Dato for udgivelse
18 Apr 2024 14:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Mar 2024 17:18
SKM-nummer
SKM2024.226.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-28755/2023-GLO
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligtig, indkomst, indsætninger
Resumé

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at indsætninger på hans konto ikke udgjorde skattepligtig indkomst. 

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 1, stk. 1

Skattekontrollovens § 4

Skattekontrollovens § 5, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, A.B.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit C.A.2.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, j.nr. 21-0060832, ej offentliggjort

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Martin Bekker Henrichsen)

mod

Skatteministeriet  

(v/advokat Maria Norgil Donslund)

Denne afgørelse er truffet af dommer S. Seerup.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 13. juni 2023, angår en anfægtelse af en afgørelse truffet af Skatteankenævn Hovedstaden Syd den 13. marts 2023, hvorved ankenævnet på en række punkter har stadfæstet Skattestyrelsens afgørelse af 28. juni 2021 om forhøjelse af As personlige indkomst i indkomståret 2017 som følge af en række konkrete indsætninger på hans bankkonto.

A har nedlagt følgende påstand:  

Principalt: Den foretagne forhøjelse af indkomsten med 590.370 kr. i indkomståret 2017 nedsættes til 0 kr.

Subsidiært: Hjemvisning af sagen til Skattestyrelsen til fornyet behandling

Påstanden angår følgende tre forhøjelser:

•    Salg af (red.fjernet.bilmærke)                  

181.457 kr.  

•   Indsætninger fra G1-virksomhed  

371.915 kr.

•    Salg af ur                                

  37.000 kr.  

•    I alt:                                        

590.372 kr.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen  

Af afgørelse truffet af Skatteankenævn Hovedstaden Syd den 13. marts 2023 fremgår bl.a.:

"…

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Skatteankenævn Hovedstaden Syds afgørelse

Indkomståret 2017 Forhøjelse af personlig indkomst

 

631.354 kr.

0 kr.

594.154 kr.

Forhøjelse af anden personlig indkomst

40.600 kr.

0 kr.

37.000 kr.

 

Faktiske oplysninger

Skattestyrelsen har i forbindelse med en kontrol af klagerens skatteforhold anmodet klageren om at redegøre og dokumentere for en række indsætninger på klagerens bankkonti. Skattestyrelsen har i forbindelse med kontrollen gennemgået det indsendte materiale og fundet, at nedenstående beløb udgør skattepligtig indkomst for klageren:

Personlig indkomst

Kommisionsbil  

181.457 kr.

Andre indsætninger

  

409.113 kr.

(red.fjernet.mobilbetaling) indsætninger  

  40.784 kr.

I alt  

Anden personlig indkomst

631.354 kr.

Salg af stole

  3.600 kr.

Salg af ur

37.000 kr.

I alt  

40.600 kr.

Forholdene gennemgås enkeltvist nedenfor.

Kommissionsbil

Det fremgår af klagerens skatteoplysninger, at klageren i hele indkomståret 2017 har været ansat hos leasingselskabet G2-virksomhed (CVR-nummer ...11), hvorfra der er indberettet bidragspligtig Aindkomst med 2.342 kr. Der er hertil fremlagt lønsedler fra G2-virksomhed til klageren for januar 2017 og marts 2017.

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, at klagerens bror, SA, er hovedanpartshaver og direktør hos G2-virksomhed.

Det fremgår af bankkontoudtog for klagerens bankkonto i F1-bank med kontonummer (red.fjernet.kontonummer), at der den 24. februar 2017 er indsat 181.457 kr. med posteringsteksten " Kommsionsbil salg". Samme dato er der trukket 139.411 kr. fra samme bankkonto med posteringsteksten "(red.fjernet.posteringstekst)". Klagerens repræsentant har oplyst, at indsætningen og hævningen relaterer sig til klagerens køb og salg af biler i forbindelse med leasing.

(red.fjernet.bilmærke)

Klagerens repræsentant har først - i sit supplerende indlæg af 17. november 2021 - oplyst, at klageren den 2. september 2015 indtrådte som leasingtager af en (red.fjernet.bilmærke) med registreringsnummer ...Q, og at der i den forbindelse blev foretaget et debitorskifte, idet (red.fjernet.bilmærke) på dette tidspunkt var leaset til en tredjemand.

Der er hertil fremlagt en leasingkontrakt af 25. maj 2015 vedrørende flexleasing af en (red.fjernet.bilmærke). Leasingkontrakten er indgået mellem G2-virksomhed som leasingselskab og en tredjemand som leasingtager. Det fremgår af leasingkontrakten, at ved kontraktens udløb skal leasingtageren anvise en køber til leasingkøretøjet til 117.012 kr. inkl. brugtmoms. Derudover fremgår det af leasingkontrakten, at leasinggiver bliver registreret som ejer af leasingbilen, og leasingtager bliver registreret som bruger af leasingbilen.  

Det fremgår af leasingkontrakt af 2. september 2015, at klageren som ny leasingtager overtager leasingkontrakten på uændrede vilkår og med resterende del af perioden.

Det fremgår ikke af leasingkontrakterne, at leasingtager indestår for restværdien af (red.fjernet.bilmærke) ved kontraktens udløb.

Klagerens repræsentant har hertil oplyst, at klageren den 4. januar 2017 indleverede (red.fjernet.bilmærke) i kommission hos G2-virksomhed, idet leasingperioden efter forlængelse af leasingkontrakten var ophørt, således at (red.fjernet.bilmærke) skulle sælges til enten klageren eller en tredjemand. Der er hertil fremlagt et brev af 4. januar 2017 fra G2-virksomhed, hvori G2-virksomhed bekræfter, at de dags dato har modtaget (red.fjernet.bilmærke) som kommissionsbil.

Der er fremlagt en mail af 25. maj 2021 fra G2-virksomhed, hvoraf det fremgår, at G2-virksomhed har solgt (red.fjernet.bilmærke) på vegne af klageren den 17. januar 2017 til en tredjemand.

Der er hertil fremlagt en slutseddel mellem G2-virksomhed som sælger og en tredjemand som køber, hvoraf det fremgår, at (red.fjernet.bilmærke) er solgt for 360.000 kr. med overtagelsesdato den 25. januar 2017.

Klagerens repræsentant har hertil oplyst, at klageren den 24. februar 2017 har betalt 139.411 kr., som følge af at klageren har afholdt udgiften til registreringsafgiften på (red.fjernet.bilmærke) i forbindelse med salget af (red.fjernet.bilmærke), idet registreringsafgiften ikke tidligere har været betalt.

Klagerens repræsentant har efterfølgende - i sit supplerende indlæg af 2. maj 2022 - anført, at klageren allerede den 5. maj 2015 købte en (red.fjernet.bilmærke) fra Y1-land, og at klageren i den forbindelse overførte 152.020 kr. ved en bankoverførsel. Der er hertil fremlagt bankkontoudtog for klagerens bankkonto i F1-bank med kontonummer (red.fjernet.kontonummer), hvoraf det fremgår, at der den 5. maj 2015 er trukket 152.020 kr. med posteringsteksten "(red.fjernet.posteringstekst)". Klagerens repræsentant har hertil oplyst, at en (red.fjernet.bilmærke) tidligere gik under modelbetegnelsen (red.fjernet.bilmærke).

Klagerens repræsentant har hertil oplyst, at klageren efter købet - uden beregning - overdragede (red.fjernet.bilmærke) til G2-virksomhed, og at klageren herefter selv leasede den overdragne (red.fjernet.bilmærke). Klagerens repræsentant har i den forbindelse henvist til det ovenfor beskrevne forløb vedrørende den omtalte (red.fjernet.bilmærke), der således må forstås som én og samme bil som (red.fjernet.bilmærke).

Der er fremlagt en tro- og loveerklæring af 20. februar 2023 fra G2-virksomhed vedrørende (red.fjernet.bilmærke), som er underskrevet af SR, hvoraf følgende fremgår:

"Jeg erklærer hermed på tro og love, at betalingen på kr. 181.457 d. 24.02.2017 til A er udelukkende for ovenstående køretøj og ikke for andet. Det skal her yderligere bemærkes at denne betaling ikke er nogen form for løn eller andre ydelser.

Herudover fremgår denne betaling som udgår direkte fra vores erhvervskonto til A, ej heller som lønudgift eller lignende i vores bogholderi."

Det fremgår af klagerens skatteoplysninger, at klageren i perioden 24. september 2015 til 30. januar 2017 har stået registreret som bruger af (red.fjernet.bilmærke) med registreringsnummer ...Q. Klageren har ikke stået registreret som ejer af en (red.fjernet.bilmærke) i indkomstårene 2015-2017.

Klagerens repræsentant har ikke fremlagt dokumentation for, at klageren har ejet (red.fjernet.bilmærke). Klagerens repræsentant har i sit supplerende indlæg af 2. maj 2022 ændret sin forklaring i forhold til tidligere indlæg med hensyn til betalingen den 24. februar 2017 på 139.411 kr., idet repræsentanten nu har anført, at betalingen alligevel ikke skyldes betaling af registreringsafgift for (red.fjernet.bilmærke), men derimod klagerens erhvervelse af en (red.fjernet.bilmærke1).

(red.fjernet.bilmærke1)

Det fremgår af klagerens skatteoplysninger, at klageren den 24. februar 2017 er blevet registreret som ejer og bruger af en (red.fjernet.bilmærke1) med registreringsnummer ...Q1.  

Der er fremlagt en kontrakt mellem G2-virksomhed som forhandler/kreditformidler, F2-bank som kreditor og klageren som køber/låntager vedrørende købet af en brugt (red.fjernet.bilmærke1) med registreringsnummer ...Q1 med leveringdato den 24. februar 2017. Det fremgår af kontrakten, at købesum inkl. leveringsomkostninger udgør 282.000 kr., og at udbetaling heraf udgør 142.000 kr.  

Andre indsætninger  

Det fremgår af bankkontoudtog for klagerens bankkonto i F1-bank med kontonummer (red.fjernet.kontonummer), at der har været følgende andre indsætninger på klagerens bankkonto:

Dato

Beløb

Posteringstekst

04.01.2017

12.000 kr.

Udlæg

08.02.2017

14.900 kr.

Udlæg

29.05.2017

16.700 kr.

Udlæg

20.06.2017

40.000 kr.

Udlæg

14.07.2017

28.709 kr.

Udlæg

02.08.2017

32.000 kr.

Udlæg

10.08.2017

10.000 kr.

Udlæg

10.08.2017

10.000 kr.

Udlæg

14.09.2017

65.600 kr.

Udlæg

02.10.2017

20.000 kr.

Udlæg

16.10.2017

200.000 kr.

Udlæg

01.11.2017

35.000 kr.

Udlæg

08.11.2017

37.0000 kr.

Overførsel

08.11.2017

20.000 kr.

Udlæg

13.11.2017

10.000 kr.

Udlæg

I alt

551.909 kr.

Indsætninger med posteringsteksten "udlæg"

Indsætningerne med posteringsteksten "udlæg" ses at stamme fra selskabet G1-virksomhed (CVR-nummer ...12).

Klageren er direktør og hovedanpartshaver i G1-virksomhed, der blev stiftet den 27. februar 2012.  

G1-virksomheds formål er ifølge oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister at drive en (red.fjernet.virksomhedstype).

Det fremgår af klagerens skatteoplysninger, at klageren fra den 26. februar 2017 til den 25. december 2017 har været ansat hos G1-virksomhed, hvorfra der er indberettet bidragspligtig A-indkomst med 253.054 kr.  

Der er fremlagt lønsedler for klageren fra G1-virksomhed indeholdende følgende oplysninger:

                                      

Lønafregningsperiode i 2017

Udbetaling i kr.

Udbetalingsdato i

2017

26/2 - 25/3

11.828,35

31/3

26/3 - 25/4

13.570,35

28/4

26/4 - 25/5  

13.570,35

31/5

26/5 - 25/6  

18.207,35

30/6

26/6 - 25/7  

18.207,35

31/7

26/7 - 25/8  

18.207,35

31/8

26/8 - 25/9  

19.366,35

29/9

26/9 - 25/10  

19.366,35

31/10

26/10 - 25/11  

19.366,35

30/11

26/11 - 25/12  

10.672,35

29/12

Lønnen med udbetalingsdato den 29. september 2017 er indsat på klagerens bankkonto og er ikke taget med i opgørelsen af indsætningerne fra G1-virksomhed ovenfor.

Skattestyrelsen har oplyst, at lønningerne med udbetaling henholdsvis 31. marts 2017, 28. april  2017, 31. maj 2017, 30. juni 2017, 31. juli 2017, 31. august 2017, 31. oktober 2017, 30. november 2017 og 29. december 2017 ikke ses at være indsat på klagerens bankkonto, men idet beløbene stemmer overens med indberetninger til Skattestyrelsen ifølge klagerens skatteoplysninger for indkomståret 2017, har Skattestyrelsen accepteret, at lønnen ikke er udbetalt på lønafregningstidspunktet, men løbende er blevet overført til klagerens bankkonto i indkomståret 2017. Skattestyrelsen har som følge heraf fratrukket disse lønninger i indsætningerne med 142.796 kr.

Skattestyrelsen har herefter forhøjet klagerens personlige indkomst med 409.113 kr. (indsætningerne på 551.909 kr. fratrukket lønnen, der allerede er indberettet til Skattestyrelsen, med 142.796 kr.)

Skattestyrelsen har den 13. januar 2023 bekræftet over for Skatteankestyrelsen, at de har lavet en tastefejl i deres afgørelse, og at de korrekt skulle have fratrukket lønninger i indsætningerne med 142.996 kr.

Klagerens repræsentant har oplyst, at der ikke er grundlag for at forhøje klagerens personlige indkomst, idet klageren tidligere har indskudt beløb i G1-virksomhed, hvorfor klageren har haft et tilgodehavende i selskabet, og at der er tale om beløb, der er overført retur til klagerens bankkonto som følge af dette tilgodehavende og bogført på selskabets mellemregningskonto.

Klagerens repræsentant har hertil fremlagt G1-virksomheds kontospecifikation for mellemregning for 2017 og første halvår 2018, hvoraf det fremgår, at der den 30. juni 2017 er foretaget en debetpostering med posteringsteksten "korrektion af omsætning" på 507.105,09 kr., samt at der den 30. juni 2018 er foretaget en debetpostering med posteringsteksten "(red.fjernet.posteringstekst2)." på 349.350,28 kr. Saldoen på mellemregningskontoen har den 30. juni 2017 udgjort 1.039.165,10 kr. og den 30. juni 2018 udgjort 1.044.520,78 kr. Der ses ikke af mellemregningskontoen at være anført en regulering af et tilgodehavende for klageren. Tilsvarende saldi fremgår for mellemregningskontoen i råbalancen for perioderne 1. juli 2016 til 30. juni 2017 og 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Klagerens repræsentant har ikke fremlagt dokumentation, der underbygger oplysningerne om tilgodehavendet, herunder bankkontoudtog, hvoraf det fremgår, at klageren tidligere har indskudt beløb i G1-virksomhed, eller oplysninger fra mellemregningskontoen, hvoraf det er muligt at se, at det er klageren, der har indskudt beløb i G1-virksomhed. Klagerens repræsentant har hertil oplyst, at klageren har haft bankkonto i F3-bank, som er gået konkurs, hvorfor det ikke er muligt at fremskaffe bankkontoudtog.

Det fremgår af opslag i Det Centrale Virksomhedsregister, at der blev afsagt konkursdekret for F3-bank den 7. februar 2011.

Det fremgår af G1-virksomheds årsrapport for 27. februar 2012 til 30. juni 2013 under den uafhængige revisors erklæringer, at der er taget et forbehold, idet selskabets bogføring ikke har overholdt bogføringsloven fuldt ud, og at der derfor ikke har kunnet opnås de nødvendige revisionsbeviser for indtægter og omkostninger. Der er konkret taget forbehold for resultatopgørelsens poster, materielle anlægsaktiver og andre tilgodehavender på i alt 437.131 kr. samt anden gæld på 1.013.219 kr. Dertil er der på grund af selskabets generelt dårlige økonomi taget et principielt forbehold for den fortsatte drift.  

Det fremgår af G1-virksomheds årsrapport for 27. februar 2012 til 30. juni 2013 under ledelsespåtegning, at det er besluttet, at årsrapporten fremover ikke skal være omfattet af revision, og de efterfølgende årsrapporter ses heller ikke at have været omfattet af revision.  

Skattestyrelsen har tidligere - i afgørelse af 22. januar 2021 - truffet afgørelse for indkomstårene 2013-2016. Følgende fremgår bl.a. af denne afgørelse:

"Den 13. januar 2021 har din advokat NP indsendt kopi af råbalance for perioden 27/2 2012 - 30/6 2013, 1/7 2013 - 30/6 2014, 1/7 2014 - 30/6 2015 og 1/7 2016 - 30/6 2017 for selskabet G1-virksomhed.  

Disse anses ikke som dokumentation for, at du havde penge til gode i selskabet. Idet I ikke har specificeret/dokumenteret hvordan beløbet er opstået.

(…)

Ved gennemgang af de regnskaber I har indsendt, skulle du have indskudt følgende i selskabet netto:

2012/2013  

1.102.573 kr.

2013/2014  

     73.638 kr.

2016/2017  

   130.372 kr.

Ved gennemgang af dine kontoudtog 2013 - 2016 er der ikke overført beløb til selskabet, der indikerer, at du skulle have overført disse netto beløb til selskabet.

Skattestyrelsen anser derfor ikke de indsendte regnskaber, for at kunne dokumentere, at du har indskudt penge i selskabet og derved haft et tilgodehavende i selskabet. "

Klagerens repræsentant har fremsendt en posteringsoversigt, hvoraf det på første side fremgår, at oversigten vedrører G1-virksomheds bankkonto. Posteringsoversigten fremstår ikke som originale bankkontoudtog, idet det bl.a. ikke fremgår, hvilken bank der er anvendt, ligesom der ikke fremgår sidetal af alle sider. Der er i alt indsendt en oversigt for perioden 22. december 2011 til 30. december 2014, men det er ikke muligt at se, om den samlede oversigt vedrører en bankkonto tilhørende G1-virksomhed eller en øvrig bankkonto. Klagerens repræsentant har oplyst, at en del af oversigten udgør klagerens bankkontoudtog.

Klagerens repræsentant har efterfølgende fremsendt en anden posteringsoversigt, hvoraf det på første side fremgår, at oversigten vedrører klagerens lønkonto med kontonummer (red.fjernet.kontonummer). Posteringsoversigten fremstår ikke som originale bankkontoudtog, idet det bl.a. ikke fremgår, hvilken bank der er anvendt. Der er indsendt en oversigt for perioden 4. januar 2010 til 31. december 2014. Klagerens repræsentant har oplyst, at der er tale om originale bankkontoudtog.

Der er fremlagt bankkontoudtog for G1-virksomhed bankkonto i F1-bank med kontonummer (red.fjernet.kontonummer1) for perioden 8. december 2016 til 8. januar 2018. Der er ikke fremlagt bankkontoudtog for selskabets bankkonto for tidligere indkomstår. Det fremgår ikke af de fremlagte bankkontoudtog, at klageren har indskudt beløb i G1-virksomhed.

Indsætning med posteringsteksten "overførsel"

Klagerens repræsentant har oplyst, at indsætningen den 8. november 2017 på 37.000 kr. med posteringsteksten "overførsel" stammer fra en bekendt af klageren ved navn PR, og at indsætningen er sket som følge af aftale om et lån, som efterfølgende viste sig unødvendigt, hvorfor klageren samme dag overførte beløbet retur.

Det fremgår af bankkontoudtog for klagerens bankkonto i F1-bank med kontonummer (red.fjernet.kontonummer), at der den 8. november 2017 er trukket 37.000 kr. med posteringsteksten "(red.fjernet.posteringstekst3)".

Skattestyrelsen har i forbindelse med klagesagen oplyst, at de finder det korrekt, at indsætningen den 8. november 2017 på 37.000 kr. hidrører fra PR, og at klageren samme dag har sendt det samme beløb retur til PR. Skattestyrelsen har hertil erklæret, at det er deres nye opfattelse, at beløbet alligevel ikke er skattepligtigt for klageren, og at der derved skal ske en nedsættelse af den samlede forhøjelse af klagerens personlige indkomst med 37.000 kr.

(red.fjernet.mobilbetaling) indsætninger

Salg af stole

Salg af ur

Det fremgår af bankkontoudtog for klagerens bankkonto i F1-bank med kontonummer (red.fjernet.kontonummer), at der den 4. januar 2017 og den 25. januar 2017 er indsat henholdsvis 25.000 kr. og 12.000 kr. med posteringsteksten henholdsvis "(red.fjernet.posteringstekst4)" og "(red.fjernet.posteringstekst5)"

Klagerens repræsentant har oplyst, at indsætningerne skyldes, at klageren har solgt et ur af mærket (red.fjernet.mærke) til en bekendt i Y2-land.  

Der er hertil fremlagt en mail af 28. januar 2021, hvori en person ved navn MA har bekræftet, at han har købt et brugt dameur, hvor betalingen er sket den 4. januar 2017 og den 25. januar 2017 med henholdsvis 25.000 kr. og 12.000 kr.  

Der er ligeledes fremlagt et billede af et ur af mærket (red.fjernet.mærke) fra MA.  

Klagerens repræsentant har ikke fremlagt dokumentation for, at klageren har ejet uret, for eksempel i form af en original kvittering for køb af uret, certifikatet som medfølger ved køb af et (red.fjernet.mærke) ur, eller udskrift fra klagerens bankkonto, hvor køb af uret fremgår.  

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2017 skal forhøjes med 631.354 kr. som personlig indkomst og 40.600 kr. som anden personlig indkomst.  

Som begrundelse er følgende anført:

"Du skal selvangive din indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Se skattekontrollovens § 1, stk. 1. I selvangivelseskravet ligger, at du over for skattemyndighederne, skal stå inde for de selvangivne oplysninger.

Selvom du modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, er du omfattet af reglerne.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde eller det konstateres, at du har modtaget indtægter, som ikke ses at være selvangivet, påhviler det dig at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget for beskatning. Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Se statsskattelovens § 4.

Da du ikke har indsendt dokumentation for diverse indsættelser på din bankkonto, er det vores vurdering, at du ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet. Vi vil derfor opgøre grundlaget for din skat efter et skøn. Se skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Vi har gennemgået det indsendte materiale, og har vurderet, at nedenstående indsættelser er skattepligtige indkomster:

Løn

Kommisionsbil, se note 1  

181.457 kr.

Andre indsættelser, se note 2  

551.909 kr.

(red.fjernet.mobilbetaling) indsættelser, se note 3  

  40.784 kr.

I alt  

Anden personlig indkomst

774.150 kr.

Salg af stole, se note 4  

       3.600 kr.

Salg af ur, se note 5  

     37.000 kr.

I alt  

     40.600 kr.

 

Note 1 Kommisionsbil

Ved gennemgang af dit kontoudtog fra F1-bank for kontonr. (red.fjernet.kontonummer) har vi konstateret, at der har været følgende indsættelse med teksten: Kommsionsbil salg den 24. februar 2017 med 181.457 kr.

Ifølge tidligere fremsendt kontrakt 0506 af den 2. september 2015 fremgår der ingen oplysning om, at du indestår for restværdien ved kontraktens udløb. Hvis man derimod ser på den indsendte leasingkontrakt vedr. (red.fjernet.bilmærke2) fremgår det, at ved leasingsaftalens udløb er leasingtager forpligtet til at anvise en uafhængig 3. mand, som skal være et firma/selskab registreret med cvr-nr., som køber af den leaset bil. På den baggrund samt at vi ikke har andre oplysninger om hvad indbetalingen på 181.457 kr. den 24. februar 2017 på din konto dækker, har vi anset beløbet for løn fra G2-virksomhed. Vi har desuden henset til, at G2-virksomhed har indberettet, at du har været ansat hele året, men kun indberettet en A-indkomst på 2.342 kr. til skatteforvaltningen. Beløbet er skattepligtig indkomst. Se statsskattelovens § 4.

A-skat og AM-bidrag

Hvis der ikke er sket indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag i A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst eller indeholdelsen er sket med for lavt beløb, skal du indbetale det manglende beløb. Se kildeskattelovens § 68.

Note 2 Andre indsættelser

Ved gennemgang af dit kontoudtog fra F1-bank for kontonr.: (red.fjernet.kontonummer) har vi konstateret, at der har været følgende indsættelser fra G1-virksomhed alle med teksten udlæg, undtaget en indsættelse den 8. november 2017 37.000 kr. der har teksten overførsel:

Dato

Beløb

04.01.2017

12.000 kr.

08.02.2017

14.900 kr.

29.05.2017

16.700 kr.

20.06.2017

40.000 kr.

14.07.2017

28.709 kr.

02.08.2017

32.000 kr.

10.08.2017

10.000 kr.

10.08.2017

10.000 kr.

14.09.2017

65.600 kr.

02.10.2017

20.000 kr.

16.10.2017

200.000 kr.

01.11.2017

35.000 kr.

08.11.2017

37.0000 kr.

08.11.2017

20.000 kr.

13.11.2017

10.000 kr.

I alt

551.909 kr.

Da beløbene (undtagen et) er meget runde tal, og den beskrivende tekst på den enkelte poster ikke indikerer, at det vedrører de indberettede lønoplysninger, anses de ikke at vedrøre din lønindkomst, som allerede er indberettet til Skatteforvaltningen.

Det er ikke specificeret eller dokumenteret hvordan dine tilgodehavenderne er opstået. Vi anser det ikke for dokumenteret, at du har tilgodehavender i selskabet.

Ved gennemgang af dine bankkontoudtog ses der ikke at være overført beløb til selskabet, der indikerer, at du tidligere skulle have overført disse netto beløb til selskabet.

Skattestyrelsen anser dig for skattepligtig af de opgjorte indsættelser fra selskabet. Se statsskattelovens § 4.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at alle overførslerne fra selskabet skal beskattes som løn, idet du har været direktør i selskabet, og har modtaget løn.  

A-skat og AM-bidrag

Hvis der ikke er sket indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag i A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst eller indeholdelsen er sket med for lavt beløb, skal du indbetale det manglende beløb. Se kildeskattelovens § 68.

Note 3 (red.fjernet.mobilbetaling) indsættelser

Note 4 Salg af stole

Note 5 Salg af ur

Du har i din redegørelse over indsættelser på din bankkonto oplyst, at du har solgt et ur til 37.000 kr. Vi har bedt dig om at dokumentere, at du har ejet uret. Dokumentationen kunne være i form af kvittering eller bankkontoudtog hvor købet fremgår. Du har indsendt en mail af 28. januar 2021 fra en person, der bekræfter at have købt uret.

Vi anser ikke mailen for fyldestgørende dokumentation på, at du reelt har ejet uret. Da mailen først er udarbejdet efter vores henvendelse, er det vores opfattelse, at denne er udfærdiget til formålet og derved ikke kan tillægges bevismæssig værdi i skattemæssig henseende.

Vi kan ikke konstatere hvilken kilde indtægten stammer fra, hvorfor vi beskatter beløbet som anden personlig indkomst uden indeholdelse af am-bidrag.

1.5. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse til din indsigelse over forslag af ændring af skatteansættelsen af den 16. april 2021.

Skatteankenævn Hovedstaden Syds afgørelse

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Den skattepligtige har i øvrigt pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens § 1 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer). I selvangivelseskravet ligger også, at den skattepligtige efter anmodning skal gøre rede for grundlaget for de selvangivne oplysninger, hvilket fremgår af bemærkningerne til § 1, stk. 1, i forarbejderne til den dagældende skattekontrollov (lovforslag nr. 104 af 1. december 1995).

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis og kan udledes af Højesteretsdom af 7. marts 2011 offentliggjort i SKM2011.208.HR.

Det påhviler i disse tilfælde skatteyderen at godtgøre, at indtægterne stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Dette kan udledes af Højesteretsdom af 10. oktober 2008 offentliggjort i SKM2008.905.HR.

Der lægges i denne forbindelse vægt på, om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af Østre Landsrets dom af 29. april 2013 offentliggjort i SKM2013.389.ØLR og byrettens dom af 28. februar 2017 offentliggjort i SKM2017.233.BR.

Som udgangspunkt kan salg af privat indbo ske skattefrit. I vurderingen af hvorvidt der er tale om indtægter fra salg af privat indbo, lægges der vægt på objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2013 offentliggjort i SKM2013.748.VLR, jf. byrettens dom af 18. juni 2012 offentliggjort i SKM2012.589.BR.

Det kan tillægges vægt ved bevisvurderingen, hvis klageren afgiver skiftende forklaringer til sagen. Dette kan udledes af Østre Landsrets dom af 29. april 2013 offentliggjort i SKM2013.389.ØLR.

Kommissionsbil

Den 24. februar 2017 er der på klagerens bankkonto indsat 181.457 kr. med posteringsteksten "Kommsionsbil salg" og trukket 139.411 kr. med posteringsteksten "(red.fjernet.posteringstekst)". Klagerens repræsentant har oplyst, at indsætningen og hævningen relaterer sig til klagerens køb og salg af biler i forbindelse med leasing.

Klagerens repræsentant har oplyst, at klageren den 2. september 2015 indtrådte som leasingtager af en (red.fjernet.bilmærke) ved debitorskifte, hvortil der er fremlagt en leasingkontrakt, hvoraf det fremgår, at ved kontraktens udløb skal leasingtageren anvise en køber til leasingkøretøjet til 117.012 kr. inkl. brugtmoms. Klagerens repræsentant har hertil oplyst, at klageren den 4. januar 2017 i forbindelse med leasingperiodens ophør indleverede (red.fjernet.bilmærke) i kommission hos G2-virksomhed med henblik på salg.  

Klagerens bror er hovedanpartshaver og direktør hos G2-virksomhed. Klageren har i indkomståret 2017 været ansat hos selskabet, hvorfra han har modtaget A-indkomst.

Der er fremlagt en slutseddel mellem G2-virksomhed som sælger og en tredjemand som køber, hvoraf det fremgår, at (red.fjernet.bilmærke)en er solgt for 360.000 kr. med overtagelsesdato den 25. januar 2017.  

Hævningen

Klagerens repræsentant har først - i sit supplerende indlæg af 17. november 2021 - oplyst, at klageren den 24. februar 2017 har betalt 139.411 kr., som følge af at klageren har afholdt udgiften til registreringsafgiften på (red.fjernet.bilmærke) i forbindelse med salget af (red.fjernet.bilmærke), idet registreringsafgiften på bilen ikke tidligere har været betalt.

Klagerens repræsentant har efterfølgende - i sit supplerende indlæg af 2. maj 2022 - ændret sin forklaring, idet repræsentanten nu har anført, at betalingen den 24. februar 2017 på 139.411 kr. alligevel ikke skyldes betaling af registreringsafgift for (red.fjernet.bilmærke), men derimod klagerens erhvervelse af en (red.fjernet.bilmærke1).  

Det fremgår af klagerens skatteoplysninger, at klageren den 24. februar 2017 er blevet registreret som ejer og bruger af en (red.fjernet.bilmærke1), ligesom der er fremlagt en kontrakt vedrørende klagerens køb af en brugt (red.fjernet.bilmærke1) med leveringdato den 24. februar 2017 med en udbetaling på 142.000 kr.

På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at repræsentantens seneste forklaring må anses for den reelle årsag til hævningen.

Indsætningen  

Klagerens repræsentant har oplyst, at indsætningen den 24. februar 2017 på 181.457 kr. stammer fra salg af (red.fjernet.bilmærke).

Klagerens repræsentant har - efter udsendelse af sagsfremstilling i klagesagen - oplyst, at klageren allerede den 5. maj 2015, dvs. forinden klageren indtrådte som leasingtager af (red.fjernet.bilmærke) den 2. september 2015, havde købt den pågældende (red.fjernet.bilmærke) for 152.020 kr. fra Y1-land, og at klageren efter købet afleverede (red.fjernet.bilmærke) til G2-virksomhed uden beregning.

Klagerens repræsentant har ikke fremlagt dokumentation for, at klageren har ejet (red.fjernet.bilmærke), ligesom der ikke er fremlagt nogen form for dokumentation for, at klageren har afleveret (red.fjernet.bilmærke) til G2-virksomhed, hvilket efter oplysningerne skulle være sket uden nogen form for beregning eller sikkerhed i øvrigt.

Det fremgår af klagerens skatteoplysninger, at klageren i perioden 24. september 2015 til 30. januar 2017 har stået registreret som bruger af (red.fjernet.bilmærke), hvilket er i overensstemmelse med den fremlagte leasingkontrakt, hvoraf det fremgår, at klageren bliver registreret som bruger af leasingbilen. Klageren har ikke stået registreret som ejer af (red.fjernet.bilmærke) i indkomstårene 2015-2017.

Nævnet finder ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger, at klageren er skattepligtig af indsætningen på 181.457 kr. som yderligere løn, idet klagerens repræsentant ikke har dokumenteret, at indsætningen skyldes salg af en (red.fjernet.bilmærke), som klageren har ejet. Nævnet har herved særlig lagt vægt på, at klagerens repræsentant ikke har fremlagt dokumentation for, at klageren faktisk har ejet (red.fjernet.bilmærke), hverken før eller efter endt leasingperiode, ligesom nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af slutsedlen i forbindelse med salg af (red.fjernet.bilmærke) til tredjemand, at sælger er G2-virksomhed, og således ikke klageren. Derudover har nævnet lagt vægt på, at det alene fremgår af leasingkontrakten, at leasingtageren ved kontraktens udløb skal anvise en køber til leasingkøretøjet til 117.012 kr. inkl. brugtmoms. Det er i den forbindelse nævnets opfattelse, at en reel ejer af (red.fjernet.bilmærke) ikke ville være forpligtet til at anvise en køber til leasinggiver. Nævnet har desuden lagt vægt på, at der ikke er sammenhæng mellem de forskellige forklaringer og beløb, og at det synes ganske usædvanligt, dels at klageren skulle have afleveret (red.fjernet.bilmærke) til G2-virksomhed uden beregning og sikkerhed for derefter selv at lease (red.fjernet.bilmærke), dels at klageren i maj 2015 skulle have købt (red.fjernet.bilmærke) for 152.020 kr. og i forbindelse med salg i februar 2017 skulle have modtaget 181.457 kr., dvs. en værdiforøgelse på knap 30.000 kr. Nævnet har dertil henset til, at klagerens bror er hovedanpartshaver og direktør hos G2-virksomhed, hvor klageren i indkomståret 2017 har været ansat og modtaget A-indkomst fra.

Nævnet stadfæster derved Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt.  

Andre indsætninger

Skattestyrelsen har opgjort andre indsætninger på klagerens bankkonto til 551.909 kr., hvoraf Skattestyrelsen har anset 142.796 kr. for allerede beskattet indkomst som følge af klagerens fremlagte lønsedler fra G1-virksomhed og de til Skattestyrelsen foretagne lønindberetninger. Skattestyrelsen har anset de øvrige indsætninger som skattepligtige, idet indsætningerne ses at stamme fra G1-virksomhed. Skattestyrelsen har herved forhøjet klagerens personlige indkomst med 409.113 kr. Skattestyrelsen har den 13. januar 2023 bekræftet, at de har lavet en tastefejl i deres afgørelse, hvorfor de korrekt skulle have godkendt 142.996 kr. som allerede beskattet indkomst, hvorfor klagerens personlige indkomst derved korrekt skulle være forhøjet med 408.913 kr. Heraf udgør indsætningerne med posteringsteksten "udlæg" 371.913 kr. og en indsætning med posteringsteksten "overførsel" 37.000 kr.

Indsætninger med posteringsteksten "udlæg"

Klageren er direktør og hovedanpartshaver i selskabet G1-virksomhed, der blev stiftet den 27. februar 2012. Klageren har i indkomståret 2017 været ansat hos selskabet, hvorfra han har modtaget A-indkomst.

Klagerens repræsentant har oplyst, at klageren tidligere har indskudt beløb i G1-virksomhed, hvorfor klageren har haft et tilgodehavende i selskabet, og at der er tale om beløb, der er overført retur til klagerens bankkonto som følge af dette tilgodehavende og bogført på selskabets mellemregningskonto. Klagerens repræsentant har hertil oplyst, at klageren har haft bankkonto i F3-bank, som er gået konkurs, hvorfor det ikke er muligt at fremskaffe bankkontoudtog, der viser, at klageren har indskudt beløb i G1-virksomhed.

Det fremgår af opslag i Det Centrale Virksomhedsregister, at der blev afsagt konkursdekret for F3-bank den 7. februar 2011, hvilket er inden G1-virksomhed blev stiftet i 2012.  

Klagerens repræsentant har efterfølgende - i sit supplerende indlæg af 27. januar 2023 - oplyst, at klageren har lånt penge fra sin far til opstart af G1-virksomhed, og at disse penge er overført direkte fra faderens bankkonto til selskabets bankkonto. Der er ikke fremlagt dokumentation herfor, ligesom forklaringen ikke ses at være i overensstemmelse med tidligere forklaringer.

Det fremgår af G1-virksomheds årsrapport for 27. februar 2012 til 30. juni 2013 under den uafhængige revisors erklæringer, at der er taget et forbehold, idet G1-virksomheds bogføring ikke har overholdt bogføringsloven fuldt ud, og at der derfor ikke har kunnet opnås de nødvendige revisionsbeviser for indtægter og omkostninger. Der er konkret taget forbehold for resultatopgørelsens poster, materielle anlægsaktiver og andre tilgodehavender på i alt 437.131 kr. samt anden gæld på 1.013.219 kr. Dertil er der på grund af selskabets generelt dårlige økonomi taget et principielt forbehold for den fortsatte drift. G1-virksomheds efterfølgende årsrapporter har ikke været omfattet af revision.

I Skattestyrelsens afgørelse af 22. januar 2021 for indkomstårene 2013-2016 har Skattestyrelsen bl.a. anført, at der ved gennemgang af klagerens bankkontoudtog for indkomstårene 2013-2016 ikke ses at være overført beløb til G1-virksomhed som oplyst i regnskaberne for regnskabsårene 2012/2013, 2013/2014 og 2016/2017.

Nævnet finder på den baggrund, at det ikke alene ud fra G1-virksomheds årsrapporter er muligt at kontrollere, at klageren har haft et tilgodehavende i selskabet.

Det fremgår af G1-virksomheds kontospecifikation for mellemregning for 2017 og første halvår 2018, at der den 30. juni 2017 er foretaget en debetpostering med posteringsteksten "korrektion af omsætning" på 507.105,09 kr., samt at der den 30. juni 2018 er foretaget en debetpostering med posteringsteksten "(red.fjernet.posteringstekst2)." på 349.350,28 kr. Hverken beløbene eller posteringsteksterne indikerer, at der er en sammenhæng med overførslerne til klagerens bankkonto, og der ses ikke i øvrigt af mellemregningen at være anført en regulering af et tilgodehavende for klageren.  

Klagerens repræsentant har ikke fremlagt objektiv dokumentation, der underbygger oplysningerne om tilgodehavendet, herunder bankkontoudtog, hvoraf det fremgår, at klageren tidligere har indskudt beløb i G1-virksomhed, eller oplysninger fra mellemregningskontoen, hvoraf det er muligt at se, at det er klageren, der har indskudt beløb i G1-virksomhed. Det er således ikke muligt på nogen måde at følge et pengespor fra klagerens bankkonto til selskabets bankkonto for så vidt angår de midler, som klageren efter oplysningerne skulle have indskudt i selskabet, og som skulle have medført det påståede tilgodehavende for klageren. Klagerens repræsentant har således ikke dokumenteret, at der reelt er tale om beløb, der er overført retur til klagerens bankkonto som følge af et tilgodehavende for klageren.

Det forhold, at der er indskudt beløb i G1-virksomhed, og at saldoen på mellemregningskontoen den 30. juni 2017 har udgjort 1.039.165,10 kr. og den 30. juni 2018 har udgjort 1.044.520,78 kr., dokumenterer ikke i sig selv, at det er klageren, der har indskudt beløbene, og at det dermed er ham, der har haft et tilgodehavende i selskabet.  

Klageren anses herefter for skattepligtig af indsætningerne på 371.913 kr. som yderligere løn.

Nævnet ændrer derved Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt. Ændringen skyldes tastefejlen i Skattestyrelsens afgørelse.

(red.fjernet.mobilbetaling) indsætninger

Salg af stole

Salg af ur

Den 4. januar 2017 og den 25. januar 2017 er der indsat henholdsvis 25.000 kr. og 12.000 kr. med posteringsteksten henholdsvis "(red.fjernet.posteringstekst4)." og "(red.fjernet.posteringstekst5)" på klagerens bankkonto.

Klagerens repræsentant har oplyst, at indsætningerne skyldes, at klageren har solgt et ur af mærket (red.fjernet.mærke) til en bekendt i Y2-land. Der er hertil fremlagt en mail af 28. januar 2021, hvori en person ved navn MA har bekræftet, at han har købt et brugt dameur, hvor betalingen er sket den 4. januar 2017 og den 25. januar 2017 med henholdsvis 25.000 kr. og 12.000 kr., ligesom der er fremlagt et billede af et ur af mærket (red.fjernet.mærke) fra MA.

Klagerens repræsentant har ikke fremlagt øvrig dokumentation, der underbygger oplysningerne om klagerens salg af et (red.fjernet.mærke) ur.

På det foreliggende grundlag finder nævnet, at klagerens repræsentant ikke har dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at de modtagne beløb udgør betaling for salg af et (red.fjernet.mærke) ur. Der er herved henset til, at klagerens repræsentant ikke har fremlagt objektiv dokumentation for, at klageren har ejet et (red.fjernet.mærke) ur, for eksempel i form af en original kvittering for køb af uret, certifikatet som medfølger ved køb af et (red.fjernet.mærke) ur, eller udskrift fra klagerens bankkonto, hvor køb af uret fremgår.

Klageren anses herefter for skattepligtig af indsætningerne på 37.000 kr.

Nævnet stadfæster derved Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt."

Forklaringer

A har om overførsler på 371.915 kr. forklaret, at han ejer G1-virksomhed, der er en konsumisforretning, som han har haft siden april 2012. Da han startede virksomheden i 2012, indskød han penge, som han havde lånt af sin far, i G1-virksomhed som lån. Det skete i vidt omfang ved kontantbetaling. Overførslerne fra G1-virksomhed vedrører denne mellemregning med selskabet. Det er penge, han har brugt på at etablere forretningen. Han har trukket penge tilbage ved slutningen af hvert regnskabsår som en regulering af mellemregningen. Posten "korrektion af omsætning" på 507.105,09 kr., der er medtaget på bogføringen over konto for G1-virksomheds mellemregning med ham pr. 30. juni 2017 har han fundet ud af sammen med revisor. Det er en samlet kontering af alle udbetalinger, som han i løbet af året har modtaget fra selskabet, men som ikke løbende er ført på mellemregningen. Det er den måde, de gør det på. Det tilsvarende gælder posten "(red.fjernet.posteringstekst2)"på 349.350,28 kr., der er bogført på samme mellemregningskonto den 30. juni 2018. Hans revisor og dennes assistent bistod med dette. Om kommissionsbilen har han forklaret, at det første af de fremlagte fotos af bilen er taget hos forhandleren i Y1-land i byen Y5-by. På det nederste billede ser man bilen i hans carport i Danmark. Han fandt bilen på nettet og rejste ned til forhandleren. Han syntes bilen, var flot, og han købte den. Han betalte ca. 131.000 kr. for bilen i Y1-land. Det har han dokumenteret over for SKAT. Foreholdt, at hans repræsentant under skattesagen har oplyst, at prisen var 152.020 kr., har han forklaret, at det kan passe, at prisen var på dette beløb. Han kørte selv bilen til Danmark. Han fik den fremlagte Y1-landske registreringsattest af 7. maj 2015 fra den Y1-landske forhandler. Han bestilte prøveplader hos SKAT før rejsen, således at han havde plader til at køre bilen hjem. Bilen kom til syn, da den var kommet til Danmark. Ved det første syn var der problemer med, at bremseskiverne var for slidte. Dette blev ordnet, og ved næste syn gik bilen igennem. Han overdrog bilen til G2-virksomhed for 127.500 kr. G2-virksomhed leasede den videre til UA, der er hans svoger. Denne blev valgt, fordi han ikke selv kunne få en fornuftig forsikring til bilen på det pågældende tidspunkt. Nogle måneder efter lykkedes det ham at få en fornuftig forsikring, hvorfor han overtog leasingaftalen. I maj 2016 blev aftalen forlænget. Med 6 måneder. Da leasingkontrakten udløb i slutningen af 2016, indfriede han restværdien på godt 100.000 kr. Han husker dog ikke beløbet nøje i dag. Bilen var ikke indregistreret til ham på det tidspunkt. Den blev sat til salg af G2-virksomhed til 190.000 kr. eksklusive registreringsafgift. Bilen blev solgt til en køber ved navn PJ. Den 24. februar 2017 modtog han købesum på 181.457 kr. fra G2-virksomhed. Bilen var solgt for 360.000 kr. inklusive registreringsafgift. Han havde betalt en kommission på 5.000 kr. Derudover var der fradraget penge for nummerplade, omregistrering m.v. Der var herefter de 181.457 kr. tilbage til ham. Dette beløb har intet med en (red.fjernet.bilmærke1) at gøre. Det angår kun den omhandlede (red.fjernet.bilmærke). På et tidspunkt under skattesagen er han kommet til at sige noget forkert vedrørende sin hustrus bil og registreringsafgiften på denne. Bilen fik et facelift i hans ejertid. Han kørte galt i bilen. Forsikringen betalte for reparationen. Der skete i den forbindelse et facelift. Det er grunden til, at den kunne sælges til en højere pris end indkøbsprisen. Han har i 2017 bistået med noget klargøring i G2-virksomhed. Han var kun ansat i meget kort tid. Der er lønsedler på den løn, som han fik. Om (red.fjernet.mærke)-uret har han forklaret, at han solgte sin hustrus gamle ur til MA, der var interesseret i at købe det til MA’s hustru, der er sagsøgers kusine. Han overdrog uret, og de aftalte, at pengene ville komme senere. Han fik først de 25.000 kr. og siden de 12.000 kr. Der er i sagen fremlagt et fotografi af uret. Han købte uret i 2007 i lufthavnen i Y3-by. Han har ikke noget certifikat på uret.

SA har forklaret blandt andet, at han er A’s broder. Han er direktør i G2-virksomhed. Det var han også i 2017. Kvittering af 20. maj 2015 til A er udstedt af G2-virksomhed, der herefter var ejer af bilen. G2-virksomhed betalte for bilen. Der blev oprettet en leasingkontrakt. Restværdien på bilen efter 12 måneder var på 117.012 kr. Hans bror indtrådte som ny leasingtager i leasingaftalen med G2-virksomhed. Leasingkontrakten blev siden forlænget med 6 måneder. Restværdien blev reguleret, da aftalen blev forlænget. Han husker ikke den nye restværdi. Den står i den blanket, der sendes ind til SKAT. Han har underskrevet kommissionsbrevet af 4. januar 2017. G2-virksomhed tog bilen ind i kommission, fordi bilen var købt fri. Bilen blev solgt for 360.000 kr. inklusive registreringsafgift. Der blev afregnet 181.457 kr. over for A vedrørende salgssum for bilen. Der er fradraget 5.000 kr. vedrørende kommission. Derudover kan der være en række yderligere fradrag. G2-virksomhed betalte 127.500 kr. for bilen ved købet i 2015. Videresalgssummen på 190.000 kr. hænger sammen med, at bilen blev faceliftet, således at den lignede den nye model. Dette blev betalt af A. Det skete i A’s brugsperiode. Det er dyrt at få foretaget.

IK har forklaret blandt andet, at han er revisor for G1-virksomhed. Han har foretaget bogføring og udarbejdet årsregnskab for selskabet. Der er i sagen fremlagt en udskrift af mellemregningskontoen i G1-virksomhed. Posten "korrektion af omsætning" på 507.105,09 kr., der er medtaget på bogføringen over kontofor G1-virksomheds mellemregning med A pr. 30. juni 2017 er posteret i forbindelse med årsregnskabet. Det er afstemning og efterpostering. Det dækker over overførsler i året, der ikke er blevet bogført løbende. Det tilsvarende gælder posten "(red.fjernet.posteringstekst2)"på 349.350,28 kr., der er bogført på samme mellemregningskonto den 30. juni 2018. Modposteringer finder man på varekøb og flere andre konti.

MA har forklaret blandt andet, at han i januar 2017 har overført i alt 37.000 kr. til A som betaling for et (red.fjernet.mærke)ur. Det er det ur, som man ser på billedet, der er fremlagt i sagen.

Parternes anbringender

A har i sit påstandsdokument påberåbt følgende anbringender:

"SAGENS HOVEDTEMAER  

Sagen drejer sig om beskatning af A’s indkomst i indkomståret 2017 som følge af en række konkrete indsætninger på hans bankkonto. De indsætninger, som denne sag drejer sig om, er følgende:  

• Salg af (red.fjernet.bilmærke)                  181.457 kr.  

• Indsætninger fra G1-virksomhed             [371.915 kr.]  

• Salg af ur                                                 37.000 kr.  

Skattestyrelsen har forhøjet indkomsten ud fra de konkrete indsætninger på A’s bankkonto krone-til-krone, hvorfor der ikke er udøvet noget forvaltningsretligt skøn over indkomstforhøjelsen.  

Det er A’s overordnede synspunkt, at der er tale om skattefrie formuebevægelser, jf. statsskattelovens § 5. Heroverfor er det skattemyndighedernes synspunkt, at der er tale om personlig indkomst.  

BEVISBYRDE  

Det er Skatteministeriets synspunkt, at det påhviler A at bevise, at indsætningerne ikke udgør skattepligtig indkomst, men i stedet hidrører fra allerede beskattede eller skattefrie midler.  

I UfR 2010.415 H/2 var der tale om en skatteyder, der havde modtaget bankoverførsler fra 2 Y4-land virksomheder. Overførslerne var ikke på nogen måde markeret, så det fremgik, at de tilhørte virksomhederne, og de modtagne overførsler var indgået i skatteyderens almindelige økonomi og forbrug. Der var uoverensstemmelse med forklaringer om provision, og det kunne ikke af bogføringen ses, at der var tale om beløb, der ikke tilhørte skatteyderen. Og i den situation fandt Østre Landsret, at det påhvilede skatteyderen at godtgøre, at overførslerne ikke tilhørte hende, med følgende præmisser:  

"Det omstridte beløb på 706.079 kr. benævnt »other costs« er overført til A's konto fra de Y4-land virksomheder, fra hvilke hun modtog provision, uden at det på nogen måde er markeret, at pengene tilhører virksomhederne, og uden at pengene er holdt adskilt fra A's øvrige formue.  

Under disse omstændigheder påhviler det A at godtgøre, at beløbet ikke tilhørte hende, idet hun havde tilbagebetalt det eller var forpligtet til at tilbagebetale det."  

Også denne præmis er meget konkret begrundet i skatteyderens forhold og kan ikke udstrækkes til at gælde i andre ikke-tilsvarende situationer.  

UfR 2011.1599H støtter ikke synspunktet om, at A skal bevise, at indsætningerne på hans private bankkonto ikke stammer fra skattepligtige aktiviteter. Derimod blev det fastslået i dommen i U2011.1599H, at det i sagen omhandlede låneforhold skulle sandsynliggøres af låntageren ud fra objektivt bestyrkede kendsgerninger. Hertil kommer, at Højesteret i SKM2009.37.HRD har fastlagt, at bankkontoudtog er objektivt bestyrkede kendsgerninger. Og det bevis er ført i nærværende sag.  

Det ses af svarskriftet, at parterne er uenige om, hvorvidt A har ført bevis for, at de foretagne forhøjelser af hans indkomst skal opretholdes og hvem der bærer bevisbyrden herfor.  

SAGSFREMSTILLING  

(red.fjernet.bilmærke) - 181.457 kr.  

Den 5. maj 2015 erhvervede A den (red.fjernet.bilmærke), som nærværende del af sagen drejer sig om, fra en Y1-land forhandler. Registreringsattesten fremlægges …  

Da bilen skulle køres fra Y1-land til Danmark, rekvirerede A 6. maj 2015 et sæt prøvemærker med reg.nr. ...Q2 til bilen på skat.dk …  

[I sagen er fremlagt] to billeder af bilen, hvoraf det første er fra forhandleren i Y1-land, og det næste er af bilen ved A’s bopæl i Danmark. Når der zoomes ind på det sidste billede, ses det, at det prøvemærke, som sidder på bilen, er tilsvarende det, som fremgår af udtrækket fra skat.dk - nemlig ...Q2.   

Efter hjemkomsten til Danmark fik A bilen synet …  

Efter købet af bilen i Y1-land blev den overdraget til G2-virksomhed, da der ikke var betalt dansk registreringsafgift …

G2-virksomhed leasede herefter bilen ud til UA …

A leasede herefter bilen …

Den 4. januar 2017 indleverede A (red.fjernet.bilmærke)en til kommission ved G2-virksomhed … Leasingperioden var ophørt, og bilen skulle derfor sælges til enten A selv, eller en anden køber. Der blev aftalt en annonceret pris på 190.000 kr. ekskl. registreringsafgift. Hertil skulle A betale 5.000 kr. i kommission til G2-virksomhed for, at de afhændede bilen på vegne af A.  

[I sagen] er fremlagt slutsedlen for salget af den omhandlende (red.fjernet.bilmærke) efter, at A’s leasingperioden var ophørt. Som det fremgår af slutsedlen, betalte den nye ejer 360.000 kr. Denne pris var inkl. registreringsafgift.  

24. februar 2017 modtog A restbeløbet på 181.457 kr. " Kommsionsbil salg" …  

Det gøres gældende, at beløbet på 181.457 kr. er en skattefri formuebevægelse, jf. statsskattelovens § 5.  

Da Skattestyrelsen har anset beløbet på 181.457 kr. for at være løn til A fra G2-virksomhed, er fremlagt lønsedler for perioden januar-marts 2017 samt tro og love erklæring om, at beløbet på 181.457 kr. ikke er løn for udført arbejde.  

Andre indsætninger - 409.113 kr.  

Skattestyrelsen har forhøjet A's indkomst med 409.113 kr. vedrørende 14 overførsler fra G1-virksomhed, …

Der er fremlagt årsregnskaber for G1-virksomhed for 2016/2017 og 2017/2018. Videre er … fremlagt cvr-udskrift for G1-virksomhed.  

Videre er fremlagt kontospecifikationer for de to regnskabsperioder.   

De 14 overførsler er indeholdt i følgende posteringer:  

30-06-17 Korrektion af omsætning 507.105,09 kr., jf. bilag 22 og 30-06-18 (red.fjernet.posteringstekst2). 349.350,28 kr., jf. bilag 23  

Det gøres gældende, at de 14 overførsler på i alt 409.113 kr. er skattefri formuebevægelser, jf. statsskattelovens § 5.  

Salg af ur - 37.000 kr.  

A har januar 2017 solgt et (red.fjernet.mærke) ur for 37.000 kr. til en bekendt i Y2-land, MA. Der er sket betaling ved overførsel af 4. januar 2017 på 25.000 kr. og 25. januar 2017 på 12.000 kr. Der vedlægges emails fra køberen MA af 28. januar 2021 og 25. november 2021 …

Det gøres gældende, at overførslerne med købesummen fra salget af er skattefri formuebevægelser, jf. statsskattelovens § 5."

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument påberåbt følgende anbringender:

"Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4.  

A bærer bevisbyrden for, at indsætningerne på hans private konti i indkomståret 2017 ikke stammer fra skattepligtige aktiviteter. For at løfte sin bevisbyrde må A’s forklaring om, at der er tale om ikke-skattepligtige indsætninger, være bestyrket af objektive kendsgerninger, jf. eksempelvis UfR 2010.415/2 H og UfR 2011.1599 H.  

A har ikke løftet denne bevisbyrde.   

A er kommet med en række bemærkninger vedrørende de enkelte indsætninger. Det er karakteristisk for disse bemærkninger, at bemærkningerne ikke er underbygget af nogen form for objektiv dokumentation.  A’s bemærkninger til de enkelte indsætninger behandles nedenfor …  (red.fjernet.bilmærke) stelnummer (red.fjernet.stelnummer)  

A er skattepligtig af indsætningen på 181.457 kr. som yderligere lønindkomst. A har ikke godtgjort, at indsætningen ikke udgør en skattepligtig indtægt for ham.  

Det er A’s synspunkt, at han var ejer af køretøjet forud for overdragelsen til G2-virksomhed den 20. maj 2015, og at det beløb han modtog efter G2-virksomheds kommissionssalg af køretøjet ikke er skattepligtigt, jf. statsskattelovens § 5.  

A har imidlertid ikke godtgjort, at han var ejer af køretøjet. Beløbet kan derfor ikke anses for at hidrøre fra et salg af hans ejendele.  

A har under sagens administrative behandling afgivet skiftende forklaringer om baggrunden for indsætningen, samt ejerskabet af bilen. Det bemærkes herved, at A’s repræsentant oplyste til Skattestyrelsen den 5. februar 2021, at A ikke havde været ejer af køretøjet, men kun leasingtager og bruger … A oplyste således først i sit supplerende indlæg af 2. maj 2022, at han havde købt køretøjet i Y1-land …, hvilken forklaring er gentaget i stævningen, hvormed han har fremlagt en række fotos, synsrapport og registreringsattest for køretøjet …  

Som følge af skiftende forklaringer om baggrunden for indsætningen, samt ejerskabet af bilen, påhviler der A en skærpet bevisbyrde for, at den seneste forklaring er korrekt.   

De fremlagte billeder, synsrapport og registreringsattest dokumenterer ikke, at A på noget tidspunkt har været ejer af køretøjet.

Den fremlagte erklæring fra As brors virksomhed, G2-virksomhed, af 20. februar 2023 … kan ikke tillægges nogen betydning, dels fordi der foreligger et interessefællesskab, jf. UfR 2009.2325 HR, dels fordi erklæringen er indhentet til skattesagen, og ikke er bestyrket ved objektive kendsgerninger, jf. UfR 2009.476/2 H.  

Da A ikke har fremlagt objektiv dokumentation for, at han var ejer af køretøjet, har han ikke godtgjort, at indsætningen på 181.457 kr. er omfattet af statsskattelovens § 5. Beløbet må følgelig anses for at udgøre skattepligtig indkomst, jf. lovens § 4.  

Andre indsætninger  

A har ikke godtgjort, at beløbet på i alt 371.913 kr. ikke udgør skattepligtig indkomst for ham.  

Fælles for de omhandlede indsætninger er, at der i posteringsteksterne er anført "udlæg" … A’s tidligere repræsentant oplyste i indsigelsen over for Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 15. september 2020, at indsætningerne fra selskabet var tilbageførsel af lån som A havde ydet til selskabet i 2012 og 2013 …  

A har i stævningen … anført, at indsætningerne er indeholdt i følgende posteringer i G1-virksomheds kontospecifikationer for mellemregningen for 2016-2017 og 2017-2018 … :  

         − "30-06-17 Korrektion af omsætning 507.105,09 kr."  

         − "30-06-18 (red.fjernet.posteringstekst2). 349.350,28 kr."  

Posteringsteksterne giver ingen holdepunkter for, at dele af beløbet skulle vedrøre de omhandlede indsætninger. A har i det hele taget ikke fremlagt nogen dokumentation for, at indsætningerne skulle angå "skattefri formuebevægelser". Beløbene må derfor anses for at udgøre skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4.  

Salg af ur  

A har ikke godtgjort, at indsætningerne på 25.000 kr. den 4. januar 2017 og 12.000 kr. den 25. januar 2017 vedrører salg af hans ejendele, jf. statsskattelovens § 5.  

A har ikke fremlagt certifikat, kvittering for køb eller anden dokumentation for, at han har været ejer af uret. De fremlagte mails af 28. januar 2021 … og 25. november 2021 … dokumenterer således ikke, at indsætningerne vedrører salg af et ur, som tilhørte ham. Beløbet må derfor anses for at udgøre skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4."

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Generelt

Sagen angår et antal indsætninger på A’s bankkonto. Retten tiltræder af de grunde, som skatteankenævnet har anført, at Skattestyrelsen været berettiget til at forhøje A’s indkomst, i det omfang han ikke har godtgjort, at indtægterne stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der er i sagen ikke tvist om, at indsættelserne er modtaget på A’s bankkonto i 2017.

Indsætningen på 181.457 kr.

A og hans bror, SA, har samstemmende forklaret, at indsættelsen angår en personbil, som SA’s selskab solgte som kommissionær for A, efter at A havde frikøbt bilen hos dette selskab. Forklaringerne er ikke understøttet af objektive kendsgerninger. Sagens dokumentation godtgør alene, at SA’s selskab har været ejer af bilen, og A’s forklaringer om, at brugtvognsværdien i perioden fra maj 2015 til januar 2017 steg fra 127.500 kr. til 190.000 kr., er både utroværdig og ubestyrket. Retten finder derfor, at A heller ikke for retten har godtgjort, at indsætningen stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der er derfor ikkegrundlag for at tilsidesætte den foretagne forhøjelse i indkomståret 2017 med 181.457 kr.

Indsætningerne på i alt 371.915 kr.

As forklaring om, at disse indsætninger er udtryk for afbetalinger på hans mellemregning med hans selskab, G1-virksomhed, er for retten til dels bestyrket ved den forklaring, der er afgivet af vidnet IK. Der er for retten ikke fremlagt det samlede bogføringsbillede, hvorfor det ikke fremstå klart, om de samlede ultimoposteringer på mellemregningskontoen dækker over kontante overførsler, eller (tillige) selskabets køb af varer og tjenesteydelser til A’s privatforbrug. IK har ikke forklaret om tilblivelsen af A’s fordring på G1-virksomhed. A’s forklaring om, at fordringen er stiftet ved hans tilførsel af fremmedkapital i forbindelse med selskabets stiftelse i form af kontanter, som han lånte af sin fader, er både utroværdig og ubestyrket. Retten finder derfor, at A heller ikke for retten har godtgjort, at indsætningerne stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte den foretagne forhøjelse i indkomståret 2017 med 371.915 kr.

Indsætninger på i alt 37.000 kr.

As forklaring om, at disse indsætninger udgør en købesum for et ur af mærket (red.fjernet.mærke), er bestyrket af den forklaring, der er afgivet af vidnet MA, der er besvogret med A i sidelinjen. A har for retten imidlertid forklaret, at uret, han solgte, tilhørte hans hustru. Allerede af den grund finder den af ham påberåbte bestemmelse i statsskattelovens § 5 ikke anvendelse. Retten finder, at A ved bevisførelsen for retten heller ikke på anden måde har godtgjort, at indsætningerne stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der er derfor ikkegrundlag for at tilsidesætte den foretagne forhøjelse i indkomståret 2017 med 37.000 kr.

Resultat og sagsomkostninger

Retten tager herefter den af Skatteministeriet nedlagte frifindelsespåstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift inklusive moms med 55.000 kr.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes

A skal inden 14 dage til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 55.000 kr.  

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.