Dato for udgivelse
23 Feb 2024 16:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Dec 2023 13:05
SKM-nummer
SKM2024.104.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
B-2678-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomheder
Emneord
Flytning, hjemsted, kildeskat, beneficial owner, skattepligt
Resumé

Sagen angik, om et Y1-landsk moderselskab var skattepligtig i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af et udbytte på 400 mio. kr. udloddet af dets danske datterselskab i 2007. Spørgsmålet var nærmere bestemt, om der skulle ske nedsættelse af eller fritagelse for kildeskatten efter moder-/datterselskabsdirektivet og/eller den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, fordi der forelå retsmisbrug af direktivets fordele, og fordi det Y1-landsk selskab ikke kunne anses som retmæssig ejer af udbyttet i overenskomstens artikel 10, stk. 2’s forstand. Endvidere angik sagen, om datterselskabet var ansvarligt for den manglende indeholdelse af udbytteskat i medfør af kildeskattelovens § 69, stk. 1. 

SKAT havde truffet afgørelse om, at udbyttet var skattepligtigt, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og at det danske selskab var ansvarlig for den manglende indeholdelse af kildeskat, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1. 

Landsskatteretten ændrede ved kendelse af 24. oktober 2013 (j.nr. 12-0192126) SKAT’s afgørelse, idet Landsskatteretten fandt, at udbyttet var fritaget for dansk kildeskat efter moder-/datterselskabsdirektivet og af den grund ikke var skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c. 

Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene, hvor sagen var udsat på først EU-Domstolens dom i de forenede sager i C-116/16 og C-117/16 og derefter Højesterets afgørelse af sagerne afgjort ved Højesterets dom af 9. januar 2023 i sagerne 69/2021, 79/2021 og 70/2021 (SKM2023.251.HR).

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c

Dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 10, stk. 2

kildeskattelovens § 69, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.D.8.10.5

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-2, afsnit A.D.5.2.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landskatteretten, j.nr. 12-0192126, offentliggjort

Appelliste

Afsagt den 12. december 2023 af Østre Landsrets 13. afdeling

(landsdommerne Louise Saul, Michael de Thurah og Mathias Eike (kst.))

13. afd. nr. B-2678-14:

Parter

Skatteministeriet

(advokat Søren Horsbøl Jensen)

mod

A

(advokat Arne Møllin Ottosen)

Denne sag er anlagt af Skatteministeriet den 23. januar 2014 ved Retten i Glostrup. Sagen er efterfølgende henvist til behandling ved Østre Landsret, jf. Østre Landsrets kendelse af 30. september 2014.

Sagen, der er en prøvelse af Landsskatterettens kendelse af 24. oktober 2013 (j.nr. 120192126) angår, om det Y1-landsk selskab A var begrænset skattepligtig til Danmark af de i sagen omhandlede udbytter på 400 mio. kr. fra A, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og i givet fald om A er ansvarlig for manglende betaling af kildeskat heraf, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Skatteministeriet har nedlagt endelig påstand om, at A skal anerkende, at selskabet havde pligt til at indeholde udbytteskat med 100.000.000 kr., svarende til 25 % af udbyttet på 400.000.000 kr., der den 30. maj 2007 blev besluttet udloddet fra A, samt at A er ansvarlig for betaling af det manglende beløb, der skal forrentes i overensstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler.  

Sagen har været udsat på henholdsvis EU-domstolen og Højesterets stillingtagen til en række øvrige sager i "beneficial owner" sagskomplekset og blev den 24. oktober 2022 berammet til hovedforhandling den 4. december 2023.

A har den 20. november 2023 taget bekræftende til genmæle. 

Parterne har indleveret indlæg om sagens omkostninger.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da A har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom i overensstemmelse med Skatteministeriets endelige påstand. 

Efter sagens udfald skal A betale 603.330 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet, hvoraf 3.330 kr. udgør dækning af retsafgift, og det resterende beløb er til dækning af advokatudgifter inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet har landsretten ud over sagens værdi lagt vægt på sagens betydning og forløb, herunder at A har taget bekræftende til genmæle dagen før fristen for indlevering af påstandsdokumenter og ekstrakt. Der er endvidere taget hensyn til, at sagen har angået samme retsgrundlag og problemstillinger som de tidligere afgjorte "beneficial owner" sager.

THI KENDES FOR RET:

A skal anerkende, at selskabet havde pligt til at indeholde udbytteskat med 100.000.000 kr., svarende til 25 % af udbyttet på 400.000.000 kr., der den 30. maj 2007 blev besluttet udloddet fra A, samt at A er ansvarlig for betaling af det manglende beløb, der skal forrentes i overensstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler.  

A skal inden 14 dage betale 603.330 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.