Dato for udgivelse
08 May 2024 10:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Mar 2024 09:46
SKM-nummer
SKM2024.264.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0087439
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Forhøjelse, skattepligtig indkomst, yderligere løn, A-indkomst, A-skat, AM-bidrag, transitkonto
Resumé

Landsskatteretten fandt, at klageren skulle godskrives de faktiske beløb, som var anvendt til dækning af A-skat og AM-bidrag i henhold til de foreløbige fastsættelser, og som indgik i skattekontoens saldo. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at selskabets indbetalinger til skattekontoen, som var anvendt til dækning af A-skat og AM-bidrag, var foretaget som skønsmæssigt ansatte foreløbige fastsættelser.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4
Skattekontrollovens § 1, bemærkningerne til § 1, stk. 1 i forarbejderne til den dagældende skattekontrollov (LFF 1995-12-01 nr. 104), skattekontrollovens kapitel 4
Opkrævningslovens § 4, stk. 1 og stk. 2, 1. og 2. pkt.
Skatteforvaltningslovens § 11, § 26, stk. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.B.4.5.2

Klagepunkt

Skattestyrelsens
afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

Indkomståret 2017
Yderligere løn

147.806 kr.

134.000 kr.

Nedsættes til 134.000 kr.

Godskrivning af betalt A-skat i henhold til foreløbige fastsættelser for perioden marts 2017 til august 2017

0 kr.

42.000 kr.

Forhøjes til 42.000 kr.

Godskrivning af betalt A-skat for perioden september 2017

-

7.000 kr.

7.000 kr.

Godskrivning af betalt AM-bidrag i henhold til foreløbige fastsættelser for perioden marts 2017 til august 2017

0 kr.

18.000 kr.

Forhøjes til 18.000 kr.

Godskrivning af betalt AM-bidrag for perioden september 2017

-

1.000 kr.

1.000 kr.

Faktiske oplysninger
Det fremgår af oplysninger fra CVR, at klageren var stifter, legal og reel ejer af selskabet "H1 IVS", som havde startdato den 16. juni 2016 og ophørsdato den 18. marts 2022. Endvidere fremgår, at der var én medarbejder i 4. kvartal 2016 og ingen medarbejdere i 1. kvartal 2017.

Klageren har til Skatteankestyrelsen oplyst, at han var den eneste ansatte i selskabet.

Der blev den 14. august 2020 anmodet om at få ændret A-skat og AM-bidrag for perioderne fra januar 2017 til juli 2017 for H1 IVS. Med ansøgningen blev der blandt andet indsendt syv 03.075A blanketter med oplysninger om indberetninger af A-indkomst, A-skat og AM-bidrag for perioden januar 2017 til juli 2017 vedrørende klageren. Klageren oplyste, at der ikke blev udarbejdet lønsedler. 

Den 11. februar 2022 traf eIndkomst afgørelse om, at der ikke kunne ændres i selskabets A-skat og AM-bidrag for perioderne fra januar 2017 til juli 2017, da perioderne var forældede. Det fremgår blandt andet af afgørelsen:

" (…) Afgørelse: I kan ikke få ændret A-skat og am-bidrag

Skattestyrelsen har tidligere sendt jer et forslag til afgørelse, hvor vi skrev, at I ikke kan få ændret selskabets A-skat og am-bidrag for perioderne januar - juli måned 2017.

(…)
De faktiske forhold
Selskabet var i perioden registreret for månedlig indberetning af A-skat og am-bidrag.

I skulle derfor indberette A-skat og am-bidrag for august måned 2017 senest den 11. september 2017. Fristen for at indberette tidligere perioders A-skat og am-bidrag var inden denne dato.

Da I ikke selv indberettede A-skat og am-bidrag for perioderne januar - august 2017 til tiden, foretog Skattestyrelsen foreløbige fastsættelser for perioderne. Det fremgår af vores system, at der er udskrevet foreløbige fastsættelser således:

Periode

Frist

Foreløbig fastsat

A-skat

Am-bidrag

01.2017

10.02.2017

03.03.2017

0 kr.

6.000 kr.

02.2017

10.03.2017

03.04.2017

0 kr.

6.000 kr.

03.2017

10.04.2017

01.05.2017

7.000 kr.

1.000 kr.

04.2017

10.05.2017

01.06.2017

7.000 kr.

1.000 kr.

05.2017

12.06.2017

03.07.2017

7.000 kr.

1.000 kr.

06.2017

10.07.2017

01.08.2017

7.000 kr.

1.000 kr.

07.2017

10.08.2017

01.09.2017

7.000 kr.

1.000 kr.

08.2017

11.09.2017

02.10.2017

7.000 kr.

1.000 kr.

Vi fik ansøgningen om genoptagelse den 14. august 2020.

Til sagen er indsendt 7 blanketter 03.075A med oplysninger om indberetninger af A-indkomst, Askat og am-bidrag for perioden januar - juli måned 2017 vedrørende A, cpr-nr. […].

På Skattestyrelsens foranledning er der efterfølgende indsendt dokumentation for lønudbetalinger i form af kopi af kontoudtog samt kopi af resultatopgørelse for regnskabsperioden oktober 2016 - september måned 2017. Det er samtidig oplyst, at der ikke er udfærdiget lønsedler, og at der til udfærdigelse af de indsendte blanketter 03.075A er anvendt et edb-program.

Det fremgår af indsendte kopi af kontoudtog, at der har i regnskabsperioden oktober 2016 - september måned 2017 har været udbetalt løn på 188.000 kr. Endvidere fremgår det af indsendt kopi af resultatopgørelse for regnskabsperioden oktober 2016 - september måned 2017, at der har været lønninger på 188.000 kr.

Begrundelse
Vi kan ikke ændre selskabets A-skat og am-bidrag for perioderne januar - august måned 2017, fordi I har bedt os om at ændre den mere end tre år efter det tidspunkt, hvor selskabet skulle indberette den, og fordi I ikke har oplyst os om forhold, der kan begrunde suspension af forældelsesfristen. Se forældelseslovens § 3, stk. 1 og stk. 2.

Virksomheder der er registreret som arbejdsgiver har pligt til at foretage indberetning af oplysninger til indkomstregistret senest den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører. Oplysninger, der skal indberettes til indkomstregistret, er beløb og andre oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt. Se § 4, jf. § 3, stk. 1 i indkomstregisterloven.

Selskabet var derfor forpligtet til at sørge for at indberette A-skat og am-bidrag i overensstemmelse med reglerne herom. Dette indbefatter også at sørge for nulangivelser for perioder, hvor der ikke har været indeholdt A-skat eller am-bidrag.

Har told- og skatteforvaltningen efter indberetningsfristens udløb ikke modtaget angivelse for en afregningsperiode, kan de fastsætte selskabets tilsvar af skatter og afgifter m.v. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Se opkrævningslovens § 4.

På det tidspunkt, hvor I henvender jer er perioderne forældede. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Se forældelseslovens § 3, stk. 1.

Forældelsesfristen skal regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor Skattestyrelsen kan kræve betaling. Se forældelseslovens § 2, stk. 1.

Der kan i særlige tilfælde ske suspension af forældelsesfristen. Se forældelseslovens § 3, stk. 2.

Suspension af forældelsesfristen betyder, at forældelsesfristens begyndelsestidspunkt udskydes. Det vil sige, at forældelsesfristen først regnes fra den dag, da fordringshaver fik eller burde få kendskab til fordringen eller til skyldneren. Suspensionen løber altså indtil den dag, da fordringshaver fik eller burde få kendskab til fordringen eller til skyldneren.

Det er kun utilregnelig uvidenhed om de faktiske forhold omkring kravets eksistens, der kan begrunde suspension.
Det er derimod ikke en suspensionsgrund, hvis fx I eller jeres eventuelle rådgiver har misforstået reglerne eller har glemt at indberette.

Der er til sagen ikke oplyst om forhold, der efter vores opfattelse kan begrunde en ændring af Askat og am-bidrag mere end tre år efter indberetningsfristens udløb. Se forældelseslovens § 3, stk. 2.

Det er selskabets ansvar, som registret arbejdsgiver, at kende til frister for indberetning, samt sørge for at disse foretages korrekt.

Det er ligeledes selskabets ansvar at holde sig ajour med selskabets skattekonto, hvoraf de foreløbige fastsættelser på A-skat og AM-bidrag fremgår.

Vi finder derfor, at selskabet ikke opfylder betingelserne for at få ændret A-skat og am-bidrag for perioderne januar - august måned 2017. Se forældelseslovens § 3, stk. 1 og stk. 2.

eIndkomst
I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat af det udbetalte beløb. Se bekendtgørelse af kildeskatteloven § 46, stk. 1.

Indeholdelse skal foretages ved udbetalingen af A-indkomsten. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, skal indeholdelse dog foretages på dette tidspunkt. Se bekendtgørelse af kildeskatteloven § 46, stk. 2.

Da det til sagen ikke er sandsynliggjort eller dokumenteret, at der på udbetalingstidspunktet er indeholdt A-skat og am-bidrag af de beløb, har vi ikke grundlag for at indberette de indsendte oplysninger i eIndkomst vedrørende A, cpr-nr. […]. Se bekendtgørelse af kildeskatteloven § 46, stk. 1 og stk. 2. eIndkomst ændres herefter med de beløb, som fremgår som "lønninger" af indsendte kontoudtog. Beløbene vil blive indberettet som A-indkomst for perioderne januar - september måned 2017, og der bliver herefter ikke nogen A-skat og am-bidrag til opkrævning via selskabets skattekonto.

Indberetning til eIndkomst for perioden september måned 2017 vedrørende A, cpr-nr. […], er foretaget af selskabet den 13. august 2020. Af denne indberetning fremgår, at der er udbetalt løn på 4.193,76 kr. Denne udbetaling tages der højde for ved beregning af manglende indberetning for september måned 2017. Ifølge kontoudtog er der udbetalt 14.000 kr. for september måned 2017, og af indberetningen er der udbetalt 4.193,76 kr.

Indberetninger til eIndkomst vedrørende A, cpr-nr. […], vil herefter blive foretaget som følgende:

Løn-start                            Løn-slut              Disp-dato           Feltnr 0013        Feltnr 0220

20161201                           20161231          20170106          3.500,00             X

20170201                           20170228          20170227          9.000,00             X

20170201                           20170228          20170303          3.000,00             X

20170201                           20170228          20170310          3.000,00             X

20170301                           20170331          20170330          15.000,00          X

20170401                           20170430          20170428          12.000,00          X

20170501                           20170531          20170524          12.500,00          X

20170501                           20170531          20170530          16.000,00          X

20170601                           20170630          20170628          16.000,00          X

20170601                           20170630          20170703          16.000,00           X

20170701                           20170731          20170728          16.000,00          X

20170801                           20170831          20170816          1.000,00             X

20170801                           20170831          20170830          10.000,00          X

20170801                           20170831          20170907          5.000,00             X

20170901                           20170930          20170929          9.806,24             X

147.806,24

(…) "

Skattestyrelsen traf den 16. august 2022 afgørelse om at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med yderligere løn på i alt 147.806 kr. fra H1 IVS, i overensstemmelse med indberetningerne fra eIndkomst.

Klageren har til Skatteankestyrelsen oplyst, at han i indkomståret 2017 har hævet løn på i alt 189.000 kr. og har betalt 175.000 kr. i skat.

Det fremgår af klagerens egen opgørelse over udbetalt løn i indkomståret 2017:

Måned

Løn

Januar 2017

16.000,00 kr.

Februar 2017

9.000,00 kr.

Marts 2017

21.000,00 kr.

April 2017

12.000,00 kr.

Maj 2017

16.000,00 kr.

Juni 2017

16.000,00 kr.

Juli 2017

16.000,00 kr.

August 2017

10.000,00 kr.

September 2017

18.000,00 kr.

Oktober 2017

21.000,00 kr.

November 2017

12.000,00 kr.

December 2017

21.000,00 kr.

I alt

188.000,00 kr.

Det fremgår af regnskabsmateriale tilhørende H1 IVS, at der er foretaget følgende lønudbetalinger i perioden januar 2017 til september 2017:

Konto

Navn

Dato

Bilag

Beløb

2210

Lønninger

29.09.17

209

13.000,00 kr.

2210

Lønninger

20.09.17

205

1.000,00 kr.

2210

Lønninger

07.09.17

197

5.000,00 kr.

2210

Lønninger

38.08.17

192

10.000,00 kr.

2210

Lønninger

16.08.17

185

1.000,00 kr.

2210

Lønninger

28.07.17

176

16.000,00 kr.

2210

Lønninger

03.07.17

161

16.000,00 kr.

2210

Lønninger

28.06.17

160

16.000,00 kr.

2210

Lønninger

30.05.17

136

16.000,00 kr.

2210

Lønninger

24.05.17

64

2.500,00 kr.

2210

Lønninger

24.05.17

63

10.000,00 kr.

2210

Lønninger

28.04.17

115

12.000,00 kr.

2210

Lønninger

30.03.17

103

15.000,00 kr.

2210

Lønninger

10.03.17

95

3.000,00 kr.

2210

Lønninger

03.03.17

89

3.000,00 kr.

2210

Lønninger

27.02.17

83

9.000,00 kr.

2210

Lønninger

06.01.17

72

3.500,00 kr.

I alt

152.000,00 kr.

Det fremgår af regnskabsmaterialet, at der er foretaget lønudbetalinger på i alt 188.000,00 kr. i indkomstår 2016 og indkomstår 2017.

Det fremgår af H1 IVS’ resultatopgørelse for perioden 30. september 2016 til 1. oktober 2017:

Lønninger

-188.000,00 kr.

Det fremgår af kontoudskrifter for klagerens konto […], at klageren har modtaget følgende indsætninger, som ifølge posteringsteksten udgør løn, i perioden januar 2017 til september 2017:

Dato

Tekst

Beløb

3. januar 2017

løn
H1 IVS C/O A (…)

3.500,00 kr.

26. januar 2017

løn
H1 IVS C/O A (…)

2.500,00 kr.

30. januar 2017

løn
H1 IVS C/O A (…)

10.000,00 kr.

27. februar 2017

løn
H1 IVS C/O A (…)

9.000,00 kr.

3. marts 2017

løn
H1 IVS C/O A (…)

3.000,00 kr.

14. marts 2017

løn
H1 IVS C/O A (…)

3.000,00 kr.

30. marts 2017

løn
H1 IVS C/O A (…)

15.000,00 kr.

28. april 2017

Løn
H1 IVS C/O A (…)

12.000,00 kr.

30. maj 2017

Løn
H1 IVS C/O A (…)

16.000,00 kr.

30. juni 2017

Løn
H1 IVS C/O A (…)

16.000,00 kr.

28. juli 2017

Løn
H1 IVS C/O A (…)

16.000,00 kr.

30. august 2017

Løn
H1 IVS C/O A (…)

10.000,00 kr.

7. september 2017

Løn
H1 IVS C/O A (…)

5.000,00 kr.

29. september 2017

Løn
H1 IVS C/O A (…)

13.000,00 kr.

I alt

134.000,00 kr.

Det fremgår af kontoudskrifter for konto […], tilhørende H1 IVS, at der er foretaget følgende udbetalinger, som ifølge posteringsteksten udgør lønninger i perioden januar 2017 til september 2017:

Dato

Beløb

Tekst

3. januar 2017

-3.500,00 kr.

løn A
A
(…)

26. januar 2017

-2.500,00 kr.

lønjanuar
A
(…)

30. januar 2017

-10.000,00 kr.

lønjanuar (…)
A
(…)

27. februar 2017

-9.000,00 kr.

løn A (…)
A
(…)

3. marts 2017

-3.000,00 kr.

løn A (…)
A
(…)

14. marts 2017

-3.000,00 kr.

lønA (…)
A
(…)

30. marts 2017

-15.000,00 kr.

lønA (…)
A
(…)

28. april 2017

-12.000,00 kr.

LønA (…)
A
(…)

30. maj 2017

-16.000,00 kr.

løn A (…)
A
(…)

30. juni 2017

-16.000,00 kr.

lønAjuni (…)
A
(…)

28. juli 2017

-16.000,00 kr.

lønA (…)
A
(…)

30. august 2017

-10.000,00 kr.

lønA (…)
A
(…)

7. september 2017

-5.000,00 kr.

lønA (…)
A
(…)

29. september 2017

-13.000,00 kr.

lønA (…)
A
(…)

i alt udbetalt

-134.000,00 kr.

Det fremgår ikke af selskabets kontoudskrifter, at der er foretaget overførsler til andre end klageren, som ifølge posteringsteksten udgør løn.

Klageren har til Skatteankestyrelsen oplyst, at der blev foretaget indbetalinger til SKAT via skattekontoen. Følgende fremgår af klagerens egen oversigt over indbetalinger til skat i indkomståret 2017:

Måned

Beløb

Maj

18.004,00 kr.

Juni

30.000,00 kr.

Juli

9.000,00 kr.

August

35.000,00 kr.

September

38.564,00 kr.

Oktober

13.000,00 kr.

November

10.000,00 kr.

December

39.000,00 kr.

I alt

192.568,00 kr.

Klageren har til Skatteankestyrelsen oplyst, at selskabet har anvendt klagerens konto som transitkonto i forbindelse med indbetalinger til SKAT, da der havde været problemer med at foretage betalinger direkte fra selskabets konto.

Følgende fremgår af kontoudskrifter for klagerens konto […]:

Dato

Tekst

Klagerens egen tekst

Beløb

1. maj 2017

skat.dk 85889

SKAT BET

-5.046,00 kr.

24. maj 2017

moms og skat
H1 IVS C/O A
(…)

Skat bet.

+18.004,00 kr.

24. maj 2017

skat.dk 42554

-8.104,00 kr.

24. maj 2017

skat tilbage til kon
H1 IVS
C/O A
(…)

-10.000,00 kr.

16. juni 2017

a-skat
H1 IVS
C/O A
(…)

SKAT BETALT

+30.000,00 kr.

16. juni 2017

skat.dk 43876

-30.000,00 kr.

13. juli 2017

a-skat
H1 IVS
C/O A
(…)

SKAT BETALT

+10.000 kr.

13. juli 2017

skat.dk 12882

-9.000,00 kr.

7. august 2017

moms og skat
H1 IVS
C/O A

+34.000,00 kr.

7. august 2017

skat.dk 62248

SKAT OG MOMS

-34.000,00 kr.

7. september 2017

løn
H1 IVS
C/O A

INDB. FEJL

+38.564,00 kr.

7. september 2017

skat.dk 28450

FEJL RETTET

-38.564,00 kr.

5. oktober 2017

a-skat
H1 IVS
C/O A

SKAT BETALT

+13.000,00 kr.

5. oktober 2017

skat.dk 85506

-12.000,00 kr.

9. november 2017

a-skat
H1 IVS
C/O A

SKAT BETALT

+10.000,00 kr.

15. november 2017

skat.dk 99462

-10.000 kr.

14. december 2017

a-skat
H1 IVS
C/O A

SKAT BETALT

+9.000,00 kr.

14. december 2017

skat.dk 23514

-9.000,00 kr.

16. December 2017

Moms og skat
H1 IVS
C/O A

SKAT MOMS BETALT

+30.000,00 kr.

18. December 2017

skat.dk 00008

-30.000,00 kr.

Følgende fremgår af kontoudskrifter for konto […] tilhørende H1 IVS:

Dato

Tekst

Beløb

24. maj 2017

Moms og skat
A
ADRESSE Y1
By Y1

-18.004,00

16. juni 2017

a-skat
A
ADRESSE Y1
By Y1

-30.000,00 kr.

13. juli 2017

a-skat
A
ADRESSE Y1
By Y1

-10.000,00 kr.

7. august 2017

Moms og skat
A
ADRESSE Y1
By Y1

-34.000,00 kr.

7. september 2017

Moms
A
ADRESSE Y1
By Y1

-38.564,00 kr.

5. oktober 2017

a-skat
A
ADRESSE Y1
By Y1

-13.000,00 kr.

9. november 2017

a-skat
A
ADRESSE Y1
By Y1

-10.000,00 kr.

14. december 2017

a-skat
A
ADRESSE Y1
By Y1

-9.000,00 kr.

16. december 2017

Moms og skat
A
ADRESSE Y1
By Y1

-30.000,00 kr.

Det fremgår endvidere af kontoudskrifter for konto […] tilhørende H1 IVS, at der er foretaget følgende overførsler:

Dato

 Tekst

Beløb

8. februar 2017

Skat
SKAT-DMO
FI-kreditor […]

-10.000,00 kr.

10. marts 2017

Skat
SKAT-DMO
Fl-kreditor […]

-10.000,00 kr.

14. marts 2017

Skat-DMO
Fl-kreditor […]

-5.000,00 kr.

10. april 2017

Skat
SKAT-DMO
FI-kreditor […]

-11.000,00 kr.

Følgende fremgår af oplysninger om indbetalinger til skattekontoen, tilhørende H1 IVS:

Indbetalingsdato

24-05-2017

Beløb

8.104,00

Anvendt til

Dato

Postering

Periode

Beløb

02-06-2017

A-skat mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-04-2017 - 30-04-2017

-5.327,61

02-06-2017

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-04-2017 - 30-04-2017

-800,00

04-07-2017

AM-bidrag mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-05-2017 - 31-05-2017

-1.000,00

04-07-2017

A-skat mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-05-2017 - 31-05-2017

-976,39

Indbetalingsdato

16-06-2017

Beløb

30.000,00

Dato

postering

Periode

Beløb

04-07-2017

A-skat mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-05-2017 - 31-05-2017

-6.023,61

04-07-2017

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-05-2017 - 31-05.2017

-800,00

02-08-2017

A-skat mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-06-2017 - 30-06-2017

-7.000,00

02-08-2017

AM-bidrag mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-06-2017 - 30-06-2017

-1.000,00

02-08-2017

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-06-2017 - 30-06-2017

-800,00

01-09-2017

Moms kvartal

01-04-2017 - 30-06-2017

-14.376,39

Indbetalingsdato

13-07-2017

Beløb

9.000,00

Dato

Postering

Periode

Beløb

01-09-2017

Moms kvartal

01-04-2017 - 30-06-2017

-9.000,00

Indbetalingsdato

07-08-2017

Beløb

34.000,00

Dato

Postering

Periode

Beløb

01-09-2017

Moms kvartal

01-04-2017 - 30-06-2017

-15.187,61

02-09-2017

A-skat mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-07-2017 - 31-07-2017

-7.000,00

02-09-2017

AM-bidrag mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-07-2017 - 31-07-2017

-1.000,00

02-09-2017

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-07-2017 - 31-07-2017

-800,00

03-10-2017

A-skat mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-08-2017 - 31-08-2017

-7.000,00

03-10-2017

AM-bidrag mindre virksomheder (Foreløbig fastsættelse)

01-08-2017 - 31-08-2017

-1.000,00

03-10-2017

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-08-2017 - 31-08-2017

-800,00

02-11-2017

AM-bidrag mindre virksomheder

01-09-2017 - 30-09-2017

-1.000,00

02-11-2017

A-skat mindre virksomheder

01-09-2017 - 30-09-2017

-212,39

Indbetalingsdato

07-09-2017

Beløb

38.564,00 kr.

Dato

 Postering

Periode

Beløb

02-11-2017

A-skat mindre virksomheder

01-09-2017 - 30-09-2017

-6.787,61

02-11-2017

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-09-2017 - 30-09-2017

-800,00

01-12-2017

Moms kvartal

01-07-2017 - 30-09-2017

-30.976,39

Indbetalingsdato

05-10-2017

Beløb

12.000,00

Dato

Postering

Periode

Beløb

01-12-2017

Moms kvartal

01-07-2017 - 30-09-2017

-10.033,61

02-12-2017

AM-bidrag mindre virksomheder

02-10-2017 - 31-10-2017

-1.000,00

02-12-2017

A-skat mindre virksomheder

01-10-2017 - 31-10-2017

-966,39

Indbetalingsdato 

15-11-2017

Beløb

10.000,00

Dato

Postering

Periode

Beløb

02-12-2017

A-skat mindre virksomheder

01-10-2017 - 31-10-2017

-6.033,61

02-12-2017

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-10-2017 - 31-10-2017

-800,00

03-01-2018

A-skat mindre virksomheder

01-11-2017 - 30-11-2017

-2.166,39

03-01-2018

AM-bidrag mindre virksomheder

01-11-2017 - 30-11-2017

-1.000,00

Indbetalingsdato 

14-12-2017

Beløb

9.000,00

Dato

Postering

Periode

Beløb

03-01-2018

A-skat mindre virksomheder

01-11-2017 - 30-11-2017

-4.833,61

03-01-2018

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-11-2017 - 30-11-2017

-800,00

02-02-2018

A-skat mindre virksomheder

01-12-2017 - 31-12-2017

-2.366,39

02-02-108

AM-bidrag mindre virksomheder

01-12-2017 - 31-12-2017

-1.000,00

Indbetaling

16-12-2017

Beløb

30.000,00

Dato

Postering

Periode

Beløb

02-02-2018

A-skat mindre virksomheder

01-12-2017 - 31-12-2017

-4.633,61

02-02-2018

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-12-2017 - 21-12-2017

-800,00

01-03-2018

Moms kvartal

01-10-2017 - 31-12-2017

-9.790,00

02-03-2018

A-skat mindre virksomheder

01-01-2018 - 31-01-2018

-7.000,00

02-03-2018

AM-bidrag mindre virksomheder

01-01-2018 - 31-01-2018

-1.000,00

02-03-2018

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-01-2018 - 31-01-2018

-800,00

02-05-2018

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-03-2018 - 31-03-2018

-800,00

01-06-2018

Moms kvartal

01-01-2018 - 31-03-2018

-3.243,00

03-07-2018

Afgift FF A-skat og AM-bidrag

01-05-2018 - 31-05-2018

-800,00

01-09-2018

Moms kvartal

01-04-2018 - 30-06-2018

-1.133,39

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har selskabet foretaget følgende indbetalinger til skattekontoen:

Nettoforfald

Forklarende tekst

Beløb 

10.04.2017

Aconto indbetaling

2.672,39 - DKK

Aconto indbetaling

5.000,00 - DKK

Aconto indbetaling

3.327,61 - DKK

10.04.2017

11.000,00 - DKK

14.03.2017

Acontobetaling

3.000,00 - DKK

Acontobetaling

2.000,00 - DKK

14.03.2017

5.000,00 - DKK

10.03.2017

Acontobetaling

4.000,00 - DKK

Acontobetaling

6.000,00 - DKK

10.03.2017

10.000,00 - DKK

08.02.2017

Acontobetaling

10.000,00 - DKK

08.02.2017

10.000,00 - DKK

36.000,00 - DKK

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger er følgende af selskabets indbetalinger til skattekontoen anvendt til dækning af foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag:

Nettoforfald

Forklarende tekst

Periode fra

Periode til

Beløb

14.03.2017

Aconto indbetaling

2.000,00 - DKK

10.03.2017

Aconto indbetaling

4.000,00 - DKK

10.03.2017

FF AM-bidrag

01.02.2017

28.02.2017

6.000,00 DKK

0,00 DKK

Nettoforfald

Forklarende tekst

Periode fra

Periode til

Beløb

10.03.2017

Aconto indbetaling

6.000,00 - DKK

10.02.2017

FF AM-bidrag

01.01.2017

31.01.2017

6.000,00 DKK

0,00 DKK

Nettoforfald

Forklarende tekst

Periode fra

Periode til

Beløb

10.05.2017

FF AM-bidrag

01.04.2017

30.04.2017

1.000,00 DKK

10.05.2017

FF A-skat

01.04.2017

30.04.2017

1.672,39 DKK

10.04.2017

Aconto indbetaling

2.672,39 - DKK

0,00 DKK

Nettoforfald

Forklarende tekst

Periode fra

Periode til

Beløb

10.04.2017

Aconto indbetaling

5.000,00 - DKK

10.04.2017

FF AM-bidrag

01.03.2017

31.03.2017

1.000,00 DKK

10.04.2017

FF A-skat

01.03.2017

31.03.2017

7.000,00 DKK

15.03.2017

Aconto indbetaling

-3.000,00 - DKK

0,00 DKK

Klageren har den 6. marts 2024 fremlagt selvangivelser for 2020 og 2021 samt resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med i alt 147.806 kr.

Som begrundelse herfor, har Skattestyrelsen anført:

" (…) Sagens oplysninger
Skattestyrelsen modtager den 14. august 2020 en anmodning fra selskabet H1 IVS, som du er registreret som værende indehaver af, om ændring af indberetninger til eIndkomst for perioden januar til juli 2017.

Anmodningen behandles ved eIndkomst, som den 11. februar 2022 fremsender afgørelse til ændring af selskabets indberetninger. Af afgørelsen fremgår det, at selskabet ikke kan få ændret Askat og am-bidrag for perioden januar - juli måned 2017. Det oplyses, at selskabet har været registreret for månedlig indberetning af A-skat og am-bidrag og at dette ikke er blevet indberettet rettidig, hvorfor skattestyrelsen har fastsat foreløbige fastsættelser for perioderne.

Da det til sagen ikke er sandsynliggjort eller dokumenteret, at der på udbetalingstidspunktet er indeholdt A-skat og am-bidrag af de til A udbetalte beløb, har der ikke været grundlag for at indberette de indsendte oplysninger til eIndkomst. De af eIndkomst ændrede indberetninger er dem som af de indsendte kontoudtog fremgår som lønninger.

Den 7. marts 2022 fremgår de nye indberetninger af dine skatteoplysninger for indkomståret, og vi foreslår i brev af 30. maj 2022 at ændre din indkomst, jf. de nye oplysninger.

Du har gjort indsigelse mod det fremsatte forslag af 30. maj 2022, idet du oplyser at der af udbetalingerne fra H1 IVS, er hævet skat fra selskabets skattekonto. I afgørelsen af den 11. februar 2022 fra eIndkomst, står der direkte at der af de indberettede beløb ikke vil ske opkrævning af A-skat og am-bidrag via selskabets skattekonto. Der gives klagevejledning til Skatteankestyrelsen samt domstolene, hvis selskabet vil klage over den af eIndkomst fremsatte afgørelse. Det er mig ikke bekendt, at der er klaget over denne afgørelse, hvorfor det fastholdes at indkomsten er udbetalt uden indeholdelse af A-skat og am-bidrag.

Du beder samtidig om at få ændret grundlaget for din skat vedrørende glemt befordringsfradrag.
Du skriver at du har kørt 35.000 - 45.000 km i din private bil.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 giver mulighed for at foretage ekstraordinære konsekvensændringer som en direkte følge af, at en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat er blevet ændret. Det er dog en betingelse at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, er overholdt.

En anmodning om genoptagelse skal efter reglerne i SFL § 27, stk. 2 fremsættes overfor Skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder ansættelsesændringen.

Vi mener ikke at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2 er overholdt, idet din anmodning burde være fremsat i forbindelse med, at dit selskab anmoder om ændring af indberetninger til eIndkomst vedrørende manglende indkomst. Vi har vurderet at seneste kundskabstidspunkt dermed er den 14. august 2020 - reaktionsfristen vil dermed være senest den 14. februar 2021. Din anmodning om genoptagelse af glemt befordringsfradrag modtages den 14. juni 2022 - altså mere end 6 måneder efter og kan dermed ikke imødekommes.

Se mere herom i Den juridiske vejledning afsnit A.A.8.2.2.2.4.

Skattestyrelsen fremsender den 20. juni 2022 på baggrund af din indsigelse, endnu et forslag til ændring af din årsopgørelse 2017. Vi fastholder vores ændring af den 30. maj 2022. samtidig uddyber vi sagens faktiske forhold - begrundelser samt lovhenvisninger.

Den 28. juni 2022 modtager skattestyrelsen dine bemærkninger til forslaget fremsendt den 20. juni 2022. Vi anser ikke oplysningerne for at være nye oplysninger til brug for sagens behandling. Du skriver blandt andet, at du mener der er betalt skat af lønudbetalinger, hvilket du mener fremgår af selskabets skattekonto.

Bemærk at Selskabet er en selvstændig juridiske enhed og at du som ansat/ lønmodtager er en anden selvstændig juridisk enhed. At selskabet muligvis har betalt A-skat og am-bidrag i forhold til de foreløbig fastsættelser, selskabet er blevet opkrævet, har ikke indflydelse på, hvad du som lønmodtager er blevet indeholdt i A-skat og am-bidrag, når det ikke kan dokumentereres at disse vedrører dig som lønmodtager.

Du spørger tillige indtil, hvad der er sket med den sikkerhedsstillelse på 58.000 kr. som blev indbetalt i forbindelse med selskabet registrering. I brev af 18. november 2016 oplyses det, at SKAT har modtaget den påkrævet sikkerhedsstillelse og at selskabet opfylder betingelserne for at kunne blive registreret. Der står også beskrevet i brevet, hvordan og hvornår sikkerhedsstillelsen kan blive frigivet.

Ved opslag på selskabets skattekonto, ses forpligtigelserne om at indberette og betale selskabets skatter og afgifter til tiden i 12 måneder i træk, ikke at være overholdt. Sikkerhedsstillelsen ses anvendt til dækning af nedenstående:

Dato

Postering

Periode

Beløb

15.02.2021

Selskabsskat

1/1-2019 - 31/12-2019

54.203,99 kr.

15.02.2021

Rente

1/1-2020 - 31/12- 2020

909,69 kr.

15.02.2021

Rykkergebyr

130,00 kr.

06.03.2021

Rente

1/2 -2021 - 28/2-2021

190,81 kr.

01.11.2021

Selskabsskat

1/1-2020 - 31/21-2020

800,00 kr.

01.03.2022

Selskabsskat ordinær áconto

1/1-2022 - 31/21-2022

1.765,51 kr.

Såfremt du har spørgsmål omkring selskabet - skattekontoen samt sikkerhedsstillelse bedes du henvende dig til vores virksomhedsvejledning på telefon 72 22 28 82

Begrundelse og lovhenvisninger vedrørende fristregler
Den almindelige frist for at ændre din skatteopgørelse for 2017 var den 1. maj i det 4. år efter det år, som selvangivelsen vedrører. Når vi ændrer skatteopgørelsen, selvom fristen er overskredet, er det fordi vi mener du som minimum har handlet groft uagtsomt ved at undlade, at oplyse om en skattepligtig indkomst.

Dette begrunder vi med, at der er tale om en indkomst fra dit eget iværksætterselskab, som du burde have oplyst i forbindelse med din årsopgørelse for 2017, da du konstaterede, at indkomsten ikke var medtaget.

Den almindelige frist står i skatteforvaltningslovens § 26, og den særlige mulighed for at ændre grundlaget for din skat, efter at fristen er udløbet, står i § 27, stk. 1, nr.5.

Vi er først blevet bekendt med forholdet den 21. januar 2022, så fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 er overholdt. Se Den juridiske vejledning A.A.8.2.2.1.4 Reaktionsfristen.

Se om skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 i Den juridiske vejledning A.A.8.2.2.1.2.5 Forsæt eller grov uagtsomhed, samt bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013, som gælder til og med indkomstår 2017 § 1, stk. 1 og § 3.

Skattestyrelsen er den 26. februar 2024 fremkommet med følgende udtalelse:

" (…)

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagers opfattelse

Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse

Skattestyrelsens udtalelse

Indkomståret 2017

Yderligere løn

147.806 kr.

134.000 kr.

134.000 kr.

134.000 kr.

Godskrivning af betalt A-skat i henhold til foreløbige fastsættelser for perioden marts til august.

0 kr.

42.000 kr.

42.000 kr.

42.000 kr.

Godskrivning af betalt A-skat for september.

-

7.000 kr.

7.000 kr.

7.000 kr.

Godskrivning af betalt AM-bidrag i henhold til foreløbige fastsættelser for perioden marts til august.

0 kr.

18.000 kr.

18.000 kr.

18.000 kr.

Godskrivning af betalt AM-bidrag for september

-

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

Skattestyrelsens begrundelse
Det fremgår af CVR at klageren var både stifter, legal og reel ejer af selskabet H1 IVS. Selskabet havde. Det fremgår endvidere heraf, at selskabet havde én ansat i 4. kvartal 2016. Der er ikke registeret nogen ansat i 1. kvartal 2017.

Klageren har oplyst, at han var den eneste ansatte i selskabet. Det er oplyst, at der ikke er udarbejdet lønsedler for klageren for perioden januar til august. Selskabet fik heller ikke indberettet løn til klageren i perioden indenfor fristerne. Skattestyrelsen foretog derfor foreløbige ansættelser for perioden, på 42.000 kr. i A-skat og 18.000 i AM-bidrag.

Klageren har i forbindelse med klagebehandlingen, fremlagt både sit private og selskabets kontoudtog for den påklagede periode. Det fremgår både selskabets og klagerens kontoudtog at der er udbetalt 134.000 kr. i løn fra selskabet til klageren i perioden januar til september. Det fremgår endvidere af selskabets kontoudtog, at selskabet ikke har udbetalt løn til andre end klageren i perioden. Skatteankestyrelsen har på baggrund heraf indstillet til, at klagerens yderligere løn skal nedsættes til 134.000 kr.

Skatteankestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsen indstilling vedrørende yderligere løn.

Det fremgår af selskabets kontoudskrifter at selskabet har indbetalt 36.000 kr. til Skattestyrelsen. Det fremgår endvidere af de fremlagte kontoudskrifter at der er overført 130.568 kr. med posteringsteksterne "a-skat" samt "moms og skat" fra selskabet til klagerens konto. Det fremgår af klagerens kontoudskrifter, at klageren har videreoverført 129.668 kr. til skattestyrelsen den samme dag som han har modtaget overførslerne fra selskabet.

Det fremgår af oplysninger om indbetalinger til selskabets skattekonto, at overførslerne fra selskabet og klagernes konti er anvendt til bl.a. dækning af foreløbige fastsættelser af A-skat på 42.000 kr. og AM-bidrag på 18.000 kr. for perioden januar til august. Derudover dækker indbetalingerne A-skat og Am-bidrag på hhv. 7.000 kr. og 1.000 kr. for september måned samt betaling af afgifter i forbindelse med de foreløbige ansættelser.

Skatteankestyrelsen har indstillet til at klageren godskrives ovenstående indbetalinger af A-skat og AM-bidrag.

Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling, idet vi er enige i at klageren har sandsynliggjort, at hans konto er brugt som transitkonto for indbetaling af bl.a. A-skat og AM-bidrag. Det er derudover lagt vægt på at det fremgår af selskabets kontoudskrifter, at det i perioden ikke er udbetalt løn til andre end klageren.

Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling i dens helhed.

Vedrørende sikkerhedsstillelse
Klageren har nedlagt påstand om at der skal ske tilbagebetaling af sikkerhedsstillelsen på 58.000 kr. Skattestyrelsen har i den påklagede afgørelse ikke truffet afgørelse vedrørende sikkerhedsstillelsen. Skattestyrelsen finder således, at klagepunktet ikke kan behandles i den nærværende klagesag, jfr. skatteforvaltningslovens § 11. (…) "

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsens forhøjelse skal nedsættes til 0 kr.

Som begrundelse herfor, har klageren anført:

" (…) Jeg anker afgørelsen vedrørende min skat i 2017. I 2017 har jeg hævet løn 189.000 kr. fra H1 IVS. Plus km penge 46.000 kr. Betalt skat 175.000 kr.
Desuden klager jeg over mit depositum 58.000 kr. som jeg ikke fik tilbage.

(…)

Jeg har tidligere sendt dokumentation for betalingerne, men de er åbenbart forsvundet ? De blev efter aftale sendt med post. (…) "

Klageren oplyste ved mødet hos Skatteankestyrelsen den 15. december 2022 følgende:

Klageren oplyste, at han havde betalt A-skat og AM-bidrag hen ad vejen. Herunder, at klageren har fået regninger for A-skat og AM-bidrag, som han har betalt hen ad vejen.

Endvidere, at han har betalt skat fra skattekontoen, hvor det også fremgår, at der blev betalt skat.

Klageren oplyste, at der ikke blev udfærdiget lønsedler, da han havde svært ved at finde ud af det.

Ifølge klageren, har selskabet indeholdt A-skat og AM-bidrag a hans løn og udbetalingerne til klageren udgør nettolønudbetalinger.

Klageren oplyste, at der ikke har været aktivitet i selskabet siden 30. september 2019, hvor han stoppede aktiviteten, da det blev for hårdt.

Klageren henviste til en skrivelse af 15. marts 2022 fra Skattestyrelsen med overskriften "Erklæring ved opløsning af selskabet", hvor det fremgår, at Skattestyrelsen pr. dags dato ikke havde yderligere skatte- og afgiftskrav i selskabet. Det fremgår endvidere, at Skattestyrelsen tog forbehold for, at en revision af selskabets indberetninger og indkomstopgørelser senere kunne medføre skatte- eller afgiftskrav mod selskabet. Klageren oplyste i forbindelse med dokumentet, at han blev oplyst om, at han ikke skyldte noget.

Klageren udleverede endvidere et sagsresumé fra Erhvervsstyrelsen hvor det blandt andet fremgår, at virksomheden H1 IVS med registreringsnummeret CVR: […] er opløst efter erklæring. Som afhændelsesdato fremgår 18. marts 2022.

Klageren er den 6. marts 2024 fremkommet med følgende supplerende udtalelse:

" 1: Kommentar vedrørende sagen:
Jeg har aldrig haft ansatte i firmaet. Jeg har kun arbejdet med andre selvstændige, som har eget momsnummer: X By Y1 og Y.

2:
Jeg har aldrig søgt om kørselsfradrag, da jeg fik km-penge fra firmaet.

3:
Jeg har haft et Mastercard tilknyttet firmaet, men da jeg ikke kunne overføre penge til skat med det (mastercard blev ikke godkendt af skattevæsenet!) måtte jeg parkere pengene på min privatkonto og betale med dankort.

4:
Al min selskabsskat er blevet betalt CVR […].

Fra 1.10. 2019 var der ingen omsætning indtil lukning af firmaet. "

Landsskatterettens afgørelse
Sagen angår, om selskabets indbetalinger til skattekontoen, som er anvendt til dækning af A-skat og AM-bidrag i henhold til foreløbige fastsættelser, kan anses at vedrøre klageren som lønmodtager, og om klageren skal godskrives disse indbetalinger ved opgørelsen hans skattepligtige A-indkomst fra selskabet.

Retsgrundlaget
Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Den skattepligtige har i øvrigt pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens § 1 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer). I selvangivelseskravet ligger også, at den skattepligtige efter anmodning skal gøre rede for grundlaget for de selvangivne oplysninger, hvilket fremgår af bemærkningerne til § 1, stk. 1 i forarbejderne til den dagældende skattekontrollov (LFF 1995-12-01 nr. 104).

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis, og kan udledes af Højesteretsdom af 7. marts 2011 offentliggjort i SKM2011.208.HR.

Det påhviler i disse tilfælde skatteyderen at godtgøre, at indtægterne stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Dette kan udledes af Højesteretsdom af 10. oktober 2008 offentliggjort i SKM2008.905.HR. Der lægges i denne forbindelse vægt på, om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af Østre Landsrets dom af 29. april 2013 offentliggjort i SKM2013.389.ØLR og byrettens dom af 28. februar 2017 offentliggjort i SKM2017.233.BR.

Såfremt en skattepligtig anvender sin konto som transitkonto, er det den skattepligtige, der skal bevise og sandsynliggøre, at kontoen har været anvendt som sådan, hvilket kan udledes af SKM2015.511.VLR.

I vurderingen kan der bl.a. lægges vægt på, hvorvidt, at der er tale om en kortvarig besiddelse, om pengene gives videre umiddelbart efter modtagelsen samt, om den skattepligtige har draget fordel af de modtagne beløb, hvilket kan udledes af SKM2018.573.BR.

Skatteforvaltningen kan fastsætte en virksomheds tilsvar af skatter foreløbigt til et skønsmæssigt beløb, hvis Skatteforvaltningen, efter afleveringsfristens udløb, ikke har modtaget angivelse for en afregningsperiode. Dette gælder også, hvis Skatteforvaltningen efter udløbet af fristen for indberetning til indkomstregisteret for en afregningsperiode ikke har modtaget indberetning af indeholdt A-skat og AM-bidrag. Dette fremgår af opkrævningslovens § 4, stk. 1.

Det fremgår af opkrævningslovens § 4, stk. 2, 1. pkt., at virksomheden skal betale en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse. Der skal dog kun betales én afgift pr. afregningsperiode, hvis der foretages foreløbig fastsættelse for både A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Dette fremgår af opkrævningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt.

Formålet med en foreløbig fastsættelse af tilsvaret er dels at fremtvinge en angivelse eller indberetning, der er baseret på reelle tal fra virksomheden, i stedet for at lægge Skatteforvaltningens skøn til grund, og dels at sikre sig et grundlag for tvangsinddrivelse af det foreløbigt fastsatte tilsvar.

Landsskatterettens begrundelse og resultat
Skattestyrelsen har foretaget en forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst med yderligere løn fra H1 IVS med i alt 147.806 kr.

Ifølge oplysninger fra CVR, stiftede klageren selskabet H1 IVS den 16. juni 2016, hvor klageren både var direktør, legal og reel ejer.

Det fremgår endvidere af oplysninger fra CVR, at selskabet maksimalt har haft én ansat, ligesom klageren til Skatteankestyrelsen har oplyst, at han var den eneste ansatte.

H1 IVS var registreret med månedlige indberetninger af A-skat og AM-bidrag. Da selskabet ikke indberettede A-skat og AM-bidrag til tiden, foretog Skattestyrelsen foreløbige fastsættelser for perioderne januar 2017 til august 2017. De foreløbige fastsættelser udgjorde i alt 42.000 kr. vedrørende A-skat og i alt 18.000 kr. vedrørende AM-bidrag.

eIndkomst modtog den 14. august 2020 en ansøgning om ændring af selskabets A-indkomst, A-skat og AM-bidrag for perioderne januar 2017 til juli 2017. Ved ansøgningen var vedlagt syv blanketter med oplysninger om indberetninger af A-indkomst, A-skat og AM-bidrag for klageren. Klageren oplyste, at der ikke var udarbejdet lønsedler.

Den 11. februar 2022 traf eIndkomst afgørelse om, at der ikke kunne ændres i selskabets A-skat og AM-bidrag, da perioderne var forældede. Det fremgår af afgørelsen, at klagerens indkomst ville blive ændret med indsætninger, der fremgik som lønninger af indsendte kontoudskrifter. De "indsendte kontoudskrifter" bestod af selskabets regnskabsmateriale. Det fremgår af afgørelsen, at der ville blive indberettet A-indkomst på i alt 147.806 kr. for perioderne fra januar 2017 til september 2017. Klageren blev ikke godskrevet med de foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag, som var blevet pålagt selskabet.

Skattestyrelsen traf den 16. august 2022 afgørelse om at forhøje klagerens skattepligtige lønindkomst med i alt 147.806 kr. i overensstemmelse med afgørelse af 11. februar 2020 fra eIndkomst. Det fremgår blandt andet af afgørelsen, at selskabets mulige betalinger af A-skat og AM-bidrag i henhold til de foreløbige fastsættelser, ikke havde indflydelse på, hvad klageren var blevet indeholdt med i A-skat og AM-bidrag, når det ikke var dokumenteret, at betalingerne vedrørte klageren som lønmodtager.

Klageren har til Skattestyrelsen oplyst, at der er hævet skat af lønudbetalinger fra selskabets skattekonto og har til Skatteankestyrelsen oplyst, at han har anvendt sin egen konto som transitkonto for selskabet i forbindelse med betalingerne til Skattestyrelsen.

Det fremgår af kontoudskrifter tilhørende klageren og H1 IVS, at klageren har modtaget indsætninger på i alt 134.000 kr. fra selskabet i perioden januar 2017 til september 2017, som ifølge posteringsteksterne udgør løn. Det fremgår ikke af selskabets kontoudskrifter, at der er foretaget overførsler til andre end klageren, som ifølge posteringsteksten udgør løn.  

Det fremgår af kontoudskrifter tilhørende H1 IVS, at der er foretaget overførsler på i alt 36.000 kr. til SKAT i perioden februar 2017 til april 2017.

Det fremgår af kontoudskrifter tilhørende klageren og H1 IVS, at klageren har modtaget 130.568 kr. med posteringsteksterne "a-skat" samt "moms og skat" fra selskabet i perioden maj 2017 til september 2017. Endvidere fremgår det af klagerens kontoudskrifter, at klageren har foretaget overførsler på i alt 129.668 kr. med teksten "skat (…)". Klageren har foretaget overførslerne med teksten "skat (…)" umiddelbart efter, at han har modtaget indsætningerne fra selskabet.

Det fremgår af oplysninger om indbetalinger til selskabets skattekonto, at selskabets overførsler til SKAT, samt klagerens overførsler med teksten "skat (…)", blandt andet er anvendt til dækning af foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag for perioderne januar 2017, februar 2017, marts 2017, april 2017, maj 2017, juni 2017, juli 2017 og august 2017. Indbetalingerne til skattekontoen dækkede foreløbigt fastsat A-skat på i alt 42.000 kr. og foreløbigt fastsat AM-bidrag på i alt 18.000 kr. Betalingerne dækkede endvidere henholdsvis A-skat på 7.000 kr. og AM-bidrag på 1.000 kr. for perioden september 2017. Desuden fremgår det, at indbetalingerne er anvendt til dækning af afgifter i forbindelse med Skattestyrelsens foreløbige fastsættelser.

Landsskatteretten finder, at det efter en konkret vurdering må anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort, at klagerens konto er anvendt som transitkonto, på vegne af H1 IVS, med henblik på selskabets indbetalinger til skattekontoen. Der er i denne forbindelse henset til, at pengestrømmen kan følges. Landsskatteretten finder det endvidere godtgjort, at indbetalingerne til skattekontoen blandt andet er anvendt til dækning af A-skat og AM-bidrag, som er blevet foreløbigt fastsat.

Der ses ikke at være foretaget lønudbetalinger til andre end klageren, og der foreligger ikke oplysninger om, at der har været andre ansatte i selskabet. Når henses hertil, finder Landsskatteretten, at det efter en konkret vurdering anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort, at indbetalingerne, som er anvendt til dækning af A-skat og AM-bidrag i henhold til de foreløbige fastsættelser, ifølge selskabets skattekonto, har vedrørt klageren som lønmodtager.

Landsskatteretten finder herefter, at klageren skal godskrives med de faktiske beløb, som ifølge skattekontoen er anvendt til dækning af A-skat og AM-bidrag i henhold til de foreløbige fastsættelser, og som indgår i skattekontoens saldo. Det kan under nærværende omstændigheder ikke føre til et andet resultat, at selskabets faktiske indbetalinger til skattekontoen er blevet foretaget i henhold til skønsmæssigt ansatte foreløbige fastsættelser, der blev pålagt selskabet.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at klagerens yderligere løn fra H1 IVS nedsættes med 13.806 kr. til 134.000 kr.

Skattestyrelsens afgørelse ændres endvidere således, at klageren godskrives med betalt A-skat i henhold til de foreløbige fastsættelser på i alt 42.000 kr. for perioden marts 2017 til august 2017 og med betalt A-skat på 7.000 kr. for perioden september 2017 samt med betalt AM-bidrag i henhold til de foreløbige fastsættelser på i alt 18.000 kr. for perioden januar 2017 til august 2017 og med betalt AM-bidrag på 1.000 kr. for perioden september 2017.

Landsskatteretten bemærker, at klageren er hovedanpartshaver, og at der er tale om kontrollerede transaktioner med selskabet, hvorfor klageren er omfattet af fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens kapitel 4. Da forslag til afgørelse er sendt henholdsvis 30. maj 2022, samt et fornyet forslag den 20. juni 2022, og afgørelse er truffet den 16. august 2022, er skatteansættelserne således foretaget rettidigt for indkomståret 2017.

Vedrørende sikkerhedsstillelse
Der klages over, at klageren ikke har fået sit depositum på 58.000 kr. tilbagebetalt.

Det oplyses i Skattestyrelsens afgørelse, at der blev indbetalt en sikkerhedsstillelse på 58.000 kr. i forbindelse med registreringen af selskabet H1 IVS. Det oplyses endvidere, at sikkerhedsstillelsen er blevet anvendt til dækning af selskabsskat og renter.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 11, at Landsskatteretten træffer afgørelse i alle klagesager, som hverken er omfattet af ankenævnenes eller skatteankeforvaltningens kompetence.

Skattestyrelsen har, i sin afgørelse af 16. august 2022 alene truffet afgørelse om, hvorvidt klagerens skattepligtige indkomst skal forhøjes med yderligere lønindkomst på i alt 147.806 kr. i indkomståret 2017.

Skattestyrelsen har ikke i sin afgørelse taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen på 58.000 kr. skal frigives eller anvendes til dækning af andre krav mod virksomheden, og Landsskatteretten har som følge heraf ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 11.

Det er herefter Skattestyrelsen, der i første omgang skal behandle klagerens henvendelse af 28. juni 2022 vedrørende sikkerhedsstillelse.