Dato for udgivelse
13 May 2024 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2024 12:22
SKM-nummer
SKM2024.275.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1756501
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Øl, vin og spiritus
Emneord
Spiritusafgift, fritagelse, ethanol, kemiprodukt
Resumé

Spørger ønskede bekræftet, at et kemiprodukt med indhold af ethanol, som anvendes som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenter, var fritaget for spiritusafgift. Produktet bestod af natriumazid, 15 ≤ 25 % ethanol og demineraliseret vand.

Skatterådet fandt, at kemiproduktet var afgiftspligtigt, men omfattet af fritagelsen i spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 7, som bl.a. omfattede varer, der anvendes til tekniske formål. Der blev lagt vægt på, at produktets anvendelse, som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenter, kunne anses for teknisk formål.

Skatterådet afviste at besvare Spørgers anmodning om bindende svar på om det elektroniske ledsagedokument (Excise Movement and Control System - EMCS) skulle anvendes ved transport af kemiproduktet i EU. Skatterådet lagde vægt på, at spørgsmål om anvendelse af EMCS ikke vedrørte en afgiftsmæssig virkning, men vedrørte forvaltningsmæssig virksomhed. Der var ikke tale om en aktivitet, der havde afgiftsmæssige konsekvenser. Afgørelsen er offentliggjort i redigeret form.

Hjemmel

Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikke
Lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2024 om afgift af spiritus mv. - spiritusafgiftsloven
Lov nr. 835 af 3. juni skatteforvaltningsloven

Reference(r)

Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992, art. 19
Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992, art. 20
Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992, art. 27
Spiritusafgiftsloven § 1
Spiritusafgiftsloven § 15, stk. 1, nr. 7 og stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit E.A.3.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit E.A.3.1.8.8

Spørgsmål

  1.  Kan Skatterådet bekræfte, at et kemiprodukt med indhold af ethanol, som anvendes som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenter, er fritaget for spiritusafgift?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at det elektroniske ledsagedokument (EMCS) ikke skal anvendes ved transport af kemiproduktet i EU?

Svar

  1. Ja
  2. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst, at kemiproduktet fremstilles i X EU-land. Produktet importeres fra X EU-land til Danmark, hvorfra det distribueres ud i EU. Spørger har anført at produktet tariferes under KN-kode 3822.12.00 "Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag og også som sæt:".

Ifølge produktdatabladet indeholder produktet natriumazid, 15 ≤ 25 % ethanol, demineraliseret vand.

Produktet er pakket i en plastpose i en papkasse. Af emballagen fremgår, at papkassen indeholder 2,5 liter væske til 100 målinger.

Indholdet af ethanol i produktet er ikke fuldstændig denatureret eller specialdenatureret (delvist denatureret).

Spørger oplyser, at produktet anvendes til laboratoriebrug, som en ekstraheringsvæske i analyseinstrumenter.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har i anmodningen om bindende svar angivet følgende:

"Hvornår kan varer med ethanol betragtes som kemi og ikke være omfattet af EMCS systemet?

Vi har et produkt hvori der indgår ethanol (<23%), hvilket kunne indikere at varen er omfattet af EMCS systemet?"

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, om et kemiprodukt med indhold af ethanol, som anvendes som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenter, er fritaget for spiritusafgift.

Begrundelse

I spiritusafgiftslovens § 1 er det angivet, at afgiftspligten bl.a. omfatter spiritus, herunder ætanol, over 1,2 pct. vol.

Af forarbejderne til denne bestemmelse (lov nr. 1017 af 19. december 1992) fremgår det bl.a., at:

"Spiritus, herunder ethanol, over 1,2 pct. vol. samt vin og frugtvin m.m. over 22 pct. vol. skal beskattes som spiritus. Vareområdet omfatter ifølge strukturdirektivet følgende produkter:

 - Alle produkter med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 pct. vol., som henhører under KN-kode 2207 og 2208, selv når disse produkter indgår i et produkt, der henhører under et andet KN-kapitel."

Dette er i overensstemmelse med Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992, hvor det i artikel 20 bl.a. er angivet, at ved ethanol forstås alle varer med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 % vol., som henhører under KN-kode 2207 og 2208, selv når disse varer indgår i en vare, der henhører under et andet KN-kapitel.

Det fremgår bl.a. af Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.1.3, at:

"Det afgiftspligtige vareområde omfatter spiritus (ethanol) i ren stand eller blandet med vand (sprit), med et ethanolindhold på over 1,2 pct. vol. der hører under position 2207 og 2208 i EU's kombinerede nomenklatur. Dette gælder uanset, om produktet er beregnet til konsum, fx akvavit, cognac, whisky, vodka, rom, gin, likør, eller til teknisk anvendelse.

Det afgiftspligtige vareområde omfatter også spiritus, som indgår i et andet produkt, der tariferes under en anden position".

Produktet har, ifølge produktdatabladet, et indhold af 15-25 pct. ethanol og tariferes under KN-kode 38221200.

Produktet har indhold af ethanol, som henhører under KN-kode 2207 eller 2208, og har et alkoholindhold over 1,2 pct. vol. Det er uden betydning, at produktet tariferes i et andet KN-kapitel.

På den baggrund er det Skattestyrelsens vurdering, at produktet er afgiftspligtigt efter spiritusafgiftslovens § 1.

Det fremgår af spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 7, at der er afgiftsfritagelse for alkohol og alkoholholdige produkter, der anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende.

Spørger har oplyst, at produktet er et kemiprodukt, som anvendes til laboratoriebrug i analyseinstrumenter som en ekstraheringsvæske.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at produktets anvendelse, som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenter, kan anses for teknisk formål.

Produktet kan afgiftsfritages efter spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 7.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at det elektroniske ledsagedokument (EMCS) ikke skal anvendes ved transport af kemiproduktet i EU.

Begrundelse
Efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, kan "enhver (…) hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet (…)".

Af forarbejderne til skatteforvaltningsloven til § 21 fremgår følgende:

Til § 21

"Efter stk. 1 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen om de skattemæssige virkninger for spørgeren af en foretagen eller påtænkt disposition.

(…)

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en forvaltningsafgørelse, og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning. Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol, straf, gebyrer og forrentning.

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens.

På moms- og afgiftsområdet forstås ved en sådan disposition leverancer af varer og ydelser mod vederlag, erhvervelse af varer og ydelser mod vederlag, ud- og indførsel af varer og ydelser, udvinding eller fremstilling af afgiftspligtige varer, oplagring af afgiftspligtige varer, samt andre aktiviteter, der har afgiftsmæssige konsekvenser."

Det er Skattestyrelsens vurdering, at spørgsmål om anvendelse af EMCS ikke vedrører en afgiftsmæssig virkning, men vedrører forvaltningsmæssig virksomhed. Der er ikke tale om en aktivitet, der har afgiftsmæssige konsekvenser.

Se også SKM2019.429.SR, hvor Skatterådet fandt, at spørgsmål om anvendelse af fakturaregler i forbindelse med en momsfritagelse ikke kunne karakteriseres som spørgsmål om den skattemæssige virkning af en disposition.

Spørgsmålet er således, efter Skattestyrelsens vurdering, ikke omfattet af ordningen om bindende svar, hvorfor Skattestyrelsen indstiller, at det afvises at besvare spørgsmålet.

Indstilling
Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikke

Artikel 19

1.   

Medlemsstaterne pålægger ethanol en punktafgift i overensstemmelse med dette direktiv.

(…).

Artikel 20

I dette direktiv forstås ved »ethanol«

-          alle varer med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 % vol., som henhører under KN-kode 2207 og 2208, selv når disse varer indgår i en vare, der henhører under et andet KN-kapitel

(…)

Artikel 27

(…)

2.   

Medlemsstaterne kan fritage produkter, der er omfattet af dette direktiv, for den harmoniserede punktafgift på betingelser, som de fastsætter for at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af sådanne fritagelser og for at hindre svig, unddragelse eller misbrug, når de anvendes

a) som analyseprøver, til gennemførelse af tests, der er nødvendige for produktionen, eller til videnskabelige formål

(…)

Lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2024 om afgift af spiritus m.v. (Spiritusafgiftsloven)

§ 1

Der betales afgift her i landet af spiritus, herunder ætanol, over 1,2 pct. vol. samt af vin og frugtvin m.v. med et ætanolindhold over 22 pct. vol. efter reglerne i denne lov.

§ 15 

Der sker afgiftsfritagelse af varer, der

(…)

7) anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende,

(…)

Stk. 2

Afgiftsfritagelsen efter stk. 1, nr. 7, kan betinges af et mindsteforbrug eller af, at varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnede til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer.

Lov nr. 1017 af 19. december 1992 om ændring af lov om afgift af spiritus m.m. (Ændringer som følge af EF’s indre marked m.v.)

§ 1, nr. 1

§ 1, stk. 1 og 2, affattes således:

Der betales afgift her i landet af spiritus, herunder etanol, over 1,2 pct. vol. samt af vin og frugtvin m.v. med et etanolindhold over 22 pct. vol. efter reglerne i denne lov.

(…)

§ 1, nr. 18

§ 15, stk. 1-3, affattes således:

Der sker afgiftsfritagelse efter EF's bestemmelser herom af varer, der

1) er denaturerede,

2) anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende,

3) anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, eller

4) leveres til de i toldlovens § 22 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v., og de hertil knyttede personer.

     Stk. 2. Afgiftsfritagelsen efter stk. 1, nr. 2, kan betinges af et mindsteforbrug eller af, at varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnede til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer.

Forarbejder

Lov nr. 1017 af 19. december 1992 om ændring af lov om afgift af spiritus m.m. (Ændringer som følge af EF’s indre marked m.v.)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Nr. 1 og 42

Bestemmelserne fastlægger det afgiftspligtige vareområde. Spiritus, herunder ethanol, over 1,2 pct. vol. samt vin og frugtvin m.m. over 22 pct. vol. skal beskattes som spiritus. Vareområdet omfatter ifølge strukturdirektivet følgende produkter:

 - Alle produkter med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 pct. vol., som henhører under KN-kode 2207 og 2208, selv når disse produkter indgår i et produkt, der henhører under et andet KN-kapitel.

(…)

Nr. 18-19 og 24

Bestemmelserne indeholder regler for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse og svarer i store træk til de gældende bestemmelser. Det foreslås dog af administrative grunde, at fritagelse af varer til teknisk formål m.v. kan betinges af et vist mindsteforbrug.

(…)

Lov nr. 1240 af 11. juni 2021 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love

2.3.2. Præcisering m.v. af regler vedrørende afgiftsfritagelse for alkohol

2.3.2.1. Gældende ret

Efter gældende ret er der afgiftsfritagelse for alkohol og alkoholholdige produkter, der er denaturerede, jf. spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 1, og øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1. Fritagelsen er en implementering af strukturdirektivets artikel 27, stk. 1, litra a. Der er endvidere efter gældende ret afgiftsfritagelse for alkohol og alkoholholdige produkter, der anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende, jf. spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 2, og øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 2. Fritagelsen er en implementering af blandt andet strukturdirektivets artikel 27, stk. 1, litra b.

(…)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 2, nr. 30

(…)

Efter spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 2, der bliver nr. 7, skal der ikke svares afgift af varer, der anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende.

(…)

Praksis

Den juridiske vejledning 2024-1

Afsnit E.A.3.1.3 Spiritus omfattet af reglerne

"Spiritus omfattet af afgiften"

Det afgiftspligtige vareområde omfatter spiritus (ethanol) i ren stand eller blandet med vand (sprit), med et ethanolindhold på over 1,2 pct. vol. der hører under position 2207 og 2208 i EU's kombinerede nomenklatur. Dette gælder uanset, om produktet er beregnet til konsum, fx akvavit, cognac, whisky, vodka, rom, gin, likør, eller til teknisk anvendelse. Se SPRITAL § 1, stk. 1.

Det afgiftspligtige vareområde omfatter også spiritus, som indgår i et andet produkt, der tariferes under en anden position, fx madvin der hører under position 2103 9090 89 i EU's kombinerede nomenklatur. Se SPRITAL § 1, stk. 1.

(…)

Afsnit E.A.3.1.8.8 Varer, der anvendes til tekniske formål mv.

Der er afgiftsfritagelse for varer, der anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 7.

(…)

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Lov nr. 835 af 3. juni 2022 skatteforvaltningsloven

§ 21 

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

(…)

Stk. 3. Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Forarbejder

Lov nr. 427 af 6. juni 2005 skatteforvaltningsloven

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

"Til § 21

Efter stk. 1 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen om de skattemæssige virkninger for spørgeren af en foretagen eller påtænkt disposition. Efter stk. 2 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, om de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af en påtænkt disposition.

Det er i begge tilfælde en forudsætning, at dispositionen er foretaget eller påtænkes foretaget af spørgeren, eller at spørgeren repræsenterer den, der har foretaget eller påtænker at foretage dispositionen.

(…)

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en forvaltningsafgørelse, og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning. Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol, straf, gebyrer og forrentning.

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse.

På moms- og afgiftsområdet forstås ved en sådan disposition leverancer af varer og ydelser mod vederlag, erhvervelse af varer og ydelser mod vederlag, ud- og indførsel af varer og ydelser, udvinding eller fremstilling af afgiftspligtige varer, oplagring af afgiftspligtige varer, samt andre aktiviteter, der har afgiftsmæssige konsekvenser".

(…)

Praksis

SKM2019.429.SR

"Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at såfremt der er behov for at udstede “momsfakturaer", er der så krav om, at disse rent faktisk også sendes til forbrugeren?

Begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21 og bemærkningerne til lovforslaget herom, at der kun kan gives bindende svar om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse.

Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at på moms- og afgiftsområdet forstås ved en sådan disposition leverancer af varer og ydelser mod vederlag, erhvervelse af varer og ydelser mod vederlag, ud- og indførsel af varer og ydelser, udvinding eller fremstilling af afgiftspligtige varer, oplagring af afgiftspligtige vare samt andre aktiviteter, der har afgiftsmæssige konsekvenser.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at spørgsmål om anvendelse af fakturaregler ikke kan karakteriseres som spørgsmål om den skattemæssige virkning af en disposition. Spørgsmålene er således ikke omfattet af ordningen med bindende svar, hvorfor Skattestyrelsen indstiller, at det afvises at besvare spørgsmålene."