Dato for udgivelse
06 Mar 2024 10:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Mar 2024 07:09
SKM-nummer
SKM2024.135.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1298792
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat + Ejendomsvurdering + Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Sagsbehandling, journalisering og arkivregler
Emneord
Procedure, ankenævnsafgørelse, åbenbart ulovlig
Resumé

Styresignalet indeholder en beskrivelse af de procedurer, der gælder for ankenævnsafgørelser, som medarbejdere i Skatteforvaltningen indstiller til forelæggelse for Skatterådet grundet en åbenbart ulovlig afgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, eller som medlemmer af et ankenævn ønsker forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 10, stk. 4. Styresignalet indeholder endvidere en beskrivelse af den interne kompetencefordeling i relation til disse procedurer samt en afgrænsning af begrebet åbenbart ulovlig. 

På baggrund af omstruktureringen i SKAT pr. 1. juli 2018 ændres betegnelsen SKAT til Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen.

På baggrund af ændringen af sekretariatsbetjeningen af ankenævnene pr. 1. januar 2014 ændres betegnelsen ankenævnssekretariat til Skatteankestyrelsen. Som en konsekvens heraf ændres også proceduren for afgørelser, som medlemmer af et ankenævn (punkt B) ønsker forelagt.

Med undtagelse af de frister, der gælder i forbindelse med underretning af klageren, som beskrevet i punkt A.3. og B.2., er fristerne i punkt A og B vejledende, idet den beskrevne procedure tilstræbes foretaget indenfor de anførte frister. En overtrædelse af fristerne i punkt A.3. og B.2. vil medføre, at sagen ikke kan forelægges for Skatterådet og må henlægges.

Styresignalet indeholder et link til Retssikkerhedschef Margrethe Nørgaards rapport af 12. oktober 2007 om "Anbefalinger om principper og procedure for indbringelse af ankenævnsafgørelser til Skatterådet i medfør af skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3."

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit A.A.1.1.2 Skatteministeriets opgaver

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit A.A.1.3.2 Skatterådets opgaver og fremgangsmåden ved behandlingen af disse

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit A.A.8.2.2.1.2.6 Skatterådet ændrer Skatteankenævnsafgørelser

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit A.A.10.2.3.2 Ankenævnenes klagebehandling

Redaktionelle noter

Ophæver flg. dokument - SKM2013.95.SKAT

I dette styresignal beskrives kompetencefordeling, begrebet "åbenbart ulovlig" og proceduren, når medarbejdere i Skatteforvaltningen og medlemmer af ankenævn ønsker ankenævnsafgørelser forelagt for Skatterådet.

Med styresignalet ophæves SKM2013.95.SKAT.

Skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, har følgende ordlyd:

Skatterådet kan efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen ændre en åbenbart ulovlig afgørelse, der er truffet af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn. Skatterådet har i den forbindelse ret til at indkalde materiale i en sag fra et skatte-, vurderings- eller motorankenævn.

Efter ordlyden i bestemmelsen kan Skatterådet ændre en ankenævnsafgørelse, når det finder, at denne er åbenbart ulovlig. Skatterådet er således ikke forpligtet til at udnytte sin ændringskompetence og kan derfor selv fastlægge en praksis for, hvornår det vil ændre en åbenbart ulovlig afgørelse. Skatterådet er således berettiget til at etablere en praksis, hvorefter en åbenbart ulovlig ankenævnsafgørelse fx kun ændres, hvis denne har principiel og/eller stor provenumæssig betydning.

I. Kompetencefordeling

Efter nedenstående procedure for indbringelse af ankenævnsafgørelser efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, 1. punktum, er det Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen, der har kompetencen til at indstille sager om åbenbart ulovlige ankenævnsafgørelser for Skatterådet.

Ved Jura forstås den centrale juridiske afdeling i henholdsvis Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen.

Endvidere er Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen tillagt kompetence til at henlægge anmodninger om indbringelser for Skatterådet, der fremsættes af medarbejdere i Skatteforvaltningen, når de finder, at den pågældende afgørelse ikke er åbenbart ulovlig.

II. Åbenbart ulovlig

Proceduren forudsætter, at Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen finder, at ankenævnsafgørelsen er åbenbart ulovlig.

Ved denne vurdering er begrebet "åbenbart ulovlig" afgrænset efter følgende principper:

En afgørelse kan anses for åbenbart ulovlig, hvis den er

  • i utvivlsom modstrid med en lov eller en bekendtgørelse, eller
  • i utvivlsom modstrid med en fast domstolspraksis, eller
  • i utvivlsom modstrid med fast praksis i Landsskatteretten, og denne praksis ikke er underkendt ved domstolene.

En afgørelse kan ikke anses for åbenbart ulovlig, hvis

  •   der er tvivl om lovligheden af afgørelsen, eller
  •   afgørelsen hviler på et skøn eller en bevismæssig vurdering.

III. Procedure

Der gælder følgende procedure for ankenævnsafgørelser, som medarbejdere i Skatteforvaltningen og medlemmer af ankenævn ønsker forelagt for Skatterådet, jf. punkt A henholdsvis punkt B.

A. Afgørelser, som medarbejdere i Skatteforvaltningen ønsker forelagt

1. Afgørelser, som medarbejdere i Skatteforvaltningen ønsker forelagt, fremsendes gennem nærmeste chef til vurdering i Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen. Fremsendelsen til Jura Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen bør ske senest 10 hverdage efter dateringen af afgørelsen.

2.1. Finder Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen, at afgørelsen ikke er åbenbart ulovlig, henlægges sagen. Vurderingen bør være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen underretter straks herefter den pågældende chef, der har indsendt afgørelsen til vurdering.

2.2. Finder Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen, at afgørelsen er åbenbart ulovlig indstiller Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen efter gennemførelse af procedure om høring af klageren, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 2, og høring af ankenævnet, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 3, afgørelsen til Skatterådet.

2.3. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsens vurdering af afgørelsen bør være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.  

3. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen underretter klageren om, at afgørelsen er udtaget til forelæggelse for Skatterådet, og at Skatterådet kan ændre afgørelsen. Klageren skal samtidig underrettes om Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsens vurdering af afgørelsen. Klageren skal underrettes senest 2 måneder efter dateringen af afgørelsen. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen underretter samtidig den pågældende chef, der har indsendt afgørelsen, og Skatteankestyrelsen som sekretariat for ankenævn.

Sagen tilstræbes forelagt for Skatterådet inden for en frist på 3 måneder fra sagens modtagelse i Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen.

4. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen tilstræber at underrette klageren og den pågældende chef, der har indsendt afgørelsen, om afgørelsen senest 5 hverdage efter dateringen af Skatterådets afgørelse. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen underretter straks herefter det pågældende ankenævn via Skatteankestyrelsen som sekretariat for ankenævnet.

B. Sager, som medlemmer af et ankenævn ønsker forelagt

Hvis et medlem er uenig i en afgørelse, der er truffet af nævnet, kan medlemmet kræve sine indvendinger mod afgørelsen tilført beslutningsprotokollen og en kopi af protokollatet indsendt til Skatterådet, jf. skatteforvaltningslovens § 10, stk. 4.

Et medlem har således krav på, at protokollatet med den pågældendes indvendinger mod en afgørelse forelægges for Skatterådet uanset Skatteforvaltningens opfattelse af afgørelsen.

Der gælder derfor i disse tilfælde følgende procedure:

1. Skatteankestyrelsen sender som sekretariat for ankenævn afgørelsen og en kopi af protokollen til vurdering Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen. Fremsendelsen bør ske senest 5 hverdage efter dateringen af afgørelsen.

2. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen underretter klageren om, at afgørelsen er begæret indbragt for Skatterådet, og at Skatterådet kan ændre afgørelsen. Klageren skal underrettes senest 2 måneder efter dateringen af afgørelsen.

3. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen indstiller efter gennemførelse af procedure om høring af klageren, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 2, og høring af ankenævnet, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 3, afgørelsen for Skatterådet.

Sagen tilstræbes forelagt for Skatterådet inden for en frist på 3 måneder fra sagens modtagelse i Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen.

4. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen tilstræber at underrette klageren og medlemmet, der har fremsendt afgørelsen, om afgørelsen senest 5 hverdage efter dateringen af Skatterådets afgørelse. Jura i Skatte-, Vurderings- eller Motorstyrelsen underretter straks herefter det pågældende ankenævn via Skatteankestyrelsen som sekretariat for ankenævnet.