun havde stiftet et personligt ejet selskab, så deres indskud var væk.

Han brugte lang tid på at få fat i hende, og det gjorde han i 2016, hvor hun brød sammen og tilbød at betale pengene retur med 20.000 kr. om måneden, hvilket han accepterede. Det var en del af hendes løn, som blev overført til ham. De seks overførsler på hver 20.000 kr., som blev overført til A konto i 2019, er fra ZA. Han forklarede herefter, at han over en periode på flere år forsøgte at få pengene tilbage fra ZA. Han lavede aftalen med hende før han blev syg. Hun forsøgte efterfølgende at snyde dem, men de la­vede aftalen inden han blev syg. Hun udeblev vist med nogle afdrag, men afta­len om betaling blev lavet før han blev syg.

Andelslejligheden beliggende Y1-adresse var hans lej­lighed, som hans mor havde pant i, da hun havde lånt ham penge. Da lejlighe­den blev lejet ud i 2019, da skulle pengene indbetales på As’ konto, hvorfra de kunne bruge dem til deres fælles udgifter.

De førte ikke regnskab med hvis penge, der var hvis. De vekslede pengene i Danmark, på færgen eller i Y3-land, og de har ikke gemt kvitteringerne herpå.

NP har forklaret, at hun er SH mor og gik på pension for tre år siden. For fire år siden søgte hun nyt arbejde, da hun i stort omfang hjalp A og SH, og derfor ikke længere kunne have to timers transport om dagen.

SH havde kræft som ung, og i 2016 fik han det igen. Det var meget alvorligt, og da de ikke kunne gøre mere for ham på (red.fjernet.hospital), søgte han behandling i Y3-land. Hun var med til at beslutte, at han skulle have behand­ling i Y3-land. Hun hjalp dem meget - herunder økonomisk.

Hun fik nyheden om graviditeten og sygdommen på samme tidspunkt, og hun gjorde alt hvad hun kunne for at hjælpe. Da A havde født, var hun meget afkræftet, og derefter bad SH om hendes hjælp. Da de fik at vide, at han skulle opereres igen, flyttede A og SH hjem til hen­de, så hun kunne hjælpe dem.

Hun mener ikke, at SH havde et arbejde - han havde det i hvert fald ikke, da han var blevet opereret. Han lå i sengen, når han ikke var i Y3-land for at få behandling. Hun hjalp dem økonomisk, og det samme gjorde A forældre, og derudover lånte venner dem også penge.

Hun gav dem mange penge. Dels som lån og dels som gaver. Det var A, der fik pengene indsat på sin konto, eller fik kontanter i hånden, da A betalte regningerne. Hun har altid givet SH mange pengegaver.

Hun har alt i alt lånt dem flere penge end det beløb, hun har skrevet i sin erklæ­ring af 23. april 2022. Hendes fars familie var meget velhavende, og da hun er den sidste overlevende, da har hun arvet mange millioner kroner. De kontanter, som hun gav A, var penge, som hun havde hævet, eller som hun havde tjent ved at sælge arvegods fra sine afdøde slægtninge.

Foreholdt oversigt over kontanthævninger på hendes konto, hvoraf fremgår:

Hertil forklarede hun, at når hun hævede kontanter, så var det penge, som hun gav til SH og A. Ved kontante udbetalinger var det dog lidt diffust, om der var tale om lån eller penge. Hun har hvert år givet SH et skattefrit gavebeløb.

Hun har derudover givet store fødselsdags- og julegaver, og det har Skat be­kræftet, at hun godt måtte.

Hun havde pant i hans andelslejlighed, da der var tale om større beløb. Hun fik den 11. april 2019 pant i lejligheden på 750.000 kr., da hun indfriede hans banklån, og derudover fik hun i 2015 sikkerhed for flere andre lån. Dokumen­terne blev lavet hos en advokat. Han betalte penge tilbage, da han solgte lejlig­heden.

Hun er begyndt på at skrive en erklæring, hver gang der er tale om en gave, men dengang skrev hun det kun, når der var tale om et lån. Det fremgår af er­klæringen af 23. april 2022, at hun samlet lånte dem 211.100 kr., men derudover hjalp hun med at betale husleje og el. Hvis der ikke er fremlagt bilag på de sid­ste penge, så er det fordi, hun ikke har lavet dokumenterne.

De har flere gange aftalt, at SH og A købte ind til f.eks. påske­frokost eller sommerferie, hvorefter hun har dækket deres udgifter.

NT har forklaret, at han er uddannet kok. SH er hans bedste ven, men i den periode, hvor SH var meget syg, havde de ikke ret meget kontakt. Han ville dog gerne hjælpe med gode råd eller andet, hvis han havde mulighed for det. Han talte i telefon med SH, og det var ikke hans opfattelse, at SHs var i stand til at arbejde, da syg­dommen var på sit højeste. Han lånte i den periode lidt penge til SH. Foreholdt låneaftale af 22. april 2022, hvoraf fremgår, at han lånte ham 40.000 kr., bekræftede han, at beløbet stemmer. Det var et officielt dokument, der blev lavet, efter han havde lånt ham pengene. SH havde det hårdt, og derfor tilbød han at låne ham nogle penge. Det var vist 10.000 kr. over tre til fire gange. Der var tale om kontante lån, og han førte ikke et regnskab. Han syntes ikke, at det var beløb af en størrelse, der gjorde, at han skulle føre regnskab. Pengene er ikke blevet betalt tilbage. Han betalte pengene kontant, da han havde kontanter. Pengene blev lånt til SH, og han regner med, at de bliver betalt tilbage, når A og SH har penge igen.

MA har forklaret, at han er uddannet murer og har et firma. SH er hans bedste ven, og han kendte ham også, da han blev syg i 2017. SH var meget syg og var derfor ikke i stand til at arbejde. Foreholdt låneaftale af 22. april 2022, hvoraf fremgår, at han lånte ham 35.000 kr., bekræftede han, at det passer meget godt sådan rundt regnet. Det var i forbindelse med en sygdomsperiode i 2018-2019, at han lånte ham pengene. SH kom og sagde, at han var helt på røven, og derfor spurgte han, om han kunne låne ham pengene. Det skete over flere gange, og hver gang gik han ned for at hæve pengene, som han gav til SH. Han har endnu ikke fået pengene tilbage, men han har aftalt, at han får pengene tilbage, når SH har penge i overskud. Der var tale om et rentefrit lån. Han gav ham kontanter, da han godt kunne lide at have kontanter. Han holdt regnskab med, hvor meget han lånte ud til SH, der kom og spurgte ham hist og her.

UT har forklaret, at han har kendt SH igennem mange år. Den 16. august 2016 blev han kontaktet af SH, der havde brug for nogle penge, og derefter overførte han 35.000 kr. til den konto, som han fik oplyst. Der var tale om et lån. Han husker ikke, at der blev lavet et lå­nedokument. På daværende tidspunkt så de hinanden dagligt, så han stolede på, at de ville komme tilbage. Pengene er ikke blevet betalt tilbage, hvilket har påvirket deres relation, men de taler stadigvæk sammen.

Han fik på et senere tidspunkt at vide, at SH var slemt syg af kræft, og da fortalte SH også, at pengene skulle bruges til kræftbehand­ling.

NN har forklaret, at han har været venner med SH siden de var børn. Foreholdt låneaftale af 21. april 2022, hvoraf fremgår, at Jon i 2018 lånte 10.000 kr. til SH, forklarede han, at det er ham, der har lånt SH 10.000 kr. Det kan godt passe, at det var i 2018. SH kom til ham og forklarede, at han havde brug for penge til at tage til Y3-land for at blive opereret for kræft i maven. Han lånte ham 10.000 kr., da det var det beløb, som han kunne undvære. SH ville betale pengene tilbage, hvis han kom til penge, men de har ikke aftalt hvornår. Der løber heller ikke renter på lånet.

SH var navnlig psykisk påvirket af sygdommen, men han lå ikke i sengen. Han kunne godt gå rundt. Han husker ikke, om SH arbejdede på daværende tidspunkt, da SH har haft mange forskel­lige jobs, men han havde vist ikke et job på daværende tidspunkt. Han lånte pengene til SH. Der var tale om et kontantlån.

JZ har forklaret, at han har været venner med SH i 15-20 år. Han bekræftede, at han overførte 5.000 kr. i 2018 og 14.000 kr. i 2019 til A og SH. Det gjorde han, da SH var syg og havde brug for at låne penge til at modtage kræftbehandling i Y3-land. Han har i hvert fald fået lånet på 14.000 kr. tilbage. Det skete indenfor en måned, hvis ikke kortere. Det kan godt have været indenfor 1 uge. Det var noget med, at de stod og ventede på nogle penge, men da de havde brug for pengene til be­handlingen i Y3-land, skulle de låne 14.000 kr. af ham.

SH var i den periode dårlig og mærket af sin sygdom. Han havde tabt sig og tabt håret. Direkte adspurgt, svarede han, at han ikke troede, at SH var "ude at arbejde i weekenden". Han har aldrig set ham så skidt og ked af det.

Han mener ikke, at de udarbejdede et dokument, da de havde behov for meget hurtigt at få pengene. Han husker det ikke, men han er overbevist om, at han også har fået de 5.000 kr. tilbage, da A og SH er meget ordent­lige mennesker.

MT har forklaret, at han kender A og SH gennem sin datter, der startede i folkeskolen sammen med SH ældste datter. Pigerne er bedste venner. Han bekræftede, at han i juni 2018 over­førte 2.970 kr. til A. Han havde inviteret A og SH på middag, og det var A, der havde lagt pengene ud for sushi, så derfor over­førte han pengene til hende. Han mener, at han derudover relativt kort tid efter overførte 1.500 kr. til A. Det skyldtes, at han blev kontaktet telefonisk af SH, der var syg, og havde behov for et lån. Der var tale om et lån, og de har efterfølgende talt om, at SH skal betale pengene til­bage. Han forventer, at lånet bliver betalt tilbage.

MB har forklaret, at han har været venner med SH i omkring 15 år. Han bekræftede, at han den 5. september 2018 overførte 20.000 kr. til SH. SH kontaktede ham og spurgte, om han måtte låne 20.000 kr. Han mener, at det var fordi SH var alvor­lig kræftsyg og skulle behandles for dette i Y3-land. De lavede ikke et gælds­brev, men han har fået pengene tilbage. På ny adspurgt, om han havde fået pengene tilbage, svarede han, at han tror, at han har fået pengene tilbage. Det var SH, der betalte pengene tilbage.

De havde ikke ret meget kontakt i sygdomsperioden, men efterfølgende kunne han se på SH, at han havde tabt sig.

Han mener, at han fik pengene tilbage inden for 6 måneder. Han husker ikke, om der var tale om en overførsel, eller om de blev betalt tilbage i kontanter. Han husker ikke præcis, hvordan det skete, da han var meget stresset i den pe­riode. Han har et billedet i hovedet af, at det skete kontant. Han ved, at hvis han ikke havde fået pengene retur, da ville det fremgå af en liste, som han har på sin telefon.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført:

"...

3. ANBRINGENDER

3.1.1 Det gøres overordnet gældende, at A har sandsynliggjort eller godtgjort, at de ...anførte beløb ikke er skattepligtige for A.

3.2.1 Det fremhæves, at følgende indsættelser skal anses for oppebåret af SH, idet SH har viderekanaliseret beløbene til A, da han ikke anvendte sin egen bankkonto:

Lån fra UT (bilag D, pkt. 1).

Lån fra JZ (bilag D, pkt. 40 og 65).

Lån fra MB (bilag D, pkt. 43).

Tilbagebetaling fra ZA (bilag D, pkt. 47, 50, 53, 57, 63 og 66).

3.2 Bankoverførsler

Det gøres i første række gældende, at modtagelsen af disse beløb skatteret­ligt skal anses som modtaget af SH (som led i optagelse af lån hhv. modtagelse af afdrag) og at A konto reelt var en fælles budgetkonto, hvor SH- som led i daglig husførelse og ferieafholdelse - indbetalte beløb (enten ved direkte udbetaling fra vennerne eller ved kontantindsæt­telse, jf. nedenfor), når der var behov, jf. f.eks. SKM 2023.320.BR. Det gøres derfor gældende, at A ikke er skattepligtig af disse beløb.

I anden række gøres det gældende, at As konto var en transitkonto, hvor SH havde deponeret beløbene og kunne udtage dem herfra, og at der således ikke er tale om skattepligtig indkomst for A.

I tredje række gøres det gældende, at SH videregivelse af beløbene til A senest med virkning fra indkomståret 2018 skal beskattes efter boafgiftslovens regler, jf. herved boafgiftslovens § 22, stk. 1, nr. 4, hvorfor sagen bør hjemvises til fornyet skatteberegning hos Skattestyrelsen. Til støtte herfor fremhæves det, at parret flyttede sammen i oktober 2016 og at det af boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra D, fremgår, at samboende ugifte samlevende afgiftsbeskattes af gaver på samme måde som børn m.v. efter to års samliv.

3.2.2 Der blev modtaget 2 beløb på 5.000 kr. den 3. april 2019, hvoraf den ene overførsel (fortsat) er omfattet af nærværende sag ... Skatteministeriet har tidligere anerkendt det ene beløb under henvisning til, at beløbet var modtaget fra As forældre og omfattet af bilag 9, side 2. Det andet beløb er en intern overførsel fra As ene konto til hendes anden, hvilket dokumenteres ved fremlæggelse af bilag 52, og det gøres gældende, at dette er en skattefri transaktion.

3.3 Kontantindsættelser

3.3.1 En lang række af de omtvistede posteringer vedrører kontantindsæt-

telserne i pengeautomater ...

3.3.2 Efterhånden som A og SH havde behov for likviditet på fælleskontoen A konto) til betaling af regninger satte parret kontan­ter ind. Kontanterne blev tilvejebragt delvist ved SH optagelse af lån hos venner og familie, og delvist ved forudgående hævninger på A egen konto.

I lighed med ovenfor gøres det gældende, at A har sandsynlig-gjort/godtgjort, at der var tale om indsættelser af skattefri midler, idet det er sandsynliggjort/godtgjort, at kontanterne enten var hævet fra A egen konto ... eller stammer fra SH (via lånoptagelse fra SH familie og venner) og derved videregivet som led i daglig husførelse/ferie-afholdelse eller som transitkonto og mest subsidiært, at en del af beløbene skal anses for omfattet af boafgiftslovens regler.

3.4 Huslejeindtægter fra andelslejligheden Y1-adresse

3.4.1 Det gøres gældende, at de lejeindtægter, der kan henføres til lejlighe­den Y1-adresse, ikke vedrører A, men derimod SH, der var ejer og dermed udlejer af lejligheden.

I lighed med det, som er gjort gældende vedrørende bankkontoindsættel-ser, fremhæves det, at SH aldrig anvendte sin egen bankkonto i pe­rioden, men at han derimod anvendte As bankkonto som en slags fæl-lesskonto. At A endte med at modtage beløbene, skal derfor ses som almindelig deling af udgifter som led i daglig husførelse og ferieafholdel­se, som A derfor ikke er skattepligtig af.

Subsidiært gøres det gældende, at A's konto var en transitkonto, hvor SH havde deponeret beløbene og kunne udtage dem herfra, og at der således ikke er tale om skattepligtig indkomst for A.

Mest subsidiært gøres det gældende, at SH's videregivelse af lejeind­tægten til A skal beskattes efter boafgiftslovens regler, jf. herved boafgiftslovens § 22, stk. 1, nr. 4, hvorfor sagen bør hjemvises til fornyet skatte­beregning hos Skattestyrelsen, idet det samtidig fremhæves, at hele lejen blev modtaget i 2019 og således efter udløbet af toårs perioden i boafgifts-lovens § 22, stk. 1, litra d.

3.5 Sagsomkostninger

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse af 10. august 2021 (bilag A, side 2 og 3), at sagen indledningsvis handlede om samlede indsættelser for i alt 1.462.313,22 kr., på tværs af flere hundrede posteringer. Disse posteringer omfattende dengang helt små, uvæsentlige beløb, f.eks. en mobilepayoverførsel på 27 kr. den 11. januar 2016 (bilag 1, side 2), en overførsel på 392,60 kr. fra den 4. august 2017 (bilag 1, side 3) og en mobilepayoverførsel på 150 kr. den 28. februar 2018 (bilag 1, side 4).

I dag er der - foruden lejeindtægterne - 67 posteringer tilbage, svarende til en samlet forhøjelse på 575.920 kr., idet Skatteministeriet har anerkendt samtlige øvrige beløb.

Udviklingen kan illustreres således:

Årstal

Oprindelig sagsgenstand

Sagsgenstand i dag

2016

123.151,61

84.900,00

2017

322.780,37

119.550,00

2018

548.856,96

140.220,00

2019

467.524,28

231.250,00

I alt

1.462.313,22

575.920,00

Det har krævet store mængde ressourcer at få skattemyndighederne til at anerkende, at et beløb på omkring 900.000 kr. ikke er skattepligtigt for A, herunder har det i forbindelse med nærværende retssag været nød­vendigt at indhente og fremlægge bilag 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 46 og 48, hvorefter Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle, for så vidt angår de relevante krav.

Det fremhæves endvidere, at Skatteministeriet først nu i januar og februar 2024 - og således lang tid efter forberedelsens afslutning - har taget bekræftende til genmæle for et beløb på 160.000 kr. svarende til yderligere 20% af sagsgenstandens størrelse pr. retssagens indledning.

Det gøres gældende, at ovennævnte forhold skal have sagsomkostnings-mæssige konsekvenser, herunder med den virkning, at A skal få dæk­ket sine sagsomkostninger helt eller delvist uanset domsresultatet."

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført: "...

3. ANBRINGENDER

3.1 Sagsøgeren er rette indkomstmodtager

Skatteministeriet gør gældende, at A er rette indkomstmodtager af de omhandlede indsætninger, der alle er indsat på A bank­konto.

Der gælder en stærk formodning for, at beløb indsat på en skatteyders bankkonto vedrører netop denne skatteyder, og at den pågældende skat­teyder derfor er rette indkomstmodtager i relation til beskatning af det indsatte beløb, jf. SKM2013.613.ØLR (byrettens dom SKM2012.458.BR) (MS 141), SKM.2013.537.ØLR (MS 150) og SKM2013.696.ØLR (byrettens dom SKM2012.568.BR) (MS 134). Det er således skatteyderen, der skal do­kumentere, at indsatte beløb ikke vedrører den pågældende skatteyder. A gør gældende, at en række af indsætningerne på hendes konto reelt ikke har været til hendes disposition, idet hendes bankkonto som følge af SH sygdom tillige har været anvendt til hans formuedispositioner, og at hun herefter ikke er rette indkomstmodtager af disse indsætninger.

SH erklæring ..., hvoraf det fremgår, at han har benyttet A bankkonto i perioden 2016-2019, godtgør ikke, at (en række af) de indbetalte beløb er A indkomstopgørelse uvedkommen­de.

Erklæringen indeholder en overordnet angivelse af, hvilke indtægter der er tilgået henholdsvis A og SH. Eksempelvis fremgår det, at "Lån hos LM og ZX" er tilgået A, mens "Lån hos JZ" er tilgået SH. Det er dog ikke nærmere konkretiseret, hvilke af de omhandlede indsætninger på A konti der refereres til, idet der hverken fremgår dato eller beløb.

SH erklæring ændrer ikke ved, at alle beløb er indsat på A konto. Det er ubestridt, at denne konto tillige har været an­vendt til A egne formuedispositioner, og at der således har været en fuldstændig sammenblanding mellem A midler, og de midler der hævdes at tilhøre SH. Der er heller ikke hævninger på bankkontoen, der indikerer, at midler, der hævdes at angå SH, straks er udbetalt til ham og på den måde er holdt adskilt fra A egne midler. Endelig foreligger der ikke oplysninger om, at parret i øvrigt har holdt regnskab med midlerne, der hævdes at angå SH.

Af erklæringen fremgår i øvrigt, at SH ikke havde sin egen bankkonto i den omhandlede periode. Der er enighed om, at denne oplys­ning ikke er korrekt, jf. også udskrift fra SH konto i F2-bank ...

Heller ikke for så vidt angår huslejeindtægterne vedrørende Y1-adresse, er det afgørende, at andelslejligheden er ejet og udlejet af SH. Huslejeindtægterne har således også været til A disposition, idet beløbene er indsat på hendes bankkonto og ikke er holdt adskilt fra hendes øvrige private midler.

Formodningen for, at A som ejer af bankkontoen er rette ind­komstmodtager af indsætningerne, er således ikke afkræftet i denne sag.

3.2 Indsætningerne er skattepligtig indkomst

Skatteministeriet gør endvidere gældende, at A ikke har godt­gjort, at de omhandlede indsætninger på hendes bankkonto i indkomstå­rene 2016-2019 ikke udgør skattepligtige indsætninger, jf. statsskattelovens § 4 ....

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1 ..., og det påhviler A at selvangive sin indkomst, jf. skatte-kontrollovens § 1, stk. 1 ...

A har over en længere årrække modtaget indsætninger af en be­tydelig størrelse på sine bankkonti. Under disse omstændigheder påhviler det efter fast retspraksis skatteyderen at godtgøre, at de modtagne beløb ikke er skattepligtige indtægter, eksempelvis fordi de stammer fra midler, som allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning, jf. eksem­pelvis SKM2008.905.HR ..., SKM2011.208.HR .., SKM2013.389.ØLR ... og SKM2013.613.ØLR ...

Det følger videre af fast retspraksis, at afgivne forklaringer og erklæringer skal være bestyrket af objektive kendsgerninger. Gør en skatteyder eksem­pelvis gældende, at der er tale om lån, skal en sådan forklaring understøt­tes af skriftlig dokumentation i form af eksempelvis oprindelige lånedokumenter, dokumentation for pengestrømme mellem konti, kvitteringer eller andet, jf. eksempelvis SKM2009.37.HR ..., SKM2011.208.HR ..., SKM2011.493.ØLR ... og SKM2017.233.BR ...

A har ikke godtgjort, at indsætningerne ikke er skattepligtige indtægter, og hun er derfor med rette blevet beskattet af de indsatte beløb. Langt størstedelen af indsætningerne udgør kontante indsætninger, hvor­for det ikke er muligt at følge pengestrømmene og derved konstatere, hvor pengene kommer fra.

A har oplyst, at hun og SH havde et stort behov for kontanter, idet SH modtog behandling for sin kræftsygdom i Y3-land, og det Y3-land hospital foretrak at modtage betaling kontant ...

A har dog ikke dokumenteret, at det  hospital faktisk øn­skede at modtage betalingen kontant. Endvidere er der ikke umiddelbart foretaget kontanthævninger - herunder hævninger i EUR - af en sådan størrelse, at hævningerne ville kunne dække sådanne hævdede kontantbe­talinger til hospitalet.

Ovennævnte forklaring begrunder heller ikke, hvorfor de hævdede lån indsættes kontant på A konti.

A gør desuden gældende, at de tilbageværende indsætninger i sagen udgør 1) lån fra SH mor, 2) lån fra venner, 3) betalinger fra ZA og 4) lån fra A forældre.

De indsætninger, som Skatteministeriet med sin endelige påstand har ta­get bekræftende til genmæle over for, angår lån fra (red.fjernet.finans)

Skatteministeriet bemærker følgende om de enkelte indsætninger:

3.2.1 Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at indsætningerne udgør lån ydet af SH mor

A har ikke godtgjort, at en del af indsætningerne udgør lån ydet til SH fra SH mor, NP.

A har anført, at NP i perioden 2016-2018 har ydet lån for ikke under 211.100 kr.

Til støtte herfor har A henvist til en erklæring fra NP ... Af denne fremgår, at NP har givet gaver og lån til SH og A samt parrets to børn i årene 2016-2018 for et samlet beløb på i alt 211.100 kr. Det er ikke specificeret, hvilke indsætninger der er tale om.

Erklæringen er datereret den 23. april 2022. Erklæringen er således udar­bejdet til brug for skattesagen, længe efter at lånene angiveligt er ydet. Herudover er erklæringen ikke bestyrket af objektive kendsgerninger i form af oprindelige lånedokumenter, posteringstekster, der angiver, at der skulle være tale om lån, eller lignende.

A har trods Skatteministeriets opfordring (A), ikke redegjort for, hvilke konkrete indsætninger der skulle udgøre disse lån og gaver på ikke under 211.100 kr. i perioden 2016-2018.

A har derudover anført, at NP  i 2019 har ydet lån for 38.650 kr. og har herved henvist til bilag D, pkt. 52, 55, 56 og 59 ..., der alle udgør kontantindsætninger.

Oplysningerne om kontanthævninger på NP konto ... godtgør ikke, at nogen af indsætningerne på A konto kommer fra NP. Netop fordi der er tale om kontante hævninger og indsætnin­ger, er det ikke muligt at kontrollere pengestrømmene. Derudover ses der ikke at være beløbs- og tidsmæssig sammenhæng mellem hævningerne på NP konto og indsætningerne på A konto. Særligt for så vidt angår kvitteringerne fra kontanthævninger i 2019 ... bemærkes, at disse alle er foretaget i perioden efter de fire specifikt angivne indsætnin­ger ..., som hævdes at udgøre lån ydet af NP i 2019.

Det bemærkes yderligere, at NP og A kontoudtog vi­ser, at NP har foretaget overførsler til A bankkonto. Eksempelvis overførte NP den 6. januar 2018 15.000 kr. med po­steringsteksten "Til A fra sviger - 6872742938", jf. E 534 og E 263. Disse direkte overførsler fra NP til A indgår ikke i forhøjel­sen af A personlige indkomst.

A har således ikke godtgjort, at indsætningerne på i alt 249.750 kr. udgør skattefrie lån (eller skattefrie gaver) fra NP.

3.2.2 Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at indsætningerne udgør lån ydet af SB venner

A har ikke godtgjort, at en del af indsætningerne udgør kon­tante lån fra venner.

A har blandt andet oplyst, at SH ven NN har lånt "omtrent" 10.000 kr. til SH i kontant­beløb. A har i den forbindelse henvist til en "låneaftale" vedrø­rende et lån mellem SH og NN på 10.000 kr....

A har ligeledes oplyst, at SH’ ven MA har lånt "mere end" 35.000 kr. til SH i kontantbeløb. A har i den forbindelse henvist til en "låneaftale" vedrørende et lån mellem SH og MA på 35.000 kr., jf. E 583. Endelig har A oplyst, at SH’ ven NT har lånt "omtrent" 40.000 kr. til SH i kontantbeløb. A har i den forbindelse henvist til en "låneaftale" vedrørende et lån mellem SH og NT på 40.000 kr....

A har ikke redegjort for, hvilke indsætninger der skulle have sammenhæng med låneaftalerne.

Efter retspraksis godtgør et lånedokument ikke nødvendigvis, at der har bestået et reelt gældsforhold. Hvis gældsbrevet er oprettet på usædvanlige lånevilkår, eller hvis det hævdede gældsforhold er etableret mellem inter-esseforbundne eller nærtstående parter, skærpes bevisbyrden for, at der eksisterer et reelt gældsforhold, jf. eksempelvis SKM2018.481.HR ..., SKM2020.457.ØLR ... og SKM2021.162.ØLR ...

A har ikke ved fremlæggelsen af låneaftalerne ført bevis for, at de indsatte beløb på hendes bankkonto har karakter af lån. Det er således ikke godtgjort, at der har været et reelt gældsforhold mellem A og de personer, der er angivet som långivere i låneaftalerne.

De tre låneaftaler har ensartet ordlyd og layout. Af låneaftalerne fremgår, at tilbagebetaling skal ske, "når dette er muligt", samt at lånene er rentefri. Låneaftalerne indeholder heller ikke en specifik dato for låneoptagelse, men alene et årstal. Låneaftalerne er således oprettet på usædvanlige låne­vilkår.

Derudover er låneaftalerne underskrevet henholdsvis den 21. og 22. april 2022. De er således udarbejdet efterfølgende til brug for skattesagen, hvor­for de har en ringe bevisværdi, jf. eksempelvis SKM2002.258.HR ...

De tre låneaftaler udgør derfor ikke dokumentation for, at nogen af de omhandlede indsætninger har karakter af lån.

A har ligeledes anført, at indsætningen den 16. august 2016 på 35.000 kr. med posteringsteksten "RV" er et lån fra SH’ ven UT. A har i den forbindelse fremlagt et udklip fra en bankmeddelelse, der skal bekræfte, at indsætningen er foranlediget af UT ...

Forklaringen om, at indsætningen på 35.000 kr. udgjorde et lån fra UT, er først fremkommet med A processkrift 3 af 21. september 2023 (E 78). Indtil da gjorde A gældende, at beløbet stammede fra lån i forbindelse med pantsætning af SH’ ejen­dele.

Det skærper A’ bevisbyrde, at hun har afgivet skiftende forkla­ringer om baggrunden for indsætningen, jf. eksempelvis U.1998.898H ..., SKM2017.407.ØLR ... og SKM2023.596.ØLR ...

Den omstændighed, at beløbet tilsyneladende er overført fra UT, godtgør ikke, at der er tale om et lån.

Endelig har A anført, at SH’ ven JZ har "overført" 5.000 kr. til A den 26. juli 2018 og 14.000 kr. den 3. juli 2019. A har i den forbindelse henvist til et udklip af en bankmeddelelse, der skal bekræfte, at den ene indsætning den 3. juli 2019 på 14.000 kr. er foranlediget af JZ...

A har ikke godtgjort, at hun har tilbagebetalt de 14.000 kr. den 9. juli 2019 som anført i processkrift 3, side 8, 3. sidste afsnit ... Af A´ kontoudskrift fremgår blot, at hun har foretaget en overførsel på 14.000 kr. fra konto 0257 160 467 ... Det kan ikke heraf udledes, at over­førslen er sket til JZ, eller at den i øvrigt har nogen sammenhæng med indsætningen den 3. juli 2019. Det fremhæves i den forbindelse, at der flere gange overføres præcis 14.000 kr. frem og tilbage henholdsvis den 3. og 9. juli 2019 ...

Selv hvis det lægges til grund, at A på et senere tidspunkt har overført et tilsvarende beløb på 14.000 kr. til JZ, er det herved ikke dokumenteret, at indsætningen på 14.000 kr. den 3. juli 2019, der tilsyneladende er indsat af JZ - endsige indsætningen på 5.000 kr. den 26. juli 2018 - udgør lån.

3.2.3 Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at indsætningerne udgør betalin­ger fra ZA

A har ikke godtgjort, at en række indsætninger på i alt 120.000 kr. ... er overført fra ZA, endsige at indsætningerne af denne grund skulle være skattefrie for A.

A har ikke på noget tidspunkt under retssagen redegjort nær­mere for baggrunden for indsætningerne, som angiveligt er overført af ZA. A har heller ikke fremlagt nogen form for doku­mentation for baggrunden for disse indsætninger.

A har i øvrigt afgivet skiftende forklaringer vedrørende bag­grunden for disse indsætninger under Skattestyrelsens behandling af sa­gen. På et møde med Skattestyrelsen oplyste A, at indsætnin­gerne den 29. marts 2019, 20. maj 2019, 12. juni 2019, og 8. juli 2019 udgør afdrag på et udestående lån mellem SH og ZA, mens hun senere har fremlagt en e-mail for Skattestyrelsen, hvori JK bekræfter, at de tre sidstnævnte indsætninger ikke vedrører løn til A, men derimod til ZA...

Det bemærkes, at eventuelle forklaringer afgivet af ZA under hovedforhandlingen ikke kan stå alene som bevis, idet forklaringerne skal være bestyrket af objektive kendsgerninger, jf. eksempelvis UfR 2009.476/2 H ... og UfR 2011.1599 H ...

3.2.4 Lån fra A’ forældre

Skattestyrelsen og Skatteministeriet har allerede anerkendt, at A har optaget lån hos sine forældre, og der indgår derfor ikke længere ind­sætninger i sagen, hvor det er dokumenteret, at indsætningerne er over­ført fra A´ forældre.

Som Skatteministeriet forstår det, fastholder A, at indsætningen den 3. april 2019 på 5.000 kr. med posteringsteksten "Bgs Lån til husleje" ... udgør lån fra A´ forældre. Hertil bemærkes, at der den 3. april 2019 er foretaget to indsætninger af 5.000 kr. på A’ konto, hen­holdsvis med posteringsteksten "Bgs Lån til husleje" og "KM" ...

Under Skattestyrelsens behandling af sagen anerkendte styrelsen, at ind­sætningen på 5.000 kr. med posteringsteksten "Bgs KM", udgør et skattefrit lån ydet af A’ far. Derimod foreligger der ingen doku­mentation for baggrunden for den anden indsætning på 5.000 kr. den 3. april 2019 med posteringsteksten "Bgs Lån til husleje", herunder er det ikke godtgjort, at indsætningen er overført fra A’ forældre, endsige at indsætningen udgør et lån fra forældrene."

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig og det påhviler enhver skattey­der at selvangive sine indtægts- og formueforhold.

A og SH var ugifte samlevende. A har forklaret, at SH ikke anvendte sin egen bankkonto og i stedet fik indsat penge på hendes konto, som hun enten hævede til ham eller brugte til at betale deres fælles udgifter. Det er ubestridt, at han blev ramt af en alvorlig kræftsygdom, og A og SH har forklaret, at han betalte kontant for at blive be­handlet herfor i Y3-land, men der er ikke fremlagt nærmere oplysninger her­om.

Postering den 16. august 2016 på 35.000 kr.

De af SH og UT afgivne forklaringer, der er diver­gerende vedrørende blandt andet baggrunden for, at UT skulle yde et rente- og afdragsfrit lån til UT, er ikke bestyrket af objektive kendsgerninger, hvorfor retten finder, at det ikke kan lægges til grund, at SH var den retmæssige ejer af beløbet eller at beløbet i øvrigt var skatte­frit.

Det forhold, at der den 16. august 2016 blev indsat 35.000 kr. på A konto med posteringsteksten "RV", og at det fremgår af en meddelelse om o­verførsel, at der samme dag blev indsat 35.000 kr. på foranledning af UT, kan ikke føre til et andet resultat.

Posteringer den 26. juli 2018 på 5.000 kr., den 5. september 2018 på 20.000 kr. og den 3. juli 2019 på 14.000 kr.

De af SH, JZ og MB afgiv­ne forklaringer er ikke bestyrket af objektive kendsgerninger, hvorfor retten fin­der, at det ikke kan lægges til grund, at SH var den retmæssige ejer af beløbene eller at beløbene i øvrigt var skattefrie.

Det forhold, at der den 9. juli 2019 blev hævet 14.000 kr. fra A konto med posteringsteksten "Bgs lån", kan ikke føre til et andet resultat.

Postering den 18. juni 2018 på 2.970 kr.

Der blev den 18. juni 2018 via MobilePay overført 2.970 kr. fra "MT". A har under skattemyndighedernes behandling af sagen angivet, at overførslen vedrørte "Lån fra ven til regninger/kræft" og har vedrørende en MobilePay overførsel fra "MT" den 11. september 2018 angivet, at over­førslen vedrørte "Lån fra ven til regninger".

MT har forklaret, at beløbet den 18. juni 2018 vedrørte refu­sion af et udlæg til sushi, hvorimod hans senere overførsel var et lån, der ikke er blevet betalt tilbage. MT forklaring om overførslen den 18. juni 2018 støttes ikke af objektive kendsgerninger som eksempelvis en forudgå­ende betaling for sushi, og retten finder herefter, at det ikke kan lægges til grund, at beløbet var skattefrit.

Postering den 3. april 2019 på 5.000 kr.

Retten finder det på baggrund af A forklaring sammenholdt med de fremlagte posteringsoplysninger fra F2-Bank og kontoudskriften for A gevinstopsparing, at det er godtgjort, at posteringen på 5.000 kr. den 3. april 2019 er en intern overførsel mellem A’ konti, der ikke skal beskattes.

Kontantindsættelser på i alt 363.450 kr.

A har forklaret, at kontantindsættelserne på hendes konto stammer fra lån, der blev ydet i kontanter til SH, eller penge, som hun havde hævet fra sin konto, og som hun efterfølgende selv indsatte igen. A har ikke nærmere redegjort for, hvordan de kontante indsættelser var fordelt.

De af A og SH samt NP afgivne forklarin­ger og NP efterfølgende erklæring om lån er ikke bestyr­ket af objektive kendsgerninger eller andet, hvorfor retten finder, at det ikke kan lægges til grund, at der var tale om lån fra NP eller at SH var den retmæssige ejer eller at beløbene i øvrigt var skattefrie.

Retten finder, at de af SH, NN, MA og NT afgivne forklaringer og låneaftaler, der er ikke sædvanlige låneaftaler og er udarbejdet efterfølgende, ikke er således bestyrket af objektive kendsgerninger, at det kan lægges til grund, at SH var den retmæssige ejer af beløbene eller at beløbene i øvrigt var skattefrie.

Retten finder det ikke alene på baggrund af A forklaring godtgjort, at de kontante indsættelser stammede fra hendes egne kontanthævninger.

Posteringer den 16. oktober 2017 på 5.000 kr. og den 9. marts 2018 på 5.500 kr.

A har ikke godtgjort, at hun ikke var rette indkomstmodtager, eller at

beløbene i øvrigt var skattefrie.

Posteringer den 2. januar 2019, den 30. januar 2019, den 29. marts 2019, 12. juni 2019 og den 8. juli 2019 på i alt 120.000 kr.

A har ikke alene ved SH forklaring, der ikke støttes af objektive kendsgerninger, godtgjort, at hun ikke var rette indkomstmodtager el­ler at beløbene i øvrigt var skattefrie.

Fremlejeindtægterne for andelslejligheden Y1-adresse

Retten finder det på baggrund af A og SH’ forklaringer, sam­menholdt med oplysninger om, at SH ikke i den omhandlede peri­ode havde indtægter og anvendte sin bankkonto, godtgjort, at lejeindtægterne fra Y1-adresse, der tilhørte SH, var hans bi­drag til det daglige hushold.

Konklusion og sagsomkostninger

Retten tager herefter A påstand om, at lejeindtægten i indkomståret 2019 vedrørende andelslejligheden beliggende Y1-adresse nedsættes til 0 kr., til følge, samt på nær for så vidt angår 5.000 kr. i 2019 Skatteministeriets frifindelsespåstand overfor A påstand om at den personlige indkomst nedsættes i indkomstårene 2016, 2017, 2018 og 2019 til følge, som nedenfor bestemt.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 55.000 kr. Skatteministeriet Departementet er ikke moms­registreret.

THI KENDES FOR RET:

A lejeindtægten i indkomståret 2019 vedrørende andelslejligheden beliggende Y1-adresse nedsættes til 0 kr.

Forhøjelsen af A’ personlige indkomst nedsættes til 119.550 kr. i ind­komståret 2017, 140.220 kr. i indkomståret 2018 og 226.250 kr. i indkomståret 2019.

A skal til Skatteministeriet Departementet betale sagsomkostninger med 55.000 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.