Dato for udgivelse
29 feb 2024 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 feb 2024 13:10
SKM-nummer
SKM2024.119.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1157581
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Almenvelgørende fond, overdragelse af kapitalandele, foreninger, udbytte
Resumé

Eneanpartshaveren anmodede Skatterådet om tilladelse til, at eneanpartshaverens holdingselskabs overdragelse af alle sine anparter i tre forskellige datterselskaber til henholdsvis en fond, en forening og en frivillig forening ikke ansås for skattepligtigt udbytte efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 til eneanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Det var Skatterådets opfattelse, at både en forening og en frivillig forening kunne indgå i begrebet "fonde m.v.".

Det var endvidere Skatterådets opfattelse, at overdragelsen skete i eneanpartshaveren ideelle interesse og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der var herved henset til, at fondens og foreningernes formål var henholdsvis at støtte, hjælpe og vejlede voldsramte kvinder og deres børn, at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse, og at fremskaffe midler til anvendelse til sygdomsbekæmpelse og/eller sygdomsforebyggelse for børn, der trængte til hjælp. Formålet i fonden og foreningerne var endvidere at komme en videre kreds til gode.

Derudover var der henset til, at overdragelsen skete til allerede anderkendte fonde og foreninger med almennyttige formål, som ingen tilknytning havde til eneanpartshaveren samt at der ikke var omstændigheder, der talte for, at overdragelsen af anparter til fonden og foreningerne blev foretaget i eneanpartshaverens personlige eller økonomiske interesse.

Skatterådet gav tilladelse til, at overdragelsen af de tre selskaber kunne ske, uden at der skete udbyttebeskatning af eneanpartshaveren.

Hjemmel

Ligningsloven

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A, stk. 1
Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit C.B.3.1

Ansøgning

Skatterådet anmodes om tilladelse efter ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, til, at der kan ske overdragelse af følgende datterselskaber fra H1:

  • Aps 1 til Fond
  • Aps 2 til Forening
  • Aps 3 til Frivillig forening

uden at der sker udbyttebeskatning af Eneanpartshaveren i H1.

Afgørelse

Skatterådet giver tilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af de faktiske forhold

De tre datterselskaber er 100% ejet af H1. Eneanpartshaveren er 100% ejer af H1.

Det er oplyst, at Eneanpartshaveren vil lade H1 overdrage alle kapitalandelene i de nævnte selskaber.

Inden overdragelsen af kapitalandelene i de tre datterselskaber påtænkes der at optage lån i de 3 ejendomme, som ejes af datterselskaberne, som efterfølgende skal udloddes op til H1, inden overdragelsen af de tre datterselskaber.

Eneanpartshaverens repræsentant har oplyst, at der vil være tale om lån, som bliver optaget i ejendommene som sikkerhed via bank eller kreditforeninger.

Ansøgers opfattelse og begrundelse

Afgørende for at overdragelsen af de 3 datterselskaber kan ske uden skattemæssige konsekvenser for Eneanpartshaveren er at modtagerne af de tre datterselskaber, har et almennyttigt eller almenvelgørende formål, således at overdragelsen tilgodeser Eneanpartshaverens ideelle interesser, og ikke Eneanpartshaverens personlige eller økonomiske interesser. Det er vores vurdering, at disse betingelser er opfyldt, under henvisning til følgende:

a) De tre fonde har alle et almennyttigt formål

I henhold til Skatterådets praksis tillægges modtagernes registrerede formål afgørende betydning, medmindre det konkret kan påvises, at fonden ikke efterlever formålet.

Fondens formål:

§ 2

Stk. 1. Fondens formål er hvert år at udgive et dansk Julemærke for derigennem - samt ved modtagelse af arv, gaver eller lignende bidrag - at fremskaffe midler til anvendelse til sygdomsbekæmpelse og/eller sygdomsforebyggelse for børn, der trænger til hjælp.

Stk. 2. Fonden, der er almenvelgørende, kan tilgodese formålet ved at anvende midler til etablering og drift af Julemærkehjem, hvor børn, til varetagelse af formålet, kan tilbydes ophold i kortere eller længere tid. I forbindelse hermed kan fonden erhverve og eje fast ejendom.

Foreningens formål:

Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede voldsramte kvinder og deres børn. Foreningen er igangsættende og støttende for projekter og arrangementer, der fremmer kvindernes og børns muligheder for at få et nyt liv trods volden, ved selvhjælpsgrupper, workshops, kurser, temadage, sommerlejr, weekender og lign., såvel som sociale arrangementer med henblik på at fremme de voldsramtes muligheder for at leve et normalt liv uden følelse af skam, skyld og magtesløshed.

Foreningen er igangsættende og støttende for kriminalpræventive projekter såsom kurser, workshops og foredrag, der henvender sig til børn og unge, primært men ikke udelukkende, af tidligere voldsramte kvinder. Foreningen støtter initiativer, der øger de voldsramte kvinders muligheder, kompetencer og vilje til at blive/forblive fri af voldelige forhold. Foreningen tilstræber at deltage i folkeoplysningen om dét at være voldsramt kvinde/barn, og deltage i den offentlige debat om emnet.

Frivillig forenings formål:

Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.

De tre fonde har således alle et almennyttigt, almenvelgørende og humanitært formål.

Det er således vores vurdering, at fondene alle har et almennyttigt formål.

b) Eneanpartshaverens personlige og økonomiske interesser tilgodeses ikke ved overdragelsen

Eneanpartshaveren har hverken direkte eller indirekte personlig eller økonomisk interesse i overdragelsen af de tre datterselskaber.

Overdragelsen tilgodeser således ikke Eneanpartshaverens økonomiske eller personlige interesser men alene Eneanpartshaverens ideelle interesser.

Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at overdragelsen af kapitalandelene i de tre datterselskaber kan ske uden beskatning for Eneanpartshaveren i H1, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

Skattestyrelsen bemærkes indledningsvis, at der inden overdragelsen af kapitalandelene i de tre datterselskaber påtænkes at optage lån i de 3 ejendomme som ejes af datterselskaberne, som efterfølgende skal udloddes op til H1 inden overdragelsen af de tre datterselskaber.

Skattestyrelsen har i denne anmodning ikke taget stilling til eventuelle skattemæssige konsekvenser af udlodningen, men alene vurderet den efterfølgende overdragelse af kapitalandele til fondene, som beskrevet i anmodningen, for at tage stilling til, hvorvidt der skal gives tilladelse efter ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, der som udgangspunkt beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne påtænkes overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Det fremgår af forarbejderne, at vurderingen af, om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål, og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

Af praksis kan bl.a. nævnes SKM2009.29.HR. I denne sag havde hovedanpartsselskabet ydet en gave til G1 Mission, der var godkendt som almennyttig/almenvelgørende efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 A. Højesteret udtalte, at gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt må forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål. Højesteret fandt det derudover ikke godtgjort, at gaven var ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end anpartshaverens ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gjaldt også, selvom anpartshaverens hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter. Højesteret fandt det herefter ikke godtgjort, at hovedanpartshaveren havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kunne anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der forelå en maskeret udlodning, som er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A.

Derudover kan nævnes TfS 2000,874 VLD. I denne afgørelse fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten bl.a. vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

Derudover har Skatterådet i SKM2022.77.SR fundet, at spørgeren ikke skulle udbyttebeskattes, hvis S Holding ApS overdrog alle aktierne i N Holding A/S til en nystiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i sagen skete i spørgerens ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der var henset til, at den påtænkte fond var almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt M, som var hovedaktionær i S Holding ApS, eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken var tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelsen, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der måtte anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Ydermere har Skatterådet bl.a. i SKM2018.79.SR bekræftet, at et holdingselskab kunne overdrage 70 pct. af sine aktier til en fond med et almennyttigt formål uden beskatning af maskeret udlodning for hovedanpartshaverne.

Det bemærkes, at der anmodes om tilladelse til at overdrage anparter til en erhvervsdrivende fond, en frivillig forening og en forening. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, at det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en "fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål." (Skattestyrelsens fremhævelse).

Det fremgår ikke direkte af bemærkningerne til lovforslaget, hvorvidt en forening eller frivillig forening indgår i begrebet "fonde m.v." Det er dog ifølge bemærkningerne hensigten, at vurderingen af, om der skal meddeles tilladelse efter bestemmelsen, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

Med henvisning til SKM2009.29.HR, hvor hovedanpartsselskabet ydede en gave til G1 Mission, der var godkendt som almennyttig/almenvelgørende efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 A, og Højesteret udtalte, at gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt må forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål, finder Skattestyrelsen, at både en forening og en frivillig forening kan indgå i begrebet "fonde m.v.", jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det beror således på en konkret vurdering af fondens, foreningen og den friville forenings formål, hvorvidt der kan gives tilladelse.

Skattestyrelsen finder, at der kan gives tilladelse, såfremt fonden eller foreningen har et almennyttigt/almenvelgørende formål og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelserne i den konkrete sag sker i Eneanpartshaverens ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der er herved henset til, at fondens og foreningernes formål er henholdsvis, at støtte, hjælpe og vejlede voldsramte kvinder og deres børn, at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse, og at fremskaffe midler til anvendelse til sygdomsbekæmpelse og/eller sygdomsforebyggelse for børn, der trænger til hjælp.

Formålet i fonden og foreningerne er endvidere at komme en videre kreds til gode.

Derudover er der henset til, at overdragelsen sker til allerede anderkendte fonde og foreninger med almennyttige formål, som ingen tilknytning har til Eneanpartshaveren. Endvidere er der ikke omstændigheder i sagen, der taler for, at den pågældende overdragelse af anparter til fonden og foreningerne foretages i Eneanpartshaverens personlige eller økonomiske interesse.

På baggrund af ovenstående indstiller Skattestyrelsen, at tilladelsen gives, således at overdragelsen af de tre selskaber kan ske, uden at der sker udbyttebeskatning af Eneanpartshaveren i H1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.