Dato for udgivelse
11 Mar 2024 14:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Feb 2024 14:34
SKM-nummer
SKM2024.158.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0018475
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Regnskabstilsidesættelse, konkrete indsætninger, omsætning, fradrag, gave, afskrivning
Resumé

Sagen angik bl.a., om ligningslovens § 8 Y også regulerede adgangen til at afskrive efter afskrivningsloven, således at der ikke kunne afskrives på aktiver, der var betalt kontant over beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 Y. Landsskatteretten fandt, at bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y begrænsede den almindelige fradragsret i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og at det derfor krævede sikker hjemmel, hvis bestemmelsen skulle udstrækkes til også at omfatte adgangen til at afskrive efter afskrivningsloven. Reglerne i afskrivningsloven indrømmede en særskilt lovhjemmel til et skattemæssigt fradrag for en værdiforringelse af et aktiv, der blev benyttet erhvervsmæssigt. I samme lov var beregningsmetoden for afskrivningerne opgjort, ligesom der var taget stilling til, hvilke kriterier der gjaldt for, at et aktiv var omfattet af retten til at foretage afskrivning. Der var hverken i ordlyden af ligningslovens § 8 Y eller i forarbejderne til denne bestemmelse anført, at den deri anførte begrænsning for fradrag begrundet i betalingsformen også skulle finde anvendelse på afskrivningsadgangen efter afskrivningslovens regler. Landsskatteretten fandt derfor, at ligningslovens § 8 Y ikke hjemlede et krav om digital betaling for at kunne foretage afskrivning efter reglerne i afskrivningsloven. Landsskatteretten ændrede i overensstemmelse hermed Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, § 5, stk. 1, litra b, § 6, stk. 1, litra a
Skattekontrollovens § 2, stk. 1, § 6, stk. 2, nr. 1, § 53, stk. 1, § 74, jf. § 6, stk. 3
Bogføringsloven, § 9
Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder
Årsregnskabsloven
Boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra e
Ligningslovens § 8 Y, dagældende ligningslovs § 8 Y, 1. og 2. pkt.
Afskrivningslovens § 1, § 5, stk. 1, stk. 2, stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, stk. 3, 1. pkt., § 45, stk. 1, 1. pkt.

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2024-1 afsnit C.C.2.2.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1 afsnit C.C.2.4.1.2

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2024-1 afsnit A.B.4.1.3

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2024-2 afsnit A.B.4.1.3

Redaktionelle noter

Senere instans: Skatteministeriet har indbragt afgørelsen for byretten, hvis dom er under offentliggørelse.

Appelliste

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2018

Yderligere omsætning

89.779 kr.

0 kr.

Nedsættes til 77.244 kr.

Ikke godkendte fradrag

45.988 kr.*

0 kr.

Forhøjes til 46.388 kr.

Yderligere fradrag

11.055 kr.*

14.185 kr.

Stadfæstelse

Afskrivning på laser

-13.250 kr.

-17.500 kr.

Nedsættes til 0 kr.

Gave

95.000 kr.

0 kr.

Stadfæstelse

Indkomståret 2019

Afskrivning på laser

-9.938 kr.

-13.125 kr.

Forhøjes til -17.500 kr.

*Beløbene fremgår af Skattestyrelsens afgørelse bilag 2. De ikke godkendte fradrag er en sammenlægning af beløbene 34.867 kr. og 11.121 kr., mens de yderligere godkendte fradrag er en sammenlægning af beløbene 1.208 kr., 1.196 kr., 3.656 kr. og 4.995 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren drev i indkomstårene 2018 og 2019 virksomheden H1, CVR-nr. […]. Virksomheden blev registreret den 1. januar 2018 med branchekoden 960220 Skønheds- og hudpleje og var registreret på adressen Adresse Y1, By Y1.

Klageren har i indkomståret 2018 selvangivet et underskud på 119.614 kr., mens der for indkomståret 2019 blev selvangivet et overskud på 17.643 kr.

Skattestyrelsen har genoptaget klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2018 og 2019 på baggrund af et kontrolbesøg i virksomheden den 16. december 2019.

Skattestyrelsen konstaterede på kontrolbesøget, at klageren ikke kunne dokumentere, at hun foretog daglig kasseoptælling og effektiv kasseafstemning i henhold til bogføringslovens regler.

Klagerens virksomhed havde ifølge regnskabet for indkomståret 2018 en omsætning på 95.198 kr., vareforbrug på 87.669 kr. og kapacitetsomkostninger på i alt 127.613 kr. fordelt som salgsomkostninger på 20.299 kr., kørsel i egen bil på 4.248 kr., lokaleomkostninger på 52.379 kr. og 50.214 kr. i administrationsomkostninger og et resultat før finansiering på -119.613 kr.

Det fremgår af regnskabet for indkomståret 2019, at klagerens virksomhed havde en omsætning på 156.760 kr., vareforbrug på 50.940 kr. og kapacitetsomkostninger på i alt 88.176 kr. fordelt som salgsomkostninger på 1.027 kr., lokaleomkostninger på 72.147 kr. og administrationsomkostninger på 14.957 kr. og et resultat før finansiering på 17.643 kr.

Det fremgår af skatteregnskabet, at klageren medtog omsætning fra den 17. april 2018.

Gave
Klageren oplyste under kontrolbesøget, at hun til finansiering af kursus forud for opstart og indretning af klinikken dels anvendte opsparing af børnepenge, fik økonomisk hjælp fra samlever samt modtog 95.000 kr. fra sin faster.

Det blev oplyst, at beløbet blev modtaget i dollars over en periode og vekslet løbende i vekselbureauer i By Y1 og By Y2 samt hos venner. 

Klageren har i forbindelse med klagen indsendt et brev på arabisk, som i klagen er oversat, hvori det oplyses, at pengene fra fasteren bl.a. blev modtaget som tak for, at klageren havde fasterens datter boende i 2016/2017.

Indsætninger
Skattestyrelsen modtog klagerens kontoudskrifter fra F1-Bank vedrørende hendes private konti […]511 og […]322 og erhvervskonto […]478.

Klageren anvendte i indkomståret 2018 konto […]322 både privat og til erhverv. Klageren fik den 8. oktober 2018 en erhvervskonto.

Skattestyrelsen har på baggrund af klagerens bankkonti fundet, at der i perioden 1. januar 2018 til 16. april 2018 blev foretaget indsætninger vedrørende klagerens virksomhed på 49.088 kr.

For perioderne 17. april 2018 til 29. juni 2018, 2. juli 2018 til 28. september 2018 og 3. oktober 2018 til 21. december 2018 har Skattestyrelsen på baggrund af klagerens bankkonti fundet, at klageren har haft udeholdt omsætning på henholdsvis 30.860 kr., 30.399 kr. og 1.875 kr.

Skattestyrelsen har ikke medregnet interne overførsler samt indsætninger fra Udbetaling Danmark, klagerens samlever, søn, datter og stedsøn.

Repræsentanten har i forbindelse med klagen vedhæftet en flytteafregning fra G1 dateret den 21. juni 2018, hvoraf fremgår, at klageren havde et krav på tilbagebetaling fra udlejer på 13.668 kr. vedrørende et lejemål beliggende Adresse Y2, By Y3.

Klageren har i bemærkninger til Skattestyrelsens forslag anført, at indsætningen af 18. maj 2018 på 650 kr. vedrører salg af et privat maleri.

Der er fremlagt kontoudtog fra klagerens bankkonto, hvor klageren har markeret indsætninger på henholdsvis 4.000 kr., 3.000 kr., 1.500 kr. og 4.000 kr. den 30. august 2018 og hævninger på henholdsvis 3.000 kr. og 1.500 kr. af 30. august 2018 og 4.000 kr. og 4.000 kr. den 31. august 2018.

Driftsudgifter
Den 20. april 2021 anmodede Skattestyrelsen om regnskabsbilag vedrørende kontiene 1300 Varekøb, 1308 Varekøb, EU, 2850 Kursus-/messeomkostninger og 3617 Småanskaffelser.

Skattestyrelsen har på baggrund af klagerens regnskabsmateriale fundet, at klageren ikke har været berettiget til fradrag for følgende udgifter:

Dato

Konto

Tekst

Beløb inkl. moms

14. februar 2018

1300 Varekøb

G2 - b

1.080 kr.

22. februar 2018

3617 Småanskaffelser

G3 G4 bestseller display

5.625 kr.

23. februar 2018

1300 Varekøb

G5 - b

2.000 kr.

26. februar 2018

3617 Småanskaffelser

My Home - b

3.666 kr.

26. februar 2018

3617 Småanskaffelser

My Home - b

399 kr.

26. marts 2018

3617 Småanskaffelser

Jysk - b

853 kr.

10. april 2018

1300 Varekøb

G4 - b

3.045 kr.

6. juni 2018

1300 Varekøb

G6 - b

12.256 kr.

13. juni 2018

1300 Varekøb

G4 - b

1.368 kr.

7. august 2018

3617 Småanskaffelser

Ikea - bilag

1.434 kr.

I alt

31.726 kr.

Klageren har ikke fremlagt bilag vedrørende de ovennævnte posterede udgifter.

Klageren har posteret en udgift den 22. februar 2018 på 9.921 kr. inkl. moms til G3. Udgiften er betalt kontant.

Det fremgår af faktura dateret den 22. februar 2018 fra G3, at klageren har afholdt udgifter på i alt 12.500 kr. inkl. moms.  Klageren har betalt 2.000 kr. via dankort, mens den øvrige del blev betalt kontant.
Der er fremlagt en faktura dateret den 24. april 2018 fra G7 vedrørende den af samme dato bogførte udgift på i alt 3.912 kr. Det fremgår ikke af fakturaen, hvem den er udstedt til, og der fremgår ikke en nærmere specifikation af varens art og mængde. 

Det fremgår, at klageren den 9. april 2018 havde bogført et fradrag på 1.540 kr. vedrørende en faktura fra G8, men klageren har efterfølgende den 26. april 2018 modtaget en tilbagebetaling fra G8 på 1.540 kr.

Klageren har den 9. januar 2018 posteret en udgift på 6.044 kr. inkl. moms på baggrund af en faktura vedrørende et kursus vedrørende negleteknikker fra G9. Det fremgår af klagerens bogføring, at udgiften er fratrukket med 4.835 kr. Det fremgår af fakturaen, at betalingen ikke var pålagt moms.

Skattestyrelsen har anerkendt yderligere fradrag i klagerens erhvervsvirksomhed på baggrund af yderligere fremlagte bilag vedrørende afholdte udgifter i virksomheden på henholdsvis 1.495 kr., 4.570 kr. og 6.243 kr.

Det fremgår af de fremlagte fakturaer, at klageren har afholdt udgifter til bl.a. 5 styks 4-spot skinner, lotion kit, epilace waxing strips samt et kursus og materiale til 10 kunder.

Indkøb af laser
Klageren har fremlagt en slutseddel dateret den 4. februar 2019, hvoraf fremgår, at hun har indkøbt en SHR Laser M26 og inventar fra RO til 70.000 kr., som er modtaget på konto samt kontant. Slutsedlen er underskrevet af klageren og RO.

Det fremgår af klagerens bankkonto, at laseren er betalt med 53.000 kr. via bankoverførsel.

Skattestyrelsen har godkendt en anskaffelsessum på 53.000 kr. og anerkendt en afskrivning på 25% heraf, svarende til 13.250 kr. i indkomståret 2018.

I indkomståret 2019 har Skattestyrelsen anerkendt en afskrivning på 25 % af restsaldoen på 39.750 kr., svarende til 9.938 kr.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ændret klagerens skattepligtige indkomst med henholdsvis 89.779 kr. på baggrund af konkrete indsætninger, 45.988 kr. vedrørende ikke godkendte fradrag, -11.055 kr. vedrørende yderligere fradrag, -13.250 vedrørende afskrivning på laser og 95.000 kr. vedrørende gave i indkomståret 2018.

Derudover har Skattestyrelsen ændret klagerens skattepligtige indkomst med -9.938 kr. vedrørende afskrivning på laser i indkomståret 2019.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

"…
1.4    Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Skattestyrelsens endelige afgørelse
Vi har gennemgået skrivelsen fra din revisor samt de indsendte bilag.

Indkomståret 2018 - omsætning
Du har for indkomståret 2018 anvendt din bankkonto i F1-Bank konto […]322 både til privat og til erhverv. Der er derfor en skærpet dokumentationspligt, når du anvender kontoen både i din virksomhed såvel som privat.

Vi har ved gennemgangen af dine bemærkninger accepteret, at indsætninger på din konto fra din søn, datter og papsøn ikke skal indgå i skatteansættelsen. Af vedlagte bilag 1, kan du i kolonnen frafalden forhøjelse se hvilke beløb vi frafalder.

Vedrørende indsættelser fra venner har vi ikke fundet, at det er objektivt dokumenteret, at de omhandlede indsætninger hidrører fra private formål. Vi har vurderet, at indsætninger fra børn ikke skal indgå i omsætningen, men hidrører fra skattefrie eller beskattede midler.   

Beløbet indsat fra børn er for 2018 opgjort til 5.099 kr.
Tidligere ansat omsætning inkl. moms    117.322,30 kr.
Beløb som er indbetalt af børn                 -5.099,00 kr.
Ansat omsætning inkl. moms                     112.223,30 kr.
Salgsmoms 20%                                             - 22.444,66 kr.
Ansat omsætning ekskl. moms                  89.778,64 kr.

Indkomståret 2018 - driftsudgifter
Vi har gennemgået de indsendte bilag vedrørende dine driftsudgifter.

På vedlagte bilag 2, vi med rødt markeret de poster, hvor der efterfølgende er indsendt bilag, hvorefter fradrag er godkendt sammen med momsfradraget.

Bilag 96 - betaling til G3, er det dokumenteret, at de 2.000 kr. er betalt med dankort, men ikke fra din bankkonto. Beløbet godkendes som fradrag.

Vedrørende bilag af 24. april 2018 fra G4 som er fratrukket med 3.130 kr. fremgår der ikke en beskrivelse på bilaget af hvilke vare der er anskaffet. Vi har derfor ikke godkendt fradraget.

Der er indsendt bilag fra G8, dette er godkendt med 1.636 kr., men indkomsten er forhøjet med modtaget kreditnota fra G8 med 1.540 kr.

Vedrørende indkøb af laser fra RO, er der godkendt en anskaffelsessum på 53.000 kr., hvilket beløb er overført fra bankkontoen. Beløbet er afskrivningsberettiget efter afskrivningslovens § 1, og der kan afskrives 25% efter samme lovs § 5, stk. 3. Afskrivningen for 2018 udgør herefter 13.250 kr. og restsaldoen udgør 39.750 kr.

Forhøjelsen af dine driftsudgifter er efter vedlagte bilag 2 opgjort til 21.683 kr.

Vi har opgjort resultat af virksomheden således:

Selvangivet underskud af virksomhed     -116.614 kr.
Yderligere omsætning ifølge ovenstående                          89.779 kr.
Ikke godkendt fratrukne udgifter                                           21.683 kr.
Resultat af virksomheden efter regulering for 2018        -5.152 kr.

Vedrørende laseren, som er privat købt i 2018, er saldoen 39.750 kr. Afskrivningen udgør herefter 25% af 39.750 kr. = 9.938 kr. - saldoen ultimo 2019 udgør 29.812 kr.

3.3    Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse
Enhver, som er skattepligtig her til landet, skal over for os årligt oplyse sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Det står i skattekontrollovens § 2, stk. 1, 1. pkt.

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig både engangsindtægter og løbende indtægter, og det er uden betydning om indkomster stammer fra en aktiv indsats eller en uventet erhvervelse, f.eks. en gevinst eller gave. Det står i skattekontrollovens § 4, stk. 1, litra c.

Du har ved kontrollen i din virksomhed oplyst, at du har modtaget ca. 95.000 kr. i gave fra en faster. Beløbet er ikke selvangivet som en indkomst.

En faster er ikke omfattet af gavekredsen efter boafgiftslovens § 22, stk. 1 hvorfor beløbet er skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

Gaver til slægtninge i lige linje er omfattet af boafgiftsloven § 22, stk. 1, hvorimod gaver til slægtninge, som ikke er i lige linje, ikke er omfattet. Gaver er her omfattet af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

Beløbet beskattes som anden personlig indkomst med 95.000 kr. efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c, beløbet er personlig indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 1.

Skattestyrelsens endelige afgørelse
Du har forklaret, at du er opvokset hos din faster, og derfor mener, at du er omfattet af boafgiftslovens regler om gaver mellem nærbeslægtede.

Der er ikke indsendt dokumentation eller andet, således at vi objektivt kan konstatere, hvorvidt du har boet hos din faster. Vi fastholder derfor beskatningen af gave modtaget med 95.000 kr., som skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.
…"                                                         

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger:

"…
Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

·        13-04-2018 indsætning hvor der er påført AM på kontoudskriften indstilles nedsat.
·        25-06-2018 indsætning benævnt Adresse Y2, er der indsendt dokumentation for beløbet. Det indstilles at ansættelsen nedsættes med beløbet.
·        30-08-2018 der overføres henholdsvis 4.000 kr., 3.000 kr., 1.500 kr. og 4.000 kr. Af kontoudskriften fremgår udelukkende overførsel, det kan ikke ses hvorfra pengene kommer.
Der betales til By Y4 Kasino den 29-08-2018 med henholdsvis 3.000 kr., 1.500 kr. og 4.000 kr. den 30-08-2018 overføres der 4.000 kr.

Da vi ikke kan konstatere hvorfra pengene kommer indstilles det, at ansættelsen fastholdes.

·        24-04-2018 varekøb med 3.912,50 kr. det fremgår ikke af bilaget, hvilke vare der købes. Ansættelsen indstilles fastholdt.
·        20-02-2019 Der indsættes kontant 2 x 10.000 kr. Det fremgår ikke hvor pengene stammer fra. Der overføres 10.000 kr. til AM, men det kan ikke ses, at det er de samme penge, som indsættes kontant.
·        Vedrørende forhøjelsen af gave fra As faster, indstilles det at ansættelsen fastholdes. Det anses ikke for objektivt dokumenteret, at A har været bosiddende hos sin faster i barndommen.
…"

Skattestyrelsen har den 19. december 2023 indsendt følgende udtalelse til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

"…
Vedrørende gaven fra faster.
Skatteankestyrelsen foreslår, at beløbet er skattepligtigt, da det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at klageren og fasteren er omfattet af personkredsen i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra e.

Dette er vi enig i.

Skatteankestyrelsen forestår, at beskatningen fordeles over 3 år. Vi er ikke enig i dette.
Klageren har oplyst at have modtaget pengene blandt andet til finansiering af kursus inden opstart af virksomhed. Det fremgår således af afgørelsen om klagerens forklaring af finansieringen, at dette er sket via forskellige kilder, "… samt et større beløb fra din faster i indkomståret 2018."

Af det fremlagte brev fra fasteren fremgår, at "… i de to gange jeg har rejst til DK givet penge i alt 96.000 kr."

Der er ikke i brevet oplyst noget om datoer for de pågældende rejser, men da der alene er omtalt to rejser, kan det samlede beløb være modtaget i et indkomstår, som oprindeligt oplyst af klager, og højest være fordelt over to indkomstår, jf. formuleringen af brevet fra fasteren.

Det er derfor vores opfattelse, at de faktiske oplysninger, som oplyst af klager, skal lægge til grund. Det er derfor vores opfattelse, at Skattestyrelsens afgørelse skal stadfæstes på dette punkt, således at hele beløbet beskattes i 2018.

Indsætninger
Skatteankestyrelsen finder det dokumenteret, at to indsætninger henholdsvis den 13. april 2018 og 26. juni 2018 ikke skal anses for yderligere omsætning i 2018.

Skattestyrelsen tiltræder dette.

Herudover foreslår Skatteankestyrelsen af afgørelsen stadfæstes. Det har vi ingen bemærkninger til.

Driftsudgifter
Skatteankestyrelsen finder, at Skattestyrelsen for indkomståret 2018 har været berettiget til at nægte fradrag for bogførte udgifter på i alt 31.726 kr. inkl. moms, dvs. eksklusiv moms 25.380 kr., da klageren ikke har fremlagt dokumentation for afholdte udgifter.

… (tabel udeladt - forefindes i faktum)

Skatteankestyrelsen opgør, at klageren nægtes fradrag med i alt 57.984 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 11.597 kr.

Vi kan ikke helt afstemme beløbet med bilag 2, hvoraf fremgår yderligere ikke godkendte fradrag - og dermed et samlet ikke godkendt fradrag for driftsudgifter, som kan opgøres således:

22. februar 2018

1300 varekøb

G3

7.936 kr.

1.984 kr.

22. februar 2018

1300 varekøb

G3

10.500 kr.

8.000 kr.

2.000 kr.

24. april 2018

1300 varekøb

G4 - b

3.912 kr.

3.130 kr.

782 kr.

26. april 2018

3617 Småanskaffelser

G8 kasseapparat kreditnota

1.540 kr.

385 kr.

I alt

20.606 kr.

5.151 kr.

Sammenlagt med ovenstående

I alt

57.479 kr.

45.986 kr.

11.493 kr.

9. januar 2018

2850 Kursus-messe- omk.

G9 - kursus (moms)

-1.208 kr.

Samlet ikke godkendt fradrag

I alt

44.780 kr.

Ovenstående beløb kan afstemmes til de beløb, der i bilag 2 og afgørelsen ikke er godkende fradrag for:

Ikke godkendt varekøb

34.867 kr.

Ikke godkendt småanskaffelser

11.121 kr.

I alt (=det, der i forslaget er ikke-godkendt fradrag)

45.988 kr.

Yderligere godkendte fradrag

Ikke godkendt moms godkendt som fradrag

1.208 kr.

Godkendte fradrag nye bilag

9.847 kr.

I alt godkendte yderligere fradrag

11.055 kr.

Godkendt afskrivning

13.250 kr.

I alt yderligere godkendte fradrag

24.305 kr.

Ikke godkendte fradrag

21.683 kr.

Af Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse fremgår, at de ikke godkendte fradrag for udgifter, ændres til 46.388 kr. Det lægges til grund, at der ikke godkendes fradrag for hele den kontante betaling til G3 på 2.000 kr., og at der derfor ikke gives skattemæssig fradrag for den del af den kontante betaling, der kan henføres til moms, svarende til 400 kr., da kontantbetalingsgrænsen i LL § 8 Y er inklusiv moms.

Vi er derfor enig i ændringen.

Afskrivning på laser
Skatteankestyrelsen foreslår, at der skal godkendes fradrag for afskrivninger på en laser efter afskrivningslovens § 5, hvor der ved købet er sket delvis kontant betaling for et beløb på 17.000 kr. og dermed over beløbsgrænsen på 8.000 kr. i ligningslovens § 8 Y.

Skatteankestyrelsen anfører, at fradragsbegrænsningen i ligningslovens § 8 Y omfatter fradragsretten efter statsskattelovens § 6, litra a, men Skatteankestyrelsen finder ikke, at ligningslovens § 8 Y hjemler krav om digital betaling for fradrag efter reglerne i afskrivningsloven.

Det er Skattestyrelsen ikke enig i.

Det fremgår af ligningslovens § 8 Y, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, medmindre betalingen samlet udgør højst 8.000 kr. inklusive moms.

Ligningslovens § 8 Y blev indført ved LFF 2012-04-25 nr. 170 (§ 1, nr. 5) som led i forsøget på at begrænse omfanget af sort arbejde.

Af de almindelige bemærkninger pkt. 3.4.2.2 Digital betaling ved handel mellem virksomheder fremgår det, at:

Ved forslaget afskæres virksomheder fra at foretage fradrag efter skattereglerne, når køb af en leverance overstiger 10.000 kr., der ikke er betalt digitalt. Efter momsreglerne foreslås en solidarisk hæftelse, når erhvervelse af en leverance overstiger 10.000 kr., der ikke er betalt digitalt.

Forslaget betyder, at en virksomhed, der betaler leverandøren med kontanter, nægtes fradrag efter skattereglerne, når beløbet overstiger 10.000 kr. inkl. moms. (vores understregninger)

Af de specielle bemærkninger til § 1, nr. 5, fremgår det, at:

Det foreslås, at erhvervsdrivendes fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser gøres betinget af, at udgiften er betalt digitalt via et pengeinstitut eller betalingsinstitut med mindre betalingen samlet udgør højst 10.000 kr. inkl. moms. Flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Løbende ydelser anses ligeledes som en samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen, når de sker inden for samme kalenderår.

Den digitale betaling sikrer, at der efterlades et digitalt spor, hvor både betalingsmodtager og betaler kan identificeres. Aftagervirksomheden kan fastholde sit fradrag ved at betale digitalt. Betaler en virksomhed sin leverandør med kontanter, nægtes virksomheden fradrag efter skattereglerne, når beløbet overstiger 10.000 kr. inkl. moms. […](vores understregning)

Beløbsgrænsen på 10.000 kr. er ved lov nr. 1430 af 05.12.2018 nedsat til 8.000 kr.

Ligningslovens § 8 Y indeholder dermed hjemmel til nægtelse af fradrag for køb af vare og ydelser efter skattereglerne og dermed alle skatteregler, herunder afskrivningsloven. Fradragsnægtelsen efter ligningslovens § 8 Y omfatter derfor også afskrivningerne i denne sag, hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med formålet i bestemmelsen.

Vi bemærker desuden, at ordlyden i statsskattelovens § 6, litra a, som Skatteankestyrelsen henviser til, også omfatter afskrivninger.

Det er derfor vores opfattelse, at Skattestyrelsens afgørelse skal fastholdes på dette punkt.
…"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsens ændringer vedrørende yderligere omsætning, gave og ikke godkendte fradrag nedsættes til 0 kr. for indkomstårene 2018.

Vedrørende yderligere fradrag har klageren nedlagt påstand om, at Skattestyrelsens ændring forhøjes til 14.185 kr. i indkomståret 2018.

Derudover er der nedlagt principal påstand om, at anskaffelsessummen vedrørende laseren fastsættes til 70.000 kr., og afskrivningen forhøjes til henholdsvis -17.500 kr. i indkomståret 2018 og -13.125 kr. i indkomståret 2019.

Klageren har anført følgende:

"…
På vegne af A fremsendes hermed endelig klage over Skattestyrelsens afgørelse af 25/11 2021. Afgørelsen incl. sagsfremstilling er tidligere fremsendt.

Vore bemærkninger og forklaringer er fremsendt i brev af 12/11 2021. Disse forklaringer fastholdes. Derfor klages der over de punkter, som er omfattet af vort brev af 12/11, og som er omfattet af afgørelsen.

A har desuden indhentet yderligere dokumentation til støtte for nogle af de tidligere afgivne forklaringer.

Det er umuligt for A at huske alle transaktionerne, men det er absolut usandsynligt, at beløb som er meget runde og meget store skulle stamme fra salg fra klinikken. Hvor der er tale om lån hæves og indsættes inden for ganske få dage. Det forekommer ikke rimeligt, at Skat anfører, at indsætningerne ikke er sandsynliggjort.

Vedr. omsætning 2018 (Skattestyrelsens bilag 1)
13/4 2018: AM 2.000 kr. Det er fra samlever, og den tilsvarende hævning fremgår af samlevers kontoudtog, som Skat også har fået fremsendt.

25/6 2018: Adresse Y2 13.668,55 kr.: As datter, B, får depositum retur ved fraflytning af lejemål i By Y3. Dokumentation fra udlejer er nu fremskaffet og vedlægges her. (Bilag 1)

En række indsætninger er fra As papsøn C, som har lånt beløb. Det drejer sig om 7.500 kr. den 4/6 2018, 5.500 kr. den 9/7 2018, 3.000 kr. den 16/7 2018, 1.450 kr. den 19/7 2018.

30/8 2018 har As papsøn C lånt penge til casino-besøg i By Y4. Der er hævet 4.000 + 3.000 + 1.500 + 4.000 og de tilsvarende beløb er indsat på As konto den 30/8. Indsætninger og hævninger ses i sammenhæng på vedhæftede kontoudtog markeret med gul farve. (Bilag 2)

Vedr. udgifter 2018 (Skattestyrelsens bilag 2)
24/4 2018 G4 - b 3.912,50 kr. Varekøb. Dokumentation er vedhæftet. (Bilag 3)

…. 

Vedr. "Gave fra faster" 

Vedlagt er brev fra As faster (Bilag 5). As oversættelse følger her:

Jeg er D As faster.

På Land Y1 dato i år 1362 da A var 2 år, blev hendes forældre skilt. Farens ny kone ville ikke gå med til at A skulle bo sammen med dem, og moren havde ikke mulighed at passe hende.

Derfor tog vi A hjem til os og tog os af hende.

A boede hos os indtil hun var ca. 10 år. Derefter kom hun hjem til min forældre "hendes bedsteforældre"

I de år som A har været i Danmark, har vi flere gange sendt hende gaver, tøj osv. med posten fordi vi ser hende som en del af vores familie.

I 2016/17 kom min datter E, hendes mand og deres dreng til Danmark og søgte om asyl.

Grundet min datter ikke havde det psykisk så godt, var de ikke så meget i asylcenter og var mest hjemme hos A.

As familie har hjulpet min datter rigtig meget.

I de to gange hvor jeg har rejst til Danmark, har jeg givet A penge, det giver i alt 96000 kroner.

En del af dem var gave til hende og hendes børn og en del af dem var for at dække de omkostninger hun har brugt til min datter," mad, hus, transportomkostninger hvor A hele tiden kørte min datter frem og tilbage til asylcenter og andre hjælpe. (brev underskrevet).

Som det fremgår af brevet og af As forklaringer har A haft fælles bopæl med sin faster - og uden sine biologiske forældre - i en periode på mere end 5 år.

I relation til gaver er forholdet derfor omfattet af boafgiftsloven § 22 e): plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet. 

As kusine er via plejeforholdet lige som en søster for A. Det var derfor helt naturligt at hjælpe kusinen under sit ophold i Danmark. Beløbet svarende til ca. 95.000 dkk, eller i hvert fald en meget stor del heraf, er anvendt til udgifter for kusinen og hendes familie.

Vi mener ikke, at der skal ske beskatning af de 95.000 kr. Der er dels tale om refusion af udgifter afholdt for kusinen med familie og dels en skattefri gave, som er under grundbeløbet på 64.300 kr. (2018-niveau).

Der findes ikke et folkeregister eller lignende i Land Y1, som gør det muligt at indhente dokumentation fra offentlige myndigheder vedr. den fælles bopæl.
…"

Klageren har den 12. november 2021 indsendt følgende bemærkninger til Skattestyrelsens forslag til afgørelse dateret den 22. september 2021:

"…
Som aftalt fremsendes hermed svar på brev til A den 22/9 2021. Vi har drøftet Skats punkter med A, og hun har besvaret dem som følger:

Generelt har A markeret hvilke af indsætningerne (MP) i 2018

der er af privat karakter, dvs. dem hun kan kende som veninder/børn/papbarn.
En del af mp er restaurant/cafebesøg osv. frem og tilbage mellem veninder, A har betalt kontant og veninder betaler hende. Derudover har de også nogle gange hjulpet hinanden med lån.
Nogle af overførsler fra veninder er også, at de har købt tøj af A.

A fortæller, at en del af de andre MP indsætninger er salg på facebook af private ting, primært hendes eget og børns tøj. Meget af det solgte tøj har hun fået tilsendt fra Land Y2. Da hun ikke kender dem, hun har solgt til, kan hun ikke kende navne og betalinger tilbage i 2018.

Det er svært for A at huske alle salg osv. til nogle hun ikke kender. Dem der er markeret på lister er familie og venner og de salg, som hun kan huske på beløb/navne.

Oversigt over familie/venner til brug for indbetalinger MP, som man kan se går igen i indbetalingerne:

Navne børn:
B (datter), F (søn), C (papsøn) kaldet C, […] ekssvigerdatter, […] er Cs ven, […] er Fs veninde.
Navne venner/veninder:
[…].

Bilag 1 vedr. omsætning 2018:
Linjer markeret med gult er private indsætninger og skal dermed ikke indgå som indkomst. Nedenfor er nævnt særlige bemærkninger hertil:

·        D.18/5-18 MP G salg af privat maleri kr. 650.

·        D. 4/6 kr. 7.500 er fra C, papsøn lån tilbagebetalt.

·        D. 25/6-18 MP kr. 13.668,55 er depositum retur for datters lejlighed i By Y3.

·        D. 9/7-18 Bgs. Hæve kr. 5.500 og 19/7 bgs A er begge fra C.

D. 30/8 En del ovf., de er alle fra C, som har tbf. at han har lånt As dankort til at spille på kasino i alt 4 stk. kr. 12.500. Se hævninger konto […]511 d. 30/8+31/8 3.000+1.500+4.000+4.000 i alt 12.500. Vedhæftet er kontoudtog, hvoraf både hævninger og indbetalinger fremgår.

Vedr. virksomhedens udgifter bilag 2 og 4. 

Vi har markeret på oversigten bilag 2 og 4, hvilke bilag der er fundet, og der derfor kan opnås fradrag for. Markeret med … til venstre og skrevet ok bilag til højre. Bilagene er vedhæftet.
Bemærk der er fundet et nyt bilag fra G6 fra d. 5/6-18, der nok er en blanding af varekøb og kursusomk. Det er på kr. 4.995 + moms 1.248,75 i alt kr. 6.243,75.

Vedr. bilag 96 G3 hvor der henvises til LL § 8y, har vi modtaget kontoudtog fra G3, hvor det fremgår, at ud af fakturabeløbet på kr. 12.500 er de 10.500 betalt kontant og de 2.000 er betalt med dankort, hvorfor minimum de 2.000 må være fradragsberettiget.

Vedr. 2019 kom A med nyt bilag til møde. Hun har købt en laser af en privatperson RO uden moms på i alt 70.000 kr. d. 4/2-19. Heraf er de 53.000 kr. hævet i banken fra hendes private konto d. 7/2-19 og 14.000 er betalt kontant.

Mindst de 53.000 må være fradragsberettiget skattemæssigt.

Vedr. "Gave fra faster"
A er opvokset og har boet hos hendes faster i Land Y1 fra hun var 2 måneder gammel og indtil hun var 14 år. A har aldrig boet sammen med nogen af hendes biologiske forældre.
Gaver falder derfor ind under Boafgiftslovens afsnit om plejebørn.
As kusine er via plejeforholdet lige som en søster for A. Det var derfor helt naturligt at hjælpe kusinen under sit ophold i Danmark. Beløbet svarende til ca. 95.000 dkk, eller i hvert fald en meget stor del heraf, er anvendt til udgifter for kusinen og hendes familie. Et evt. gavebeløb til fasterens plejebarn (A) og til fasterens plejebarnebarn (As barn) er derfor langt mindre.
…"

Klageren er kommet med følgende bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse:

"Vedr. den skattefrie gave fra faster:
Det er ikke tidligere oplyst hvilken adresse, som A og hendes faster havde fælles bopæl på i Land Y1.
A oplyser, at adressen var: By Y5.
[…]
A oplyser endvidere, at det ikke er muligt at finde officiel dokumentation i Land Y1.
…"

Landsskatterettens afgørelse
Sagen drejer sig om, hvorvidt Skattestyrelsen har været berettiget til at forhøje klagerens overskud af virksomhed på baggrund af konkrete indsætninger og nægtelse af fradrag. Derudover skal retten tage stilling til, hvorvidt Skattestyrelsen har været berettiget til at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 95.000 kr. vedrørende en gave.

Endelig skal retten tage stilling til, om klageren kan afskrive på hele laserens købesum på 70.000 kr. eller kun på den digitalt betalte del af købesummen.

Retsgrundlaget
Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal oplyse sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Det følger af skattekontrollovens § 2, stk. 1.

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettiget i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentlig­ gjort som SKM2004.162.HR. 

I henhold til bogføringslovens § 9 skal enhver udgift være dokumenteret ved et bilag, hvoraf der fremgår oplysninger om henholdsvis sælgers og købers navn og adresse, varens eller ydelsens art, mængde og pris.

Erhvervsdrivende skal ifølge skattekontrollovens § 6, stk. 2, nr. 1, indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat.

Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, har, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligt til på begæring af told- og skatteforvaltningen til denne at indsende sit regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet. Det fremgår af skattekontrollovens § 53, stk. 1.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Dette fremgår af skattekontrollovens § 74, jf. § 6, stk. 3.

Kravene til regnskabet fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder (bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 med efterfølgende ændringer) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009 med efterfølgende ændringer).

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det efter omstændighederne skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. 

Der kan henvises til Højesterets dom af 10. oktober 2008, der er offentliggjort i SKM2008.905.HR, hvor Højesteret fandt, at der i et tilfælde, hvor der løbende over en længere periode blev indsat beløb i den omhandlede størrelsesorden på sagsøgernes bankkonti, sammenholdt med de foreliggende oplysninger om sagsøgernes indtægtsforhold i de pågældende indkomstår, påhvilede sagsøgerne at godtgøre, at de indsatte beløb stammede fra beskattede midler.

Der stilles samme dokumentationskrav til private dispositioner af betydning for privatforbruget som til erhvervsmæssige dispositioner. Således kræves det normalt, at køb, salg og bytte af private effekter er dokumenteret. Der henvises til SKM2013.748.VLR.

Det kræves normalt, at modtagelsen af beløbet er underbygget af overførsler fra/til pengeinstitut samt vekselbilag vedrørende kontant indførte pengebeholdninger i udenlandsk valuta. Der henvises til SKM2013.363.BR.

Til indkomsten henregnes ikke gaver, der falder under afsnit 2 i lov om afgift af dødsboer og gaver, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b.

En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 64.300 kr. (2018) til plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, jf. boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra e.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser for personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, medmindre betalingen samlet udgør højst 10.000 kr. inklusive moms., jf. dagældende ligningslovs § 8 Y, 1. pkt. (lov nr. 1081 af 7. september 2015).

Flere betalinger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt el.lign., anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt., når de sker inden for samme kalenderår, jf. dagældende ligningslovs § 8 Y, 2. pkt.

Der kan foretages skattemæssig afskrivning på udgifter til anskaffelse og forbedring af aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt af den skattepligtige, samt på visse andre udgifter, jf. afskrivningslovens § 1.

Driftsmidler og skibe, som en skattepligtig udelukkende benytter erhvervsmæssigt, skal afskrives på en samlet saldo for den enkelte virksomhed, jf. afskrivningslovens § 5, stk. 1.

Indkomstårets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udgang. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af anskaffelsessummen for driftsmidler og skibe, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler og skibe, der er solgt og leveret i indkomstårets løb, jf. afskrivningslovens § 5, stk. 2, 1. og 2. pkt.

Afskrivning kan højst udgøre 25 % af den afskrivningsberettigede saldoværdi efter stk. 2, jf. afskrivningslovens § 5, stk. 3, 1. pkt.

Anskaffelses- og salgssummer samt godtgørelser og vederlag for aktiver omfattet af denne lov omregnes til kontantværdi, der beregnes ved, at den kontante del af anskaffelsessummen henholdsvis salgssummen lægges sammen med kursværdien af aktivets gældsposter, jf. afskrivningslovens § 45, stk. 1, 1. pkt.

Landsskatterettens begrundelse og resultat

Gave
Landsskatteretten lægger ved sagens afgørelse til grund, at klageren har modtaget i alt 95.000 kr. fra sin faster.

Retten finder, at klageren ikke har godtgjort, at klageren og fasteren er omfattet af personkredsen i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra e. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke er fremlagt bopælsoplysninger, som støtter klagerens og fasterens forklaring.

Retten finder endvidere, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at gaven er modtaget løbende i årene forud for indkomståret 2018. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klagerens forklaringer og det fremlagte brev fra klagerens faster ikke er understøttet af objektiv konstaterbare oplysninger om tidspunktet for modtagelse af gavebeløbet.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at der ikke måtte findes et folkeregister eller lignende i Land Y1, som gør det muligt at indhente dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende fælles bopæl.

Retten finder på den baggrund, at klageren er skattepligtig af den modtagne gave på 95.000 kr. i indkomståret 2018.

Indsætninger
Retten finder, at Skattestyrelsen har været berettiget til at tilsidesætte klagerens regnskab og foretage en skønsmæssig ansættelse. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren har været registreret som ejer af en virksomhed fra den 1. januar 2018, at der ikke er foretaget effektive kasseafstemninger, og at det fremsendte bilagsmateriale ikke understøtter det indsendte regnskab.

Retten finder endvidere, at Skattestyrelsen har været berettiget til at anse indsætningerne på klagerens private konti på 112.222 kr. inkl. moms i indkomståret 2018 for omsætning i klagerens virksomhed.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at indsætningerne bl.a. er markeret med teksten "Mobilepay: xxx", "Bgs Lan", "Bgs hæve", "Bgs A", "I Bgs Lan" og "Overførsel". Der er endvidere lagt vægt på antallet af indsætninger, og at der er tale om et ikke ubetydeligt beløb.

Der er endelig lagt vægt på, at klageren har anvendt konto […]322 både erhvervsmæssigt og privat, idet klageren først den 8. oktober 2018 fik oprettet en erhvervskonto.

Klageren modtog den 13. april 2018 en indsætning på 2.000 kr. markeret med teksten "Mobilepay: AM". Retten finder, at klageren har godtgjort, at indsætningen hidrører fra hendes samlever og dermed ikke vedrører omsætning i klagerens virksomhed.

Klageren modtog den 26. juni 2018 en indsætning på 13.668 kr., hvor indsætningen er markeret med teksten "Adresse Y2". Retten finder, at klageren har dokumenteret, at denne indsætning ikke vedrører omsætningen i klagerens virksomhed. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der er fremlagt en fraflytningsafregning for ejendommen beliggende Adresse Y2.

Retten nedsætter således Skattestyrelsens afgørelse vedrørende yderligere omsætning i indkomståret 2018 med i alt 15.668 kr. inkl. moms.

Retten finder, at klageren ikke har dokumenteret, at indsætningerne af henholdsvis 4. juni 2018 på 7.500 kr., 9. juli 2018 på 5.500 kr., 16. juli 2018 på 3.000 kr. og 19. juli 2018 på 1.450 kr. hidrører fra lån fra klagerens stedsøn. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke er fremlagt lånedokumenter, og at indsætningerne er markeret med teksterne "Bgs Lan", "Bgs Hæve" og "Bgs A", hvorfor det ikke er muligt at identificere klagerens stedsøn som afsender.

Retten finder, at klageren ikke har dokumenteret, at indsætningerne af 30. august 2018 på henholdsvis 4.000 kr., 3.000 kr., 1.500 kr. og 4.000 kr. hidrører fra klagerens stedsøn. Det er ved afgørelsen lagt vægt på, at indsætningerne er markeret med teksten "Overførsel", hvorfor det ikke er muligt at identificere klagerens stedsøn som afsender.

Vedrørende de øvrige omtalte indsætninger i klagerens bemærkninger af 12. november 2021 til Skattestyrelsen, finder retten, at klageren ikke har dokumenteret, at disse hidrører fra salg af privat indbo, lånebeløb og tilbagebetaling af lån.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren ikke har fremlagt slutsedler eller lignende, og at klageren ikke har fremlagt lånedokumenter som dokumentation herfor.

Retten ændrer derfor Skattestyrelsens afgørelse således, at den yderligere omsætning i klagerens virksomhed i indkomståret 2018 nedsættes til 96.554 kr., hvoraf momsen udgør 19.310 kr.

Driftsudgifter
Retten finder, at Skattestyrelsen har været berettiget til at nægte fradrag for bogførte udgifter på i alt 31.726 kr. inkl. moms. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren ikke har fremlagt dokumentation for de afholdte udgifter.

Retten finder, at klageren ikke har dokumenteret, at den bogførte udgift af 24. april 2018 vedrørende G7 på 3.912 kr. inkl. moms er fradragsberettiget. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren ikke af fakturaen fremgår som køber, og at fakturaen ikke indeholder oplysninger om varens art, mængde og pris, jf. bogføringslovens § 9.

Klageren har den 22. februar 2018 bogført udgifter til G3 på 12.500 kr. inkl. moms, hvoraf fakturaen er betalt med 10.500 kr. kontant og 2.000 kr. via dankort, og en udgift på 9.921 kr. inkl. moms, hvoraf fakturaen er betalt kontant. Heraf udgør den kontantbetalte del i alt 20.421 kr.

Retten finder, at de afholdte udgifter til G3 vedrører én samlet leverance. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at de to fakturaer og betalingen heraf sker inden for samme kalenderår.

Henset til, at den kontantbetalte del af faktureringerne fra G3 samlet udgør mere end 10.000 kr., finder retten, at klageren ikke har ret til fradrag for den kontantbetalte del på i alt 20.421 kr., jf. ligningslovens § 8 Y.

Det fremgår, at klageren den 26. april 2018 modtog en tilbagebetaling vedrørende en bogført og betalt faktura af 9. april 2018 fra G8. Retten finder på den baggrund, at Skattestyrelsen har været berettiget til at nægte fradrag med 1.925 kr. inkl. moms. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der som en følge af tilbagebetalingen ikke har været afholdt en fradragsberettiget udgift.

Det fremgår af faktura dateret den 9. januar 2018, at klageren afholdt udgifter til kursus vedrørende negleteknikker på 6.044 kr. Retten tiltræder, at klageren har ret til et yderligere fradrag på 1.208 kr., idet udgiften rettelig skulle være bogført med 6.044 kr., da fakturaen ikke er pålagt moms.

Vedrørende de fremlagte fakturaer fra G10 på 1.495 inkl. moms, G11 på 4.570 kr. inkl. moms og G6 på 6.243 kr. inkl. moms, tiltræder retten, at klageren har ret til et yderligere fradrag. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren ved fremlæggelsen af fakturaerne har dokumenteret, at der er tale om udgifter, som er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Retten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende driftsudgifter således, at klageren nægtes fradrag med i alt 57.984 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 11.597 kr., og indrømmes et yderligere fradrag på henholdsvis 1.208 kr. ekskl. moms og 12.308 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 2.461 kr.

Afskrivning på laser
Landsskatteretten lægger ved sagens afgørelse til grund, at klageren er berettiget til at afskrive på anskaffelsessummen vedrørende købet af laseren.

Det fremgår af ligningslovens § 8 Y, at betingelserne om digital betaling finder anvendelse på personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, som ønsker fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser.

Retten finder, at bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y begrænser den almindelige fradragsret i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og at det derfor kræver sikker hjemmel, hvis bestemmelsen skal udstrækkes til også at omfatte adgangen til at afskrive efter afskrivningsloven.

Reglerne i afskrivningsloven indrømmer en særskilt lovhjemmel til et skattemæssigt fradrag for en værdiforringelse af et aktiv, der benyttes erhvervsmæssigt. I samme lov er beregningsmetoden for afskrivningerne opgjort, ligesom der er taget stilling til, hvilke kriterier der gælder for, at et aktiv er omfattet af retten til at foretage afskrivning.

Der er hverken i ordlyden af ligningslovens § 8 Y eller i forarbejderne til denne bestemmelse anført, at den deri anførte begrænsning for fradrag begrundet i betalingsformen også skulle finde anvendelse på afskrivningsadgangen efter afskrivningslovens regler.

Retten finder således, at ligningslovens § 8 Y ikke hjemler et krav om digital betaling for at kunne foretage afskrivning efter reglerne i afskrivningsloven.

Klagerens anskaffelsessum vedrørende købet af laseren skal således ansættes til 70.000 kr. Der er ved afgørelsen henset til, at klageren har dokumenteret, at laseren er betalt med 53.000 kr. via bankoverførsel, mens sælgeren har erklæret at have modtaget den resterende købesum på 17.000 kr. kontant.

Henset til, at klageren erhvervede laseren den 4. februar 2019, finder retten, at klageren ikke kan afskrive på laseren i indkomståret 2018. Retten ændrer derfor afskrivningssummen i indkomståret 2018 til 0 kr.

Den samlede afskrivningssaldo for indkomståret 2019 kan således opgøres til 70.000 kr., jf. afskrivningslovens § 5, stk. 2.

Retten finder på den baggrund, at klagerens afskrivningssum i indkomståret 2019 skal opgøres til 25 % af 70.000 kr., svarende til 17.500 kr., jf. afskrivningslovens § 5, stk. 2 og 3.

Retten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt for indkomstårene 2018 og 2019 i overensstemmelse hermed.