Dato for udgivelse
09 apr 2024 05:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 feb 2024 13:48
SKM-nummer
SKM2024.210.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-36196/2022-ARH
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Afdragsordninger og henstand
Emneord
Skattepligt af indsætninger, gældsforhold, lån, ikke godtgjort
Resumé

Sagen angik, hvorvidt sagsøgeren var skattepligtig af en række indsætninger og overførsler til hans bankkonto i indkomstårene 2018 og 2019. 

For så vidt angår de beløb, som sagsøgeren havde fremlagt gældsbreve vedrørende, fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der eksisterede eller havde eksisteret et reelt gældsforhold, eller at sagsøgeren havde påtaget sig en forpligtigelse til tilbagebetaling af beløbene. Retten anførte herved, at de fremlagte gældsbreve fremstod som underskrevet efter, at overførslerne var sket. 

Retten fandt heller ikke for så vidt angår de øvrige overførsler, at sagsøgeren havde godtgjort, at der var tale om lån. 

Endelig fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at tre indbetalinger på i alt 17.900 kr., som var foretaget via automatindbetalinger, hidrørte fra allerede beskattede midler. 

På den baggrund frifandt retten Skatteministeriet. 

Reference(r)

Statsskattelovens §§ 4-5

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.A.2.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, j.nr. 21-0103347, ej offentliggjort

Appelliste

Sag BS-36196/2022-ARH

Parter

A

(advokat Mansour Shah Bandri)

mod

Skatteministeriet

(advokat Tim Holmager)

Denne afgørelse er truffet af dommer Anne Segato.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 24. september 2022.  

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, A, med rette er fundet skattepligtig af en række indsætninger på og overførsler til hans bankkonto i 2018 og 2019, eller hvorvidt han har godtgjort, at beløbene stammer fra ikke-skattepligtige indtægter eller allerede beskattede midler, navnlig i form af lån.  

A har påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2018 nedsættes med 54.600 kr., og at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2019 nedsættes med 753.833 kr.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Den 24. juni 2022 traf Skatteankenævn Y7-landsdel afgørelse i en sag, hvor A havde klaget over Skattestyrelsens afgørelse af 16. august 2021. Skatteankenævn Y7-landsdel bestemte, at 54.600 kr. for så vidt angår indkomståret 2018 og 753.833 kr. for så vidt angår indkomståret 2019 udgjorde anden personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidragspligt. Skattestyrelsen havde ved sin afgørelse bestemt, at de nævnte beløb skulle anses som anden personlig indkomst, hvorimod A var af den opfattelse, at beløbene ikke var skattepligtige for ham. I afgørelsen er anført blandt andet følgende:

"…

I afgørelsen har deltaget: IA, IC og IE

                                                                                     

Klager: A

Klage over: Skattestyrelsens afgørelse af 16. august 2021

Cpr-nr.: ...11

Klagepunkt

Skattestyrelsens  afgørelse

Klagerens opfattelse

Skatteankenævn Y7-landsdels afgørelse

Indkomståret 2018

Anden personlig indkomst

54.600 kr.

0 kr.

0 kr.

Anden personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidragspligt

-

0 kr.

54.600 kr.

Indkomståret 2019

Anden personlig indkomst

753.833 kr.

0 kr.

0 kr.

Anden personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidragspligt

-

0 kr.

753.833 kr.

Møde mv.

Klageren og klagerens repræsentant har udtalt sig ved et møde med skatteankenævnet.  

Faktiske oplysninger

Der er fremlagt kontoudskrifter for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019 for klagerens bankkonti X1-bankkonto og X2-bankkonto i F1-bank. Det fremgår heraf, at klageren har modtaget en række indsætninger i indkomstårene 2018 og 2019.

Indsætningerne er udspecificeret på bilag 1-4 til Skattestyrelsens afgørelse, hvoraf det fremgår, at der er tale om overførsler, (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) indbetalinger og kontante indbetalinger. Det fremgår af bilag 1 og 2, at der er tale om indsætninger på 503.343 kr. i indkomståret 2018 og 1.462.749 kr. i indkomståret 2019.

Skattestyrelsen har i deres afgørelse af 16. august 2021 fundet, at nogle af indsætningerne på klagerens bankkonti har klar privat karakter, udgør skattefrie spilgevinster eller er beløb, der ses at blive tilbageført til afsenderen. Klageren er således ikke anset for skattepligtig heraf.

Skattestyrelsen har beskattet klageren af 54.600 kr. i indkomståret 2018 og 753.833 kr. i indkomståret 2019 på baggrund af følgende indsætninger (tilbageførte beløb indgår i opgørelsen med minustegn) på klagerens bankkonto X1-bankkonto:

Indkomståret 2018 - Bankkonto X1-bankkonto

Dato

Tekst

 Beløb  

18-04-2018

Automatindbetaling Y1-by Afdeling

                   7.500,00 kr.  

04-05-2018

Automatindbetaling Y1-by Afdeling

                      500,00 kr.

24-05-2018

Automatindbetaling Y1-by Afdeling

                   9.900,00 kr.  

19-09-2018

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 19.09.2018 14:55 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.1.fjernet)

                  1.700,00 kr.  

21-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   2.000,00 kr.  

21-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   3.300,00 kr.  

23-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   2.200,00 kr.  

23-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   3.500,00 kr.  

23-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   5.000,00 kr.  

23-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   2.500,00 kr.  

23-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   5.500,00 kr.  

24-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   9.000,00 kr.  

24-09-2018

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   2.000,00 kr.  

                            

                                                                                                            Total: 54.600,00 kr.  

Indkomståret 2019 - Bankkonto X1-bankkonto

Dato

Tekst

 Beløb  

11-01-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 11.01.2019 13:53 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.2.fjernet)

                   4.500,00 kr.  

11-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 11.02.2019 00:10 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.3.fjernet)

                   1.500,00 kr.  

12-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 25.000,00 kr.

12-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 30.000,00 kr.

13-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 30.000,00 kr.

15-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 15.02.2019 22:08 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.4.fjernet)

                   2.500,00 kr.  

15-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 15.02.2019 23:21 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.5.fjernet)

                   5.500,00 kr.  

15-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 20.000,00 kr.

16-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 16.02.2019 18:53 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.6.fjernet)

                   2.500,00 kr.  

16-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 16.02.2019 19:41 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.7.fjernet)

                   3.000,00 kr.  

16-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 25.000,00 kr.

17-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 17.02.2019 00:21 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.8.fjernet)

                   6.000,00 kr.  

17-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 15.000,00 kr.

17-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   6.000,00 kr.  

19-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 19.02.2019 01:41 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.9.fjernet)

                      300,00 kr.  

23-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 23.02.2019 19:41 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.10.fjernet)

                   8.000,00 kr.  

23-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 22.000,00 kr.

24-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 30.000,00 kr.

25-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   7.000,00 kr.  

25-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 23.000,00 kr.

28-02-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 27.000,00 kr.

28-02-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) IH

- 1.000,00 kr.  

01-03-2019

Overførsel | IU

                 30.000,00 kr.

01-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 15.000,00 kr.

01-03-2019

Overførsel | X3-bankkonto

- 15.000,00 kr.  

01-03-2019

Overførsel | X3-bankkonto

- 12.000,00 kr.  

03-03-2019

retur | IG | IK | Y4-adresse | Y5-by

                 30.000,00 kr.

05-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 20.000,00 kr.

05-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) IH

- 250,00 kr.  

06-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 30.000,00 kr.

06-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) IH

- 3.000,00 kr.  

14-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 14.03.2019 12:34 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.11.fjernet)

                   1.500,00 kr.  

14-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 14.03.2019 16:55 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.12.fjernet)

                   2.614,00 kr.  

14-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) IH

- 2.620,00 kr.  

18-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 30.000,00 kr.

18-03-2019

Overførsel | X3-bankkonto

- 70.000,00 kr.  

20-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 15.000,00 kr.

20-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 15.000,00 kr.

21-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 21.03.2019 21:56 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.13.fjernet)

                  1.400,00 kr.  

21-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 24.000,00 kr.

23-03-2019

Overførsel | IW

                   7.500,00 kr.  

23-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   4.500,00 kr.  

29-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 29.03.2019 16:09 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.14.fjernet)

                   7.500,00 kr.  

30-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 30.03.2019 19:19 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.15.fjernet)

                   4.000,00 kr.  

30-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 16.000,00 kr.

30-03-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 14.000,00 kr.

30-03-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) IR

- 2.000,00 kr.  

01-05-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IR | Modtaget: 01.05.2019 17:47 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IR | Mobilnummer: +45 22 59 04 03 | BetalingsID: (red.betalingsID.16.fjernet)

                  6.500,00 kr.  

23-05-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 23.05.2019 01:44 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.17.fjernet)

                           1,00 kr.

23-05-2019

(red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet): IH | Modtaget: 23.05.2019 01:44 | Gebyr: 0,00 | (red.betalingstjeneste.nr.1.fjernet) bruger: IH | Mobilnummer: (red.mobilnummer.1.fjernet) | BetalingsID: (red.betalingsID.18.fjernet)

                        88,00 kr.  

04-06-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 10.000,00 kr.

04-06-2019

Overførsel | X5-bankkonto

- 1.800,00 kr.  

01-07-2019

Overførsel | IR | Y6-adresse | Y3-by

                   7.000,00 kr.  

09-07-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 55.600,00 kr.

15-07-2019

Overførsel | X5-bankkonto

- 950,00 kr.  

02-08-2019

Overførsel | X5-bankkonto

- 1.150,00 kr.  

17-08-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                      800,00 kr.  

18-08-2019

Overførsel | IU

                   7.000,00 kr.  

21-09-2019

Overførsel | IR | Y6-adresse | Y3-by

                   2.400,00 kr.  

21-09-2019

Overførsel | IR | Y6-adresse | Y3-by

                   4.000,00 kr.  

24-09-2019

Overførsel | IR | Y6-adresse | Y3-by

                   2.400,00 kr.  

30-09-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   5.500,00 kr.  

02-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   3.000,00 kr.  

03-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   3.000,00 kr.  

03-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   5.000,00 kr.  

03-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 10.000,00 kr.

03-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   5.000,00 kr.  

03-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   6.500,00 kr.  

03-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   3.580,00 kr.  

03-10-2019

Overførsel | X3-bankkonto

- 3.580,00 kr.  

07-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 31.000,00 kr.

11-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   4.000,00 kr.  

21-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   2.500,00 kr.  

21-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   5.000,00 kr.  

21-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 12.500,00 kr.

23-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 10.000,00 kr.

23-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   7.000,00 kr.  

23-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 13.000,00 kr.

24-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 10.000,00 kr.

24-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   9.000,00 kr.  

27-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                   8.000,00 kr.  

27-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 12.000,00 kr.

27-10-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 10.000,00 kr.

02-11-2019

Overførsel | IH | Y2-adresse | Y3-by

                 28.500,00 kr.

01-12-2019

Lån | IR | Y6-adresse | Y3-by

                 20.000,00 kr.

01-12-2019

Overførsel | X4-bankkonto

- 14.500,00 kr.  

08-12-2019

Overførsel | IR | Y6-adresse | Y3-by

                 15.000,00 kr.

08-12-2019

Overførsel | X4-bankkonto

- 15.000,00 kr.  

                                                         

                                                                                                             Total: 753.833,00 kr.  

Skattestyrelsen har ad flere omgange anmodet klageren om at fremlægge dokumentation for lån mv. Klageren har ikke i forbindelse med sagen hos Skattestyrelsen fremlagt lånedokumenter eller anden form for dokumentation for, at der er tale om lån.  

I forbindelse med klagesagen har klagerens repræsentant fremlagt følgende otte lånedokumenter:

1) Lånedokument mellem klageren og IH, hvor klageren erkender at skylde 36.700 kr., som er lånt i september 2018. Lånet er et anfordringslån, som er rente- og afdragsfrit. Lånedokumentet er underskrevet den 23. september 2018 af klageren og IH.

2) Lånedokument mellem klageren og IH, hvor klageren erkender at skylde 287.800 kr., som er lånt i februar 2019. Lånet er et anfordringslån, som er rente- og afdragsfrit. Lånedokumentet er underskrevet den 26. februar 2019 af klageren og IH.   

3) Lånedokument mellem klageren og IH, hvor klageren erkender at skylde 200.514 kr., som er lånt i marts 2019. Lånet er et anfordringslån, som er rente- og afdragsfrit. Lånedokumentet er underskrevet den 30. marts 2019 af klageren og IH.   

4) Lånedokument mellem klageren og IU, hvor klageren erkender at skylde 30.000 kr. Lånet er et anfordringslån, som er rente- og afdragsfrit. Lånedokumentet er underskrevet den 1. marts 2019 af klageren og IU.  

5) Lånedokument mellem klageren og IH, hvor klageren erkender at skylde 10.000 kr., som er lånt i juni 2019. Lånet er et anfordringslån, som er rente- og afdragsfrit. Lånedokumentet er underskrevet den 29. juni 2019 af klageren og IH.   

6) Lånedokument mellem klageren og IH, hvor klageren erkender at skylde 55.600 kr., som er lånt i juli 2019. Lånet er et anfordringslån, som er rente- og afdragsfrit. Lånedokumentet er underskrevet den 31. juli 2019 af klageren og IH.   

7) Lånedokument mellem klageren og IH, hvor klageren erkender at skylde 170.080 kr., som er lånt i oktober 2019. Lånet er et anfordringslån, som er rente- og afdragsfrit. Lånedokumentet er underskrevet den 28. oktober 2019 af klageren og IH.   

8) Lånedokument mellem klageren og IH, hvor klageren erkender at skylde 28.500 kr., som er lånt i november 2019. Lånet er et anfordringslån, som er rente- og afdragsfrit. Lånedokumentet er underskrevet den 29. november 2019 af klageren og IH.   

Skatteankenævn Y7-landsdels afgørelse

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Det fremgår af arbejdsmarkedsbidragslovens § 1, at personer, der er skattepligtige her til landet, svarer skat i form af arbejdsmarkedsbidrag til staten efter denne lov. Bidraget udgør 8 pct. af grundlaget.

De indkomster, som udgør grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere m.v., fremgår af arbejdsmarkedsbidragslovens § 2. Det gælder bl.a. ethvert vederlag, som indgår i den personlige indkomst, i penge eller naturalier modtaget uden for ansættelsesforhold, når der ikke er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed.

Enhver skatteyder skal oplyse om sin indkomst, uanset om den er positiv eller negativ, jf. skattekontrollovens § 2, stk. 1 (lov nr. 1535 af 19. december 2017 med efterfølgende ændringer). I oplysningspligten ligger, at den skattepligtige over for skatteforvaltningen skal stå inde for de afgivne oplysninger. Den skattepligtige skal således efter anmodning fra skatteforvaltningen kunne gøre rede for grundlaget for de afgivne oplysninger. Manglende efterkommelse af en sådan anmodning vil kunne tillægges bevismæssig skadevirkning for den skattepligtige, hvilket fremgår af bemærkningerne til § 2, stk. 1, i forarbejderne til skattekontrolloven (lovforslag nr. 13 af 4. oktober 2017).

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis og kan udledes af højesteretsdommen SKM2011.208.HR.

Det påhviler i disse tilfælde skatteyderen at godtgøre, at indtægterne stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Dette kan udledes af højesteretsdommen SKM2008.905.HR. Der lægges i denne forbindelse vægt på, om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af Østre Landsretsdommen SKM2013.389.ØLR og byretsdommen SKM2017.233.BR.

Efter praksis skal forklaring om optagelse af lån kunne bestyrkes ved objektive kendsgerninger. Dette kan eksempelvis ske ved fremlæggelse af lånedokumenter, aftaler om forrentning og afvikling af lån, påvisning af pengestrømme eller tilsvarende. Denne bevisbyrde gælder også private lån, jf. højesteretsdommene SKM2009.37.HR og SKM2011.208.HR, hvor retten ikke fandt det bevist, at der forelå reelle gældsforhold, idet låneforholdene ikke var tilstrækkeligt bestyrket af objektive kendsgerninger.

Af byretsdommen SKM2016.70.BR kan udledes, at erklæringer vedrørende låneforhold, der er udarbejdet i forbindelse med en skattesag, som udgangspunkt ikke kan tillægges selvstændig bevismæssig betydning, når de ikke er bestyrket ved objektiv konstaterbar dokumentation.

I Vestre Landsretsdommen SKM2003.247.VLR fastslog retten, at sagsøgeren havde bevisbyrden for, at de overførte beløb var ydet som lån, og da der forelå et gavemiljø som følge af nært bekendtskab, var der tale om en skærpet bevisbyrde. Landsretten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet denne bevisbyrde, idet der under sagen blev afgivet uoverensstemmende forklaringer om baggrunden for pengeoverførslerne og om, fra hvilket tidspunkt sagsøgeren skulle påbegynde tilbagebetalingen af de overførte midler, ligesom der ikke var aftalt noget tidspunkt for, hvornår samtlige midler skulle være tilbagebetalt. Sagsøgeren underskrev først et gældsbrev, efter skattemyndighederne var begyndt at undersøge sagen.

I Østre Landsretsdommen SKM2018.14.ØLR påhvilede det skatteyderen at dokumentere, at en betydelig kontantsum ikke skulle indgå ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst, herunder fordi beløbet havde karakter af et lån. Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet denne bevisbyrde og bemærkede hertil, at skatteyderen på trods af adskillige anmodninger fra Skattestyrelsen oprindeligt undlod at angive, at der var tale om et lån og fremlægge låneaftalen til støtte herfor, og først gjorde dette efter, at Skattestyrelsen havde fremsendt agterskrivelse i sagen.  

Det fremgår af klagerens kontoudskrifter, at klageren har modtaget en række indsætninger. Indsætningerne udgør efter Skattestyrelsens opgørelse 503.343 kr. i indkomståret 2018 og 1.462.749 kr. i indkomståret 2019. Skattestyrelsen har hertil oplyst, at de ud fra kontoudskrifterne har kunnet udlede, at en række indsætninger ikke bør medregnes i opgørelsen af klagerens skattepligtige indkomst som følge af indsætningernes klare private karakter, at der er tale om skattefrie spilgevinster, eller at der er tale om beløb, der ses at blive tilbageført til afsenderen.

Skattestyrelsen har dog ikke modtaget dokumentation for, at samtlige indsætninger udgør allerede beskattede eller ikke skattepligtige midler, hvorfor de har anset 54.600 kr. i indkomståret 2018 og 753.833 kr. i indkomståret 2019 for at være skattepligtig som anden personlig indkomst.

Klageren har i mail af 13. januar 2021 til Skattestyrelsen oplyst, at han har modtaget gaver fra IH, som er hans nære barndomsven. Klageren har hertil oplyst, at han har modtaget beløbene, for at klageren og IH kunne rejse og spille sammen. Efterfølgende har klageren og klagerens repræsentant oplyst, at indsætningerne på klagerens bankkonto udgør lån.

Det afgørende for, at beløbene kan anses for lån, er at det er dokumenteret, at der foreligger et reelt låneforhold, og at der dermed påhviler klageren en reel tilbagebetalingsforpligtelse.

I forbindelse med klagesagen er der fremlagt otte lånedokumenter, hvoraf det fremgår, at der er tale om anfordringslån, som er rente- og afdragsfrie. Syv af låneforholdene er mellem klageren og IH, hvilket udgør 36.700 kr. i indkomståret 2018 og 752.494 kr. i indkomståret 2019, og ét låneforhold er mellem klageren og IU, hvilket udgør 30.000 kr. i indkomståret 2019. Lånedokumenterne er ikke tidligere fremlagt til trods for, at Skattestyrelsen flere gange har anmodet herom.

Klagerens repræsentant har hertil oplyst, at lånedokumenterne først er fremlagt i forbindelse med klagesagen, og således ikke overfor Skattestyrelsen, som følge af at IH bl.a. befandt sig i udlandet.

Skatteankenævnet bemærker i den forbindelse, at det fremgår af lånedokumenterne, at de underskrives i et originaleksemplar, som opbevares af långiver, og en kopi som opbevares af låntager. Klageren burde således have været i besiddelse af lånedokumenterne allerede på tidspunktet for sagens opstart hos Skattestyrelsen.  

Skatteankenævnet finder efter en samlet konkret vurdering af sagens faktiske forhold, at klageren ikke i tilstrækkeligt omfang ved objektive kendsgerninger har løftet bevisbyrden for, at beløbene ikke udgør skattepligtig indkomst for ham. Der er herved særlig lagt vægt på, at der er foretaget indbetaling af kontanter på klagerens bankkonto, hvor det ikke er muligt at følge en pengestrøm, og at der for de påståede lån først er fremlagt lånedokumenter i forbindelse med klagesagen. Der er hertil lagt vægt på, at de påståede lån er oprettet på usædvanlige vilkår, når der henses til, at de er indgået mellem ikke nærtstående parter. Der er tale om anfordringslån, der er rente- og afdragsfrie, og det fremgår af lånedokumenterne, at parterne er bekendt med, at gælden forældes efter 10 år, hvis ingen af parterne afbryder forældelsen. Det er ligeledes usædvanligt, at der ikke er stillet sikkerhed for lån i denne størrelsesorden, og at det ikke nærmere er aftalt, hvordan og hvornår lånene skal afvikles. Klageren har således ikke dokumenteret, at der eksisterer et reelt låneforhold, herunder at han har påtaget sig en egentlig forpligtelse til at tilbagebetale de overførte beløb. Heller ikke ved mødet for skatteankenævnet fremlagde klageren dokumentation for en tilbagebetalingsforpligtelse

Det forhold at klageren efterfølgende overfører beløb til sine egne spillekonti godtgør ikke, at de indsatte beløb på hans bankkonto ikke udgør skattepligtig indkomst for ham, idet beløbene er tilgået hans bankkonto, og han derved har haft den egentlige og fulde råderet over dem.

Som følge af at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at beløbene, som er tilgået hans bankkonto og som er af væsentlig størrelse, ikke udgør skattepligtig indkomst for ham, finder skatteankenævnet, at det er med rette, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 54.600 kr. i indkomståret 2018 og 753.833 kr. i indkomståret 2019 som følge af konkrete indsætninger på klagerens bankkonto.

Skatteankenævnet finder efter klagerens forklaring på mødet med nævnet, at der ikke er tale om vederlag for en modydelse, og indsætningerne er derfor ikke omfattet af pligt til at betale arbejdsmarkedsbidrag.

Skatteankenævnet bemærker i øvrigt, at Skattestyrelsens afgørelse er gyldig for så vidt angår indkomståret 2018 under henvisning til fristreglerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og § 27, stk. 2, og for så vidt angår indkomståret 2019 under henvisning til fristreglerne i § 1, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold (bekendtgørelse nr. 1305 af 14. november 2018).

Skattestyrelsens afgørelse ændres derfor således, at den af Skattestyrelsen ansatte indkomst er skattepligtig indkomst, som dog er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.

…"

Det fremgår af sagen, at Skattestyrelsen den 2. december 2020 anmodede A om at indsende kontoudtog for perioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2019 for to nærmere anførte bankkonti, og at Skattestyrelsen desuden anmodede om nærmere specifikationer og oplysninger om A’s formue ved årenes begyndelse og slutning samt ændringer i formuen i løbet af årene, herunder modtagne eller ydede gaver, private låneforhold, skattefrie gevinster/salg og lignende.  

A indsendte den 3. januar 2021 en række kontoudskrifter til Skattestyrelsen og skrev samtidig følgende:

"Jeg har modtaget et par gaver fra IH, som er min barndomsven. Vi er rigtig tætte venner, og han er (red.jobtitel.nr.4.fjernet) i udlandet.

Alle overførsler har været fra ham, enten fordi vi har været ude og rejse, eller hvis vi skulle spille sammen på nettet, hvor hans begrænsning har været op til 30 tusinde kr., derfor brugte vi også for det meste min konto. (Gambling). Hvis du har nogle spørgsmål til ham eller i tvivl om nogle overførsler må du gerne kontakte ham."

Den 25. januar 2021 anmodede Skattestyrelsen om yderligere dokumentation for A’s oplysninger, herunder for at beløbene var brugt til spil eller gambling. Den 28. januar 2021 besvarede A henvendelsen således:

"…

Jeg prøver at se om man overhoved kan finde dokumentationerne fra de spillesteder. For man kan kun gå tilbage og se for de sidste 6 måneder? Men Selvfølgelig har vi ikke brugt 800.000 tusinde på samme sted? Vi har også rejst en del sammen hvor vi har besøgt diverse casinoer, hvordan er det du vil have jeg skal dokumentere det til dig ? Og hvad er det præcis du skal bruge dokumentationerne til? Jeg er bare lidt nysgerrig. Han er mange millioner, og vi er barndomsvenner , jeg har også bare lånt de meste af de penge til når jeg skulle rejse eller bare havde brug for penge. Jeg vil selvfølgelig gerne finde dokumenterne til dig. Men i de kontoudtog står også hvor pengene bliver brugt henne? Og de fleste af de penge er også bare tabt? Så der har ikke været nogle gevinster eller udbetalinger, for det ville du også kunne se i mine kontoudtog? Jeg har også snakket med ham, han har sagt du også må gerne kontakte ham hvis der er noget skummelt i det her ?  

…"

Ved brev af 2. februar 2021 anmodede Skattestyrelsen om flere oplysninger og bad om tilsendelse af spilregnskaber og kontoudtog fra danske og udenlandske spiludbydere, specifikation og dokumentation for en række posteringer samt lånebeviser/gældsbreve for modtagne lån fra IH og eventuelle andre private långivere, samt dokumentation for betalte afdrag herpå.   

De lånedokumenter, der er fremlagt under klagesagens behandling i Skatteankenævn Y7-landsdel, indeholder alle bestemmelser om, at parterne er bekendt med, at gælden forældes på 10 år, medmindre låntager forinden har erkendt gælden, eller långiver forinden har foretaget retlige skridt til inddrivelse af gælden. Det fremgår desuden, at gældsbrevene blev underskrevet i et originaleksemplar, som blev opbevaret af långiver, og en kopi, som blev opbevaret af låntager.  

Der er under sagen fremlagt dokument vedrørende tilbagebetalingsordning. Dokumentet, der er underskrevet af A og IH den 22. august 2022, har følgende ordlyd:

"Jeg, A[…] har aftalt med IH, at IH’s gæld på i alt: 680.233 kr. afvikles fra 2. februar 2022 og frem til 1. oktober 2032.

Afdrag sker med 2.500 kr. fra 2. februar 2023 til 1. oktober 2023, og herefter afdrages med 5.668 kr. pr. frem til 1. oktober 2032.  

Overholdes afdragsordningen er det aftalen rentefrit, såfremt det ikke overholdes pålægges 4 % i rente fra februar 2023, og indtil afdragsordningen overholdes.  

Afdragsordningen gennemgås i 2024, og hvis A har fået en bedre løn, skal afdragsbeløbet forhøjes."

Der er fremlagt dokumentation for, at der er sket overførsel af 2.500 kr. fra A’s konto til et andet kontonummer i februar, marts, maj, august, september og oktober 2023.  

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at han bor i Y8-by, er (red.alder.nr.1.fjernet) år gammel og arbejder som (red.jobtitel.nr.1.fjernet) på en særligt sikret institution. Han flyttede til Y9-by som (red.alder.nr.2.fjernet), vistnok i (red.årstal.nr.1.fjernet), fordi han var dygtig til at spille fodbold. Han blev taget godt imod af en anden spiller, IH, og deres relation blev meget tæt. Han og IH spillede sammen i Y9-by, fra han var 15, til han var 18 år gammel. Da han skiftede klub, fastholdt han kontakten til IH. De var sammen som kammerater. De havde drømme for deres karrierer som fodboldspillere og lagde planer sammen. Da IH blev solgt til udlandet for flere millioner, var det fedt, og han var med i det, der skete. IH spillede blandt andet i Y10-by. Han besøgte ofte IH, nogle gange i flere måneder i træk, fordi han dengang arbejdede som (red.jobtitel.nr.3.fjernet). Han spillede på daværende tidspunkt ikke fodbold længere, men det var, som om det var ham, der var fodboldspiller. Han blev fanget af et liv med druk og gambling, og det tog overhånd. Han havde ikke styr på noget, heller ikke på sin e-boks. Han kunne på en typisk dag, hvor IH skulle til kamp, finde på at købe en billet og rejse til Y11-by. Han bad IH om lov til at låne penge, og han kunne godt finde på at blive ved med at spørge om lån. Han gamblede også, men det vidste IH nok ikke. IH troede bare, at han levede godt. Når han var i en spillehal eller spillede online, ringede han til IH og sagde, at han var i byen og skulle bruge nogle penge. Det var først til sidst, IH fik at vide, at han gamblede. IH havde travlt med sin fodboldkarriere. De var så tætte, at IH ikke spurgte til pengene. IH’s lillebror og fætre samt 3-4 kammerater var også ofte i Y10-by. Han opfattede IH som familie. Han var flyttet hjemmefra som (red.alder.nr.2.fjernet), og IH og IH’s familie var hans familie.   

I slutningen af 2019 blev det for meget, og han åbnede sig for IH og fortalte, at han havde et problem. IH sagde, at de var nødt til at gøre noget. IH spurgte, om han skyldte penge til nogen, hvilket han ikke gjorde. Der var ikke nogen plan for de penge, han havde lånt af IH. IH sagde, at han skulle betale pengene tilbage, når han havde pengene og var ude af sine problemer. Dette lovede han også IH at gøre. Lånedokumenterne, der er fremlagt i sagen, blev lavet via IH’s revisor. Han skrev bare under, ligesom han gjorde, når han modtog andre dokumenter. Han læste dem ikke rigtigt, men var indforstået med det, han skrev under på. Lånedokumenterne blev udarbejdet i 2018 og 2019. Han fik dem løbende tilsendt på mail.   

De oplysninger, han har afgivet til Skattestyrelsen, og som fremgår af ekstraktens side 66 og 67, afgav han, fordi han var så flov over sin situation. Planen var ikke at ende sådan. Han havde alkoholmisbrug og spilleproblemer. Han skrev bare noget. Han modtog også gaver, tasker og sko fra IH og tænkte, at han kunne "lukke den" med den besked, han sendte. Han har fået nogle middage, men har ikke fået pengegaver fra IH.  

Ekstraktens side 78, dokument vedrørende tilbagebetalingsordning, kom i stand, fordi hans liv vendte.  Han flyttede fra Y12-by og begyndte at studere. Han tænkte, at han var nødt til at betale IH tilbage, som han havde lovet. Han og IH talte om det. Han har altid betalt lån tilbage og ville også gøre det her, også selv om det måtte betyde, at han skal betale resten af sit liv. De har korrigeret aftalen, og han betaler stadig 2.500 kr. om måneden. Han har fået dette godkendt af IH. De har talt om det i telefon og på mail. Han har ikke undersøgt, om han kunne låne pengene af banken for at betale dem tilbage til IH. Han håber, at han sidst på året kan forhøje sine betalinger til IH, for han har ikke anden gæld.    

Han ved ikke, hvorfor han ikke bare fremlagde gældsbrevene/låneaftalerne for Skattestyrelsen, da han blev bedt om det. Han tror, at han glemte det. Han blev også smidt ud af sin bank omkring samme tidspunkt, og han læste ikke det, der stod i brevet fra Skattestyrelsen om, at han skulle sende gældsbreve. Han havde glemt, at han havde dem.   

IU lånte ham også penge. Disse penge har han tilbagebetalt, idet han har lånt pengene til tilbagebetalingen fra sine forældre. Han har også lånt penge af sine forældre til at betale andre långivere, således at det nu kun er IH, han skylder penge. Beløbene til de andre var ikke så høje. Han har også arbejdet ved siden af og er på den måde kommet af med disse gældsposter. Han og IH talte om gælden, når han bad om penge. Han sagde til IH, at han nok skulle betale pengene tilbage. Han ringede til IH eller skrev en besked, når han havde brug for penge. Han holdt styr på, hvad han fik overført fra de forskellige, fordi han kunne se det på sine kontoudtog.   

Der er ikke nogen af dem, der har lånt ham penge, der senere har rykket ham for betaling. Han havde jo sagt, at han lånte dem. De andre, dvs. alle bortset fra  IH, fik ret hurtigt pengene tilbage og vidste godt, at de nok skulle få pengene. Han fik gældsbrevene på mail fra IH’s revisor og skrev dem under på sin (red.mobiltelefon.nr.1.fjernet). Det hele gik hurtigt. Han havde ikke adgang til sin e-boks i et år, men var ligeglad. Gældsbrevet vedrørende pengene til IU fik han fysisk og underskrev det. IU var også en, han rejste sammen med, men vedkommende var ikke så tæt på ham som IH.   

IH har som vidne forklaret blandt andet, at han er (red.jobtitel.nr.4.fjernet) og har spillet på (red.hold.nr.2.fjernet). Hans relation til A er, at de har kendt hinanden i hvert fald i 15 år. De har spillet fodbold sammen i ungdomsårene i Y9-by og har udviklet en rigtig tæt relation, nærmest et broderskab. A kom ud til dem i Y9-by, da han var mellem 14 og 16 år gammel. Det startede med et venskab, men han ser nu A som et familiemedlem.   

I 2018 og 2019 foretog han en masse overførsler til A. Baggrunden herfor var, at A bad ham om penge, og han havde ikke noget imod at overføre pengene. Han har tjent en masse penge i sin karriere og vidste, at A på et tidspunkt nok skulle "give igen". Beløbene var ikke noget problem for ham. I begyndelsen vidste han ikke, hvad A brugte pengene til, men efterhånden kunne han godt regne ud, at der måtte være et eller andet. Han havde meget travlt. A kom ned til ham et par gange i Y10-by, men det var først til sidst, A fortalte ham om sine problemer. Da han opdagede, at A havde spilleproblemer, bad han om, at de lavede nogle afdragsordninger. A skulle betale det, han kunne klare. Det var ikke afgørende for vidnet, hvilket beløb der var tale om, eller hvor lang tid tilbagebetalingen ville tage. En gang om måneden sad han med sin revisor, IG, og udarbejdede et gældsbrev, som de sendte til A. Hans revisor holdt styr på det, og man kunne også se på hans konto, hvilke beløb der var overført. Hans revisor er hans (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet), som han har brugt hele sin karriere.    

Når han i 2018 og 2019 overførte beløb til A, og der løbende blev udarbejdet gældsbreve, undersøgte han i begyndelsen ikke, om A havde mulighed for at betale pengene tilbage. Han var 24 år gammel og fik cirka (red.løn.nr.1.fjernet) om måneden i løn fra (red.fodboldhold.nr.1.fjernet), så han manglende dem ikke, men selvfølgelig ville han have pengene tilbage på et tidspunkt. En afdragsordning var ikke på tale på dette tidspunkt. Det var først til sidst, hvor det begyndte at stramme til, og A fortalte om sine spilleproblemer, at han sagde til A, at A skulle have hjælp. Han ved, at cirka 70 % af alle fodboldspillere er ludomaner, så han kender godt til dette problem.    

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført følgende til støtte for den nedlagte påstand:

"…

3. Anbringender

3.1. Til støtte for den nedlagte påstand, skal det indledningsvis gøres gældende,

3.2. at, Sagsøger har løftet bevisbyrden for, at overførslerne tilgået hans bankkonto stammer fra et låneforhold mellem Sagsøger og långiverne.

3.3. at, indsætningerne fra IH på Sagsøgerens Bankkonto i indkomstårene 2018 og 2019, er sket med allerede beskattede midler.

3.4. at, låneaftalerne ikke er indgået på usædvanlige vilkår, idet Sagsøger og IH skal anses som nærtstående henset til deres 13 års tætte venskab jf. bilag 2.

3.5. at, beløbet 100.300 kr. skal udtages af den skattepligtige indkomst, idet der er sket tilbagebetaling. Dette vedrører låneforhold mellem Sagsøger og IU, IG, IR og IW.

3.6. Det gøres endvidere gældende, at der mellem IH og Sagsøger er indgået en tilbagebetalingsaftale jf. bilag 5. Det fremgår af bilag 6-12, at der ligeledes er sket tilbagebetaling af lån.

3.7. En borger i Danmark skal i sagens natur ikke beskattes af et lån, som der i øvrigt bliver tilbagebetalt på.

3.8. at, beløbet 17.900 kr., som er automatindbetalinger på 7.500 + 500 og 9.900 i 2018 ikke skal indgå i den skattepligtige indkomst, idet det er Sagsøgers egne private midler, der er sat ind på kontoen.

Det gøres derfor gældende, at de indsatte beløb ikke skal anses som skattepligtig indkomst…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført følgende til støtte for den nedlagte påstand:

"…

3.  Anbringender

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at A i henhold til statsskattelovens § 4 er skattepligtig af de for sagen omhandlede indsætninger og overførsler på i alt 54.600 kr. i indkomståret 2018 og 753.833 kr. i indkomståret 2019, idet A ikke har bevist, at beløbene stammer fra ikke-skattepligtige indtægter eller allerede beskattede midler.

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, og enhver skatteyder har pligt til at selvangive sin indkomst. Det er skatteyderen, der bærer bevisbyrden for, at indsatte beløb stammer fra aktiviteter/kilder, der ikke er skattepligtige, jf. f.eks. UfR 2011.1599 H.

A anfører i stævningen, s. 4, pkt. 2.18, at A og IH skal betragtes som nærtstående. Ministeriet skal i den forbindelse bemærke, at der foreligger en skærpet bevisbyrde for, at der eksisterer et reelt gældsforhold, når et hævdet låneforhold er mellem nærtstående parter, jf. eksempelvis SKM2018.481.HR og fra nyere praksis SKM2021.162.ØLR og SKM2020.457.ØLR.

Den foreliggende sag handler om indsætninger på og overførsler til en bankkonto. I sådanne sager gøres det af skatteyderen ofte gældende, at de indsatte beløb udgør lån. Det følger af fast retspraksis, at bevisbyrden for, at de indsatte beløb udgør lån, alene kan løftes, hvis forklaringen er bestyrket af objektive kendsgerninger, jf. eksempelvis UfR 2011.1599 H, UfR 2009.476/2 H og SKM2021.162.ØLR. I sidstnævnte dom fandt landsretten, at skatteydernes forklaringer om, at de i sagen omhandlede beløb udgjorde lån, ikke kunne lægges til grund "henset til de i sagerne meget få objektive omstændigheder".

A har også i denne sag gjort gældende, at de overførte beløb udgør lån og henviser herved til en række gældsbreve, der er fremlagt som bilag 2-3.

Det bemærkes, at gældsbrevene først er blevet fremlagt under klagesagen for skatteankenævnet. Som også anført af skatteankenævnet i deres begrundelse for afgørelsen (bilag 1, s. 14, 7. afsnit), er gældsbrevene endvidere indgået på usædvanlige vilkår, idet der er tale om anfordringslån, der er rente- og afdragsfrie, ligesom der ikke er stillet nogen sikkerhed for lånene. Det gøres derfor gældende, at gældsbrevene ikke kan lægges bevismæssigt til grund. A har således ikke dokumenteret, at der eksisterer et reelt gældsforhold mellem parterne, herunder at han har påtaget sig en egentlig forpligtelse til at tilbagebetale de overførte beløb.

Dette understøttes i øvrigt af, at A i første omgang udtalte til Skattestyrelsen, at han havde modtaget et "par gaver" fra IH i forbindelse med deres rejser sammen, og når de havde spillet på nettet, hvorefter hans forklaring senere ændrede sig til, at overførslerne udgjorde lån. Disse skiftende forklaringer skærper yderligere hans bevisbyrde.

A har som bilag 5 fremlagt en "Ordning for tilbagebetaling", som er underskrevet af IH og A den 15. august 2022. Det bestrides, at aftalen kan lægges bevismæssigt til grund, idet den er indgået efter, at skatteankenævnet havde truffet afgørelse i klagesagen. Afdragsperioden begyndte i øvrigt først den 2. februar 2023. Det forhold, at A flere år senere - under retssagen - måtte begynde at afdrage på det påståede lån til IH fører ikke til, at der så foreligger et lån. A har således heller ikke ved fremlæggelsen af de tre kvitteringer for overførsler af 2.500 kr. af hhv. den 10. februar 2023, 13. marts 2023 og 10. maj 2023 (bilag 6-9) dokumenteret, at der eksisterede et reelt gældsforhold mellem ham og IH. Det bemærkes hertil, at bilag 6 og 7 angår samme overførsel af 10. februar 2023.

Skatteministeriet har i svarskriftet fremsat opfordringer (1) og (3) til sagsøgeren om at fremlægge dokumentation for, hvordan de påståede lån er kommet i stand, og i hvilket omfang de påståede långivere har rykket for tilbagebetaling. A anførte hertil i replikken, s. 2, pkt. 2.3. og 2.5.-2.6., nogle udokumenterede udsagn om, "at A telefonisk har rettet henvendelse til dem og bedt om at overføre" og "at rykkerproceduren blot har været når Parterne sås eller har været i dialog med hinanden". Ministeriets opfordringer (1) og (3) er altså ikke besvaret med fremlæggelse af dokumentation, og når A ikke har opfyldt disse opfordringer til at fremlægge den nødvendige dokumentation, har han altså fortsat ikke løftet bevisbyrden for, at de for sagen omhandlede overførsler til hans bankkonto udgjorde lån.

For så vidt angår de overførte beløb fra IU, IW, IG og IR, anførte A i stævningen, s. 3, pkt. 2.12 - 2.15, at tilbagebetaling er sket. Dette bestrides, idet A ikke har fremlagt dokumentation herfor.

I svarskriftet opfordrede (2) Skatteministeriet derfor A til at dokumentere, at der er sket tilbagebetaling til IU, IW, IG og IR, hvortil A i replikken, s. 2, pkt. 2.4., anførte, at "Dokumentation vil blive vedlagt, lige så snart det er modtaget fra banken". Der foreligger imidlertid fortsat ikke dokumentation for, at der er sket tilbagebetaling som påstået.

Det bemærkes, at spørgsmålet i den foreliggende sag er, om de overførte beløb udgør lån som påstået af A, herunder om han har påtaget sig en egentlig forpligtigelse til at tilbagebetale de overførte beløb. Det har således ingen betydning for sagen, hvad A har anvendt de overførte beløb til, herunder om "pengene gik til at spille for", som anført i replikken, s. 1, pkt. 2.1.-2.2.

A gør i stævningen, s. 5, pkt. 3.6, også gældende, at de 3 indbetalinger via pengeautomat på henholdsvis 7.500 kr., 500 kr. og 9.900 kr. (i alt 17.900 kr.) i indkomståret 2018 udgør A’s egne private midler. A har ikke fremlagt dokumentation for, at der er tale om allerede beskattede midler. Ministeriet bestrider derfor, at dette er tilfældet…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Det følger af statsskattelovens §§ 4-5, at al indkomst med visse undtagelser er skattepligtig.

Det er skatteyderen - i denne sag A - der skal godtgøre, at beløb, der er indsat på hans konto, stammer fra ikke-skattepligtige indtægter eller allerede beskattede midler. Når der er tale om kontante beløb, som indsættes på eller overføres til en bankkonto, følger det af retspraksis, at skatteyderens bevisbyrde ikke kan løftes alene ved afgivelse af forklaringer, men at forklaringerne skal bestyrkes af objektive forhold.

A har navnlig gjort gældende, at de beløb, der af skattemyndighederne er anset som skattepligtig indkomst, rettelig er lån, primært fra IH, men også fra andre långivere.  

Det fremgår af den opgørelse af de omhandlede posteringer med fradrag for tilbagebetalinger, som er gengivet i Skatteankenævn Y7-landsdels afgørelse, at der er tale om et stort antal overførsler og indsætninger på A’s bankkonto, hvoraf flere er sket samme dag eller over få dage og med mange forskellige, større og mindre, beløb. Bortset fra en enkelt overførsel den 1. december 2019 fra IR, som der i øvrigt ikke har været bevisførelse om, er det ikke i forbindelse med overførsler hverken til eller fra kontoen anført, at der skulle være tale om lån.  

De gældsbreve, som A har fremlagt, fremstår, bortset fra gældsbrevet vedrørende IU, som underskrevet efter, at overførslerne er sket. At dette har været tilfældet, støttes tillige af de forklaringer, der er afgivet under sagen. Overførslernes status af lån er ikke bestyrket ved for eksempel fremlæggelse af mailkorrespondance uanset A’s forklaring om, at han løbende fik tilsendt gældsbrevene på mail fra IH’s revisor, og at han herefter returnerede dem underskrevet. Hertil kommer, at gældsbrevene, som er indgået på usædvanlige vilkår, uanset opfordring hertil ikke blev fremlagt under Skattestyrelsens behandling af sagen, men først i forbindelse med sagens behandling i Skatteankenævn Y7-landsdel, og efter at A i øvrigt over for Skattestyrelsen var fremkommet med flere forskellige forklaringer på, hvad de omhandlede beløb angik. Retten bemærker tillige, at den fremlagte aftale mellem A og IH om tilbagebetaling først er indgået efter afgørelsen fra Skatteankenævn Y7-landsdel og derfor ikke kan tillægges betydning ved vurderingen i nærværende sag.   

Retten finder herefter ikke, at A har godtgjort, at der eksisterer eller har eksisteret et reelt gældsforhold vedrørende de beløb, som gældsbrevene angår, herunder at han i forbindelse med overførslerne/indsætningerne af beløbene påtog sig en forpligtelse til tilbagebetaling af beløbene.  

Heller ikke for så vidt angår de øvrige overførsler/indsætninger, som sagen omhandler, har A godtgjort, at der er tale om lån. Retten bemærker herved, at det heller ikke er godtgjort, at A har foretaget tilbagebetaling til de personer ud over IH, som har overført penge til ham. A har således under skriftvekslingen anført, at dokumentation herfor ville blive fremlagt, men dette er ikke sket.  

Endelig har A ikke godtgjort, at de 3 indbetalinger på i alt 17.900 kr., som er foretaget via automatindbetalinger i april og maj 2018, hidrører fra allerede beskattede midler.  

Retten finder herefter, at det er med rette, at Skatteankenævn Y7-landsdel som sket har anset de omhandlede beløb som skattepligtig indkomst. Skatteministeriet frifindes derfor.  

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne er efter sagens forløb og værdi, som er skatten af de omhandlede beløb, fastsat til dækning af Skatteministeriets udgift til advokatbistand med 55.000 kr. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.  

A skal inden 14 dage til Skatteministeriet betale sagens omkostninger med 55.000 kr.  

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.