Dato for udgivelse
17 Apr 2024 07:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. marts 2024
SKM-nummer
SKM2024.221.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
BS-32452/2022-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Værdifastsættelse, annoncer, skønserklæring
Resumé

Sagen angik værdiansættelsen af en brugt Ferrari.

Landsretten udtalte bl.a., at Motorankenævnet ved værdiansættelsen af køretøjet havde inddraget annoncemateriale og oplysninger om køretøjets udstyr, kilometerstand og vedligeholdelsesstand, samt at landsretten ikke fandt grundlag for at fastslå, at der ikke var et marked i Danmark for Ferrari-køretøjer inkl. registreringsafgift.

På den baggrund og i øvrigt af de af byretten anførte grunde, var der ikke påvist fejl ved Motorankenævnets værdiansættelse. Byretten havde bl.a. anført, at der kræves et sikkert grundlag for at tilsidesætte Motorankenævnets afgørelse, og at der ikke var grundlag for på baggrund af en skønserklæring at tilsidesætte Motorankenævntes værdiansættelse.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit I.A.1.5.3.1.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byretten, SKM2022.436.BR

H1

(v/advokat Susan Lund Danielsen)

mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/advokat Rune Bo  Schønsted)


Retten i Sønderborg har den 18. august 2022 afsagt dom i 1. instans (sag BS- 47621/2020-SON).

Afgørelsen er truffet af
Landsdommerne Hanne Aagaard, Jon Esben Hvam og Lars Viereck (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, H1, har gentaget sin påstand for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at den af H1 fastsatte pris på 1.037.000 kr. inkl. registreringsafgift udgjorde den reelle handelsværdi på anmeldelsestidspunktet den 12. april 2017 for den i sagen omhandlende Ferrari med stelnummer XXXXXX, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling ved Motorstyrelsen.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling
Den 3. oktober 2022 gav Motorstyrelsen aktindsigt til H1 i oplysninger om eksporterede køretøjer af mærket Ferrari med benzinmotor. Af aktindsigten fremgår et enkelt eksporteret køretøj af mærket Ferrari. Om dette køretøj fremgår, at der var tale om en uoplyst variant. Kilometerstanden var 64 km. Datoen for første indregistrering var den 8. juli 1986. Køretøjet blev i 2015 anmeldt til eksport. I den forbindelse blev køretøjets handelspris inkl. registreringsafgift fastsat af selvanmelder til 1.995.722 kr.

Der har under ankesagen været udmeldt supplerende syn og skøn. I supplerende erklæring af 22. februar 2023 har skønsmand JF besvaret spørgsmålene således:

"Spørgsmål SS 1:

Skønsmanden bedes oplyse handelsværdien uden registreringsafgift ved et salg til en bruger i Danmark på anmeldelsestidspunktet den 12.04.2017 for den i sagen omhandlende Ferrari, idet skønsmanden i sin vurdering bedes inddrage annonceeksemplet fra G1 omtalt i bilag 13.

Svar på spørgsmål SS 1:

Bilag 13 omhandler tilsvarende (ikke identisk) bil annonceret til salg i august 2016 for "kr. 400.000 + afgift" Det har ikke været muligt, at afklare, hvorvidt den annoncerede pris er med eller uden tillæg af moms. Denne bil er i Bilag 13 oplyst som værende fra 1991. Denne sags omhandlende bil er fra 1987.

Til sammenligning er der et par år tidligere solgt en tilsvarende bil (fra 1990) på en offentlig auktion i Y2-by til 450.000 kr.

Det er mit skøn, at sagens omhandlende bil per 12. april 2017 havde en salgspris ved salg til en bruger i Danmark på kr. 480.000 ex. moms og afgift. Her defineres en bruger som en køber der IKKE har til hensigt at afgiftsberigtige bilen på fuld afgift.

Med henvisning til vores tidligere Skønserklæring til sagen - finder jeg det vigtigt, at gøre opmærksom på, at den samme bil på samme tidspunkt havde en salgspris ved salg til bruger i Danmark på kr. 1.200.000 inkl. moms og afgifter. Her defineres en bruger som en køber, der ønsker at køre på fuld afgift.

Det er - og var også i 2017 - almindelig branchekendt, at en bil af denne type uden afgifter er en international handelsvare - mens en tilsvarende bil med afgifter primært er en dansk handelsvare, hvorfor der ikke kan drages teknisk-økonomiske sammenligninger mellem disse to varer.

Spørgsmål SS 2:

Skønsmanden bedes oplyse, hvilke forhold der danner grundlag for skønsmandens vurdering i spørgsmål SS 1 samt vedlægge det materiale (annonceeksempler, prisoplysninger m.v.), som skønsmanden har anvendt ved sin vurdering.

Svar på spørgsmål SS 2:

Som grundlag for mit skøn i SS 1 skal jeg indledningsvis henvise til sagens tidligere Skønserklærings svar på spørgsmål SS IB, hvor jeg anfører, hvorfor henvisninger ikke kan anføres for de enkeltpersoner, jeg har inddraget i mine undersøgelser om tilsvarende bils værdiansættelse i 2017.

Som baggrund for nærværende svar, har jeg talt med 2 fra samme kreds igen, samt undersøgt mulige salgspriser i DK for brugbare oplysninger. Det sidste har ikke været muligt.

Det føromtalte salg på auktion - kan dog ses og læses via fremsøgning på www.bt.dk. Såfremt det måtte ønskes, kan artiklen uploades på sagen."

Forklaringer
JN har afgivet supplerende forklaring.

JN har forklaret, at han fortsat ejer H1 og er direktør i selskabet. På vegne af kunder foretager hans selskab afgiftsberegning af biler, som kunderne importerer til Danmark. Desuden importerer selskabet selv biler til Danmark med henblik på salg. I begge tilfælde værdifastsætter selskabet den importerede bils handelsværdi og foretager afgiftsberegning, som efterfølgende selvanmeldes af selskabet til skattemyndighederne.

Han startede selskabet i 2006 i Tyskland. I 2011 flyttede han selskabet til Danmark. Han har derfor mange års erfaring med at fastsætte en bils handelsværdi. Det er stort set alle typer biler, som hans selskab beskæftiger sig med at værdifastsætte. De værdifastsætter også specialmodeller.

Når en importeret bil skal værdifastsættes med henblik på afgiftsberegning, skal man for det første undersøge, hvad bilens nypris var. I hans selskab anvender de bl.a. Bilinfo.dk dertil. Derefter søger de efter salgsannoncer for tilsvarende biler for at se, hvilken pris bilerne har været annonceret til. I den forbindelse er det vigtigt at frasortere annoncer med afvigende priser. Det gælder om at finde den "røde tråd" for priserne for den pågældende bilmodel. Ved værdifastsættelsen skeler de ikke til Motorstyrelsens afgørelser. Det er hans erfaring, at styrelsen ikke altid har fastsat retvisende priser. Styrelsens afgørelser er dog blevet bedre med tiden.

Efter hans opfattelse har Motorstyrelsen siden 2023 øget kontroltrykket vedrørende afgiftsberigtigelsen for importerede biler. I forhold til biler, som hans selskab har foretaget værdifastsættelse af, har styrelsen i perioden siden 2023 korrigeret handelsværdien for 10-15 biler med nogle få tusinde kr. pr. bil. I 2017, hvor den omhandlede Ferrari blev værdifastsat, blev biler, som var værdifastsat af hans selskab, udtaget til kontrol ca. 10 gange af skattemyndighederne.

Foreholdt sin forklaring i byrettens dom s. 12, 2. afsnit, om, at "Der var kun biler, der havde været annonceret meget længe. De kan normalt ikke bruges som grundlag", har han forklaret, at det er grund-reglen ved værdifastsættelse, at biler, som har været annonceret til salg i mere end 3 måneder, ikke medtages, når man skal finde prisniveauet for den pågældende bilmodel.

Det tog ham lang tid at fastsætte handelsværdien af den omhandlede Ferrari. Værdien var vanskelig at fastsætte, fordi de fleste biler af den model annonceres til priser uden afgifter. Desuden kunne en bilforhandler dengang have en interesse i at annoncere en bil til en for høj pris for at få en større del af registreringsafgiften tilbagebetalt af skattemyndighederne ved bilens efterfølgende eksport. Sådan annoncerede biler betegner han som "spøgelsesbiler", idet de reelt ikke er til salg, selvom de annonceres på det danske marked. I dag kan bilforhandlere ikke længere selvanmelde handelsprisen for en bil i forbindelse med eksport.

En Ferrari vil kun sjældent blive indregistreret i Danmark på fuld registreringsafgift. Det skyldes, at der ikke er tale om en bil til hverdagsbrug. En Ferrari anvendes sædvanligvis kun af brugeren i nogle få måneder om året. Sådanne biler leases typisk efter en aftale, hvor der kun betales registreringsafgift i forhold til det antal måneder, hvor bilen har nummerplader på.

I Danmark bliver den omhandlede Ferrari-model efter hans opfattelse kun sjældent handlet via bilforhandlere. Denne bilmodel annonceres typisk heller ikke på Bilbasen.dk. Han antager, at sådanne biler oftest handles direkte mellem private samlere og liebhavere.

Biler af mærket Ferrari har et meget stort prisspænd. Navnlig har det stor betydning for værdien af sådanne biler, hvor original stand de fremstår i.

Hvis byrettens dom stadfæstes, hæfter hans selskab for den yderligere afgift. Selskabet har allerede betalt den yderligere afgift til skattemyndighederne for at undgå rentebetaling.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

H1 har yderligere anført, at der ikke findes et reelt marked i Danmark for salg af denne type Ferrari inkl. registreringsafgift, og at handelsprisen derfor ikke kunne fastsættes ved sammenligning med tilsvarende køretøjer. Det understøttes af skønsmandens erklæringer. Ingen af de af Motorankenævnet anvendte annonceeksempler var anvendelige til at give et retvisende billede af køretøjets salgspris til bruger i Danmark. Når det ikke er muligt at fastsætte handelsprisen ud fra annoncer, skal nedskrivningsskalaen i Skatteforvaltningens juridiske vejledning, afsnit I.A.1.5.3.1.2 om personbiler og motorcykler, anvendes. Handelsprisen skal i henhold til nedskrivningsskalaen fastsættes til 897.750 kr., hvorfor den af H1 fastsatte handelspris på 1.037.000 kr. må anerkendes.

Skatteministeriet har yderligere anført, at der fandtes et reelt marked i Danmark for salg af den pågældende type køretøjer. H1 har ikke påvist, hvorfor de af Motorankenævnet inddragne annonceeksempler ikke er anvendelige. Allerede derfor er der ikke grundlag for at beregne handelsværdien ud fra den oprindelige nypris nedskrevet efter Skatteforvaltningens nedskrivningsskala. Der er ingen dokumentation for, at de af Motorankenævnet anvendte annonceeksempler var "spøgelsesbiler". Skønsmandens erklæringer er ikke underbygget af oplysninger, som han har været i stand til at dokumentere. Erklæringerne er uklare og uden konkrete oplysninger. De udgør derfor ikke det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Motorankenævnets skøn.

Landsrettens begrundelse og resultat
Som anført af byretten følger det af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1, at den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer fastsættes til køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter loven. Det fremgår desuden, at den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres.

Af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 181 af 20. marts 2002 om ændring af bl.a. lov om registreringsafgift, afsnit 2.5, fremgår bl.a., at det er vurderingsmyndighedens opgave at finde markedsprisen på det konkrete køretøj, f.eks. ved hjælp af brugtbilkataloger, annoncer, internettet, oplysninger om konkrete handler og tidligere vurderinger af tilsvarende køretøjer mv. Dernæst ser vurderingsmyndigheden på, om det enkelte køretøj afviger med hensyn til stand, tilbagelagte kilometer, tidligere anvendelse, trafikskader, ekstraudstyr mv.

Motorankenævnet har ved værdifastsættelsen af køretøjet af mærket Ferrari inddraget fem                forhandlerannoncer for brugte Ferrari-køretøjer, som før og efter anmeldelsestidspunktet af køretøjet i denne sag havde været annonceret til salg til bruger i Danmark. Desuden har nævnet inddraget oplysninger om køretøjets udstyr, kilometerstand og vedligeholdelsesstand.

På den baggrund og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, er der ikke påvist fejl ved Motorankenævnets værdiansættelse, ligesom landsretten ikke finder grundlag for at fastslå, at der ikke findes et marked i Danmark for Ferrari-køretøjer inkl. registreringsafgift. JNs forklaring om, at det på daværende tidspunkt forekom, at der var "spøgelsesbiler" iblandt de annoncerede køretøjer, kan ikke føre til en anden vurdering.

Landsretten tiltræder endvidere, at skønsmandens erklæringer, herunder den supplerende skønserklæring for landsretten, ikke giver et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Motorankenævnets værdifastsættelse af køretøjet.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Efter sagens udfald skal H1 i sagsomkostninger for landsretten betale 50.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet, der er inkl. moms, er til dækning af udgifter til advokatbistand. Der er ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens værdi og omfang, herunder at der har været supplerende syn og skøn for landsretten, og hovedforhandlingens varighed.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 inden 14 dage betale 50.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.