Dato for udgivelse
05 mar 2024 09:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 dec 2023 15:31
SKM-nummer
SKM2024.127.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-33351/2022-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst
Emneord
Indsætninger, skattefrie spilgevinster, fradragsberettigede udgifter
Resumé

Skattemyndighederne havde for indkomstårene 2014 og 2015 forhøjet en skatteyders indkomst (og momstilsvar) på baggrund af en række indsætninger på hendes konti. Spørgsmålet var i sagen særligt, om hun havde godtgjort, at indsætningerne stammede fra hendes daværende ægtefælles skattefrie spilgevinster. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom om, at skattemyndighedernes forhøjelse ikke skal tilsidesættes, idet det på trods af bl.a. fremlagte spilkvitteringer og afgivne forklaringer ikke var godtgjort, at de konkrete indsætninger stammede fra spilgevinster. 

Landsretten fandt desuden, at skatteyderen ikke var berettiget til et skønsmæssigt fradrag for påståede udgifter i hendes virksomhed i 2014, idet hun ikke havde ført et sikkert bevis for udgifterne. 

Byrettens dom er udgivet som SKM2022.486.BR

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Momslovens § 4, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.D.8.9.1.3.1

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsskatteretten, j.nr. 18-0006651

Byrettens dom er offentliggjort som SKM2022.486.BR

Appelliste

Sag BS-33351/2022-VLR (1. afdeling)

Parter

A

(advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(advokat Mark Alexander Jarby Søndergaard)

Retten i Randers har den 24. august 2022 afsagt dom i 1. instans (sag BS24931/2021-RAN).

Landsdommerne Ida Skouvig, Marie Kathrine Nielsen og Karen Foldager har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande for byretten om, at hendes skatteansættelse for indkomståret 2014 skal nedsættes med 270.468 kr., og at skatteansættelsen for 2015 skal nedsættes med 96.950 kr., samt at hendes momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 skal nedsættes med 67.617 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet. 

Supplerende sagsfremstilling

Der er fremlagt kontoudtog for G1-virksomhed og oversigter over overførsler mellem IA og G1-virksomhed samt mail af 23. november 2023 fra IC.  

Forklaringer

A, IA og IE har afgivet supplerende forklaring.  

A har forklaret, at huslejen for lejemålet blev sat ned som følge af manglende indtjening i frisørsalonen. IC kom på et tidspunkt og tilbød det, fordi han kunne se, at hun ikke havde travlt. Hun havde også nævnt for ham, at hun ikke tjente ret mange penge.  

Hun var i butikken i løbet af dagen og klippede kunderne. Ved slutningen af dagen kom IA og hentede indtjeningen. IA sagde, at han ville lægge pengene i døgnboksen, og at han havde styr på pengene. Hun stolede på ham. I starten tænkte hun, at det var ok, at hun ikke havde så travlt i salonen. På et tidspunkt begyndte hun at tænke over, at det ikke gik så godt. IA sagde dog, at det gik godt. Hun uddelte flyers om salonen for at få butikken op at køre. Hun fik ikke så mange flere kunder. I december 2014 begyndte de at lukke butikken. Måske var det allerede i sommeren 2014, at de begyndte at drøfte det.  

I 2013, da hun kom til Y1-land, var hun (red.alder.nr.1.fjernet). I dag er hun igen sammen med IA. Hun har en ny butik, og hun styrer selv butikken og adgangen til banken. I 2014 og 2015 havde hun ikke elektronisk adgang til sin bank. Hun kunne have set på kontiene, hvis hun havde vidst, at man kunne. Hun benyttede selv kontokortene til sine egne konti. Der var også et kort til forretningskontoen, som hun selv kunne bruge. IA sagde, at kontiene kunne gå i minus. Hun forventede, at der var penge på kontoen, fordi IA satte indtjeningen ind. Hun vidste ikke, om kontoen var i plus eller minus.  

De indsætninger, som er oplistet i støttebilag A uden et plus foran, stammer alle fra IA’s spillegevinster. Hun ved ikke, hvordan man på kontoudtogene kan se forskel på, om det er indsætning fra spillegevinster, eller det er omsætning. Hun havde ikke tjent 52.600 kr., så det kan ikke have været omsætning, som IA satte ind den 1. april 2014. Det kan være, at IA har forsøgt at skjule, at han spillede. Hun ved ikke, hvorfor han hævede beløbet igen 3 dage efter. Den 25. september 2014 var der en indsætning på 40.000 kr. Det må være, fordi IA havde vundet i spil. Hun ved ikke, hvorfor der senere på dagen blev hævet 50.000 kr. Hun vidste ikke dengang, at han spillede. Når hun fik en indtjening på 100 kr. den 2. juni 2014, så har hun haft én kunde. Hun ved ikke, hvor indtjeningen for dagene før og efter 2. juni 2014 er blevet af. Hun havde en til tre kunder om dagen. Hun omsatte derfor for mellem 100 kr. og 300 kr. Der var også dage, hvor hun ingen kunder havde.

IA har forklaret, at salonen benyttede en døgnboks. Ofte fik han omsætningen dagligt, men nogle gange gik der måske tre dage, før han satte pengene ind. Typisk satte han omsætningen i banken ved at lægge pengene i døgnboksen, men han lagde også nogle penge i lommen og spillede for dem.  

Den 14. januar 2014 hævede han 2.000 kr. i G1-virksomhed ved brug af frisørsalonens kort. Han satte senere pengene tilbage. Hvis han benyttede kontoen til spil, satte han pengene tilbage, så A ikke ville opdage, at han spillede. A benyttede et hævekort eller kontanter, når hun handlede. Hun havde ikke adgang til en app, så hun kunne ikke tjekke kontoen.  

Det var ham, som indsatte beløbet på 52.600 kr. den 1. april 2014. Beløbet stammede fra spil. Der var et overtræk på kontoen, som han var nødt til at dække. Han hævede også beløbet på 52.600 kr. Han indsatte pengene ved en kasse i banken. Bankrådgiveren spurgte, hvad hun skulle skrive, og han svarede "omsætning", så A ikke ville opdage, at han spillede. Når der bare står "indsat", er det udtryk for, at pengene er sat ind via en maskine.  

Den 11. december 2014 indsatte IG i alt 126.000 kr. på vidnets konto. Beløbet stammer fra spil. Omkring den 12. december 2014 blev der hævet større beløb. De stammede også fra spil. Hans bankrådgiver ringede og sagde, at hans konto var blevet misbrugt. Han svarede sin bankrådgiver, at det var ham, som havde hævet pengene. Ejeren af G2-virksomhed blev sur og ville have sine penge tilbage. Han er blevet dømt til at betale beløbet tilbage til IG. Han har ikke anket dommen, og han har ikke betalt beløbet tilbage til IG. Han skylder også IE penge som følge af spil. Han har betalt et lille beløb tilbage til IE. Han anerkender, at han skylder penge til IE. Nogle gange spillede han på kredit.   

Indsætningen på 52.600 kr. stammer fra spil. I marts 2014 hævede han flere større beløb, som han spillede for. Da han satte 52.600 kr. ind på kontoen, var det for at dække tidligere hævninger. Han hævede beløbet 3 dage senere. Han var ludoman. Han hævede beløbet for at spille videre. Kontoen kom i minus. Han overførte 40.000 kr. for at dække et underskud, men han kunne ikke stoppe sit spil, og han hævede derfor beløbet igen samme dag for at spille. Når der står "(red.posteringstekst.nr.1.fjernet)", var det bare en tekst, som han anførte, for at A ikke lagde mærke til, at han spillede.  

De beløb i støttebilag A, hvor der ikke er sat et kryds ud for, stammer fra spillegevinster. De små beløb angår omsætning fra frisørsalonen. Selvom der står "(red.posteringstekst.nr.2.fjernet)" ud for beløbet på 52.600 kr., var det ikke omsætning. Dengang havde han kun fokus på, at A ikke skulle opdage, at han spillede. Den 9. maj 2014 indsatte han 150 kr. Det var fra omsætning. Omsætningen for arbejdet mellem den 1. april 2014 til den 9. maj 2014 må være samlet sammen. Han kan have betalt en regning eller husleje med omsætningen i de dage.   

Det er korrekt, at A ikke tjekkede sine konti i 2014 og 2015. Hun var heller ikke så god til dansk i den periode. På et eller andet tidspunkt ville der nok komme et brev hjem til dem, eller A ville spørge sine venner om hjælp til noget. Han ville derfor være helt sikker på, at hun ikke ville forstå, at han spillede, selvom hun senere kunne komme til at tjekke og forstå skriften på kontiene.  

Spillekvitteringerne for oktober og december 2015 er udtryk for hans spil. De andre kuponer tog han ikke med hjem. Nogle gange beholdt IG og IE kuponerne.  

Kontoudtoget for G1-virksomhed viser, at han den 17. juli 2015 indsatte 29.900 kr. Samme beløb blev overført tilbage til ham samme dag. Det er igen udtryk for spil. Spillet gik i 0. Han kunne ikke være i ro og ville gerne spille hele tiden. Nogle gange fik han også overført det samme beløb, som han havde spillet for, og så fik han samtidig et kontant beløb. Det var meget forskelligt.  

De købte ikke varer til salonen for et beløb på 50.000 kr. Da han indsatte beløbet den 25. september 2014, skulle han skrive en tekst ud for beløbet. I 2014 købte de ikke løbende varer. A skulle bare klippe kunderne. Da de åbnede butikken, havde de købt nok varer til hele året.   

IE har forklaret, at IA mødte op i kiosken og udvalgte nogle kampe, som han ville spille på. IA spillede typisk på (red.sport.nr.1.fjernet). Han oddsede for store beløb i forhold til, hvordan der blev spillet dengang. IA havde nogle gange en fætter eller en ven med. Nogle gange har han skullet dele en gevinst i to og overføre beløbene til to forskellige, fordi de havde delt et spil. Nogle gevinster blev udbetalt kontant, men det var sjældent, fordi han ikke havde så store beløb i kassen. De havde den holdning, at en gevinst skulle udbetales fra kassen, hvis der var penge nok. Han har altid selv foretaget udbetalinger fra sine konti. I G1-virksomhed solgte de (red.branchebeskrivelse.nr.1.fjernet). Når der var en indbetaling på 5.000 kr., ville den typisk vedrøre spil. Dengang måtte man spille for det, som man ville, og man kunne blot køre de samme bets igennem flere gange. Han kan se på nummeret, at kuponerne for 20. december 2015 er spillet hos ham. Når der er 10 kuponer med en gevinst på 2.210 kr., er der blevet vundet 22.110 kr. Hvis der ikke var nok penge i kassen, har han overført resten. Når en gevinst er blevet udbetalt, står der værdiløs på kuponen.      

Han vidste, at nogle kunder havde fået problemer med deres banker, fordi de ikke havde gemt kvitteringen for gevinsterne, og han sagde derfor til IA, at han skulle gemme sine kuponer. Det gjorde IA ikke i starten, men først fra oktober 2015.  

Han havde sin erhvervskonto i F1-bank. IA har haft problemer med IG og dennes kompagnon. IA har spillet hos IG. IG er tosset på IA. Han kender IG, fordi de er fra samme branche.  

Den 17. juli 2015 har IA indsat 29.900 kr. på hans erhvervskonto med angivelse af "(red.posteringstekst.nr.3.fjernet)". Han husker ikke præcist, om IA havde spillet for 29.900 kr., men når samme beløb er ført tilbage, kan det være et annulleret væddemål, som ikke er gået hjem, eller en kamp der er blevet aflyst eller stoppet. Så bliver beløbet ført tilbage.  

Han har ikke fået nogle penge til dækning af beløbet på gældsbrevet, og han har ikke forsøgt at inddrive det. Han er ked af forløbet. Det var ved at koste ham det hele.  

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Der er for landsretten enighed om, at Landsskatteretten har opgjort momstilsvaret korrekt i afgørelse af 29. marts 2021, hvis Skatteministeriet får medhold i forhøjelsen af skatteansættelsen for 2014 og 2015.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, og da det, der er kommet frem for landsretten, ikke giver grundlag for et andet resultat, tiltræder landsretten, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn vedrørende forhøjelsen af A’s indkomst for 2014 og 2015 samt momstilsvaret for 2014. Landsretten finder endvidere, at A ikke har ført et sikkert bevis for, at hun har afholdt fradragsberettigede udgifter.  

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 55.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb.   

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 55.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.