Dato for udgivelse
08 May 2024 09:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2024 09:06
SKM-nummer
SKM2024.263.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0005361
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Forhøjelse, momstilsvar, fradrag, fradragsret, rådgivningsydelser
Resumé

SKAT havde ikke godkendt selskabets fradrag for købsmoms af udgifter til rådgivningsydelser indkøbt i forbindelse med selskabets salg af aktier i datterselskab 2. Landsskatteretten fandt i overensstemmelse med SKAT, at udgifterne til rådgivningsydelserne kunne henføres direkte og umiddelbart til selskabets momsfritagne salg af aktier i datterselskab 2, og at selskabet derfor ikke havde ret til fradrag for købsmoms af udgifterne til rådgivningsydelserne, jf. momslovens § 37, stk. 1. Da udgifterne til rådgivningsydelserne havde direkte og umiddelbar tilknytning til det momsfritagne salg af aktier i datterselskab 2, fandt Landsskatteretten, at udgifterne ikke kunne anses for at udgøre generalomkostninger. Det endelige formål, som selskabet havde søgt at opnå med salget af aktierne, fandtes endvidere at være uden betydning for spørgsmålet om selskabets fradragsret for de indkøbte rådgivningsydelser. Det forhold, at selskabet anvendte en del af midlerne fra salget af aktierne til selskabets momspligtige økonomiske aktivitet med levering af tjenesteydelser til såvel koncernforbundne selskaber som eksterne selskaber, kunne derfor ikke føre til et andet resultat.

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e), § 37, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, D.A.3.1.4.2.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, D.A.5.11.8.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, D.A.11.1.3.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, D.A.11.1.3.4

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar med samlet 2.500.933 kr. for perioden 1. april 2017 til 30. september 2017, idet SKAT ikke har godkendt fradrag for indgående moms af udgifter til salg af kapitalandele i et datterselskab.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 A/S (herefter selskabet) er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med koden "702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabet har oplyst, at dets aktivitet blandt andet består i at besidde kapitalandele og foretage levering af management rådgivning samt produkt- og produktionsudvikling til koncernforbundne og eksterne selskaber.

Pr. 1. januar 2017 ejede selskabet 100% af kapitalandelene i H2 A/S (herefter datterselskab 1) og H3 A/S (herefter datterselskab 2), hvortil selskabet har foretaget levering af momspligtige ydelser i form af management rådgivning, produktudvikling samt produktionsteknisk rådgivning.

Datterselskab 2 er moderselskab for H4 A/S og adskillige udenlandske datterselskaber. Aktiviteten i koncernen består i at fremstille […]- og […]produkter.

Selskabet har fremlagt fakturaer for selskabets levering af ydelser til datterselskab 2 i perioden 1. januar 2017 til 31. oktober 2021. Fakturaerne vedrører produktionsteknisk rådgivning samt rådgivning omkring produktudvikling, løbende strategisk rådgivning og sparring til datterselskabets direktion, herunder rådgivning omkring afdækning af finansielle dispositioner. I fakturaer udstedt til datterselskab 2 frem til 30. april 2017 er der afregnet til en timepris på 3.000 kr. I fakturaer udstedt efter den 30. april 2017 er der afregnet en fast pris på 45.000 kr., heraf moms 9.000 kr.

Herudover har selskabet fremlagt en række fakturaer for selskabets levering af ydelser vedrørende blandt andet produktudvikling til datterselskab 2’s datterselskaber H4 A/S og H5 A/S i perioden 31. juli 2017 til 31. oktober 2018. Der er opkrævet et fast beløb på 45.000 kr., heraf moms 9.000 kr.

Selskabet har ikke fremlagt underliggende aftalegrundlag for selskabets levering af rådgivningsydelser til dets datterselskaber.

Selskabet solgte aktierne i datterselskab 2 pr. 30. juni 2017 til H6 ApS (herefter køberen). Køberen er 100% ejet af H7 ApS (herefter moderselskabet).

Køberen har pr. 30. juni 2017 skiftet navn til H8 ApS, mens moderselskabet samme dato har skiftet navn til H9 ApS. 

Kapitalandelene i moderselskabet ejes af selskabet med 25,9%, Management med 4,3% og H10 ApS med 69,8%.

Kapitalandelene i H10 ApS ejes af H11 K/S med 94,84%, H12 K/S med 1% og H13 K/S med 4,16%. Selskabet har oplyst, at H11 K/S er en investeringsfond under H14-regi.

Projektet med salg af aktierne i datterselskab 2 blev internt i selskabet benævnt "Project X".

Det fremgår af salgsaftalen, betegnet som "Share Purchase Agreement Project X", at selskabet forinden handlens afslutning skulle erhverve minoritetsandelen af aktierne i datterselskab 2 på 9,5%, så køberen kunne overtage hele aktiekapitalen.

Videre fremgår det som et vilkår for handlen, at selskabet på tidspunktet for handlens afslutning skulle fremvise behørig dokumentation på tegning af anparter i moderselskabet, svarende til omkring 20% af anpartskapitalen mod en betaling på 210.000.000 kr.

Aftalen er underskrevet af selskabet og køberen den 22. maj 2017, og købesummen udgjorde 2,3 mia. kr.

Med henblik på at gennemføre salget af aktierne i datterselskab 2 har selskabet i perioden 1. april 2017 til 30. september 2017 indkøbt en række rådgivningsydelser, hvoraf selskabet har angivet fradrag for indgående moms.

Selskabet har fremlagt kontospecifikationer for henholdsvis konto 8810 og 8860 "Indgående moms" for perioden 1. april 2017 til 30. september 2017, og det fremgår heraf, at for perioden 1. april 2017 til 30. juni 2017 har selskabet angivet fradrag for indgående moms med samlet 2.285.294 kr., for følgende udgifter forbundet med salget af aktierne i datterselskab 2:

Bilagsnr.

Beskrivelse

Købsmoms

183

G1

16.487

209

G1

13.039

191

[…] udlæg

96.778

221

G1

5.054

230

R1 financial due dilligence + tax due diligence

704.528

229

G1

3.277

231

[…] R1 project X QA (viderefakturering)

20.000

324

R2 honorar Project X

1.131

324

R2 honorar Project X

1.425.000

For perioden 1. juli til 30. september 2017 har selskabet angivet fradrag for indgående moms med samlet 215.639 kr. for følgende udgifter forbundet med salget af aktierne:

Bilagsnr.

Beskrivelse

Købsmoms

332

G1

2.050

376

R1 honorar review februar 2017

36.250

376

Advokat - G2

173.125

401

Project X

4.214

Som dokumentation for de afholdte udgifter har selskabet fremlagt aftaler og fakturaer vedrørende køb af ydelserne.

Der er fremlagt et udkast til en aftale mellem selskabet og R1 P/S dateret den 7. september 2016 omhandlende levering af due dilligence ydelser vedrørende et eventuelt salg af aktier med datterselskab 2 som genstand for undersøgelsen. Aftalens bilag indeholder blandt andet en beskrivelse af omfanget af due dilligence ydelserne, betingelserne og rapporteringen. Der er ikke fremlagt en endelig aftale.

Der er hertil fremlagt en faktura udstedt af R1 den 9. juni 2017 vedrørende levering af due dilligence ydelser på i alt 3.522.63,75 kr., heraf moms 704.528,75 kr.

Videre er der fremlagt aftalebrev af 9. juni 2016 indgået mellem selskabet og advokatpartnerselskabet R2 om leverancer af juridisk bistand. Aftalebrevet indeholder en beskrivelse af de aftalte vilkår for den juridiske bistand, omfanget heraf, honoraret og medvirkende advokater. Følgende fremgår af punktet "Rådgivningens omfang":
"Vores bistand forventes at omfatte juridisk arbejde i forbindelse med en eventuel salgsproces, og anden bistand til […] samt dig og familien samt øvrige selskaber. Bistand i forbindelse med salgsprocessen forventes blandt andet at omfatte drøftelser med […] og den finansielle rådgiver om strukturering af en eventuel salgsproces, samt:

-        Bistand relateret til forberedelse af en salgsproces; Bistand med etablering af datarum;
-        Bistand med koordinering af købersidens due diligence forløb, herunder i relation til spørgsmål fra købersiden;
-        Rådgivning og bistand vedrørende udfærdigelse af transaktionsdokumentation, herunder fortrolighedsaftaler med mulige købere og overdragelsesaftaler;
-        Gennemgang og evaluering af de potentielle køberes bud og kommentarer til transaktionsdokumentationen;
-        Deltagelse i forhandlinger med potentielle købere;
-        Rådgivning og bistand i forbindelse med færdiggørelse af transaktionsdokumentationen og forberedelse og koordinering af signing og closing, samt
-        Rådgivning og bistand i forbindelse med post-closing aktiviteter.

Derudover kan vi bistå med øvrig juridisk rådgivning efter behov."

Aftalebrevet er ikke underskrevet.

Der er hertil fremlagt et brev af 22. juni 2017 fra R2 med en specifikation af de leverede ydelser og tidsforbruget leveret ved forberedelse og gennemførelse af salget af aktierne. Brevet har overskriften "Timeforbrug Project X".

Videre er der fremlagt faktura af 27. juni 2017 udstedt af R2 til selskabet for leverancer vedrørende "Project X" på i alt 7.135.025,29 kr., heraf moms 1.426.131,25 kr. Honoraret for juridisk bistand til "Project X" i perioden 1. januar til 22. maj 2017 udgør i alt 7.125.000 kr., heraf moms 1.425.000 kr.

I forbindelse med klagesagens behandling har selskabet oplyst, at 210.000.000 kr., svarende til ca. 9% af købesummen på 2,3 mia. kr., blev geninvesteret i moderselskabet, jf. vilkår herom i Share Purchase Agreement Project X, mens den øvrige del af købesummen blev anvendt til at udvide selskabets momspligtige aktivitet med levering af rådgivningsydelser til både koncernforbundne og eksterne parter. I den forbindelse stiftede datterselskabet H15 A/S, CVR. nr. […], hvortil selskabet påbegyndte levering af momspligtige administrationsydelser. Herudover har selskabet oplyst, at der foretages levering af rådgivningsydelser til eksterne selskaber og partnere, herunder koncernens ultimative ejer A, dennes far B samt en række af disse ejede selskaber, eksempelvis H16 ApS, CVR.nr. […]. Selskabet har ikke fremlagt fakturaer eller aftalegrundlag for levering af rådgivningsydelser til dets datterselskaber eller eksterne selskaber og partnere.

På tidspunktet for SKATs afgørelse den 2. maj 2018 ejede selskabet kapitalandele i H2 A/S og H15 A/S med 100% og H9 ApS med 25,9%.

SKATs afgørelse
SKAT har ved afgørelse af 2. maj 2018 forhøjet selskabets momstilsvar med samlet 2.500.933 kr. for perioden 1. april 2017 til 30. september 2017.

Som begrundelse har SKAT blandt andet anført følgende:

"…

Selskabets afhændelse af kapitalandele i H3 A/S anses for at være et momsfritaget salg af aktier, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Det følger heraf, at selskabet ikke kan fradrage moms af udgifter afholdt i tilknytning til salget af aktierne, når salget er fritaget for moms, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Det er SKATs opfattelse, at et salg af aktier i et datterselskab som udgangspunkt ikke kan anses for at være en overdragelse af en virksomhed, jf. momslovens § 8, stk. 1. Der kan henvises til, at det i Skatteministeriets kommentar til EU-domstolens afgørelse C-29/08, AB SKF SKM2011.717.SKAT er anført, at et moderselskabs overdragelse af kapitalandele i et datterselskab i almindelighed i momsmæssig henseende må betragtes som et salg af aktier omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. En aktieoverdragelse kan dog ifølge kommentaren efter omstændighederne sidestilles med en virksomhedsoverdragelsestransaktion. Udgangspunktet er imidlertid, at overdragelse af kapitalandele udgør et salg af aktier, medmindre aktierne afhændes som led i overdragelse af en samlet formuemasse, og der dermed anses at ske en virksomhedsoverdragelse.

Det er SKATs vurdering, at der ikke ved H1 A/S afhændelse af kapitalandele i H3 A/S foreligger omstændigheder, der medfører, at salget af aktierne må sidestilles med en overdragelse af virksomhed, jf. momslovens § 8, stk. 1. Til grund for denne vurdering ligger:
·       Der synes ikke at være holdepunkt for, at afhændelsen af kapitalandelene primært har haft til formål at overdrage aktiviteter og aktiver ved et samtidigt salg af aktier. Det primære sigte synes at have været at afhænde/overdrage kapitalandele og skifte ejerkreds.
·       Der er ikke i det fremlagte materiale omtale af, at køber særlig skulle have været interesseret i at erhverve specifikke aktiviteter eller aktiver som f.eks. fremstillingsmetoder, patenter, opnå synergieffekter mv., der kendetegner en overtagelse af virksomhed.
·       H1 A/S besidder efter aktiesalget en indirekte ejerandel i H3 A/S gennem anpartsselskabet H9 ApS på 25,9 pct., og det indgik i aftalen om salget af aktier, at selskabet skulle erhverve en andel af H9 ApS anpartskapital. Der var derfor tale om et salg af aktier i et selskab og en indirekte geninvestering i samme selskab. Der ligger heri en indikation for, at der ikke er overdraget en virksomhed, men at salget af aktier har bestået i overdragelse af ejerandele ved finansielle transaktioner med skift i ejerkredsen.
·       Udgangspunktet for afhændelsen af kapitalandelene har bestået i salg af 90,5 pct. af aktierne, som selskabet ejede forud for indgåelsen af aftalen om salget. Minoritetsaktierne er erhvervet i tilknytning til aftalen om salg. Der ligger heri ligeledes en indikation for, at salget af aktier har bestået i overdragelse af ejerandele med skift i ejerkredsen og ikke en overdragelse af virksomhed, herunder overdragelse af et helejet datterselskab. 
·       Både før og efter afhændelsen er fællesregistreringen, som datterselskabet indgår i den samme afgiftspligtige person. Der har heller ikke bestået en fællesregistrering mellem moder og datterselskabet. Der kan henvises til, at det i afgørelsen SKM2011.550.LSR er et moment for, at der ikke foreligger en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, at et datterselskab, der er afhændet ved et aktiesalg, ikke har været fællesregistreret med moderselskabet.

Salget af aktierne i H3 A/S må betragtes som sket som led i den økonomiske virksomhed i H1 A/S, jf. momslovens § 3, stk. 1. Ejerskabet af aktierne har udgjort økonomisk virksomhed, da selskabet har foretaget indgriben i og leveret momspligtige ydelser til datterselskabet. Salget af aktierne må derfor også anses for at være sket som led i den økonomiske virksomhed. For så vidt, at finansielle transaktioner kan udgøre økonomisk virksomhed, kan der henvises til Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.3.1.4.2.4 Finansiel virksomhed.

Salg af aktier er en momsfritaget transaktion ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Da fradrag for moms ifølge momslovens § 37, stk. 1 er betinget af, at de indkøbte varer og ydelser anvendes til brug for leverancerne, der ikke er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, gælder det, at moms af udgifterne ved salget af aktierne ikke kan fradrages.

Der synes ikke at bestå nogen direkte og umiddelbar tilknytning mellem selskabets udgifter til forundersøgelser og rådgivning ved salget af aktierne i H3 A/S og de momspligtige leverancer, som H1 A/S har leveret til datterselskabet. Udgifterne til forundersøgelser og rådgivning synes heller ikke at kunne indgå som generalomkostninger i hele den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed. Der kan både ud fra den ene og den anden betragtning henvises til, at det er uvist, hvordan der skulle være en sammenhæng mellem udgifterne i tilknytning til aktiesalget og prisfastsættelsen på de momspligtige leverancer fra H1 A/S. Denne sammenhæng forekommer meget usandsynlig. En forudsætning for at fradrage moms af udgifter knyttet til salg af aktier er ifølge EU-domstollens afgørelse C-29/08, AB SKF og i Skatteministeriet kommentar til afgørelsen SKM2011.717.SKAT, at udgifterne indgår som omkostningselementer i prisen på de goder, som det afgiftspligtige leverer i forbindelse med sin økonomiske virksomhed.

Udgifterne til forundersøgelse og rådgivning ved afhændelsen af aktierne i H3 A/S synes derimod direkte og umiddelbart at kunne henføres til salget af aktierne. Afholdelsen af disse udgifter kan næppe have tjent andet formål. Afholdelsen af udgifterne forekommer også at have været en forudsætning for, at aktierne kunne sælges og sælges på de bedst mulige vilkår. Ligeledes må udgifterne antages at have været medvirkende til at fremme efterspørgslen efter aktierne.
Udgifterne må derfor anses for at være indgået i prisen på de solgte aktier. Det følger også af EU-domstolens afgørelse C-29/08, AB SKF og i Skatteministeriet kommentar til afgørelsen SKM2011.717.SKAT, at når udgifter knyttet til et aktiesalg indgår i prisen på de solgte aktier, anses det indkøbte for at være anvendt til den momsfri transaktion.

Kommentarer til selskabets bemærkninger
Det er SKATs synspunkt, at selskabets henvisninger til EU-domstollens afgørelse C-29/08, AB SKF og Skatteministeriet kommentar til afgørelsen i SKM2011.717.SKAT ikke ændrer på opfattelsen af, at afhændelsen af kapitalandele i H3 A/S består i salg af aktier. SKAT har vurderet selskabets henvisninger til gældende ret og praksis, men har ikke fundet, at der heri findes argumenter for, at salget af aktier skulle kunne anses for at være en overdragelse af virksomhed. SKAT skal henvise til ovenstående for så vidt angår de momenter, der er lagt vægt på ved vurdering af, at der foreligger et aktiesalg og ikke en virksomhedsoverdragelse. Det er også SKAT synspunkt, at selskabet heller ikke har fremlagt oplysninger, der indebærer en anden vurdering af afhændelsen af kapitalandele. 

Selskabets har tilkendegivet, at på samme måde som opkøb af aktier med henblik på indgriben udgør økonomisk virksomhed, må afviklingen af denne indgriben ved salg af aktier også udgøre økonomisk virksomhed, hvorfor der må være fradrag for moms af udgifterne knyttet til afviklingen. SKAT skal hertil henvise til, at det fremgår af styresignalet SKM2015.711.SKAT om fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber på baggrund af EU-domstolens dom i sagerne C-108/14 (Larentia + Minerva) og C-109/14 (Marenave), at det er SKATs opfattelse, at hidtidig praksis for, hvornår der er fradragsret for moms i forbindelse med holdingselskabers overdragelse af kapitalandele i datterselskaber er uændret, hvorfor retningslinjerne i SKM2011.717.SKAT fortsat finder anvendelse, jf. også Den Juridiske Vejledning 2018-1, afsnit 11.1.3.2.3 Selskabsandele. Der ses ikke siden at være fastslået en praksis for, at SKATs opfattelse ikke vedbliver med at være gældende.
…"

Under sagens behandling er Skattestyrelsen den 23. august 2022 fremkommet med følgende bemærkninger:

"…
Afgørelse fastholdes
Skattestyrelsen skal som kommentar til rådgivers supplerende indlæg indledningsvis fastholde, at H1 A/S ikke kan fratrække moms ifølge momslovens § 37, stk. 1 af udgifterne til rådgiver afholdt i tilknytning til salget af aktierne i H3 A/S. Moms af rådgiverudgifterne findes ikke at kunne fradrages, idet udgifterne ikke anses at have en direkte og umiddelbar tilknytning til selskabets momspligtige aktiviteter. Udgifterne anses til gengæld at have en direkte og umiddelbar tilknytning til det momsfritagne aktiesalg, jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 11, litra e, hvoraf følger, at moms af udgifterne jf. momslovens § 37, stk. 1 ikke er fradragsberettigede. Skattestyrelsen er således uenig i rådgivers hovedsynspunkt om, at rådgiverudgifter afholdt i forbindelse med afhændelsen af aktierne i H3 A/S skal anses for knyttet til H1 A/S´s momspligtige hele økonomiske virksomhed, hvorfor selskabet har fradragsret for moms for rådgiverudgifterne, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Fradragsret for moms- C-29/08, AB SKF, og SKM2011.717.SKAT
Skattestyrelsen skal i lighed med SKAT's (nu Skattestyrelsens) afgørelse fra den 2/5 2018 gøre gældende, at der ikke forekommer at bestå nogen direkte og umiddelbar tilknytning mellem H1 A/S's udgifter til rådgivning og selskabets leverancer med fradragsret for moms, hvorfor moms af rådgiverudgifterne ikke kan fradrages. Det skal desuden i lighed med afgørelsen fra den 2/5 2018 gøres gældende, at udgifterne til rådgiver heller ikke kan betragtes som generalomkostninger ved H1 A/S's afgiftspligtige økonomisk virksomhed med deraf følgende fradragsret for moms for rådgiverudgifterne. Udgifterne kan ikke betragtes som generalomkostninger allerede fordi, at udgifterne anses at have en direkte og umiddelbar tilknytning til salget af aktierne i H3 A/S.

For så vidt angår betingelsen om direkte og umiddelbar tilknytning mellem udgifterne til rådgiver ved aktiesalget og leverancerne med fradragsret for moms for, at moms af rådgiverudgifterne kan fradrages, kan der henvises til EU-domstolens dom C-29/08, AB SKF, jf. præmis 57. Af samme dom følger det ligeledes, jf. præmis 58, at fradrag for moms for udgifter som generalomkostninger forudsætter, at udgifterne har en direkte og umiddelbar forbindelse med hele den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed.

Som det også fremgår af afgørelsen fra den 2/5 2018, er det Skattestyrelsens synspunkt, at der består en direkte og umiddelbar forbindelse mellem udgifterne til rådgivning og aktiesalget, hvorfor disse udgifter er indgået i prisen på de solgte aktier. Der skal i den forbindelse henvises til SKM2011.717.SKAT med Skatteministeriet kommentar til C-29/08, AB SKF, hvori det anføres, at når udgifterne knyttet til et aktiesalg indgår i prisen på de solgte aktier, anses det indkøbte for at være anvendt til det momsfritagne aktiesalg uden fradragsret for moms for udgifterne.

Økonomisk virksomhed
Rådgiver forekommer i stor udstrækning at gøre gældende, at når et holdingselskab har foretaget indgriben i og iværksat transaktioner til et datterselskab, så udgør erhvervelsen, besiddelsen og af­ hændelsen af aktierne i datterselskabet økonomisk virksomhed. Der peges i forlængelse heraf på, at H1 A/S's afhændelse af aktierne i H3 A/S er sket som led i økonomisk virksomhed. Det skal i den forbindelse understreges, at Skattestyrelsen ikke har stillet spørgsmål ved, om selskabets aktivitet med besiddelse og siden afhændelse af aktierne i H3 A/S er sket som led i økonomisk virksomhed. Det bemærkes tillige, at det fremgår af rådgivers indlæg, at "Skattestyrelsen ses at være enig" i, at salget af aktierne i H3 A/S er sket som led i økonomisk virksomhed.

Generalomkostninger
I rådgivers indlæg henvises til praksis for, at udgifter ved erhvervelse af aktier, hvor ejerskabet vil være økonomisk virksomhed, er generalomkostninger. Skattestyrelsen skal bemærke, at generalomkostninger er udgifter, der ikke har direkte og umiddelbar tilknytning til en eller flere af virksomhedens momspligtige leverancer, men til gengæld har en direkte og umiddelbar forbindelse til hele den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed. Der kan blandt andet henvises til Den Juridiske Vejledning 2022-1, D.A.11.1.3.2.2 Regler om generalomkostninger.

Det synes at følge af rådgivers indlæg, at når H1 A/S's udgifter til rådgiver ved salget af aktierne i H3 A/S anses at give ret til momsfradrag, så kan det henføres til, at disse udgifter betragtes som generalomkostninger. Skattestyrelsen skal i denne sammenhæng fremhæve, at EU-domstolen i dommen C-126/14, Sveda, i præmis 32, som der henvises til i Skatterådets bindende svar SKM2019.339.SR i forbindelse med vurderingen af momsfradragsretten for generalomkostninger, har tilkendegivet:

"at enhver vurdering af momsfradrag for generelle omkostninger er irrelevant, såfremt de pågældende omkostninger afholdes i relation til varer- og tjenesteydelser, som anvendes i forbindelse med momsfritagne transaktioner eller transaktioner, der falder uden for momsens anvendelsesområde. I dette tilfælde er den direkte og umiddelbare tilknytning mellem omkostningerne og den momspligtige virksomhed brudt". 

Det er med henvisning til dommen C-126/14, Sveda, præmis 32, jf. SKM2019.339.SR, Skattestyrelsens opfattelse, at når der findes at være en direkte og umiddelbar tilknytning mellem H1 A/S's udgifter til rådgiver og det momsfritagne salg af aktier i H3 A/S gælder det, at rådgiverudgifterne ikke kan være generalomkostninger med fradragsret for moms, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Skattestyrelsen skal også pege på, at det ligeledes fremgår af SKM2022.216.LSR, at når der består en direkte og umiddelbar tilknytning mellem et selskabs udgifter og en momsfritagen aktivitet, kan udgifterne ikke anses for at være generalomkostninger. I SKM2022.216.LSR blev udgifter til køb af synsprøveudstyr anset for at have en direkte og umiddelbar tilknytning til et selskabs momsfritagne aktivitet med levering af synsprøver og tilpasning af kontaktlinser.

Fællesomkostninger
Det skal i tillæg til Skattestyrelsens vurdering af momsfradragsretten for rådgiverudgifterne ved H1 A/S's salg af aktierne i H3 A/S gøres gældende, at disse udgifter ydermere ikke kan betragtes som fællesomkostninger. Fællesomkostninger karakteriseres ved at være udgifter, der både er anvendt til virksomhedens leverancer med fradragsret og momsfritagne leverancer. Rådgiverudgifterne findes imidlertid udelukkende at kunne henføres til selskabets momsfritagne aktiesalg, og udgifterne ses ikke at have nogen forbindelse til leverancer med fradragsret for moms. Det gælder derfor, at rådgiverudgifterne ikke kan udgøre fællesomkostninger med delvis fradragsret for moms ifølge momslovens § 38, stk. 1.

C-502/17, C&D Foods Acquisition A/S - momsfradragsret
Rådgiver peger specifikt på, at der med EU-domstolens dom C-502/17, C&D Foods Acquisition A/S, bliver fastslået nye principper for retten til fradragsret for moms af udgifter ved salg af datterselskabsaktier. Rådgiver synes at finde, at når besiddelsen af aktierne har bestået i økonomisk virksomhed, så følger det af C-502/17, at moms af udgifter til rådgiver ved et salg af aktier i et datterselskab kan fratrækkes.

Skattestyrelsen er ikke enig i rådgivers opfattelse af rækkevidden af dommen C-502/17. Det fremgår af C-502/17, at alene af den årsag, at formålet med salget af aktierne har været at skaffe provenu til indfrielse af gæld, så afviser EU-domstolen, at moms for udgifter til rådgiver ved aktiesalget kan fratrækkes. Domstolen har således ikke taget stilling til, hvorvidt der måtte bestå en fradragsret for moms af udgifter ved salg af datterselskabsaktier, hvis provenuet skulle være anvendt til andre formål. Det anses derfor ikke modsætningsvist at kunne sluttes af C-502/17, at der består en generel fradragsret for moms af rådgiverudgifter ved et salg af datterselskabsaktier som led i den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed. En sådan konklusion måtte også forudsætte, at domstolen havde taget positivt stilling til, at der består en sådan fradragsret for moms.

Sammenfattende og afsluttende bemærkninger
Sammenfattende finder Skattestyrelsen således ikke, at der i rådgivers supplerende indlæg er præsenteret synspunkter til støtte for, at moms af rådgiverudgifterne knyttet til H1 A/S's salg af datterselskabsaktierne i H3 A/S kan fradrages. Skattestyrelsen anser, at udgifterne udelukkende kan henføres til og har en direkte og umiddelbar forbindelse til det momsfritagne aktiesalg.
…"

Skattestyrelsen har fremsendt følgende bemærkninger den 13. september 2023:

"(…)
Skattestyrelsens kommentarer
Rådgiver henviser i det nye supplerende indlæg til EU-dommen C-502/17 C&D Food Acquisition, og at denne dom "klart illustrerer, at der netop vil kunne opnås momsfradrag i det omfang eneår­ sagen til salget af aktierne kan henføres til omkostningsafholderes momspligtige aktivitet". Denne opfattelse forekommer at være udledt af dommens præmis 38.

Skattestyrelsen skal til rådgivers bemærkninger og henvisning til dommen C-502/17 C&D Food Acquistion anføre, at der i denne dom ikke anerkendes fradrag for moms for omkostninger til rådgiver mv., idet aktiesalget ikke omfattes momsens anvendelsesområde, jf. præmis 39. Der er i nærværende sag derimod enighed om, at det omhandlende aktiesalg er sket som led i selskabets økonomiske virksomhed, hvilket også fremgår af afgørelsen fra den 2/5 2018.

Når Skattestyrelsen således finder, at moms for H1 A/S's omkostninger til rådgiver ikke kan fradrages, er det ikke fordi, at aktiesalget ikke er sket som led i økonomisk virksomhed, men begrundelsen for den manglende fradragsret er en anden. Dommen C-502/17 C&D Food Aquisition forekommer allerede derfor ikke at kunne benyttes som argument for, at moms for H1 A/S omkostninger til rådgiver mv. ved aktiesalget skulle kunne fratrækkes.

Der skal i forlængelse af ovenstående peges på, at når fradrag for moms for omkostningerne til rådgiver ikke anerkendes ved afgørelsen fra den 2/5 2018 er det begrundet i, at der består en direkte og umiddelbar tilknytning mellem omkostningerne til rådgiver mv. og selve det momsfritagne aktiesalg. Omkostningerne til rådgiver mv. findes at være afholdt for at sikre, at aktierne kunne sælges og sælges på de bedst mulige vilkår, hvorfor de afholdte omkostninger indgår i prisen på de solgte aktier. Det indebærer, at de afholdte omkostninger til rådgiver mv. må være knyttet til selve aktiesalget.

SKM2022.321.SR
I sammenhæng med klagesagen for H1 A/S skal Skattestyrelsen tillige henvise til Skatterådets afgørelse SKM2022.321.SR, hvor rådet ikke kunne bekræfte, at et selskab havde ret til momsfradrag for omkostninger, der havde en direkte og umiddelbar tilknytning til momsfritagne salg af kapitalandele som led i økonomisk virksomhed. I denne sag blev det påtænkt at afholde en række omkostninger i forbindelse med salget af kapitalandele i datterselskaber, hvor selskabet havde foretaget indgriben i administrationen og iværksat transaktioner med moms i form af leverancer af administrationsydelser.

Afrunding
Som det er fremgået, er Skattestyrelsen enig med rådgiver i, at salget af aktierne er sket som led i økonomisk virksomhed. Vi anser imidlertid ikke, at det følger heraf, at der kan gives fradrag for moms for omkostningerne til rådgiver mv., idet omkostningerne kan henføres til det momsfritagne aktiesalg. Der kan derfor som tidligere henvises til EU-dommen C-29/08, AB SKF og Skatteministeriets kommentar til dommen SKM2011.717.SKAT, at når omkostninger knyttet til et aktiesalg indgår i prisen på de solgte aktier, anses det indkøbte for at være anvendt til den momsfri transaktion.
(…)"

Selskabets opfattelse
Selskabet har nedlagt påstand om, at selskabet har ret til fradrag for indgående moms af udgifter til rådgivning afholdt i forbindelse med salget af aktierne i et datterselskab, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Selskabet har til støtte for sin påstand anført følgende i klage af 11. maj 2022:

"(…)
3.          JURIDISK VURDERING AF DEN FORELIGGENDE SAG

3.1. Rådgiverudgifter afholdt i forbindelse med salg af aktier i datterselskab 

Det gøres overordnet gældende, at selskabet har ret til momsfradrag for rådgiverudgifter afholdt i forbindelse med salget af aktierne i datterselskabet, H3 A/S, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Til støtte herfor gøres det særligt gældende, at salget skal anses for værende knyttet til H1 A/S’ økonomisk virksomhed, hvorfor selskabet skal indrømmes ret til momsfradrag for rådgiverudgifterne, jf. momslovens § 37, stk. 1.

(…)

3.1.3. Den konkrete sag

I sagen har H1 A/S taget fuldt fradrag for en momsudgift på 2.500.933 relateret til afholdte rådgivningsudgifter på i alt kr. 10.003.732 afholdt i forbindelse med afhændelse af aktierne i datterselskabet, H3 A/S.

Det er H1 A/S’ opfattelse, at selskabet er berettiget til fuld fradragsret for købsmomsen på de afholdte rådgiveromkostninger. Til støtte herfor gøres det gældende, at afhændelse af aktier med henblik på indgriben må anses for værende knyttet til økonomisk virksomhed på samme vis som opkøb af aktier med henblik på indgriben, jf. momslovens § 37, stk. 1.

3.1.3.2. Betingelser for momsfradragsret af rådgivningsydelser

Det fremgår af momslovens § 3, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

De grundlæggende betingelser for, at selskabet er berettiget til at fradrage momsen, er, at selskabet er en afgiftspligtig person, og at selskabet driver økonomisk virksomhed.

Det fremgår af H1 A/S’ årsrapport for 2017/2018, jf. bilag 2, at selskabets primære aktiviteter består i konsulentydelser i form af ledelsesrådgivning, rådgivning om produkt- og produktionsudvikling, finansiering mv. samt hermed relateret aktiviteter knyttet til datterselskaberne. H1 A/S er derfor en afgiftspligtigt juridisk person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Ifølge momslovens § 37, stk. 1, er momspligtige selskaber berettiget til fuldt fradrag af indgående moms, som udelukkende anvendes til brug for selskabets momspligtige ydelser. På baggrund af bestemmelsen og praksis kan det udledes, at betingelserne for at opnå fradrag for moms af rådgivningsudgifterne i forbindelse med erhvervelse eller afhændelse af aktier, foruden de allerede anførte, er:

·         at selskabet griber ind i administrationen af datterselskabet,
·         at der iværksættes transaktioner, der er undergivet moms, og
·         at omkostningerne er knyttet til selskabets afgiftspligtige økonomiske virksomhed. (se dog hertil særligt afsnit 3.1.3.2.2. nedenfor)

Det er herefter afgørende for fradragsretten, om disse øvrige betingelser er opfyldte.

Ifølge styresignalet fra Skattestyrelsen, offentliggjort i SKM2018.521.SKTST, opfyldes betingelsen om indgriben, hvis et selskab i kraft af besiddelsen af kapitalandele opnår bestemmende indflydelse i datterselskabet efter selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2-6, og den bestemmende indflydelse gøres gældende ved direkte eller indirekte at påvirke beslutninger til administrationen af datterselskabet. Det er således økonomisk virksomhed at eje et datterselskab, når holdingselskabet "griber ind" i datterselskabet, og at holdingselskabet foranlediget af sin indgriben gennemfører momspligtige leverancer mod vederlag til det pågældende datterselskab.

I sagen C-320/17, Marle Participations SARL, anføres særligt følgende i præmis 43 i relation til indgriben i datterselskabets administration:

"For det første følger det således af fast retspraksis, at de udgifter, som er afholdt af et holdingselskab, som griber ind i et datterselskabs administration, til de forskellige tjenesteydelser, der har erhvervet i forbindelse med overtagelse af kapitalandele i dette datterselskab, indgår i den afgiftspligtiges generalomkostninger og dermed er omkostningselementer i prisen på dets produkter og har således i princippet en direkte og umiddelbar forbindelse med hele holdingselskabets økonomiske virksomhed." 

Betingelsen om, at selskabet skal iværksætte transaktioner, der er undergivet moms, skal endvidere fortolkes således, at der ikke længere er nogen artsmæssige begrænsninger i, hvilket ydelser der leveres fra selskabet til datterselskabet, som det ellers tidligere har været gjort gældende i SKM2015.711.SKAT. Alle momspligtige transaktioner, som selskabet gennemfører til fordel for datterselskabet, vil derfor være omfattet, jf. sag C-320/17, Marle Participations SARL, præmis 32. Det er dog hertil en betingelse, at transaktioner, der har en permanent karakter, ydes mod vederlag og er afgiftsbelagte, jf. også det anførte i præmis 35, sag C-502/17, C&D Foods Acquistion ApS.

De to første betingelserne er meget nært forbundet, idet iværksættelse af transaktioner er en konsekvens af den indgriben, der gennemføres i kraft af besiddelsen af kapitalandele. Den sidste betingelse har tidligere været omdrejningspunkt for diskussion, ligesom det tidligere har været genstand for prøvelse hos domstolene, om udgifterne havde den nødvendige tilknytning til den økonomiske virksomhed. Praksis viser dog, at EU-Domstolen ikke længere foretager en prøvelsen heraf, idet holdingselskabets udgifter automatisk anses for knyttet til selskabets økonomiske virksomhed, hvis holdingselskabet foretager indgriben i sine datterselskaber.

3.1.3.2.1. Kravet om indgriben i datterselskabet og iværksættelse af transaktioner, der er undergivet moms 

Det er vores opfattelse, at det ikke er afgørende for fradragsretten, hvor stor en del af kapitalen, selskabet ejer i datterselskabet, men at det derimod må være afgørende for fradragsretten, om den pågældende kapitalandel reelt set giver selskabet mulighed for at udøve indgriben i datterselskabet.

I denne sag besad H1 A/S forud for salget af kapitalandelene i H3 A/S 90,5 % af ejerandelene i selskabet, ligesom selskabet ejede alle stemmerettighederne i selskabet i kraft af ejerskabet over A-aktierne. Selskabets ejerandele i H3 A/S satte således selskabet i stand til at udøve indgriben i H3 A/S. Det skal hertil endvidere bemærkes, at selskabet erhvervede de resterende ejerandele i H3 A/S i tilknytning til salget, hvorfor der de facto var tale om overdragelse af et helejet datterselskab.

Selskabet leverede endvidere momspligtige ydelser til datterselskabet, H3 A/S, jf. bilag 4-8, ligesom levering af ydelserne må anses for at have haft permanent karakter.

I og med, at H1 A/S besad 90,5 % af ejerandelene i selskabet, og ejede alle stemmerettighederne i H3 A/S, og selskabet har leveret momspligtige ydelser til datterselskabet, må H1 A/S’ salg af aktier i datterselskabet, H3 A/S således anses for at gå videre end til det blotte salg af aktierne, idet ejerskabet har medført et indgreb fra H1 A/S’ side i administrationen af datterselskabet. Det skal hertil bemærkes, at Skattestyrelsen ses at være enige i dette synspunkt, jf. bilag 1, side 10, sidste afsnit, hvorved det anføres, at:

"ejerskabet af aktierne har udgjort økonomisk virksomhed, da selskabet har foretaget indgriben i og leveret momspligtige ydelser til datterselskabet. Salget af aktierne må derfor anses for at være sket som led i den økonomiske virksomhed." 

Der ses således at være enighed om, at H1 A/S opfylder betingelsen om, at selskabet skal have grebet ind i administrationen af H3 A/S og udgør en integreret del af virksomheden.

Uenigheden i sagen angår, hvorvidt kravet om omkostningernes tilknytning til selskabets afgiftspligtige økonomisk virksomhed kan anses for opfyldt.

3.1.3.2.2. Kravet om omkostningernes tilknytning til selskabets afgiftspligtige økonomiske virksomhed

I denne sag henviser Skattestyrelsen til, at der, ifølge Skattestyrelsen, ikke består nogen direkte og umiddelbar tilknytning mellem selskabets udgifter til forundersøgelser og rådgivning ved salget af aktierne i datterselskabet og de momspligtige leverancer, ligesom udgifterne ikke ses at indgå i selskabets generalomkostninger, jf. bilag 1, side 11, 2. afsnit.

Ifølge praksis har udgifter en direkte og umiddelbar tilknytning til bestemte udgående transaktioner, når de indgår blandt omkostningselementerne i disse udgående transaktioner, ligesom der gives fradrag for en virksomheds generalomkostninger.

Ved generalomkostninger forstås de omkostninger, der ikke har nogen direkte og umiddelbar tilknytning til den momspligtige omsætning, og som kun indirekte indgår i prisfastsættelsen af virksomhedens produkter. Sådanne omkostninger vil dog have en direkte og umiddelbar tilknytning til hele den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed, jf. bl.a. C-465/03, Kretztechnik AG, præmis 36, C-435/05, Investrand BV, præmis 24 samt C-29/08, AB SKF, præmis 58.

Det skal venligst bemærkes, at Skattestyrelsens afgørelse af den 2. maj 2018 er truffet før EU- Domstolens domme i sagerne C-320/17, Marle Participations SARL (dom af den 5. juli 2018), C-249/17, Ryanair Ltd (dom af den 17. oktober 2018) og C-502/17, C&D Foods Acquisition ApS (dom af den 8. november 2018).

I sagerne C-108/04, Larentia + Minerva, og C-109/14, Marenave Schiffahrt, præmis 33, blev det fastslået, at udgifter forbundet med erhvervelsen af andele i datterselskaber, der er afholdt af et holdingselskab, som deltager i administrationen af datterselskaberne, og som i forbindelse med udøvelse af økonomisk virksomhed, skal antages at vedrøre holdingselskabets generelle omkostninger og derfor i princippet skal fradrages fuldt ud.

I lighed hermed anføres følgende i præmis 36 i sagen C-320/17, Marle Participations SARL:
"Hvad angår betingelserne for udøvelse af fradragsretten, og navnlig dennes omfang, bemærkes, at Domstolen allerede har fastslået i dom af 16. juli 2015. Larentia + Minerva og Marenave Schiffahrt (C-108/14 og C-109/14, EU:C:2015:496, præmis 33), at omkostninger forbundet med erhvervelsen af andele i datterselskaber, der er afholdt af et holdingselskab, som deltager i administrationen af datterselskaberne, og som i forbindelse hermed udøver økonomisk virksomhed, skal antages at vedrøre holdingselskabets generelle omkostninger, og momsen erlagt i forbindelse med disse omkostninger skal i princippet fradrages fuldt ud."

Videre bekræftes det i sagen C-502/17, C&D Foods Acquistion ApS, at et holdingselskab, der udelukkende griber ind i alle sine datterselskaber, udøver økonomisk virksomhed. Besiddelsen af kapitalandele i datterselskabet anses derfor som en integreret del af den økonomiske virksomhed, og holdingselskabets aktivitet anses derfor kun for én aktivitet, der som helhed udgør afgiftspligtig virksomhed.

Af praksis fremgår det således, at det er EU-Domstolens opfattelse, at en besiddelse af kapital- andele i selskaber, hvor holdingselskabet griber ind, pr. definition udgør en integreret del af selskabets økonomiske virksomhed. Domstolen foretager derfor ikke længere nogen prøvelse af, om udgifterne har den nødvendige tilknytning til selskabets økonomiske virksomhed. I lighed hermed kan henvises til en artikel udgivet i RR.SM.2018.0011: "Kommentarer til udvalgte afgørelser Holdingselskabers momsfradragsret: Problemstillingen, der aldrig synes at finde sin endelige afklaring" af partner Randi Christiansen, EY, hvoraf der på side 5, 2. spalte, nederst, anføres følgende:

"Med det store antal sager er der skabt en meget klar praksis fra EU-Domstolens side. I det omfang holdingselskabet griber ind i administrationen af sine datterselskaber, anses erhvervelsen, besiddelsen og den efterfølgende afhændelse af kapitalandelene i de pågældende datterselskaber som et integreret led i den økonomiske virksomhed, som holdingselskabet udøver. Et sådant holdingselskab har ikke aktiviteter, der kan karakteriseres som ikke-økonomisk virksomhed- med deraf følgende mulighed for at begrænse momsfradragsretten." 

I denne sag besad H1 A/S majoritetsandelen af kapitalandelene i H3 A/S forud for salget. Selskabet leverede momspligtige ydelser til datterselskabet, og der var enighed om, at denne tilstedeværelse af leverancer mellem selskaberne udgjorde indgriben i datterselskabet.

I og med, at H1 A/S har leveret momspligtige ydelser til H3 A/S og igennem ejerskabet har foretaget indgriben i administrationen at datterselskabet, skal udgifterne til rådgivning afholdt i forbindelse hermed anses for at udgøre en integreret del af selskabets økonomiske virksomhed, idet selskabet alene udøver økonomisk virksomhed i relation til datterselskabet.

Det skal hertil videre bemærkes, at H1 A/S geninvesterede en del af provenuet fra salget til køb af anparter i H7 ApS, jf. bilag 9, s. 8 samt pkt. 9.2, der via underliggende datterselskaber erhvervede hele aktiekapitalen i H3 A/S, jf. også bilag 10. Provenuet fra salget indgår derved fortsat i H1 A/S’ økonomiske afgiftspligtige virksomhed. Det skal samtidig pointeres, at H1 A/S efter salget fortsatte med at levere konsulentydelser til […]-koncernen og at H1 A/S har beholdt sin indflydelse på […]-koncernen via As (CEO i H1 A/S) bestyrelsespost.

Ooo-ooO

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at betingelserne for fradragsret for moms af de afholdte rådgiveromkostninger er opfyldte, idet H1 A/S forud for salget greb ind i administrationen af H3 A/S og leverede momspligtige leverancer til H3 A/S. Udgifterne må derfor anses for at udgøre en integreret del af selskabets økonomiske virksomhed. Samtidig forpligtede selskabet sig ved salget sig til at geninvestere en del af provenuet fra salget indirekte i datterselskabet, hvorfor provenuet fra salget fortsat indgår i H1 A/S’ økonomiske virksomhed.
(…)"

Repræsentanten har anført følgende bemærkninger i skriftligt indlæg af 29. august 2023:

"(…)
1. SAGENS PROBLEMSTILLING

Det er Klagers opfattelse, at Klager har ret til fradrag for rådgiverudgiften, idet formålet med frasalget har været geninvestering af midlerne fra salget i selskaber, hvortil Klager også efter salget har forestået momspligtig levering af administrationsydelser m.v.

Formålet med salget har dermed været ikke blot en opretholdelse, men tillige en udvidelse af Klagers momspligtige aktivitet i form af levering af rådgivningsydelser indenfor koncernen, samt til eksterne selskaber og parterne, herunder koncernens ultimative ejer, A, dennes far, B, samt en række af disse ejede selskaber som f.eks. H16 CVR-nr. […].

Der foreligger derfor den fornødne forbindelse mellem udgiften og Klagers momspligtige aktivitet, hvorfor Klager har ret til fradrag, jf. momslovens § 37.

2. FAKTUM 

Som anført i Klagers supplerende indlæg af den 11. maj 2022 til Skatteankestyrelsen blev Klager stiftet den […].

Selskabet, der er momsregistreret, er registreret under branche kode 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Selskabets kerneaktivitet er derfor momspligtig rådgivning.

Klagers ydelser bestod dengang - og i dag - i ledelsesrådgivning, rådgivning om produkt- og produktionsudvikling, finansiering samt dertil relaterede ydelser samt ledelse og strategi.

1.1.          Klagers levering af administrationsydelser - inden salg af Target medio 2017

Som det ligeledes fremgår af Klagers supplerende indlæg af den 22. maj 2022 til Skatteankestyrelsen har Klager leveret rådgivningsydelser til Target siden den 1. maj 2016 i form af produktionsteknisk rådgivning, rådgivning om produktudvikling, løbende strategisk rådgivning samt sparring til direktionen. Ydelserne blev faktureret med i alt kr. 1,5 mio. til Target for perioden den 1. maj 2016 - 30. september 2017 (dokumentation er fremlagt som bilag 3).

Ud over levering af rådgivningsydelser til Target, leverede Klager tillige rådgivningsydelser til Klagers andet datterselskab, H17 ApS, CVR-nr. […] (selskabet har senere ændret navn til H18 ApS) samt en række ikke-koncernforbundne parter og selskaber, som indledningsvist anført.

Som bilag 20 fremlægges kopi af koncernoversigt pr. 1. januar 2017 og dermed inden salget af Target med angivelse af de koncernforbundne selskaber, der modtog administrationsydelser fra Klager. Oversigten illustrerer med gult stiplet linje hvilke selskaber m.v. der aftog Klagers momspligtige rådgivningsydelser.

1.2.         Klagers levering af administrationsydelser - efter salg af Target medio 2017

Klager oppebar et provenu på kr. 2,3 mia. i forbindelse med salget af Target.

Heraf blev ca. kr. 210.000.000 svarende til ca. 9 % af købesummen geninvesteret i Køber.

Klager fortsatte efter salget med salg af administrationsydelser til Target og dettes datterselskab H4 A/S. Som bilag 21 fremlægges kopi af fakturaer udstedt af Klager i forlængelse af salget af Target.

Den resterende del af provenuet blev primært anvendt til bl.a. stiftelse af datterselskabet H15 A/S, CVR-nr. […], den 29. november 2017, hvortil Klager tillige har leveret administrationsydelser siden stiftelsen til i dag.

Klager har siden salget af Target i maj 2017 forestået levering af momspligtige administrationsydelser til samtlige koncernforbundne datterselskaber samt tillige en række eksterne parter og selskaber.

Som bilag 22 og 23 fremlægges kopi af koncernoversigt fra januar 2018 samt 2019 med angivelse af hvilke datterselskaber, der modtog Klagers momspligtige administrationsydelser. Oversigterne illustrerer med gult stiplet linje hvilke selskaber m.v. der aftog Klagers momspligtige rådgivningsydelser.

Klager har siden salget af Target fortsat udvidelsen af sin aktivitet med levering af momspligtige rådgivningsydelser til både koncerninterne selskaber samt eksterne parter og selskaber.

3. JURIDISK VURDERING AF DEN FORELIGGENDE SAG 

Som indledningsvist anført drejer sagen sig om, hvorvidt Klager har ret til fradrag for moms af rådgiverudgifter afholdt i forbindelse med salget af Target efter momslovens § 37.

Klager forstår det således, at Skattestyrelsen ikke anfægter, at Klager de facto har leveret momspligtige rådgivningsydelser til Target inden salget medio 2017.

Uenigheden mellem Klager og Skattestyrelsen angår derfor spørgsmålet om, hvorvidt Klager er udelukket fra at opnå fradrag udelukkende som følge af, at de afholdte udgifter er afholdt i forbindelse med salget af Target i 2017 og derfor ifølge Skattestyrelsen må anses for at have en direkte og umiddelbar forbindelse med salget af aktierne i netop Target.

Klager er uenig i denne vurdering og er af den opfattelse, at Skattestyrelsen i den forbindelse har overset EU-domstolens praksis, der klart illustrerer, at der netop vil kunne opnås momsfradrag i det omfang eneårsagen til salget af aktierne kan henføres til omkostningsafholders momspligtige aktivitet.

Der henvises til sagen C&D Foods Acquisition ApS, C-502/17, der netop omhandlede et holdingselskabs adgang til fradrag for omkostninger afholdt i forbindelse med salget af et datterselskab, som holdingselskabet havde leveret momspligtige ydelser til.

Generaladvokaten indstillede i sagen domstolen til at besvare det stillede spørgsmål negativt med den begrundelse, at "Der synes så absolut - som Kommissionen også har fremhævet i sit skriftlige indlæg - at foreligge en sådan tilknytning mellem Holst Advokaters rådgivningsydelser og det påtænkte salg af aktierne i Arovit Petfood.
Genstanden for rådgivningen var netop udarbejdelse af en aftale om aktiesalget. Dermed synes udgifterne til denne rådgivning at være meget umiddelbart knyttet til den påtænkte afgiftsfritagne transaktion.", jf. præmis 48.

EU-domstolen var enig i konklusionen. Det vil sige, at der konkret ikke var adgang til fradrag for det sælgende selskab.

Selvom det var oplagt, at de omhandlede omkostninger udgjorde rådgivningsomkostninger til advokat, der utvivlsomt omfattede bl.a. aftale om aktiesalg m.v. fastslog EU-domstolen imidlertid, at der skal henses til eneårsagen bag transaktionen, (dvs. salget) i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der foreligger den fornødne direkte og umiddelbare forbindelse mellem omkostningens afholdelse og afholderens momspligtige aktivitet.

I det omfang transaktionen (dvs. salget) foretages med henblik på at anvende fortjenesten ved salget i det sælgende selskabs momspligtige aktivitet, vil afholdelsen af omkostningen have den fornødne forbindelse til denne momspligtige aktivitet med den konsekvens, at der kan opnås fradrag.

I den konkrete sag for EU-domstolen afviste EU-domstolen fradrag - dog udelukkende med den begrundelse, at provenuet fra salget skulle anvendes til indfrielse af gæld og derfor ikke havde den fornødne forbindelse til det sælgende selskabs momspligtige aktivitet, jf. sagens præmis 33-39.

Ooo-ooO

I nærværende klagesag for Skatteankestyrelsen har Klager utvivlsomt afholdt udgifter til rådgiver i forbindelse med salget af aktierne i Target.

Som det fremgår af EU-domstolens praksis, kan dette forhold alene ikke udelukke adgang til momsfradrag, idet der nødvendigvis skal foretages en vurdering af, hvordan provenuet ved salget af Target er blevet anvendt, herunder om det har en direkte forbindelse til Klagers momspligtig aktivitet.

Som det fremgår af sagsfremstillingen i afsnit 1, er Klager et selskab, der har til formål at levere momspligtige ydelser til koncernforbundne selskaber samt andre parter med direkte forbindelse hertil.

Klager har således - både før og efter salget af Target i 2017 - varetaget omfattende momspligtige leverancer til en række forskellige selskaber m.v.. Det skal i den forbindelse fremhæves, at provenuet fra salget af selskabet dels blev anvendt til reinvestering i […]-koncernen såvel som stiftelse af selskabet H15 ApS udelukkende med henblik på levering af momspligtige rådgivningsydelser til disse selskaber.

Formålet med salget var derfor fortsat anvendelse af provenuet med henblik på at sikre Klagers fremadrettede aktivitet med salg af momspligtige rådgivningsydelser, hvorfor der foreligger den fornødne direkte forbindelse mellem Klagers afholdelse af omkostninger til salget og Klagers momspligtige aktiviteter i øvrigt med deraf følgende ret til momsfradrag efter momslovens § 37.
(…)." 

Skatteankestyrelsens indstilling af 30. november 2023
Skattestyrelsen har den 12. december 2023 oplyst, at Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling om stadfæstelse af den påklagede afgørelse.
Selskabet har den 5. februar 2024 fremsendt følgende bemærkninger:

"…

1. Kriteriet "Indregnet i prisen på de solgte selskabsandele"

Skatteenketyrelsens vurdering af, at salgsudgiften blev afholdt for at gennemføre salget af aktierne på de for selskabet mest gunstige vilkår og med henblik på at opnå den højest mulige pris for aktierne udspringer af EU-domstolens konstatering af, at der foreligger en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelse af udgiften og salget af selskabsandelene, når udgiften er medregnet i prisen på de solgte selskabsandele, jf. AB SKF, C-29/08, præmis 73, der lyder:

"Det følger af det ovenfor anførte, at tredje spørgsmål skal besvares med, at der i medfør af sjette direktivs artikel 17, stk. 1 og 2, som affattet ved dette direktivs artikel 28f, nr. 1), samt artikel 168 i direktiv 2006/112 er ret til fradrag for indgående moms erlagt af ydelser leveret til brug for en overdragelse af aktier, hvis der er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem de udgifter, der er forbundet med indgående ydelser, og hele den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed. Det tilkommer den forelæggende ret under hensyntagen til alle de omstændigheder, hvorunder de pågældende transaktioner gennemføres i hovedsagen, at afgøre, om de afholdte udgifter kan medregnes i prisen på de solgte aktier, eller om de udelukkende er en del af omkostningselementerne i prisen for de transaktioner, der indgår i den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed." [Min fremhævning] 

Der ses ikke at foreligge praksis fra EU-domstolen, der fastslår, hvornår salgsomkostninger kan medregnes i prisen på de solgte selskabsandele.

Dette er derimod uddybet i Den Juridiske Vejledning 2024-1, afsnit D.A.11.1.3.4 hvoraf fremgår:

" Det er Skatteministeriets opfattelse, at de afholdte udgifter eksempelvis kan medregnes i prisen på de solgte selskabsandele, når formålet med at afholde udgifterne er at påvirke prisen på aktierne i positiv retning, herunder at fremme efterspørgslen efter aktierne, fx ved at identificere potentielle købere af datterselskabsandelene eller informere potentielle købere om muligheden for at erhverve andelene." [Min fremhævning]

Af SKM2011.717.SKAT fremgår i overensstemmelse hermed i afsnit 5:

" Skatteministeriet finder således, at SKF-dommen præciserer kriterierne for, hvornår de indkøbte ydelser kan anses for anvendt til brug for momsfrie transaktioner (har en direkte og umiddelbar tilknytning til en udgående momsfri transaktion), og hvornår de indkøbte ydelser anses for generalomkostninger (er knyttet til hele den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed). I denne forbindelse skal der under hensynstagen til de faktiske omstændigheder, hvorunder de pågældende transaktioner gennemføres i den konkrete sag, afgøres, om de afholdte udgifter kan medregnes i prisen på de solgte aktier, eller om de udelukkende er en del af omkostningselementerne i prisen for de transaktioner, der indgår i den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed, jf. SKF-dommens præmis 73. 

Skatteministeriet finder i denne forbindelse, at de afholdte udgifter eksempelvis kan medregnes i prisen på de solgte selskabsandele, når formålet med at afholde udgifterne er at påvirke prisen på aktierne i positiv retning, herunder at fremme efterspørgslen efter aktierne, f.eks. ved at identificere potentielle købere af datterselskabsandelene eller informere potentielle købere om muligheden for at erhverve andelene."[Min fremhævning]

Det følger af Skattestyrelsen og Skatteministeriets praksis, at salgsudgifter skal anses for medregnet i prisen på de solgte selskabsandele, når formålet med at afholde udgifterne er at påvirke prisen på aktierne i positiv retning, herunder at fremme efterspørgslen på aktierne, f.eks. ved at identificere potentielle købere af datterselskabsandelene eller informere potentielle købere om muligheden for at erhverve andelene.

Det følger i øvrigt direkte af samme sted i Den Juridiske Vejledning, at de omhandlede ydelser ofte vil være at anse som momsfrie formidlingsydelser:

"Sådanne ydelser kan dog i nogle tilfælde være momsfrie, se afsnit D.A.5.11.8.7, og dermed af denne grund ikke være belagt med moms, hvorfor spørgsmålet om fradragsret ikke bliver aktuelt, se afsnit D.A.11.1.4."

Der henvises i den forbindelse til afsnit D.A.5.11.8.7 i Den Juridiske Vejledning, der omhandler momsfrie forhandlingsydelser vedrørende værdipapirer, herunder momsfritagelse af formidlingsydelser ydet af rådgivere, inklusive advokater.

Det følger af den seneste offentliggjorte praksis, at advokater ikke indtager en momsfritaget formidlerrolle, når advokaten alene har til opgave at levere sædvanlige advokatydelser i forbindelse med en salgsproces, jf. herved SKM2022.69.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at en advokats ydelser i forbindelse med udarbejdelse af og forhandling om indholdet i overdragelsesaftaler vedrørende salg af anparter i en række selskaber var omfattet af momsfritagelsen for transaktioner, herunder forhandlinger vedrørende værdipapirer i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Advokaten havde forhandlet selvstændigt på vegne af sælgerne om konkrete vilkår i overdragelsesaftalerne, dog under forudsætning af, at sælgers bestyrelse efterfølgende skulle godkende forhandlingsresultatet.

Skatterådet fandt, at advokaten ikke kunne anses for at have formidlet salget af anparterne, idet advokatens ydelser var sædvanlige advokatydelser, som bestod i at udfylde/supplere det allerede aftalte gennem formulering af visse konkrete aftalevilkår i forbindelse med udfærdigelse af transaktionsdokumenter i form at overdragelsesaftaler.

Advokaten havde ikke til opdrag at foretage identifikation eller formidle og dermed rette henvendelse til potentielle køberemner, herunder udarbejde og distribuere salgsmateriale i form af prospekt m.v. Ydelserne var derfor ikke momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e).

Konklusionen er herefter, at det følger direkte af Den Juridiske Vejledning, at der ikke kan opnås fradrag for udgifter til salg af selskabsandele, når udgiften direkte og umiddelbart kan henføres til det momsfritagne salg af aktier.

Det er tilfældet, når udgiften indregnes i salgsprisen på de solgte aktier, hvilket ifølge Skatteministerieret sker, når formålet med at afholde udgifterne er at påvirke prisen på aktierne i positiv retning, herunder at fremme efterspørgslen efter aktierne, hvilket fx kan ske ved at identificere potentielle købere af datterselskabsandelene eller informere potentielle købere om muligheden for at erhverve andelene.

Den rådgiver, der har til opdrag at fremme efterspørgslen af aktierne, f.eks. ved at identificere potentielle køberemner, vil imidlertid typisk indtage en momsfri formidler rolle efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e), hvorfor spørgsmålet om momsfradrag i denne situation ikke opstår, hvilket i øvrigt fremgår direkte af Den Juriske Vejledning.

Har rådgiver ikke denne formidlerrolle, men blot en sædvanlig advokatrolle, der ikke har til formål at varetage en egentlig formidlingsrolle, vil advokatens ydelse ikke være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e).
Advokatens rolle vil i den situation heller ikke have nogen mulighed for at påvirke prisen i op eller nedadgående retning, idet arbejdet blot består i at udfylde og supplere transaktionsdokumenter m.v.

Det forhold, at udgiften til f.eks. advokat og rådgiver afholdes tidsmæssigt i forbindelse med salget af selskabsandelene er ganske enkelt ikke tilstrækkelig til at antage, at formålet hermed har været at påvirke prisen i positiv retning. Der må nødvendigvis kræves en påvirkningsevne.

2. Konkret vurdering

Klager gør gældende, at de afholdte salgsomkostninger ikke - som antaget af Skatteankestyrelsen - kan anses for indregnet i salgsprisen på de solgte selskabsandele, idet omkostningen hverken 1) er indregnet i prisen på andelene eller 2) er afholdt med henblik på at fremme efterspørgslen af aktierne og dermed påvirke prisen ved at identificere og rette henvendelse til potentielle købere, se nærmere herom nedenfor.

2.1           Indregnet i prisen på selskabsandele i datterselskabet H3 A/S

Metoden for fastlæggelse af prisen for de solgte selskabsandele er fastlagt i punkt 3 i Share Purchase Agreement fremlagt som bilag 9, der lyder:

“Purchase Price

The purchase price for the Shares (the "Purchase Price") shall be calculated in DKK as an amount equivalent to

a)       the Enterprise Value;

b)       less an amount corresponding to the Final Net Debt, it being understood that if the aggregate of all liabilities (Debt) comprised by the Final Net Debt is less than the aggregate of all cash and cash equivalents (Cash) comprised by the Final Net Debt, such amount shall be added to the Enterprise Value, thereby increasing the amount of the Purchase Price;

c)       plus an amount corresponding to the Final Net Working Capital Difference, it being understood that if the Reference Net Working Capital exceeds the Final Net Working Capital, so that the amount constituting the Final Net Working Capital Difference is negative, such amount shall be deducted from the Enterprise Value, thereby reducing the final amount of the Purchase Price."

Som det fremgår af punkt 3 indgik omkostningen forbundet med salget af datterselskabet ikke som et parameter ved fastsættelse af prisen for de omhandlede selskabsandele.

Det kan derfor lægges til grund, at salgsomkostningen ikke blev direkte indregnet i prisen på de solgte aktier.

2.2 Formålet med afholdelse af salgsudgifterne (påvirkning af prisen)

Klager gør gældende, at formålet med afholdelse af udgifterne ikke var at påvirke prisen på aktierne i positiv retning, herunder at fremme efterspørgslen af aktierne, f.eks. ved at identificere potentielle købere af datterselskabsandelene eller informere potentielle købere om muligheden for at erhverve andelene.
Klager har fremlagt aftalebrev med både R2 (bilag 12) og R1 (bilag 11).

Det fremgår klart af bilag 11, at R1’s opdrag i forbindelse med salget var at bistå med finansiel og tax-due diligence.

Formålet med en due diligence rapport er at afdække as is scenarie, herunder at identificere eventuelle finansielle og skattemæssige risici.

Formålet er dermed ikke at påvirke prisen på aktierne i opadgående retning, ligesom formålet med udarbejdelsen af due diligence rapporter ikke er at fremme efterspørgslen af aktierne, idet arbejdet hverken har til formål at identificere potentielle købere af datterselskabsandelene eller informere købere om muligheden for at erhverve andelene.

Ifølge aftalebrevet med R2 (bilag 12) havde R2 til opdrag at bistå med følgende opgaver af juridisk karakter i salgsprocessen:

"Rådgivningens omfang

……..

-            Bistand relateret til forberedelse af en salgsproces
-            Bistand med etablering af datarum
-            Bistand med koordinering af købersidens due diligence forløb, herunder i relation til spørgsmål fra købersiden;
-            Rådgivning og bistand vedrørende udfærdigelse af transaktionsdokumentation, herunder fortrolighedsaftaler med mulige købere og overdragelsesaftaler;
-            Gennemgang og evaluering af de potentielle køberes bud og kommentarer til transaktionsdokumentationen;
-            Deltagelse i forhandlinger med potentielle købere;
-            Rådgivning og bistand i forbindelse med udfærdigelse af transaktionsdokumentationen og forberedelse og koordinering af signing og closing, samt
-            Rådgivning og bistand i forbindelse med post-closing aktiviteter

Derudover kan vi bistå med øvrig juridisk rådgivning efter behov."

Ingen af de beskrevne opgaver bestod i at fremfinde eller rette henvendelse til potentielle købere. Derimod bestod R2s opgaver af sædvanlige momspligtige advokatydelser der bestod i at datahåndtere samt udfylde transaktionsdokumenter m.v.

Det er derfor klart, at hverken R1 eller R2 har haft det fornødne opdrag til at fremme efterspørgslen af aktierne på lige fod med en sædvanlig corporate finance rådgiver, der netop har til formål at yde en momsfritaget formidlingsydelse der består i at finde og skabe kontakt til potentielle købere.

Ingen af parterne, det vil sige R1 og R2, havde således til opdrag at identificere potentielle købere eller informere potentielle købere om muligheden for at erhverve andele.

De afholdte udgifter kan derfor hverken efter Den Juridiske Vejledning eller Skatteministeriets egne kriterier som opstillet i SKM2011.717.SKAT, være afholdt med henblik på at påvirke prisen og dermed indregnet i prisen.

Det forhold, at udgiften er blevet afholdt i tidsmæssig sammenhæng med salget, er som anført ovenfor hverken efter Den Juriske Vejledning eller Skatteministeriets meddelelse fra 2011 tilstrækkelig til at fastslå en direkte og umiddelbar forbindelse med salget af selskabsandelene. Derimod understreges det også i sagen AB SKF, C-29/08, at der netop er momsfradrag i det omfang den kapital, der erhverves ved salget indgår i den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed og dermed er en del af omkostningselementerne i prisen for disse transaktioner, jf. præmis 72, der lyder:

"Endelig bemærkes, at der er fradragsret med hensyn til indgående moms erlagt for ydelser, der leveres i forbindelse med finansielle transaktioner, hvis den kapital, der erhverves ved sidstnævnte transaktioner, er blevet anvendt til den pågældendes økonomiske virksomhed. Endvidere har de udgifter, der er forbundet med indgående ydelser, en direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed, såfremt de udelukkende kan henføres til økonomisk virksomhed udført i senere omsætningsled og dermed udelukkende er en del af omkostningselementerne i prisen for de transaktioner, der indgik i denne virksomhed (jf. Securenta-dommen, præmis 28 og 29)"

Der henvises i det hele til Klagers argumentation som anført i Klagers supplerende indlæg til Skatteankestyrelsen af 16. oktober 2024, der i det hele fastholdes.
…"

Retsmøde
Selskabets repræsentant nedlagde påstande og redegjorde for sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg og det udleverede materiale. Repræsentanten uddybede yderligere, at de leverede rådgivningsydelser, henset til deres indhold, hverken har haft til formål eller har været egnede til at påvirke salgsprisen på aktierne, hvilket er et relevant vurderingsmoment, jf. EU-Domstolens dom i sag C-29/08 (AB SKF), præmis 73. 

Skattestyrelsen indstillede, at den påklagede afgørelse stadfæstes og redegjorde for styrelsens anbringender i henhold til tidligere udtalelser.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling til, om det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om fradrag af indgående moms på i alt 2.500.933 kr. for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017 for udgifter afholdt til rådgivning i forbindelse med salg af aktier i datterselskab 2.

Der er enighed mellem SKAT og selskabet om, at selskabet - i overensstemmelse med de fremlagte fakturaer - har leveret momspligtige administrations- og managementydelser til datterselskab 2, og at det omhandlede salg af aktierne er sket som led i denne økonomiske aktivitet, hvorfor salget er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Landsskatteretten skal således tage stilling til, om de afholdte udgifter til rådgivning direkte og umiddelbart kan henføres til salget af aktierne i datterselskab 2, som anført af SKAT, eller om de afholdte udgifter udgør en generalomkostning, som anført af repræsentanten.

Retsgrundlaget
I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e), er følgende varer og ydelser fritaget for moms:

"e) Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom."

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår der følgende:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6."

Bestemmelsen har til formål at implementere momssystemdirektivets artikel 167 og artikel 168, hvorfor den skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

I henhold til EU-Domstolens praksis er det blandt andet en grundlæggende betingelse for fradragsret, at de indkøbte varer og tjenesteydelser har en direkte og umiddelbar tilknytning til momspligtige transaktioner. Består der alene en direkte og umiddelbar tilknytning mellem de indkøbte varer og tjenesteydelser og en udgående momsfritaget transaktion, er der således ikke adgang til fradrag. Består der ikke en sådan direkte og umiddelbar tilknytning mellem en bestemt indgående transaktion og en eller flere udgående transaktioner, har den momspligtige dog ret til fradrag, når udgifterne til de omhandlede varer og ydelser indgår i den pågældendes generalomkostninger og dermed er omkostningselementer i prisen på de goder og tjenesteydelser, som vedkommende leverer. Sådanne omkostninger har en direkte og umiddelbar forbindelse med hele den momspligtige økonomiske virksomhed, jf. C-29/08 (SKF), præmis 58-59.

Landsskatterettens begrundelse og resultat
Selskabet har afholdt udgifter til rådgivning i forbindelse med afståelsen af aktierne i datterselskab 2. Rådgivningen vedrørte forskellige juridiske aspekter i forbindelse med overdragelse af aktierne i datterselskab 2 til køberen, blandt andet due diligence fra et revisionsfirma, hvor genstanden for undersøgelsen var datterselskabet samt juridisk bistand fra en advokat med henblik på at gennemføre overdragelsen af aktierne.

Selskabet har angivet fradrag for indgående moms af udgifterne til rådgivning. Selskabet har oplyst, at rådgivningsudgifterne er afholdt med henblik på at opretholde og udvide selskabets momspligtige aktivitet i form af levering af rådgivningsydelser til koncernforbundne selskaber samt eksterne selskaber.

Selskabet har videre oplyst, at 210.000.000 kr. af den samlede købesum på 2,3 mia. kr. for aktierne blev geninvesteret i køberens moderselskab, og at leveringen af momspligtige tjenesteydelser til det forhenværende datterselskab 2 fortsatte i perioden efter salget og frem til 2021. Resten af købesummen blev anvendt til at stifte et nyt datterselskab, hvortil selskabet påbegyndte levering af momspligtige tjenesteydelser, og herudover til at udvide selskabets momspligtige økonomiske aktivitet med levering af administrations- og rådgivningsydelser til koncernforbundne selskaber samt eksterne selskaber.

Landsskatteretten finder, at genstanden for de indkøbte rådgivningsydelser var at gennemføre salget af aktierne på de for selskabet mest gunstige vilkår og med henblik på at opnå den højest mulige pris for aktierne, jf. herved beskrivelsen af de afholdte rådgiverudgifter. Udgifterne er således afholdt for at kunne gennemføre salget af aktierne i datterselskab 2.

Henset hertil finder Landsskatteretten, at udgifterne til rådgivningsydelserne kan henføres direkte og umiddelbart til selskabets salg af aktier i datterselskab 2, som er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Selskabet har derfor ikke ret til fradrag for indgående moms af udgifterne til rådgivningsydelserne, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Videre finder Landsskatteretten, at udgifterne til rådgivningsydelserne ikke kan anses for at udgøre generalomkostninger, idet udgifterne, jf. ovenstående, har direkte og umiddelbar tilknytning til det momsfritagne salg af aktier i datterselskab 2.

Det forhold, at selskabet har anvendt en del af midlerne fra salget af aktierne til selskabets momspligtige økonomiske aktivitet med levering af tjenesteydelser til såvel koncernforbundne selskaber som eksterne selskaber, kan ikke føre til et andet resultat, eftersom det endelige formål, som selskabet har søgt at opnå, er uden betydning for spørgsmålet om selskabets fradragsret for de indkøbte rådgivningsydelser, jf. præmis 19 i C-4/94 (BLP Group) og præmis 20 i C-98/98 (Midland Bank).

SKATs afgørelse stadfæstes.